• 31 Mayıs 2020, 16:35:54

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: HANZALA...?  (Okunma sayısı 1593 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
HANZALA...?
« : 25 Aralık 2010, 23:55:37 »

Hanzala kendini þöyle tanýmlar:
“Adým: Hanzala
Babamýn adý: Önemli deðil
Annemin adý: Nakba (Filistinliler iþgalin ardýndan Filistin topraklarýnda Ýsrail Devleti’nin ilan edildiði 15 Mayýs 1948'i Nakba yani büyük felaket günü olarak tanýmlar)
Kýz kardeþimin adý: Fatýma

Ayakkabý numaram: Bilinmiyor, çünkü ben hep yalýn ayakla dolaþýrým.

En az sapan taþý kadar tehlikeli çizgiler çizen Naci Ali’yi "MOSSAD" katletti. Ama Naci Ali'nin baþlattýðý çizgi savaþýný þimdi bir kadýn çizer sürdürüyor.
Filistin dramýnýn en kanlý günlerinde dünya, Hanzala ile Ýsrail katliamlarýnýn þiddetini idrak edebiliyordu.

Hanzala, ünlü bir karikatür sanatçýsý ve adý Filistin davasý ile özdeþleþmiþ olan Devrimci çizer Naci Salim El Alinin tiplemesi olan Filistinli bir kýz çocuðu idi.
Filistinlilerin ‘Devrimin Vicdaný’ olarak nitelendirdiði çizerin bütün çizgilerinde bir sembol olarak Hanzala’yý insanlar hep arka cepheden ve yamalý elbiseleri ile görüyorlardý ..
Hanzala’nýn etkisi o kadar güçlü idi ki, Ýsrail, kendisine en az çocuklarýn attýklarý sapan taþlarý kadar büyük zarar veren bu çizgi karakterin çizerini ortadan kaldýrmakta görüyordu çareyi..Kendisini bir karikatür sanatçýsý olmaktan çok, halkýnýn davasýna adamýþ isim olarak yaþamayý tercih eden Naci El Ali, takvimler 22 Temmuz’u gösterirken, Londra’da bir caddede bedenine saplanan mermilerle yere yýðýldý.
Yaralý olarak en yakýn hastaneye kaldýrýldý. Bir ay süreyle hastanede yaralý olarak tedavi gören Naci Ali, bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý ve 29 Aðustos 1987'de vefat etti.

Yüzünü gizleyen çocuk HANZALA… Kaný ile Filistini çizen çocuk…
“Maskeliler” ve “göbekliler”, 20 yýl boyunca kendileriyle mücadele eden “negatif” bir çocuktan kurtulmuþlardý… ama hesabýný yapmadýklarý bir gerçek vardý:
Ýsrail bayraðýný taþlayan her Filistinli çocuk bir HANZALAdýr… Çünkü ancak HANZALA olmak, korkaklýktan, geri adým atmaktan ve göbekli Siyonistlere teslim olmaktan koruyabilir kendilerini…Ali, 1937'de Tabariye’nin Þecere köyünde dünyaya geldi. Yüzbinlerce Filistinli gibi o da 1948 yýlýnda topraklarýndan sürüldü. Filistin topraklarý üzerine Ýsrail Devleti kurulduðunda, ailesiyle birlikte Lübnan’ýn güneyindeki Sayda kenti yakýnlarýndaki Ayn-ül Hilva Mülteci Kampý’na sýðýndý ve canýný kurtardý. Kampta her Filistinli gibi acýlar içinde yaþadý. Ama çaresizliðe kapýlmadý, zulme teslim olmadý.
Ölümünden sonra Naci Ali “Kaný ile Filistin’i çizen sanatçý” olarak tanýndý. Naci Ali, geride 40 bin eser býraktý.
Her çizgisinin altýnda sýrtý okuyucuya dönmüþ küçük bir çocuk vardýr.
Bu çocuk hep 10 yaþýndadýr. Çünkü Naci El Ali yurdundan kopartýldýðýnda o yaþta idi. Diken diken olmuþ saçlarýyla Hanzala, Filistin dramýný haykýrýr dünyaya.

HANZALA..
Filistinli, yüzünü göstermeyen çocuk...
Cenan

  • Ziyaretçi
HANZALA...?
« Yanıtla #1 : 21 Kasım 2012, 21:27:10 »
 :gul[1]:

ebumusab

  • Ziyaretçi
HANZALA...?
« Yanıtla #2 : 22 Kasım 2012, 00:03:29 »
 :gul[1]:

Efendimiz aleyhisselam'ýn þairlerini hatýrladým.Abdullah b. Revaha,Hassan bin Sabit...

Bir kaç örnek..

.....
  Bu þiirleri iþiten Hz. Ömer, hiddetlendi ve:

- Ey Abdullah! Beytulah'ýn önünde ve Peygamber efendimizin huzurlarýnda, nasýl böyle þiir söyliyebilirsin, diye çýkýþtý.

Fakat sevgili Peygamberimiz:

- Býrak Yâ Ömer! ALLAHa yemîn ederim ki, Abdullah'ýn sözleri; düþmana, ok saplamasýndan fazla te'sir eder. Ey Revâha'nýn oðlu devam et! buyurdular.

Peygamber efendimiz biraz sonra Hz. Abdullah bin Revaha'ya;

- ALLAHü teâlâdan baþka ilah yoktur! Bir olan O'dur! Va'dini gerçekleþtiren O'dur! Bu kuluna yardým eden O'dur! Askerlerini güçlendiren O'dur! Toplanmýþ olan kabileleri, bozguna uðratan da yalnýz O'dur, de! buyurdu. Ve hayýr duâda bulundu.

...
Peygamberimiz onun müdafaalarýndan memnun olur, zaman zaman þöyle derdi:

“Ey Hassan, ALLAH’ýn Resûl’ü namýna cevap ver. Yâ Rab, ona Ruhü’l-Kudüs’le teyit et.”

Bir defasýnda da Hassan’ýn lisanýyla yaptýðý büyük hizmetlerden dolayý þöyle buyurdu:

ALLAH’ým, onu Cebrâil’le kuvvetlendir.

ALLAH teala gerek þiirleri ile,gerekse yazýlarý,çizgileri, can ve mallarý ile ehli küfre yaptýklarý cihadýn tesirini ali eylesin ÝnþaALLAH
Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
HANZALA...?
« Yanıtla #3 : 22 Kasım 2012, 15:48:57 »

ALLAH teala gerek þiirleri ile,gerekse yazýlarý,çizgileri, can ve mallarý ile ehli küfre yaptýklarý cihadýn tesirini ali eylesin ÝnþaALLAH


Amin..ÝnþaALLAH..