• 08 Temmuz 2020, 04:18:44

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kar Tanesi Adam  (Okunma sayısı 509 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kar Tanesi Adam
« : 28 Aralık 2010, 09:38:54 »

WILSON BENTLEY, bazýlarýnýn gözünde gerçek bir deliydi.
Ne zaman kar yaðsa, hemen tepsisini alýr ve kar tanelerini
yakalamaya uðraþýrdý. Yol ortasýna kurduðu fotoðraf
makinasýyla kimselerin aklýna gelmeyen bir þeye,
‘kar tanelerinin fotoðraflarýný çekmeye’ çalýþýrdý.
Onun bu tuhaf davranýþlarý bir tek çocuklarýn hoþuna
gider ve çalýþmalarý sýrasýnda etrafýndan ayrýlmazlardý.

Onlarýn ‘Wille Amca’ diye çaðýrdýklarý bu garip insan,
tarihe ‘Kar Tanesi Adam’ olarak geçti. Wilson Bentley,
kar tanelerinin fotoðraflarýný çekebilen ilk insandý.
Ve her kar tanesinin birbirinden farklý eþsiz bir güzellikte
yaratýlmýþ olduðunu gösteren de yine ilk Bentley oldu.
Bentley, henüz onbeþ yaþlarýndayken, annesi kendisine
bir mikroskop hediye etti. Zaten oldukça meraklý bir çocuktu.
Mikroskobu elinde bütün gün dolaþýr durur ve bulduðu
herþeyi daha yakýndan görmek için tükenmez bir enerjiyle çalýþýrdý.

Kar yaðdýðý bir gün, elinde mikroskopuyla dýþarýya çýktý.
Ve havada uçuþan milyonlarca kar tanesinden biri
Wilson Bentley’in mikroskobunun camýna konuverdi.
Meraklý çocuk mikroskoptan baktýðýnda o güne kadar
görmediði, o güne kadar hiçkimsenin görmediði muhteþem
bir tabloyla karþýlaþtý. Kar kristalleri altýgen ve olaðanüstü
bir güzellikte yaratýlmýþlardý. Bentley, kar tanelerini daha iyi
görebilmek için hemen eve koþtu ve annesinden siyah kadife
bir parça kumaþ aldý. Kumaþa düþen her bir kartanesi çok daha
net bir þekilde görülebiliyordu. Wilson Bentley o sýrada bir
þey daha farketti. O ana kadar gördüðü kar tanelerinin
hiçbiri bir diðerine benzemiyordu. Bu onu çok heyecanlandýrmýþtý.

Sonraki yýllarda Bentley, kar tanelerini izlemeye devam etti.
Onlarýn resmini yapmak istiyordu ama resim kabiliyeti
neredeyse hiç yoktu. Onyedinci yaþ gününde, büyük bir
süprizle karþýlaþtý. Bütün aile paralarýný biriktirmiþ ve ona
100 Dolar’a bir fotoðraf makinasý almýþlardý. O günler için
bu küçük bir servet demekti. Ýki yýl boyunca Wilson Bentley,
kar tanelerinin fotoðrafýný çekmeye çalýþtý. Ýlk fotografýný
çektiði gün, defterine þu notu düþmüþtü: “15 Ocak 1885.
Sýcaklýk –2 C, rüzgarlý bir hava. Yaklaþýk 13 mm boyunda kar
 taneleri düþüyor. Ýlk kar kristalleri çekildi!” Wilson Bentley,
tam kýrk yýl boyunca kar tanelerini fotoðraflamayý sürdürdü.

Ýlk baþta yaptýklarýný çok tuhaf bulup kendisine ‘deli’ diyenler
dahil herkes onu zamanla çok sevdi. Dünyada kar taneleri
hakkýnda en çok bilgi sahibi olan kiþi olarak bilindi ve
“Kar Tanesi Adam” olarak meþhur oldu. Zaman zaman,
yakaladýðý bir kar kristalinin erimemesi için nefesini tutarak
çalýþan bu adam, o eski makinesiyle tam 6000 fotograf çekti.
Ýnsanlar gelip fotograflarýný parayla satýn aldýlar, para ve
þöhret onu hiç deðiþtirmedi.

Altmýþ yaþlarýndayken, kar taneleri
hakkýnda yazdýðý kitabý basýldý. Dostlarýnýn anlattýðýna göre
ölümünden bir hafta kadar önce çok soðuk ve karlý bir havada
dýþarýya çýkmýþ, yeryüzüne aðýr aðýr süzülen, bu kristal çiçeklerin
resmini çekmeye çalýþýyordu. Her zamanki gibi, kocaman bir fötr
þapka, kalýn bir palto ve siyah eldivenlerini giymiþti.

Bu kýsa boylu ufak tefek adam, yeryüzüne düþen bütün kar
tanelerinin fotoðrafýný çekmek isteyebilecek kadar büyük
 bir yürek taþýyordu.
EMÝNE AYDIN

 

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Kar Tanesi Adam
« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2010, 23:14:29 »
Teþekkürler emeðinize saðlýk çok güzel bir hikayeydi :cicek1:

Çevrimdışı gülehasret

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 18
 • Teþekkür 0
 • Gönüller GÜL'e Hasret...
Ynt: Kar Tanesi Adam
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2011, 23:24:58 »
Kar tanelerinin fotoðraflarýný çekerek kar kristallerinin harikulade þekillerini görmemizi saðlamýþ. Ancak kar tanelerinin bu güzelliði kendisine þöhretten ve bir maceradan baþka ne kazandýrdý? Bu güzelliðin arkasýndaki sýrrý, ALLAHü Teala'yý göremedikten sonra neye yarar?