• 05 Haziran 2020, 19:38:01

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Selimiye Camii  (Okunma sayısı 1976 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Selimiye Camii
« : 28 Aralık 2010, 11:20:26 »

Selimiye Camii Edirne'de II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptýrdýðý camidir. Sinan'ýn 80 yaþýnda yaptýðý ve "ustalýk eserim" dediði Selimiye Camii gerek Mimar Sinan'ýn gerek Osmanlý mimarisinin en önemli baþyapýtlarýndan biridir.

Caminin kapýsýndaki kitabeye göre yapýmýna 1568 (Hicri:976) yýlýnda baþlanmýþtýr. Caminin 27 Kasým 1574 Cuma günü açýlmasý planlanmýþsa da ancak II. Selim'in ölümünün ardýndan 14 Mart 1575'te ibadete açýlmýþtýr. Bugün þehrin merkezinde bulunan caminin yapýldýðý alanda inþasýna I. Murat döneminde baþlanan, sonradan Yýldýrým Bayezid'in geliþtirdiði Edirne'nin ilk sarayý (Saray-ý Atik) ve Baltacý Muhafýzlarý Kýþlasý bulunmaktaydý. Evliya Çelebi bu alandan Kavak Meydaný diye bahsetmiþtir. Cami açýk havalarda Rodop Daðlarý'ndan ve Uzunköprü'nün Süleymaniye köyünden görülebilmektedir.

Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir camide, ya da antik çað mabedinde görülmemiþ bir teknik kullanýlmýþtýr. Daha önceki kubbeli yapýlarda, asýl kubbe kademeli yarým kubbelerin üzerinde yükselmesine raðmen, Selimiye Camii 43,25 metre yüksekliðinde, 31,25 metre çapýnda, tek bir kubbe ile örtülmüþtür. Kubbe 8 sütuna dayanan bir kasnak üzerine oturtulmuþtur. Kasnak, fil ayaklarýna 6 metre geniþliðinde kemerlerle baðlýdýr. Sinan, bu þekilde örttüðü iç mekâna verdiði geniþlik ve ferahlýkla birlikte mekânýn bir kerede kolayca anlaþýlmasýný saðlar. Kubbe ayný zamanda camiinin dýþ görünüþünün ana hatlarýný da belirler.

Caminin mermer, çini ve hat iþçilikleri de önemlidir. Yapýnýn içi Ýznik çinileriyle süslüdür. Büyük kubbenin tam altýndaki hünkâr mahfili, 12 mermer sütunludur ve 2 metre yüksekliktedir. Çinilerin bir kýsmý 1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþýnda, Rus generali Skobelef tarafýndan sökülerek Moskova'ya götürülmüþtür.

Kaynak : tr.wikipedia.org
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2010, 13:21:56 Gönderen: MiM »


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?