• 25 Şubat 2020, 11:25:12

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Örtülü ama çýplak!  (Okunma sayısı 637 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Örtülü ama çýplak!
« : 01 Ocak 2011, 17:01:09 »

Bu baþlýðý özellikle tercih ettim.
Müslüman hanýmlarýn tesettürde savrulmasýný çok ciddi bir problem olarak görüyorum.

Ýslamýn muhalifleri en çok kadýnlar üzerinden saldýrýyorlar. Her türlü þer iþlerinde maalesef haným kardeþlerimi kullanýyorlar. Onlarý birer ticari meta olarak görüyor ve kendi menfur iþlerine alet ediyorlar. Bizim de gördüðümüz hatalarý acýtsa da söylememiz ve uyarmamýz gerekiyor. Uyarýlarýmýzý incitmeden kavl-i leyyin ile yapmak en güzelidir. Eðer bu þekilde anlaþýlmýyorsa baþka þekilde de uyarýlar yapýlabilir.

Rabbimiz cennetle müjdelediði gibi cehennemle de tehdit etmiþtir.
Sevgili Peygamberimiz sav tatlý tatlý anlattýðý gibi yeri geldiðinde alnýndaki damar kýzdýðýný belli edecek þekilde hiddetlenerek de söz söylemiþtir. Bizler de söz söylerken her iki durumu da göz önünde bulundurmalýyýz diye düþünüyorum.

ALLAH’ýn haramlarýný, yasaklarýný söylemeyecek miyiz?
 Doðru bildiklerimizi söylemezsek ALLAH bunun hesabýný bizden sormaz mý?
ALLAH aþkýna söyler misiniz bu gün Müslüman kadýnlarýn tesettürü ne kadar tesettüre uygun?
Baþýnda bir avuç baþörtüsü, belden yukarýsýnda daracýk, bütün hatlarýyla vücudunu teþhir eden bir giysi, altýnda yine ayný evsafta bir pantolon veya diz kapakta ve týklým týkýþ bir etek tesettürle ne alakasý var?
ALLAH’ýn emrettiði tesettür bu mu?
Ya genç kýzlarýmýzýn kollarýný dirseklerine kadar sývayarak saðladýklarý tesettüre ne demeli?
Hele bu kýyafete bir de makyaj eklendi mi sormayýn gitsin.
Yanýnda elinde bir de sigara varsa aksesuar tamamlanmýþ oluyor.
Ondan sonra bir de buna flörtlü yaþamý eklerseniz tamamlanýyor

Gel de söyleme sözü.
Behey Müslümanlar böyle bir tesettür anlayýþýný bize kim öðretti?
ALLAH’ýn dininde bunlar yok. Rasulü sav bize böyle bir þey býrakmadý.
Nefislerimiz ilahlaþtý. Gençlerimiz söz dinlemez hale geldi.
Anne ve babalar ses çýkaramaz oldu. Bu gidiþ hayra gidiþ deðildir.
ALLAH aþkýna aynanýn karþýsýna geçip kendimize bir bakalým?
Bu halimle ALLAH ve Rasulü sav benden razý mý diye soralým.

Hem söyler misiniz bana, güzel kokular sürünerek, makyajlanarak dýþarý çýkmanýn cevazýný hanýmlara kim söyledi?
Sevgili Peygamberimiz sav bunu çok açýk ve net bir þekilde Müslüman hanýmlara yasaklamadý mý?
Müslüman hanýmlar eþlerine yapmasý gereken hazýrlýkla kendilerini dýþarýya atýyorlar. Eþlerinin yanýnda birçok kadýn bu hassasiyeti maalesef göstermiyor.
 Onlarca þikâyet alýyorum bu konuda.

Müslüman haným yürümesine de dikkat edecek. Yüksek topuklu ayakkabýyla kýrýta kýrýta yürümesini ALLAH sevmez.
Kitabýmýzda bu “Teberrüc” kelimesiyle ifade edilmiþtir. Ahzap suresinin otuz üçüncü ayetinde geçer. Bu kelimeyi Ýslam âlimleri geniþ geniþ izah etmiþlerdir.
 Ýþte onlardan bir kaçý:

Zemahþeri'nin izahýna göre, kadýnýn zinetlerini erkeklere açmasý ve güzelliklerini göstermek amacýyla açýlmasýdýr. Yani kadýnýn güzel görünmek için yaptýðý her þey teberrüctür ve yabancýya karþý yapýlmasý haramdýr. Kadýn yaþlý bile olsa durum aynýdýr. Zira gerçekten çok ileri yaþlarda bile kadýnlar, çeþitli makyaj malzemeleri sebebi ile câzip görünebilmekte ve þehvetin uyanmasýna sebep olabilmektedirler.
Kurtubî: "Kadýnýn vücudunun þeklini belirten ince iki elbise giymesi de "Teberrüc" cümlesindendir. "Zira ALLAH Resulü böylelerini, giyinen çýplaklar olarak vasýflamýþtýr"
der.

Ýbnü'l-Arabî: "Giyili olarak sayýlmalarý, üzerlerinde, elbise bulunduðundan, çýplak olarak nitelenmeleri ise, elbiselerinin ince olup içlerini belli etmelerinden ve çekici yönlerini belirtmelerindendir" der.
Ya da giyili olmalarý, elbiseli olmalarýný, çýplak sayýlmalarý da takvâdan soyulmuþ olmalarýný gösterir. Zira ALLAH, "Takvâ elbisesi daha hayýrlýdýr"
buyurur.

Katâde ve Ýbn Ebi Nacîh: Kadýnlarýn kýrýtarak, kýrýla-döküle nâzu neþve yapmalarý;
Mukâtil: Kadýnýn baþörtüsünü baðlamadan baþýna koymasý, böylece gerdanlýðýnýn, küpelerinin ve boynunun açýlmasý;

el-Müberrid; kadýnýn örtmesi gereken güzelliklerini göstermesi "teberrüc"dür
, derler.

Bu konuyu bir de Rabbimizin bize gönderdiði Kitabýmýzdan okuyalým mealen:

(Çoðu zaman, vakarla) evlerinizde oturun, dýþarýya da evvelki câhiliye zamaný/Ýslâm öncesi kadýnlarýnýn çýkýþý gibi (çýkýp) süslenip kendinizi teþhir ederek çýkmayýn.
 (Ahzap Suresi, ayet: 33)

Bir de bundan önceki yazýmýzda da konuþmasýndan istifade ettiðimiz deðerli alimlerimizden Prof.Dr. Orhan Çeker Hocamýzýn deðerlendirmesini de burada önemine binaen sizlerle paylaþýyorum:

Hasýlý tesettürlülerin örtünmelerini yeniden kontrolden geçirmeleri gerekir. Tesettür, örtünme oluyor ama acaba bu örtünme ne kadar Ýslamî kýyafet anlayýþýna uygun, bunun gözden geçirilmesi lazým. Bu konuda iki tane ana problem var: DAR GÝYÝNME ve TEBERRÜC.
 Dar giyinme malesef ciddi bir problem. Kýyafet vucüt hatlarýný belli etmeyecek þekilde bol olmalý ki Ýslamî olsun. Mesela omuzdan aþaðýya baktýðýnda düz çizgi gibi iniyorsa o boldur. Ama elbise (pardesü vs.) omuzdan aþaðýya doðru girintili/çýkýntýlý iniyorsa, hele kemer gibi birþey de takýldýysa, hey hanýmlar hem kendinizi kandýrmayýn hem de ALLAH’ý kandýrmaya kalkmayýn. Çünkü ALLAH kanmaz kendinizi kandýrýrsýnýz. TEBERRÜC’e gelince; lütfen Nur suresi 60 ile Ahzab suresi 33. ayetlerin tefsirlerine bi-zahmet bakýn. Teberrüc; giyimde, renk seçiminde, konuþma ve yürüme tarzýnda dikkat çekici davranmak demektir. Hanýmlar hem örtünüyor hem de kaþ aldýrma, dikkat çekici makyaj, dikkat çekici gözlük, dikkat çekici konuþma, yürüme ile ortalýkta dolaþýyorsa bu hanýmlar lütfen  "ben tesettürlüyüm" demesinler. Kimsenin giyimine karýþmýyorum ama, bir haným tesettür iddiasýndaysa yukarýdakileri ona hatýrlatma mecburiyetim var. Tabii ki erkekler de bu anlayýþ ve kaideden hariç deðildir. Yapýþýk pantolonlarýn Ýslam'la ilgisi yoktur, hatýrlatýyorum.


Sözümüzü Sevgili Peygamberimizin mübarek sözleriyle tamamlayalým:
Ebu Hureyre ra þöyle dedi:

“Rasulullah sav: Cehennem ehlinden iki sýnýf var ki, onlarýn mislini görmedim. Birinci sýnýf; beraberlerindeki sýðýrkuyruðuna benzer kýrbaçlarla insanlarý döver bir topluluktur. Ýkinci sýnýf; elbiseli çýplak, erkekleri kendilerine meyil ettiren, salýnarak yürüyen, baþlarý Horasan devesinin hörgücü gibi meyil edici kadýnlardýr. Bu kadýnlar, cennete giremez, onun kokusunu da bulamaz. Þüphesiz onun kokusu, þöyle ve þöyle mesafeden bulunur’ buyurdu.”
Müslim (2128/125)
 
Ebu Hureyre ra þöyle dedi:

“Rasulullah  sav Kadýnýn giysisini giyen erkeðe, erkeðin giysisini giyen kadýna lanet etti.”

Ebu Davud (4098) Nesei (9253-Kübra)
 
Ýbni Ebi Müleykete þöyle dedi:
“Aiþe r.anha’ya:
−Bir kadýn erkek ayakkabýsý giyiniyor denildi. Bunun üzerine Aiþe r.anha:
−Rasulullah sav kadýnlardan erkekleþenlere lanet etti dedi.”

Ebu Davud (4099)

Selam ve dua ile…
Kardeþiniz


Ahmet Bulut

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Örtülü ama çýplak!
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2011, 17:05:25 »

Hadislerde geçen peygamber efendimizin söylediði nakledilen lanet kelimesinin yerine "yazýklar olsun" eklenmesi daha doðru olur..
"Sevgili peygamberimiz hayatý boyunca lanet sözünü kullanmamýþtýr.."
diye, öðretlmiþti bize..
YANILIYORMUYUM..?


Çevrimdışı melal

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 202
  • Teþekkür 12
Ynt: Örtülü ama çýplak!
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2011, 17:32:53 »
Ahmet Bulut tan ve sizden de ALLAH celle ebedi razi olsun....
kanayan yaralarýmýza bu merhem sürüþ için
eyvaALLAH!...

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Örtülü ama çýplak!
« Yanıtla #3 : 06 Ocak 2011, 00:25:56 »

Ahmet Bulut tan ve sizden de ALLAH celle ebedi razi olsun....
kanayan yaralarýmýza bu merhem sürüþ için
eyvaALLAH!...


Rabbim tüm kardeþlerimden  razý olsun inþaALLAH..
ACI ama GERÇEK tespitler...

 
ÝNÞÝRAHa hoþ geldiniz BeKKe kardeþim..Geliþiniz hayýrlara vesile olsur inþaALLAH..