• 06 Nisan 2020, 17:47:11

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Anlayýþ farký ?  (Okunma sayısı 520 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı neselii_ruweyda

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 36
 • Teþekkür 0
Anlayýþ farký ?
« : 06 Ocak 2011, 01:19:28 »
Alıntı
Yirminci yüzyýlýn baþlarýnda, bir Ýtalyan ayakkabý firmasý iki temsilcisini araþtýrma yapmalarý için Afrika’nýn farklý bölgelerine gönderir. Bir ay sonra her ikisinden de birer telgraf gelir.


Birincisinde: “Biz burada tutunamayýz; çünkü hiç kimse ayakkabý giymiyor!”, ikincisinde ise; “Biz burada çok iyi iþ yaparýz; çünkü hiç kimsenin giyecek ayakkabýsý yok.” diye yazýlýdýr.
....

konumuz alýntýdan anlaþýldýðý gibi anlayýþ ; Yüzyýllardýr ayný topraklarda yaþamak, ayný dili konuþmak ,ayný inanca sahip olmak hata aramýzda kan baðý olmasý Dahii ayný olaylara ayný tepkileri vermemize etken olmayabilir .... 

Bilinç altýmýzda oysaki hep ayný olan dürtüler vardýr .. ayrýlýklarda acý çekeriz ,kavuþmalarda seviniriz doðarken aðlarýz bu örnekleri çogaltabiliriz Degil mi?
Ve hayatan beklentileriMiz bile %90 ayný iken...
   
 Nasýl oluyorda bukadar ortak noktalar varken hayatta Birbirimizi algýlamak da bu kadar ayrý fikirlere sahip olabiliyoruz....
bir konu paylaþýyoruz Birçok farklý fikir ortaya çýkabiliyor ...
 
Bunu temelinde insanlarýn sonuç bekletileri ayný yukarda vurguladýðým %90 ýn içini araþdýrýrsak aslýnda ortaya çýkçak cevabý deðil mi?
nasýl yane; beklentiler önemli ve olaylara yaþadýðýmýz psikoloji ile bakmak  Analiz yapmak ayakabý giyinmemek mi bir gelenek orda yoksa ayakabý diye birþeyin varlýðýndan yada varlýðý demiyelim  alabilecekleri bir yermi yok ...Birisi olmadýðýný algýlarken diðeri giyinmediklerinii algýlayabiliyor .....
       
olayýn Özü Dýþardan bakarak yapýlan bir yorum yada anlayýþ Bizi Herzaman doðru sonuca getirmeyebilir ... Araþtýrmak Ve ordaki topluluðu algýlamaya çalýsaydýlar sonuç ikisi için de ayný olcak dýý..

    Yane iþin özü Ýnsanlar Birbirlerini dinler ken Bir þey üzerinde yorum yaparken Birileri Þunu þöYle yapmýþ Derken onlarýn ÝçdünyasýnaDa bakmak GErekiyor Dýþýmýz ayný olsaDa yaklaþýmýmýz farklý olabilir

Sizinde Fikirlerinizi almak istiyorum
Anlayýþ farký neden oluþur?
neselii_ruweyda

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Anlayýþ farký ?
« Yanıtla #1 : 08 Ocak 2011, 09:52:30 »
aþýrý yoðunluk nedeniyle galiba biraz geç kaldýk sevgili neþeli ablam...
güzel bir konu açmýþsýzýnz gerçekten. teþekkür ediyorum.
evet, hayata nereden, nasýl ve hangi noktadan baktýðýnýza baðlý bir durum sanýrým.
sadece bu kadarla da deðil, insanýn bakabildiði görüþ noktasý bile bazen mevsim, hava durumu, sosyal, psikolojik etmenlerle bile deðiþebiliyor.
insan ayný konuda, þöyle güzel ve güneþli bir havada farklý þeyler düþünebilirken, bulutlu ve kasvetli bir atmosferde çok daha farklý açýlardan düþünebiliyor, farklý sonuçlara varabiliyor.
tabii insanýn düþüncelerinin oluþumunda, ailevi, sosyal ve psikolojik faktörler yanýnda, yetiþtiði çevre, aldýðý eðitim, çevresel koþullar vb. gibi daha farklý etmenlerinde bunu etkileyebildiðini söyleyebiliriz.

insanlar ayakkabý giymiyor diye umutsuzluða kapýlan kiþi belli ki varolan þartlar muvacehesinde yaþamayý kabullenmiþ, statik bir yaþam anlayýþý olan kiþi olduðu anlaþýlýyor. halbuki insanlarýn ayakkabý giymemesini adeta bir fýrsat olarak telakki eden ikinci kiþiyse yaþadýðý ortama artý bir deðer katabilecek zihniyette, çevresel koþullarý deðiþtirebilme yeteneðine sahip ve ayný zamanda ticari yetenekleriyle temayüz etmiþ birine benziyor. bütün bunlar bize insan dediðimiz meçhul fenomen'in ne yaman bir yaratýlýþa ve zengin bir donaným farklýlýðýna sahip olduðunu gösteriyor. zaten adý üstünde "eþref-i mahlükat" tabiri de bu yüzden kullanýlmýþ olmalý...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı neselii_ruweyda

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 36
 • Teþekkür 0
Ynt: Anlayýþ farký ?
« Yanıtla #2 : 08 Ocak 2011, 23:33:43 »
Alıntı
halbuki insanlarýn ayakkabý giymemesini adeta bir fýrsat olarak telakki eden ikinci kiþiyse yaþadýðý ortama artý bir deðer katabilecek zihniyette, çevresel koþullarý deðiþtirebilme yeteneðine sahip ve ayný zamanda ticari yetenekleriyle temayüz etmiþ birine benziyor. bütün bunlar bize insan dediðimiz meçhul fenomen'in ne yaman bir yaratýlýþa ve zengin bir donaným farklýlýðýna sahip olduðunu gösteriyor. zaten adý üstünde "eþref-i mahlükat" tabiri de bu yüzden kullanýlmýþ olmalý...

Bazen bankta oturup yoldan geçen insanlarý incelerim. Giyimi olabiliyor bazýlarýnýn dikkatimi çeken ,aceleci hareketleri ,endiþeli duruþlar, bazense hýzlý yürümeleri ... hepsi küçücük dünyalarýnda kendine bir pay bir yer edinme dertlerinde ... Farklý olmak farklýlaþmak bizi biz yapan Deðilmi ... hepimiz ayný tarz giyinsek ayný tarz konuþsak yada ayný tarz yürüsek.. merak diye baþarmak diye Bir çabamýzda olmazdý sanki .....

      Farklýlýklar farklý anlayýþlar Geliþmemizi Gerçekleri görmemize neden oluyor bu nedenle tartýþmalý konularý sewiyorum çünkü göremediðim dikkatimi çekmeyen doðrularý farkediyorum    YaDa  Düz baktýðým konulara Þener Þen'in                               
 'av mevsimindeki 'cümlesiyle
 ''baþka yerden bakarak açýný deðiþdirmek lazým gerçek  olayý çözmek için'' demiþdi ewet basen açýyý Deðiþdirebilmeyi baþarmayý umuyorum......

Tesekkurler ''Mim hoCam'' Yorumlarýnýzla beni yalnýz býrakmadýðýnýz için ... Amaç Çok konu paylaþmak Deðil Paylaþýlan konularDA Fikir Edinmek  benim için Önemlii...
neselii_ruweyda

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Anlayýþ farký ?
« Yanıtla #3 : 09 Ocak 2011, 00:10:32 »
eyvALLAH ablam, haklýsýnýz... evet, tartýþmak, farklý fikirler, farklý görüþler öðrenmek ufkunu açýyor insanýn. bu farklý görüþleri dinlerken/öðrenirken "yav bi bak hele, ben bu noktayý hiç düþünememiþtim" dediðimiz öyle çok þeyler oluyor ki... o yüzden, dýþarýdan bakanlarýn analizi, deðerlendirmesine her zaman önem vermek gerekiyor düþünürüm. bu arada, "þavirhum fil emr" emri ilahisini de hiç unutmamak lazým diye düþünüyorum... zira cebab-ý hak her insaný farklý donaným ve düþünce sistematiðiyle yaratmýþ, kâinatta bu farklýlýðýn desenleriyle oluþan bir ahenk oluþturmuþtur. þayet böyle olmasaydý, hayat ne kadar rutin, ne kadar tek düze ve çekilmez olurdu demi?!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!