• 28 Şubat 2020, 12:05:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz.Ali'nin vefatý  (Okunma sayısı 597 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Hz.Ali'nin vefatý
« : 29 Ocak 2011, 00:07:40 »
"23 Ocak ..bazý kaynaklara göre 28 Ocak..Hz.ALÝ efendimizin vefat ettiði gün olarak geçiyor.."


Hazret-i Osman zamanýnda çýkan fitne ateþi Dört büyük halifenin sonuncusu olan Hazret-i Ali zamanýnda da devam etti. Bunun için beþ sene süren hilafeti zamannýda sükun ve huzur bulamadý.

Zamanýndaki fitne ocaðý olan Haricilere savaþmýþ ve hepsini de periþan etmiþti. Bunlardan, kin ve intikam ateþiyle dolu olanlar, zaman zaman bir araya gelerek, nasýl intikam alacaklarýný planlýyorlardý. Sonunda; Hz. Ali , Hz. Muaviye ve Hz. Amr bin Âs’ý öldürmeðe karar verdileri. Hz. Ali’yi , Abdurrahman bin Mülcem öldürecekti.

Ýbnü Mülcem, Hazret-i Ali’i kollamaða baþladý. Bir gün sabah namazýndan önce Halifenin geçeceði yola pusuya yattý. Hz. Ali’nin geldiðini görünce Ýbni mülcem âniden arkadan üzerine atýlarak zehirli kýlýcýný indirdi.

Hz. Ali aðýr yaralýydý. Durmadan kan kaybediyordu. O vaziyette iken bile yanýndakilere dönerek, camie gidip sabah namazýný kýlmalarýný, vakti geçirmemelerini söyledi. Namazý kýldýrmak için de yerine vekil tayin etti.

Oðlu Hz. Hasan’ý yanýna çaðýrarak:
“Bunun yemeðini yedirip istirahatini de temin edin. Eðer yaþayacak olursam ya affederim veya cezasýný veririm. Eðer ölürsem, cezasýný verin fakat aslâ haddi tecavüz ederek Müslümanlarýn kanlarýna girmeyiniz. Zira ALLAH haddi tecavüz edenleri sevmez” buyurdu.

Kendisine;
“Yâ Emire’l mü’minin, þayet size bir hal olursa oðlun Hasan’ý halife saçelim mi?” diye sordular.

“Ben bu hususta sizlere ne emrederim ve ne de nehyederim. Siz iþinizi daha iyi bilirsiniz. Resûl-i Ekrem’in bu meseleyi býraktýðý gibi ben de býrakacaðým.” buyurdu.

Durumu gittikçe aðýrlaþyordu. Devamlý olarak kelime-i tevhid ile âyet-i kerimeler okuyordu. Bir ara yanýna oðullarý Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i çaðýrdý. Onlara þu þekilde nasihatta bulundu:

“Evlâtlarým!
Sizlere ALLAH’a karþý müttaki olmanýzý vasiyet ederim. Daimâ doðru söyleyin ve yetimlere acýyýn. Âhiret için iyi ameller iþleyerek sýkýntýya düþenlerin imdâdýna koþun. Zâlimin hasmý olup mazluma daimâ yardým edin. ALLAH'n kitabý ile amel edin ve ALLAH yolunda olmaktan sizi hiçbirþey alakoymasýn.”

Bu nasihatlerden sonra Hz. Ali âyet-i kerimeler okumaða baþladý. Vefatýnda, son sözü “Lâ ilâhe illALLAH Muhammedün Resûlullah” oldu.-Sorularla Ýslamiyet-There are no comments for this topic. Do you want to be the first?