• 11 Temmuz 2020, 07:22:14

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Cellatlarýn mezartaþý!  (Okunma sayısı 1618 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Cellatlarýn mezartaþý!
« : 18 Şubat 2011, 09:04:00 »
 
Hem ölüler hem diriler için istirahatgâh yeri
 
Mevlevi mezartaþý

 
 Ýstanbul’un  hareketli bir o kadar da hararetli ve gürültülü yaþantýsýndan bir an  için çýkýp rahatlamak, biraz istirahat etmek için ne yaparsýnýz? Mesela  þöyle tarihi bir caminin bahçesine girip mezarlarla hasbihal etmeye ne  dersiniz! Ölümün, manevi istirahat yerleri olan mezarlýklar dýþarýdaki  gürültünün içeriye girmesine müsaade etmezler sanki. Ýnsan bütün  dertlerini unutur mezarlýkta. Onlar bize þunu söylerler: “Biz de sizin  gibiydik. Siz de bizim gibi olacaksýnýz.” Dünyanýn geçici, öbür âlemin  bâki olduðunu hatýrlatýrlar.

 
Milletin tapusu
 Mezarlýklar  bir milletin tapusudur. Haberleri yakýndan takip edenler bilirler ki  Ýsrail sadece Filistinlileri öldürmekle ya da onlarýn yaþam alanlarýna  zarar vermekle kalmýyor ayný zamanda Filistin’deki mezarlýklarý  -özellikle de tarihi mezarlýklarý- yok edip üzerlerine yeni yapýlar inþa  ediyor. Düþündünüz mü Ýsrail, mezarlýklardan ne ister? Filistin’in  tapusunu yok etmeye çalýþýyor ki belli bir zaman geçtikten sonra “burada  Müslümanlar hiç yaþamadý” diyebilmeyi planlýyorlar.
 Heykel sanatý örnekleri
 Ýslamda  heykel sanatý yok diyenler yanýlýyorlar. Tarihi mezar taþlarýmýzýn her  biri heykel sanatýnýn nadide temsilcisidir. Heykel sergisi ya da açýk  hava müzesi gezmek isterseniz buyurun, yolunuzun üzerindeki bir  mezarlýða.
 
 
 
Kallavi kavuk

 
 Ölülerin nüfus cüzdaný

 Mezar  taþlarý, yatan kiþinin cinsiyeti, sosyal hayattaki konumu ve ekonomik  durumu hakkýnda bilgi verir. Dirilerin nüfus cüzdanlarý yerine ölülerin  mezar taþlarý var. Ne yazýk ki mezar taþlarýnýn üzerindeki yazýtlarý  Osmanlýca olduklarý için okuyamýyoruz. Okuyabilenler elbette vardýr ama  sayýlarýnýn çok olduðunu sanmýyorum. Mezarda yatan kiþi hakkýnda bilgiyi  mezar taþýnýn þekline, süslemesine ya da boyutuna göre anlayabiliriz.  Mesela çocuk mezarlarýnýn boylarý küçüktür. Eðer mezar taþýnda çiçekler  ya da gerdanlýk ve kolye gibi semboller varsa o mezarýn bir kadýna ait olduðunu gösterir. Hurma aðacý varsa kiþinin hacý olduðunu, boyun kýsmýndaki kement varsa idam edildiði anlaþýlýr. Erkek mezar taþlarý baþlýklý olur ve baþlýklar mezar sahibinin mesleði, baðlý olduðu tarikat hakkýnda bilgi verir. En sýk görülen baþlýklarsa sarýk, kavuk ve fes þeklinde olan baþlýklardýr.
 
 
Kadýn mezar taþý

 
 Þekillerden bazý örnekler

 Mezar taþlarý o kadar çok çeþitlidir ki kitaplar yazýlmýþtýr üzerine. Burada sadece birkaç örnek vermekle yetineceðiz.
 Osmanlý  mezarlýklarýnda 17. yy sonrasýnda kavuklar görülür. Kallavi kavuklar,  mezar sahibinin sadrazam, kubbealtý vezirleri ve kaptan-ý deryalara ait  olduðunu gösterir. Katibi kavuklu mezar taþlarý ise yatanýn, baþ kapý kethüdalarý (kahya), kapýkulu görevlileri ve üst düzey yeniçerilerden biri olduðunu gösterir.
 Mezar taþlarýnda 1828 yýlýndan itibaren  ‘fes’ler görülmeye baþlar. Fesin þekli mezarda yatan kiþinin yaþadýðý  padiþah dönemine göre deðiþir. II.Mahmud döneminde feslerin en güzel  örnekleri vardýr. Bu dönemde giyilen feslere "Mahmudi fes" denir. Sultan  Abdülaziz döneminde, üst kýsmý dar ve basýk, kýsa feslere Azizî fes  denir. Üst kýsmý alt kýsmýndan daha dar, Azizî fese göre bir hayli  yüksek fes çeþidi Sultan II. Abdülhamid döneminde kullanýlmýþ ve bu tip  fese de Hamîdî fes denmiþtir. Yeniçeriler'in ortadan kaldýrýlmasýyla  izleri mezarlýklardan da silinmiþtir.
 
 
cellat mezarlarý

 
 Ýsimsiz ve süslemesiz cellat mezarlarý

 "Cellat"  mezarlarý ayrý bir yerde bulunur ve ahalinin defnedildiði mezarlýklara  gömülmezmiþ. Beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgiye de  rastlanmazmýþ.
 
 
Yeniçeri mezar taþý


Mezar taþlarýndaki tarikat simgeleri

 Tarikat  mensuplarýnýn hayattayken giydiði baþlýk, mezar taþýnýn üst kýsmýnda  yer alýr. Mesela, Mevlevi mezar taþlarýnýn baþlýk kýsmý, "sikke" formu þeklindedir. Bektaþi þeyhlerinin mezar taþlarýnda çoðunlukla 12 yani dilimli ve 4 dilimli baþlýk kullanýlmýþtýr. Kadiri mezar taþlarýnda 18 köþeli yýldýz ile 8 yapraklý gül motifli kabartmalar vardýr. Bayramilerde 6, Halvetilerde 13 dilimli baþlýk bulunur. "Sümbül" motifi, Halvetiliðin ve Sümbüllüye tarikatýnýn sembolü olarak kullanýlmýþtýr.
 Genel semboller
 Servi  sembolünün en üst dalýnýn eðri durmasý yaratanýn karþýsýnda boynu bükük  kalmayý, acziyeti ifade eder. "Haþhaþ bitkisi ve çam kozalaklarý" ebedi  uykuyu ve cenneti temsil eder. Mezar taþlarýndaki meyve tabaðý hayat,  bereket ve bolluk sembolü sayýlmaktadýr. 12. yüzyýldan itibaren çokça  kullanýlan "Lale" motifi ise ALLAH'ý sembolize eder.
 
 Meryem Uçar, mezar taþlarýyla hasbihal ederek yazdý.   

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Cellatlarýn mezartaþý!
« Yanıtla #1 : 27 Mart 2011, 15:08:02 »
ALLAH razý olsun muhterem abim.

Üniversite yýllarýnda iken huzur aradýðýmýzda koþtuðumuz yer mezarlýklardý.Çevrimdışı HaLiD

 • Tefani
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 216
 • Teþekkür 0
Ynt: Cellatlarýn mezartaþý!
« Yanıtla #2 : 27 Mart 2011, 16:22:52 »
Hocam   bu celladlar   isleri dolayisiyle  can aln kisiler...

Bir masum idam cezasina  carptiirldi ise ve  cellad ta  görevi  geregi   bu kisiyi  idam etti ise, tamam  bu ceza-i  müeyyide  nin  hükmünü  koyanlar  sorumluda   cellad burada   sucsuz bir insani öldürdügü  icin  sorumlu  olurmu  dini acidan...?
Idam edecegi  kisinin  sucsuzlugunu  biliyor ama   verilen karari  degisteremiyor  görevi  geregide   idam edecek...????

Çevrimdışı Eksen

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 18
 • Teþekkür 0
Ynt: Cellatlarýn mezartaþý!
« Yanıtla #3 : 27 Mart 2011, 23:29:54 »
Hocam   bu celladlar   isleri dolayisiyle  can aln kisiler...

Bir masum idam cezasina  carptiirldi ise ve  cellad ta  görevi  geregi   bu kisiyi  idam etti ise, tamam  bu ceza-i  müeyyide  nin  hükmünü  koyanlar  sorumluda   cellad burada   sucsuz bir insani öldürdügü  icin  sorumlu  olurmu  dini acidan...?
Idam edecegi  kisinin  sucsuzlugunu  biliyor ama   verilen karari  degisteremiyor  görevi  geregide   idam edecek...????

Güzel soru ..
Trafik kazasý yaptýðýnýzda arabanýzý suçlar mýsýnýz ?

Çevrimdışı HaLiD

 • Tefani
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 216
 • Teþekkür 0
Ynt: Cellatlarýn mezartaþý!
« Yanıtla #4 : 28 Mart 2011, 02:19:18 »
Güzel soru ..
Trafik kazasý yaptýðýnýzda arabanýzý suçlar mýsýnýz ?

sordugum  soruya  verdiginiz  örnek ,pek  uymadi...

Benim sorumda  düsünen  varliklar varken, sizin örneginizde  ne düsünmesi nede kendi kararini alabilen  demir  yigini..!

ikisi  bir konuyu aydinlatlamada  örnek teskil etmez...

Cellad  CANI SIKILSA  bile  isi birakiyorum  diyebilirken,  trafik kazasi  yaptiginiz  arac   benzini bitmeden ve  arizalanmadan   söför  gaza   basinca    yok  ben  bugün  gitmek istemiyorum  diyemez   : ))

Çevrimdışı Eksen

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 18
 • Teþekkür 0
Ynt: Cellatlarýn mezartaþý!
« Yanıtla #5 : 28 Mart 2011, 10:05:31 »
sordugum  soruya  verdiginiz  örnek ,pek  uymadi...

Benim sorumda  düsünen  varliklar varken, sizin örneginizde  ne düsünmesi nede kendi kararini alabilen  demir  yigini..!

ikisi  bir konuyu aydinlatlamada  örnek teskil etmez...

Cellad  CANI SIKILSA  bile  isi birakiyorum  diyebilirken,  trafik kazasi  yaptiginiz  arac   benzini bitmeden ve  arizalanmadan   söför  gaza   basinca    yok  ben  bugün  gitmek istemiyorum  diyemez   : ))


Ýdamlar neye benzer bilirmisiniz ? Yolunuzun üzerine çýkan ve hýzýnýzý kesmeye çalýþan kimseleri ezip geçmeye benzer ..  Haklý ya da haksýz, suçlu ya da suçsuz .. Eðer bir kimse koyduðunuz kurallara uymamýþsa ve niyeti sürüp gidegelen bir anlayýþýn anarþistliðine eylemse, o kimse en nihayetinde idamla cezalandýrýrlýr .. Zira bunu yapmadýðýnýz takdirde yine yeni yeniden yolunuza çýkmaya devam edecektir .. Ýþte bu noktada o kimseyi ezip geçmek için arabanýzý üstüne sürersiniz ve dediðiniz gibi araba " yok ben bu adamý ezmek istemiyorum " demez .. Cellatlarýn da böylesi bir insiyatifleri yoktur .. Aslýnda irade olarak vardýr elbette ama bu iradeleri mümkün olduðunca çok kýsýtlanmýþtýr .. Yani idam edecekleri kimseler hakkýnda hüküm verme ya da yargýlama yetisine sahip deðildirler .. Bir aþçýnýn önüne ne malzeme koyarsanýz o aþçý o malzemeden yemek yapar size .. Bir cellada da sadece iþini yaptýrtabilirsiniz ve bundan dolayý eylemin tüm sorumluluðunu onun üstüne yýkamazsýnýz .. Yine de sorunuzun cevaplarýnda ayrýntýlar þekillendirdiði durumlar olacaktýr ve bu yüzden bu soruya hiç bir zaman net bir cevap veremeyeceðiz ..