• 08 Temmuz 2020, 04:26:49

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Baþka Yerlerdeki Çimenler ,Daha Yeþil Deðiller..!  (Okunma sayısı 528 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...

Ulaþamadýðýmýzý, elde edemediðimizi gözümüzde büyütürüz. Ýnsan elinde olanýn güzelliklerini (gözünü karþý tarafta olana diktiðinden) çoðu kez görmez.
 
Çocukken en sevdiðim þey patates kýzartmasýydý. Annem kardeþlerimle kapýþmayalým diye ayrý tabaklara ve eþit olarak koymaya özen gösterirdi… Yine de her zaman kapýþýrdýk. Diðer tabakta olan -nedense- gözümüze daha güzel görünüyordu. Oradaki patatesler daha kýzarmýþ ve daha çok geliyordu. Deðiþ-tokuþ ederken birbirimize giriyorduk sonunda…
 
Þimdi büyüdük… Fakat hala baþka yerlerde olan çimenlerin daha yeþil olduðu zannýyla hareket ediyoruz…
 
Evimizin güzelliði elde edilinceye kadardý… Þimdi daha güzel olduðunu düþündüklerimizin rüyalarýný görüyoruz.
 
Alýncaya kadar rüyalarýmýza giren araba, þimdi her yola çýktýðýmýzda üst modelleriyle kýyaslanarak alýyor kendine düþen payý…
 
Evlendiðimiz adam/kadýn evlenene kadar güzeldi, þimdi dýþarýdaki -baþkasýnýn olan- daha çekici, daha yakýþýklý, daha alýmlý görünüyor…
 
Bitirdiðimiz üniversite için alýn teri dökmeye hevesli gençlere baktýðýmýzda þaþýrýp kalýyoruz. Çünkü biz artýk o üniversiteyi de o bölümü de deðerli bulmuyoruz…
 
Aylarca aradýktan her yere cv gönderip umutla cevap bekledikten ve sonunda kabul edilip çalýþmaya baþladýktan sonra, iþimizin yeþilliði hemen soluveriyor…
 
Baþkasýnýn çocuðu daha zeki, daha baþarýlý, daha þiþman, daha semiz görünüyor kendi çocuðumuza bakýnca…
 
Küçük çocuklar hep baþkasýnýn elindeki oyuncaðý, ellerindeki oyuncaktan daha kýymetli görürler ve isterler, almak için tepinirler, yere yatarlar, hâsýlý ellerinden geleni yaparlar. Bu arada ellerindeki oyuncaðýn hiç kýymeti yoktur.Az sonra istediklerine ulaþtýklarýnda aynen diðerinin de kýymeti olmayacaðý gibi.
 
Oynamayý bilmeyen, marifetin oyuncakta olduðunu zanneden çocuk bir türlü mutlu olmayacaktýr sonunda.
 
Ne yazýk ki hepimizin hali, tasvir etmeye çalýþtýðým gibi. Þýmarýk çocuklar gibiyiz. O nedenle bugünün insaný tatminsiz ve sýkýntýlý…
 
Sahip olduðu ile ilgilenmeyen ilgilense de hakkýnýn vererek ilgilenmeyen, hep daha baþkasýna, elde edince bir baþkasýna doðru koþturmaca içinde olan bir oyalanma içinde…
 
Çocuklar bizlerin birer aynasý olduklarý için yaptýklarýndan sorumlu deðiller. Ama ya biz?.. Baþka yerlerdeki çimenler için ayaðýmýz altýna aldýðýmýz çimenlerin hakkýný nasýl vereceðiz?
 
En yakýnýmýzda ilgimize muhtaç sevdiklerimiz varken, en uzak dairedekilere -sýrf egomuzu okþadýðý için- zaman ayýrýp ilgimizi israf edebiliyoruz.
 
Evimizde kahvaltý etmiyoruz, pastanedeki poðaçanýn daha doyurucu olduðunu sanýyoruz. Huzur arýyoruz ama baþka yerlerde…
 
Güzel bir ülkede yaþýyoruz ama beyin göçü her geçen gün artýyor. Batýnýn daha tatminkar bir dünya sunduðunu sanýyoruz. Dört yanýmýz deniz ve mavi, ama bilmem ne adalarýnda tatil yapmanýn bizi daha keyifli kýlacaðýný sanýyoruz.
 
Boyu kýsa olanlar uzun olmayý, uzun olanlar kýsaltmayý; saçý düz olanlar perma yaptýrmayý, kývýrcýk olanlar düzleþtirmeyi; zayýflar kilo almayý, þiþmanlar kilo vermeyi ve herkes bir þekilde diðer tarafta olanýn daha iyi olduðuna inanmayý kabul ederek bir illüzyonun peþinden koþuyorlar…
 
Kötü olan da tam olarak bu! Varlýða deðil, yokluða odaklanmak ve þýmarýkça istemek. Verilenle deðil verilmemiþ olanla memnuniyetsizliðe giden yola sapmak.
 
Keyifli yaþama sürekli baþka þeylere sahip olmayý isteyerek, sahip olamadýklarýmýzýn peþinden sürüklenerek ulaþýlamayacaðý insanlýk için bugün artýk çok net bir bilgidir.
 
Gerçek keyifli yaþam, hayattan tatmin olmakla ilgilidir. Tatmin olmak da daha farklý olanýn peþinde koþmak, daha çok olana sahip olmaya çalýþmakla deðil; var olanda derinleþmeyle mümkündür.
 
Anlamlý yaþama niyeti taþýma ve hayatýn getirdiði akýþý fark etmek, tatmin duygusunu arttýr. Bugün “daha mutlu insanlarý neyin mutlu ettiðine” baktýðýmýzda daha iyi görünmediklerini, daha fazla kazanmadýklarýný, daha iyi olaylarla karþýlaþmadýklarýný görüyoruz.
 
Peki, neden daha mutlu görünüyorlar öyleyse? Bunun artýk bir cevabý var: baþka yerlerdeki çimenlerin daha yeþil olduðu zannýna dayanarak yaþamýyorlar. Varlýðýn tümüyle hayýr olduðuna inandýklarý için memnun ve mutlular…
 
Nazlý Özburun


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?