• 14 Temmuz 2020, 09:24:18

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sýnav  (Okunma sayısı 410 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Sýnav
« : 01 Mart 2011, 01:27:13 »
David o gün çok yoðundu, seçim kampanyalarý devam
ediyordu. Aceleyle çevirdiði telefonda karþýsýna çýkan þarký
gibi bir sesle karþýlaþýnca þaþýrdý. Özür dileyip kapattý.
Ama o hoþ ses, aklýndan çýkmýyordu. Ertesi gün sabah
erkenden o numarayý aradý. Telefon çalarken,
kalbi çok hýzlý çarpýyordu. Evet karþýsýnda yine o tatlý
ses vardý. Kendisini tanýttý, konuþmaya baþladýlar.
Konuþtukça kýzdan daha da etkileniyordu.

Günler geçti. Hergün onunla konuþuyordu, onun sesini
duymadan güne baþlayamýyordu. Kýzgýn olduðunda
sakinleþtiriyor, üzgünken neþelendiriyor, monoton
günlerde yeni heyecanlar aþýlýyordu.
O soðuk kýþ günleri bu sýcacýk sesle ýsýnmýþ ve
bahar gelmiþti. Bu arada seçim kampanyalarý da
çetin bir þekilde devam ediyordu.

Bu arada aklýndan ve kalbinden çýkaramadýðý
o kýzla evlenmeliyim diye düþünmeye baþladý.
Bu, kampanyasý için de olumlu olurdu. Danýþmaný
baþýnýn etini yiyordu "Evlenirsen raitingin 10 puan artar"
diye... Þu ana kadar bu konuyu pek ciddi düþünmemiþti.
Neden olmasýn dedi ve hýzla telefonu çevirdi. Hiç nefes
almadan evlenmek istediðini söyledi, kampanyasýný anlattý,
hayallerinden bahsetti, seçimden sonra Karayiplerde bir
balayýndan bile bahsetti. Onun çoþkusu genç kýza da
geçmiþti. Ama bir anda sessizleþti ve mýrýltýlý bir sesle
"henüz beni görmediniz ya beðenmezseniz." dedi.
David "bu kadar güzel bir sesin ve kalbin sahibi
çirkin olamaz herhalde" dedi. Bu arada eski neþesini ve
çoþkusunu kaybetmiþti. O zaman yarýn buluþalým dedi.

Buluþacaklarý yeri konuþtular. Ertesi gün David
heyecanla buluþacaklarý yere geldi. Biraz sonra uzaktan
yanýnda köpeði ile güzel bir kýz geliyordu. Acaba o mu
diye düþündü. Ama parkýn o kýsmýndaki tek kiþi
olmasýna raðmen ona bakmýyordu. Uzaklara çok
uzaklara bakýyordu. Sanýrým o deðil dedi. Kýzýn gözlerinde
güneþ gözlükleri vardý. Kýzýn gözlerinin ne renk olduðunu
düþünmeden edemedi. Kýz, David ile telefondaki
meleðin buluþacaðý havuzun yanýna kadar geldi.
O da ne? Elinde bir beyaz baston vardý.

David þaþkýnlýkla ona bakakaldý. Bu o telefonlarda
konuþtuðu meleðiydi. Ama o kördü. Ne yapmalýyým
diye düþündü. Kaçýp gitmeli mi? Herþeye raðmen
elini tutup konuþmalý ve onunla evlenmeli miydi?
David yutkundu ve birkaç adým atýp, kýzýn yanýndan
geçip sessizce gitti. Parkýn dýþýna çýktýðýnda son
birkez dönüp kýza baktý. Kýz hâlâ uzaklara doðru
bakýyor, köpeðiyle konuþuyor ve David 'i bekliyordu.
David, günlerce onu bekleyen kýzýn hayalini
unutamadý. Sürekli doðruyu yaptýðýna kendini
inandýrmaya çalýþýyordu. Bazen eli telefona gidiyor,
"O gün iþim çýktý, gelemedim." deyip, herþeye
yeniden baþlamayý düþünüyordu.

Günler geçti ve seçimler sonuçlandý. David seçimleri
kaybetti. New Jersey valisi olamamýþtý. Yine
avukatlýða devam etmeye baþladý. Noel
hazýrlýklarýnýn devam ettiði o öðlen, sekreteri içeri
girerek, davanýn 25 dk sonra olacaðýný hatýrlattý.
Hýzla hazýrlandý. Çantasýný alýp adliyeye gitti.
Yerine geçti oturdu. Önemli bir tecavüz davasý
görülüyordu ve sanýðý David savunacaktý, iþi zordu.
Biraz sonra karþý taraf ve hakim de yerlerini almýþtý.
David, ilk tanýða sorusunu sordu. Moralinin bozulmamasý
için karþý tarafýn avukatýna dönüp bakmamýþtý bile.
Ýkinci tanýk ile ilgili notlarýna bakarken, yüksek topuklu
bir ayakkabý sesi duydu. Karþý tarafýn avukatý tanýðýn
yanýna gidiyordu. Avukat konuþmaya baþladý. Bu ses
çok sert, acýmasýz ama bir o kadar da tanýdýk geldi.

Baþýný kaldýrdý daha bir dikkatle baktý. O sýrada
saçlarýný sýmsýký topuz yapmýþ, menekþe gözlü,
dudaklarý bir çizgi gibi kapalý avukatla gözgöze geldi.
Ýþte o anda gözlerinde birden baþka bir görüntü
canlandý. Çaðlayan gibi omuzlarýndan aþaðý sarkan sarý
saçlar, her an gülmeye hazýr yürek þeklinde dudaklar,
melek gibi bir yüz  Bu, o parktaki
kýz olabilir miydi..? Yoksa halisülasyonlar mý görmeye
baþlamýþtý. 2 saat sonra dava bittiðinde hiç bir þey
hatýrlamýyordu. Yanýndan hýzla geçen avukatýn peþinden
koþup bahçede yakaladý. Tam aðzýný açýp konuþacaktý ki,
o menekþe göze, ta gözbebeklerinin içine kadar
sýmsýcak bir þekilde baktý, o çizgi halindeki dudaklar
güller gibi açarak gülümsedi ve þarký gibi melodik bir
ses duyuldu. "Merhaba, o gün parkta sana þaka yapmak
istemiþtim... Herþeye raðmen beni isteseydin, cesurca
yanýma gelip bana telefondaki meleðim demiþ
olsaydýn. Ya da, 1-2 saniye daha bekleyebilseydin...
Oraya sana evet demek için gelmiþtim. Oysa sen,
kendi kalbini sýnavdan geçirdin ve baþarýsýz
oldun. Bu arada, sürekli aradýðýn ya da, parktaki
günden sonra hiç aramadýðýn telefon, ofisimdeki direkt
telefondu." dedi ve telefondaki melek yürüyüp gitti...


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?