• 11 Ağustos 2020, 15:48:26

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Erbakan'ýn cenazesi Çölaþan'ý þaþkýna çevirdi  (Okunma sayısı 435 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bende

  • Ziyaretçi
Askerin Erbakan'ýn cenazesine katýlmasý Çölaþan'ý þaþkýna çevirdi: 40 yýl düþünsem aklýma gelmezdi..


Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Necmettin Erbakan dün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardýndan Merkez Efendi Mezarlýðý'nda defnedildi. Erbakan'ýn Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Asker de katýlmýþ, TSK da çelenk göndermiþti.
Sözcü gazetesi baþ yazarý Emin Çölaþan, bugünkü köþesinde "Ordumuza helal olsun" baþlýðýyla kaleme aldýðý yazýsýnda, Necmettin Erbakan'ýn cenazesine çelenk gönderen Türk Silahlý Kuvvetleri'ni ve cenazeye katýlan komutanlarý eleþtirdi ve þaþkýnlýðýný þu sözlerle ifade etti:

'Genelkurmay'ýn üzüntü bildirisi yayýnlayacaðýný, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin cenaze töreninde 1. Ordu Komutaný düzeyinde temsil edileceðini, bazý general ve üst rütbeli subaylar tarafýndan uðurlanacaðýný, kýrk yýl düþünsem aklýma getiremezdim.'

ÝÞTE ÇÖLAÞAN'IN O YAZISI

Necmettin Erbakan'ýn cenazesi Ankara ve Ýstanbul'da düzenlenen törenlerle kaldýrýldý. Benim gözüm Ýstanbul'daki törende yer alan görkemli çelenge takýldý: "Türk Silahlý Kuvvetleri"

Erbakan da her fani gibi bir gün ölecekti. Ama onun ölümü sonrasýnda Genelkurmay'ýn üzüntü bildirisi yayýnlayacaðýný, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin cenazetöreninde 1. Ordu Komutaný düzeyinde temsil edileceðini, bazý general ve üst rütbeli subaylar tarafýndan uðurlanacaðýný, kýrk yýl düþünsem aklýma getiremezdim.

ÇOK SAFMIÞIM

Demek ki ben çok safmýþým! Türkiye'de benim gibi düþünen milyonlarca insanýmýz da çok safmýþ!
Demek artýk devir deðiþmiþ. Türk Silahlý Kuvvetleri, bu ülkede ömrünü þeriat düzeni kurmak için çalýþmaya adayan bir siyasetçinin ardýndan saygý gösterileri yapabiliyormuþ.

Bir düþünün... Erbakan vefat ediyor ve hemen o gün Genelkurmay Baþkaný üzüntülerini dile getiren bir mesaj yayýnlýyor.
Cenaze töreninde Türk ordusunun çelengi!..

DEMEK KÝ DEVÝR DEÐÝÞMÝÞ

Ve ayný 1. Ordu Komutaný düzeyinde temsil edilen Türk Silahlý Kuvvetleri! ( 1. Ordu Komutaný Çetin Doðan Paþa'nýn Silivri cezaevinde kulaklarý çýnlasýn) Devlet töreni olsa, diyecek bir þeyim olmaz.
Demek ki devir deðiþmiþ! Devirle birlikte Türk Ordusu da deðiþmiþ!

GÜVENDÝÐÝMÝZ DAÐLARA KAR YAÐIYOR

O güvendiðimiz Türk ordusunun baþýndakiler, Erbakan'ýn kiþiliðinde þeriat düzeni isteyenlere arka çýkýyor, üzüntülerini bildirilerle dile getirip cenazeye çelenkler gönderiyor!

Yoksa güvendiðimiz daðlara kar mý yaðýyor? Galiba öyle! Ya da bu yapýlanlar bir siyaset gereði mi?
Sevgili okuyucularým, ben bunlarý anlatmaktan vALLAHi billahi acizim. Belki ben aklýmý yitirdim! Ya da Türkiye'de bazý þeyler öylesine hýzlý deðiþti, bazý kiþi ve kurumlar da öylesine devþirildi ki, ben anlamakta aciz kalýyorum! Eðer içinizde bu olanlarý anlayan varsa lütfen bana mesaj atýp uyarýn ki aymazlýðýmýn farkýna varayýn!

ENSONHABER


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?