• 15 Ağustos 2020, 07:22:03

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Feminist Müslüman Hanýmlar...  (Okunma sayısı 421 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bende

  • Ziyaretçi
Feminist Müslüman Hanýmlar...
« : 04 Mart 2011, 15:33:19 »
Eski bir feministin dini hükümler itirafý

Sema MARAÞLI

"Eski bir feminist olarak, itiraf ediyorum. Dini kitaplarda, erkeklerin kadýnlara karþý vazifelerini, defalarca okuduðum halde, kadýnlarýn kocalarýna karþý vazifelerine göz ucuyla bakar kapatýrdým..."

Bu devirde, dindar kadýnlarýn imtihaný, baþörtüdenmiþ gibi bir algý var. Evet, baþörtülü okuyamamak ve çalýþamamak üzüntü verici bir durum ve kadýnlar için bir zorluk. On iki yaþýmdan beri baþörtülüyüm ve geçmiþte baþörtü yüzünden zorluklar yaþamýþlýðým, üniversite okumaktan vazgeçmiþliðim var. Fakat bunlar bana pek aðýr gelmedi. Kendimi kahraman gibi hissettim. Ýnancýn uðruna mücadele etmekte tatlý bir gurur vardýr.

Dindar kadýnýn esas imtihaný, Ýslamýn kadýnlarla ilgili hükümleri iledir. Bu noktada kazanmak ya da kaybetmektir, esas mesele.

Geçenlerde bir yerde okumuþtum. Dindar bir haným, bir gece sabaha kadar aðlayýp, sýzlanmýþ. "ALLAH'ým dinimizde kadýný neden ikinci sýnýf yaptýn?" tarzýnda sözlerle, gözyaþý dökmüþ. Bu kadýncaðýzýn açýkça dile getirdiði sitemlerini pek çok dindar haným içinden geçirmemiþ midir? Ben kendi adýma geçmiþte çok geçirdim.

Eski bir feminist olarak, itiraf ediyorum. Dini kitaplarda, erkeklerin kadýnlara karþý vazifelerini, defalarca okuduðum halde, kadýnlarýn kocalarýna karþý vazifelerine göz ucuyla bakar kapatýrdým. Çünkü dinimizde kadýn erkek iliþkilerine baktýðýmýz zaman kadýnlarýn yükü görünüþte aðýr gibi görünüyor. Hele itaat meselesi. Hele itaat meselesi. Kadýn kocasýn itaat edecek. Aman ALLAHým! Aman ALLAHým!

Biz kadýnlar, bu meseleyi hiç hatýrlamak istemeyiz. Kadýnlarýn en önemli meselesi buyken, eli kalem tutan kaç baþörtülü yazar bu meseleyi yazmýþtýr, hemcinslerine hatýrlatmýþtýr? Geçmiþten günümüze kadýn yazarlarýmýz bizleri hep "mücahide" olmak konusunda yüreklendirdiler. Oysa Peygamberimiz "Kadýnýn cihadý, kocasý ile güzel geçinmesidir." buyurmuþtur. Bizim cihadýmýz kendimizle. Gururumuzu, kibrimizi, kinimizi, kýsacasý içimizdeki putlarý ne kadar kýrabiliyorsak, þefkat ve teslimiyet ehli bir kadýn olabiliyorsak, dünya ve ahreti iþte biz o zaman kazanýyoruz.

Bu konuyu kadýn yazarlarýn hitap ettiði kitlelere hatýrlatmasý bir yana, modern olmak adýna çoðu zaman üstü hep örtülmeye çalýþýldý. Çünkü din karþýtý olanlarýn ellerinde en büyük koz "kadýn" konusudur.

Hah hah hah. Din kadýný ezmiþ.. Din kadýnýn kocasýna itaatýný emretmiþ..Kadýnlarý ikinci sýnýf ilan etmiþ.. Bir de ikinci eþ alma meselesi vardý deðil mi? Hah hah..

Kendilerine göre açýk buldular vuracaklar. Geçmiþte bu konularla dindarlara o kadar saldýrdýlar ki sonunda istedikleri þeyi baþarmýþlar gibi. Artýk bizlerde, bu konular, dinimizin bir eksiði, bir açýðý imiþ gibi konuþmaya korkar olduk. Hâþâ dinin bir eksiði ya da fazlalýðý yoktur. Eksiklik ve hata bize aittir.

Bu konunun ört bas edilmesinin acýsýný da hep birlikte çekiyoruz. Baþörtü konusunda aslanlar gibi mücadele eden kýzlarýmýz, evlenince ne yapacaklarýný þaþýrdýlar. (istisnalar kaideyi bozmaz) En azýndan ben ne yapacaðýmý þaþýrmýþ idim.

Feminizmin, eþitlik iddiasýyla doldurulmuþ kafalarýmýzla, mutlu bir aile hayatý yaþamaya çalýþtýk. Olmayýnca kýzdýk. Kime kýzacaðýz? Nefsine kýzmak kolayý olmadýðý için erkeklere kýzdýk. Onlar bizi mutlu etseydi biz mutlu olurduk!

Biz dindar kadýnlarýn feministliði çok tehlikelidir. Birkaç sebepten dolayý:

Birincisi: Feminist olduðumuzu kabul etmeyiz; çünkü dinimizle feminizmin uyuþmadýðýný biliriz. Kabul etmediðimiz için, ne kadar çok etkilendiðimizin de farkýnda olmayýz.

Bir zamanlar bana "feminist yazar" diyorlardý; fakat bir türlü kabul etmiyordum. O dönemde yazdýðým kitabým "Evliliði Pekmez Sandým" sonradan ismini deðiþtirip "Eþim Aþkým Olsun" yapmýþtým, þimdi artýk benim tercihimle satýþta deðil. Bu yýl içerisinde yeni hikayelerle ve düzenlemelerle okura ulaþmasýný istiyorum. Bütün kitap boyunca erkekler ne yapmalýyý anlatmýþým. Kadýnlara düþen hiçbir þey yokmuþ da erkeklerin tek görevi kadýnlarý mutlu etmekmiþ gibi.

Bundan beþ yýl kadar önce, feminist olduðumu fark etmemle, arýnma sürecine girmem bir oldu. Nasýl rahatladým anlatamam. Bazen düþünüyorum da o kafayla gitsem evlilik konusunda çok tehlikeli olabilirmiþim. Elhamdulillah evlilik üzerine çok þey yazmadan durumu toparladým, güzel dinimizin penceresinden bakmaya baþladým. Artýk kitap yazarken ana kaynaklarým; Rabbimin ayetleri ve sevgili peygamberimizin çok kýymetli sözleri. Psikoloji ve bilimsel araþtýrmalar da yan destek. Bu yüzden olsa gerek, son yazdýðým evlilik kitaplarý ile çok teþekkür ve dua alýyorum.

Ýkincisi: Dindar feminist kadýnlar, evde eþitlik davasý güder, kocamýzý çenemizle susturmayý zeka alâmeti zanneder, onunla mücadeleyi hiç elden býrakmayýz, ama içten içe susturamadýðýmýz bir ses "yanlýþ yapýyorsun, günaha giriyorsun" der bu kez de "bu adam yüzünden günaha giriyorum" diye iyice sinirleniriz.

Mutlu olmak isteriz; fakat nasýl olacaðýmýzý bilemeyiz. Dizilerden, filmlerden, internetten mutluluk formülleri ararýz.

"Sevdiðini elde tutmanýn 101 yolu" "Onun baþ tacý olmanýn 10 sihirli formülü" tarzýnda. Fakat bu kadar yol yönteme raðmen, bir türlü mutlu olamayýz. En sonunda erkeklerin kötü olduðuna karar verir, kendimizi mutsuzluðun akýþýna býrakýrýz.

Oysa verilen formüller yanlýþ olduðu için mutlu olamýyoruz; çünkü formüller yaratýlýþa ters. Yaratýlýþtan gelen genetik kodlamalarý göz ardý ederek, mutlu olamayýz. Yaradan, kadýn ve erkeði yaratmýþ, mutluluk reçetesini de göndermiþ. Bu yüzden mutluluðu uzaklarda aramaya hiç gerek yok.

Sema Maraþlý - Haber 7


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?