• 12 Temmuz 2020, 21:38:13

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Çalýnan kumaþ...  (Okunma sayısı 457 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bende

  • Ziyaretçi
Çalýnan kumaþ...
« : 05 Mart 2011, 11:54:01 »

Bir adam, en iyi kumaþtan bir elbiselik almýþ. Þalvar ve cübbe diktirecekmiþ. Tanýdýklarý demiþ ki: "Bu havalideki terziler senin kumaþýný çalar ve elbisen daracýk olur." Adam, "Asla!" demiþ: "ben baþýnda durur biçtiririm; kimse bir þey çalamaz!"


Adam kýymetli kumaþý almýþ, bir terziye gitmiþ. Kumaþý masaya koymuþ. "Ölçümü alýp, kumaþý biçiniz." demiþ. Terzi, "baþ üstüne" deyip, iþe koyulmuþ. Bu arada müþterisini eðlendirmek için bir þeyler anlatmýþ. Adam baþlamýþ gülmeye. Öyle gülmüþ ki gözleri yaþarmýþ. Terzi bir parça kumaþý kesip, tezgahýn altýna atmýþ. Sonra bir fýkra daha anlatmýþ. Adam kasýklarýný tuta tuta gülmüþ. Terzi, bir parça daha kumaþ kesip saklamýþ. Tekrar onu eðlendirecek bir þeyler anlatmýþ. Adam gülmekten yerlere yatacakmýþ.

Terzi ciddileþmiþ ve demiþ ki: "Be adam, o kadar güldün eðlendin ki, neredeyse bu kumaþtan sana bir elbise çýkmayacak!"

Adam o zaman gerçeði anlamýþ, "Öyle ya, ben kumaþý çaldýrmamak için burada bulunuyorum. Amma gülmekten malýma sahip çýkamadým." diye üzülmüþ.

Bugün ne elbise, ne hýrsýz terzi var. Asýrlar öncesine ait bir ibret levhasý önümüze konmuþ. Fakat þurasý bir gerçek ki, her insan malýna sahip çýkmak ister.

Parasýný, kalemini, çantasýný kaybetmek istemez. En ucuz, en kýymetsiz þeyleri kaybetmek istemeyen insan, ömür gibi çok kýymetli bir þeyini boþa harcar, kaybeder, bir bakýma çaldýrýr.

Mevlânâ diyor ki: "Senin ömrün bir kýymetli kumaþ gibidir. Onu çaldýrmak istemeyenler dahi, eðlencelere dalýp yine çaldýrýyor. 80 sene yaþayan bir insan, son günlerinde, 'eyvah! ömrüm kuþ tüyü gibi uçup gitmiþ!' der." Ölüm, bir istasyon, bir terminal, bir otogar... Bir yolculuk, bir ayrýlýk noktasý. El sallayan, gözyaþý döken olabilir; kalanlarý býrak, giden nereye gidiyor?

Müslüman, Ýslamiyet'i yaþarsa, ömür kumaþýnýn üzerini en iyi nakýþlarla iþlemiþ olur. Kumaþ deðer kazanýr. Ýslamiyet'e uygun olan her iþ ibadet sayýlýr; sadece ahireti cennet olmaz, dünyasý da cennet olur.

Gafletteki adam kozadaki ipek böceðine benzer. O kendi dünyasýndan memnundur. Kaynar suya atýlacaðýný bilemez.

Mesela devekuþuna demiþler ki, kuþ isen uç! Hayýr, demiþ, ben deveyim. Deve isen yük taþý, demiþler. Hayýr, demiþ, ben kuþum... Ýnsan da böylesine mazeretlerle yüklüdür. Her türlü ibadete bir mazeret uydurur. Devekuþu olur. Devekuþu, baþýný kuma sokuyor. Kendisi avcýyý görmüyor fakat avcý onun gövdesini görüyor ve onu avlýyor. Gafil insan da kafasýný eðlenceler, menfaatler, zevkler alemine sokar; Ýslami gerçekleri görmez. Fakat ALLAH onu görüyor.

Her þeyin bozulduðu bir dünyada, þartlar Hicret'teki kadar aðýr deðildir. Kurtulmak isteyene yollar açýktýr.

Hekimoðlu Ýsmail - Zaman


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?