• 04 Nisan 2020, 01:50:27

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Takiyye nedir?!  (Okunma sayısı 615 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Takiyye nedir?!
« : 08 Mart 2011, 01:26:37 »
Bir kimseyi istemediði halde ondan korkarak yüzüne gülmesi ve ona dost gibi görünmesidir.

Bahsi geçen bu takiyye prensibi ile amel etmek Caferiye cemaati nezdinde dinin esaslarýndandýr. Onlar bu prensibi ispatlamak için bir takým ayetleri de zorlamaktadýrlar; mesela onlar, Kasas suresindeki "Ýþte bunlara, sabrettiklerinden dolayý mükafatlarý iki defa verilecektir" ayet-i kerimesini þöyle tefsir etmiþlerdir: "Ehl-i Beyt’e takiyye prensibi üzerine gösterdikleri sabr u sebattan dolayý iki defa mükafat verilecektir." Bu ise, yerden göðe kadar yersiz ve münasebetsiz bir te’vildir; son derece keyfi ve indidir. Caferilere göre bir Þii, Ehl-i Sünnet arasýnda bulunduðu zaman bütün ibadetlerinde zahiren onlara uymalýdýr.

Bu da takiyye kabilindendir. Bu görüþlerini de bazý imamlarýndan naklettikleri birkaç söz ile teyid etmektedirler: "Kim ki takiyye için bir sünninin peþinde namaz kýlsa bir peygamberin peþinde namaz kýlmýþ gibi olur" sözü gibi. Onlar, kendi imamlarýnýn bir çok yaptýklarýný bu takiyye ile tefsir etmiþlerdir. Hatta Hazreti Ali’nin, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman’ýn hilafetlerine rýza göstermesi, Hazreti Hasan’ýn da Hazreti Muaviye için hilafetten vazgeçmesi ve imamlarýnýn cemaat-ý müslimin’e karþý muhalefet izhar etmemeleri, Caferilere göre takiyye kabilindendir. Yani korkularýndan hakký söylemiyerek, hakký býrakýp haksýzlýða yardýmcý olmuþlar. Halbuki Hazreti Ali için korkuyu icap ettiren en ufak bir durum bile ortada yoktu.

Hayret, kavim ve kabilesi bakýmýndan Hazreti Ali’den çok zayýf olan Hubab ibnül Münzýr, elinde bir delili bulunmadýðý halde korkmayýp Hazreti Ebubekir’in halife seçilmesine itiraz edip de, Hazreti Ali gibi büyük bir kahraman niçin sebepsiz yere sussun! Bu hiç mümkün mü? Hubab mücadelesini yaptý, hiç kimse ona kavlen veyahut fiilen bir eziyet vermedi. Hazreti Ali’nin bundan haberi de vardý. Þu halde susmasý korktuðu için deðil, yanýnda bir delil olmadýðý içindir. Son olarak deriz ki: Biz Ehl-i Sünnet olarak korkak bir Ali’yi tanýmayýz. Korkak Ali bizim deðil, ancak Þiilerindir. Bizim Ali’miz ise büyük bir Ýslam kahramanýdýr.

Þimdi Þia baþka bir taktik kullanarak diyor ki: "Ali hilafet meselesinde hiç direnmedi, muhalefet etmedi. Çünkü Peygamber ona: "Sen benden sonra kýlýç kullanarak fitneye sebebiyet verme" diye tavsiyede bulunmuþtur."

El-cevap: Söyledikleri yalan, iftira ve cehalettir. Hiç olur mu? Peygamber hem onu ümmetin baþýna halife tayin etsin, hem de hakký kabul etmekten imtina eden kimselere karþý kýlýç çekmekten men etsin!.. Biz Hazreti Peygamber’i de, Hazreti Ali’yi de bu gibi tezatlý ve gülünç hallerden tenzih ederiz. Sözleri doðru olsaydý Hazreti Ali, Sýffýn ve Cemel’de de Resulullah’ýn tavsiyesine muhlefet etmiyeyim diye kýlýç çekmezdi, bu bir!.. Ýkincisi Hazreti Ali’ye halifeliði teslim etmiyenler Þiilerin nazarýnda küfrün en çirkin çeþitlerini alenen iþlemiþ olurlar. Peygamber bu gibi kimselere karþý "kýlýç çekilmesin" diye hiç tavsiyede bulunur muydu? Bu aklen ve mantýken mümkün mü?..Bu makale Muhterem Sadreddin Yüksel Hocaefendi’nin Dini ve Ýlmi Ýncelemeler (Ýstanbul 1969, Ötüken Yayýnevi) adlý eserinin 146-148. sahifelerinden alýnmýþtýr.
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2011, 23:17:02 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Bende

  • Ziyaretçi
Ynt: Takiyye nedir?!
« Yanıtla #1 : 01 Nisan 2011, 21:06:11 »
ALLAH razý olsun.

Ehl-i sünnet gibi görünüp takiyye yapanlarda var. Kendi cemaati içerisinde ne düþündüðünü söyleyip, dýþarýda baþka konuþanlar, yazanlar...