• 06 Nisan 2020, 18:07:09

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Müslüman Haklarý  (Okunma sayısı 760 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı serdengecti

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 27
 • Teþekkür 0
Müslüman Haklarý
« : 19 Mart 2011, 20:39:34 »
Son yýllarda herkes birtakým haklardan bahsediyor:öðrenci haklarý,öðrenim hakký, kadýn haklarý, adam haklarý, insan haklarý, hayvan haklarý vesaire...Beyoðlundaki fahiþelerden tutun da, domuz çiftliklerindeki hayvanlara kadar hakký konuþulmayan, savunulmayan hiçbir kesim kalmadý.

Yalnýz müslümanlar hariç.Hiç müslümanlarýn haklarýndan bahsedilmiyor.Soruyoruz niye?Diyeceksiniz ki: "Caným müslümanlara engel olan mý var? Camiye gitmene karýþan mý var?Cevaben deriz ki:"Evet camiye gitmemize karýþan yok, lakin eðer haklara bu kadar dar bir pencereden bakarsak, köpeðin havlama hakkýna da öðrencinin kalem tutma hakkýna da karýþan yok. O zaman bu haklarýn da gündeme gelmemesi gerekir.Demek ki her grubun bunlarýn dýþýnda bazý haklarý daha var ve bu haklar onlara verilmiyor.Ýþte biz diyoruz ki müslümanlarýn da gasbedilmiþ haklarý var.

Mesela, televizyonda ve adi eðitim sistemimiz sayesinde okullarýmýzda islama yapýlan hakaretler, bizim haklarýmýzý ihlal ediyor.Seksen küsür senedir ders kitaplarýnda islam öcü gibi anlatýlýyor.Ýslami yönetim sistemleri keyifleri için adam öldüren zalim canavarlarýn otoritesini korumak için kurulmuþ cinayet mekanizmalarý gibi anlatýlýyor

Peki çocuklarýmýza 12,13 yaþýna kadar dini eðitim veremememizi nasýl açýklayacaksýnýz?Eðer kendi hür iradesi ile inancýný seçmesini saðlamak için bunun yapýldýðýný iddia ediyorsanýz iki soruya cevap vermek zorundasýnýz.

Birincisi: Böyle bir eðitim yasaðý müslüman olmayanlara da uygulanýyor mu?Bir hristiyan çocuðuna hristiyanlýk eðitimi vermek için 13 yaþýna gelmesini bekliyor mu? Veya bir ateist çocuðuna ALLAH'ýn olmadýðýný anlatmak için 13 yýl bekliyor mu, beklemek zorunda býrakýlýyor mu?

Ýkincisi: Madem inancýný hür iradesi ile seçmesini saðlamak için böyle bir yasak koydunuz, niçin çocuklara birinci sýnýftan itibaren kemalizmin esaslarýný anlatýyorsunuz?Yoksa devletin çocuklara inanç telkininde bulunma hakký ailelerinin haklarýndan önce mi geliyor?Yoksa devlet bu konuda inançsýzlýk telkininde bulunduðu için mi serbest?Eðer inançsýzlýk telkininde bulunmak serbestse bizim de çocuklarýmýza kemalizmin saçmalýklarýna, ateistlerin hokkabazlýklarýna, putperestlerin hitabetlerine, hristiyanlarla yahudilerin anlattýklarýna inanmamalarýný telkin etme hakkýmýz neden yok?
(serdengecti)

mustazaf

 • Ziyaretçi
Ynt: Müslüman Haklarý
« Yanıtla #1 : 19 Mart 2011, 21:45:35 »
1995 senelerinde  çalýþtýðým þirkette sakal býrakmaya karar verdim.artýk kesmeyecektim.
ertesi gün uyarý aldým.sonraki gün hakkýmda tutanak tuttular.tutanak sayýsý ikiye çýktý.derken beni eðer kesmezisem tazminatsýz çýkaracaklarýný söylediler.
bu olay sonralarýn da benim tavýrlarýmla tazminat da vererek çýkarmaya kadar gitti.
asýl söylemek istediðim ise bana deðilde þeflerime söyledikleri þey.
- eðer biz sakalýna izin verirsek yarýn þalvarla gelir demeleri

genel intiba bu.
Ýslamý ve gereklerini müslümanlardan daha iyi algýlayan bu cenah haklarýn kýsatlanmalarýn gerekçelerini yarýn þeriat düzenine kadar gider düþüncesine bina ediyorlar.
bence haksýz da deðiller.
ehli küfür inancýnýn gereðini layýký ile yapýyor
ya biz ?

DERDEST

 • Ziyaretçi
Ynt: Müslüman Haklarý
« Yanıtla #2 : 20 Mart 2011, 00:22:45 »
Seven sevdiðini bildði için sevsin,SEVMEYENDE bildði için sevmesin diyordu bir bilen..ÝÞte ALLAHýn kulaklar vardýr saðýrdýr,gözleri vardýr kördür ayeti kerimesi bu ol sa gerek..
Bimedikler içinmi yoksa iþlerine gelmedði içinmi bunuda merak etmiyor deðilim.Rasulullahýda biliyor görüyor ama gurularýndan kabul etmiyorlardý deðilmi.Sebep-sonuç iliþkisine bakarsak da karþýlýðý üçbeþ dünya malý karþýlýðýna satýlan emirler..Kabullenseler etraf ne der,reddetseler yücelecekler ..Ýlham kaynaklarý kul çünki..Kulluðu deðilde kulculuðu nede güzel beceriyoruz deðilmi..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Müslüman Haklarý
« Yanıtla #3 : 20 Mart 2011, 22:25:06 »
eyvALLAH sevgili serdengeçti, güzeldi yazdýklarýnýz abim, teþekkür ediyorum. sevgili mustazaf hocama ve derdeste de ayrýca teþekkürler.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı H.ibrahim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 52
 • Teþekkür 0
 • Meðer o kendini yaka yaka bana ýþýk tutarmýþ!
Ynt: Müslüman Haklarý
« Yanıtla #4 : 21 Mart 2011, 08:38:53 »
Yalnýzca islamda deðil,bütün hayatýmýzda haklarýmýzý birazda biz belirlemiyormuyuz?
Kuran'ý yeni tanýyan bir fert olarak,bir okyanusu býrakýp,bir derede boðuluyor insanlýk.Nekadar boyun eðerseniz,okadar kölesiniz.
Yaþlandým!

Çevrimdışı serdengecti

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 27
 • Teþekkür 0
Ynt: Müslüman Haklarý
« Yanıtla #5 : 21 Mart 2011, 11:04:46 »
teþekkür ederim