• 25 Şubat 2020, 12:17:55

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Gül sohbeti  (Okunma sayısı 1130 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Gül sohbeti
« : 20 Mart 2011, 02:20:25 »

Ey en güzel þiiri bütün zamanlarýn!

Adý en önce anýlýp en son gönderilen ey!..

Efendim!

Mekke’m, Medine’m, Kudüs’üm, Baðdat’ým,

Ýstanbul’um! Ezberimde solgun su sesi ve Fuzulî deminde Su Kasidesi ey!..

Seni ben can havliyle sevdim!
Seni sevdim diye can evime dökülen kezzaplarý sevdim.

Düþe kalka bu yüzden koþuyorum zamanlardýr ardýndan, dizlerim kanýyor; gözlerim kanýyor... Aynalardan akýyor ömrüm, çeþmeler eskiyor ve sular gökkandil sarhoþ Efendim...
Seni sevdim diye acýlar içiyorum hâlâ billur piyâlelerden; Kevser çaðýna doðru
ey!..

Ey medhi hiçbir kitaba sýðdýrýlamayan!

Ve ey bir çift sözü iki dünyaya da sýðmayan!

Efendim!

Huzurum, sevincim; sâmâným, övüncüm!

Adýna tutundum, adýný andým. Abdülmuttalib’in oðlu Abdullah’ýn ve Amine’nin göz nuru ey, gözümün nuru seni sandým, sana inandým!.. Bir zeytin aðacýna yorulan rüyalardan semender akþamlarýn sümbül yeleli atlarýna binip geldiðinde, ve kehkeþanlardan yaðan ipek hareli semalara inip geldiðinde hani Refref nasýl beklediyse seni Efendim, süvarisini nasýl beklediyse bir küheylan, seni öyle bekledik hep... Ve Seher vakti çaldým yarin kapýsýný diye aðlaya aðlaya bekledik. Öyle bekledik ki Efendim; Hatice’nin beklediði gibi, ve Bahira’nýn... Çöllerin yaðmur yüklü bulutlarý, ve yollarýn sevda yüklü atlarý beklediði gibi... Ana rahminin bebeði, bahçelerin çiçeði beklediði gibi... Deliliði cinnetin ve mü’mini cennetin beklediði gibi.

Elest baðýnýn gülü ey!

Ey önünde aðaçlarýn, çiçeklerin, taþlarýn ve topraðýn secdeye kapandýðý; ve ýþýðýyla birlikte ayýn da, güneþin de yandýðý!..

Ey kaderlerin ser halkasý, gülendam!

Sen idin esas olan, ve varlýk bahane idi arada. Masmavi düðümünden sonsuzluðu çözen arþ içre ve kader dizgesinin baþý dönmüþlüðünde adýn fýsýldandý varlýða, gül müjdesi olup, sevgili sesi olup... Sanaydý bütün yöneliþler, ve bütün selamlar sana... Cüz be cüz, hücre be hücre, keskin aþklar ile andý adýný kainat; aþkýna ortak oldu:

Kâþki sevdiðimi sevse kamu halk-ý cihân / Cümlenin maksûdu heman kýssa-i Cânân olsa.

Bir bakýþýyla taþlar ergin meyve; bir sözüyle ýrmaklar selsebil olan ey!..

Sen söze baþlamýþtýn ve kentler kalemlerini açmadaydýlar!.. Sen cevheri öze döndürmüþtün ve ülkeler elemlerini saçmadaydýlar. Yüz binlerce yýlýn kâhini geceler ve yüz binlerce çaðýn simyasý günler adýna çekildi gözlere sürmeler, ve bereketli hüzünlerden daha dokunaklý sözlere kilitlendi sürmeler. Ýnlerinden fýrlamýþ korkular tuttu yüzyýllarca nöbeti köhne þehrin surlarýnda; ve Ya ile Sin bir umuttu çaðlar boyu sevenlerin onurlarýnda. Kara uðultularýn çözüldüðü mahkeme koridorlarýnda kurþuna dizilen sessizliklerdi ayaðýmýza kelepçe kelepçe baðlayan sensizlikleri. Ezelde bir merhaba sunmuþtu gözlerin kalbimize, ve hâlâ o aþk idi andýmýz ve andýðýmýz. Aþkýn bizi biz eylerdi Efendim, ya aþkýnsýz olan neylerdi Efendim!.. O yüzden matemlerdeyiz, Efendim, gözlerimiz nemli. Yitirdik, sevgini azalttýk içimizde. Þiirlerimiz kafiyesiz kaldý, mektuplarýmýz hep yarým... Alladýk, pullayamadýk; yanýldýk, yollayamadýk... Cennet ile cinnetin, ve zahmet ile rahmetin arasatýnda aþkýmýzý söyleyemedik, sözlerimizi dinleyemedik. Irmaklarýn durusunda sana akan rüyalarýmýzý eþiðine arz eyleyemedik; gamlar ve hüzünlerin kucaðýnda emzirildik, sevgini peyleyemedik. Aþkýný yayacak rüzgarlarý kara deðirmenlere hapsettiler de bir deðirmen taþýnca olsun inlemedik, inleyemedik. Zýðýnlarýný gurbete salmýþ daðlarýn korkusunu üzerimize saldýlar Efendim de, ürkek karýncalarý Süleyman katýna erdiremedik. Ay tokmaðýyla gök havanýnda dövülmüþ nazar otlarýna sardýlar ruhumuzu da aþkýmýzý bir tandýr ya bir buhurdanca yandýramadýk.

Aynalarýn gelmiþ gelecek en güzel görüntüsü ey!..

Ey umudumuzun canevi, Efendim!..

Sen geldiðinde gitmiþti bütün acýlar; ve sen gittiðinde acýdý bütün geliþler. Senin þarkýný söyleyen yýldýzlarýn da gitti birer birer ve delillerimizi kaybettik matemli gecelerde, sabahlara eremedik. Bir uykusuzluk cesametinde baygýn ve kaygýsýz ahlar, ve bir kitaba yazýlýp hesap günü için saklanan günahlar ile çevrelendi siperlerimiz. En müthiþ sýnavlara kýzlarýmýz talip oldu ve bukaðýlarýn paslý kilitleri altýnda yýðýlýp kaldý erlerimiz. Yokluðunda Efendim, vurulduk, savrulduk, canlar yitirdik, can kaygusuna düþtük, can suyunu bitirdik. Kuyu baþlarýnda susuz býrakýldýk, kýzýl tandýrlarda diri diri yakýldýk. Gül bahçeni dumanlara boðduk, ve Gül kokunu mahzenlere koyduk. Gül’e hasret aþklarýmýzý naçâr erteledik, ve aþký nâdan gözeneklerden her daim eledik de eledik. Ve aynalar bize biz olmadýðýmýzý söyleyiverdiler bir gün. Yandýk Efendim, yokluðunda hakikat yandýk ve beyhude sevgilere, beyhude cesetlere kandýk. Güneþinle gel artýk uyandýr bizi, gafil uykularýmýzdan gel de kaldýr bizi. Vaslýna erdir, ve kapýndan girdir bizi ya Resul!..

Meyledemem ki baþkasýna tevbeler olsun Canan

Hem yüzleri dost özleri düþmandan usandým

Ve ey bize bizden evla olan!

Senin sevgini alnýmýza yazan Taala’ya hamd olsun.

Ey Güllerin Efendisi!..

Ýskender PALA


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Gül sohbeti
« Yanıtla #1 : 20 Mart 2011, 17:16:08 »
Alıntı
Seni ben can havliyle sevdim!
Seni sevdim diye can evime dökülen kezzaplarý sevdim.

harikaydý doðrusu, hani bayýldým derler ya, öyle...
kelimelerden saraylar kurmak derler, böyle biþey olmalý...
iskender pala edebi san'atlarda, söz ustalýðýnda bir üstad olduðunu bu muhteþem eseriyle göstermiþtir diye düþünüyorum.
teþekkürler abisi...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Ynt: Gül sohbeti
« Yanıtla #2 : 20 Mart 2011, 21:19:28 »
Harikaaa :alkis: ALLAH razý olsun
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Gül sohbeti
« Yanıtla #3 : 17 Nisan 2012, 00:07:26 »
ertuğrul erkişi gönül sızım

Gönül Sýzým...

Uzun olur gecelerim hep ismini hecelerim
Tütmez oldu bacalarým gönül sýzým ah Efendim

Müptelâ-yý mihnet-i mâsivâyým Efendim!
Garîk-i bahr-i isyân u rüsvâyým Efendim!

Açýlsýn ne olur cemâl-i pâkinden nikâb!
Yüzüne aþinâ-yý pür-vefâyým Efendim!

Varýp bezmine âþýkân bin bir leâl ister
Ben bir garîb-i nâlân u þeydâyým Efendim!

Geçerler candan girenler nur halene bir kez
O dertten bin belâya müptelâyým Efendim..!

Olur Mecnûn görenler ruhsârýný a cânân!
Kapýnda mülk-i serâp bir gedâyým Efendim!

Esîr-i dâm-ý firkatte hep yandým yakýldým;
Her subh u þâm inim inim bir nâyým Efendim!

Seherler bûy-ý huzûrunla tüterken her þeb
Ben neden nâr-ý hicrana yanayým Efendim!

Kerem eyle býrakma bendeni bu hicrânla!
Kerem kýlmazsan nasýl dayanayým Efendim!

Köyünün yoluna düþsem yüzümü tozuna sürsem
Günahkarým yandým desem gel dermisin ah Efendim

Ya HabibALLAH  þu kalbim olsa dahi meskenin
Meskenim cennet olurdu nerde olsam bendenin!
Rahmetel lil alemin mihmaným ol gir kalbime
Büsbütün dünyaya týrnaðýn deðiþmem ben senin!
Vasýlý cennet olursam istemem bir arka yer
Aþýkýn zindaný elbet yar yanýndan baþka yer
Aþýkým maþuka vasýl olduðum yerdir cennetim
Onsuz el vermez saadet Onsuz olmaz aþka yer
Gel dermisin ah Efendim gönül sýzým ah Efendim…


Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Gül sohbeti
« Yanıtla #4 : 21 Nisan 2012, 13:48:56 »
Þu en son paylaþtýðýnýz videoya kitlenip kaldým ben Ýnsan kardeþim öylece kaldým ..ilk kez dinledim  teþekkürlerbundan böylede dinlerim inþALLAH...emeðine yüreðine saðlýk...

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Gül sohbeti
« Yanıtla #5 : 23 Nisan 2012, 15:12:19 »
Þu en son paylaþtýðýnýz videoya kitlenip kaldým ben Ýnsan kardeþim öylece kaldým ..ilk kez dinledim  teþekkürlerbundan böylede dinlerim inþALLAH...emeðine yüreðine saðlýk...


EyvaALLAH kardeþim..