• 18 Şubat 2020, 13:22:08

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?  (Okunma sayısı 2839 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #15 : 27 Mart 2011, 13:15:17 »
öylede olsa bugün yanlýþ kullanýlan bir cümle.
bu videoyu buraya taþýdým aslýnda sebeb sizdiniz.
hocamýn baþlarda tasavvuf hakkýnda söylediði sözler sebebi ile .
kendi adýma ben ümmeti muhammed arasýnda tefrikaya sebebiyet vermeyen her anlayýþtaki müslümaný seviyorum.anlayýþýna saygý duyuyorum.ama dayatan tektipçi anlayýþlarýda doðru bulmuyorum.

Bizim yuklarýda yazdýklarýmýzýn neresi tefrikaya sebebiyet veriyor anlýyamadým.
Tasavvuf mektebi mürþid-i kamilsiz olmaz dedik. Kiþi tarikat ehli olmak zorunda da deðil dedik.
Þeyhi olmadýðý için yoldan çýkarda demedik. (tasavvuf ehli için açýklamasýný yukarýda yapmýþtýk.)  Ama bu okulu okuyacaksanýzda prof. lara ihtiyaç var dedik.
Her okulun kendisine göre kurrallarý vardýr bu da talebeleri menfaati içindir. Bu kurala uyduðunuz sürece baþarýlý olursunuz.
Bu okula talebe olmayanada sen neden böyle yapmýyor, etmiyorsun, yolun yanlýþ demeye de kimsenin hakký yoktur.

Tefrika bunun neresinde anlýyamadým garib abi.

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #16 : 27 Mart 2011, 13:50:43 »
Bizim yuklarýda yazdýklarýmýzýn neresi tefrikaya sebebiyet veriyor anlýyamadým.
Tasavvuf mektebi mürþid-i kamilsiz olmaz dedik. Kiþi tarikat ehli olmak zorunda da deðil dedik.
Þeyhi olmadýðý için yoldan çýkarda demedik. (tasavvuf ehli için açýklamasýný yukarýda yapmýþtýk.)  Ama bu okulu okuyacaksanýzda prof. lara ihtiyaç var dedik.
Her okulun kendisine göre kurrallarý vardýr bu da talebeleri menfaati içindir. Bu kurala uyduðunuz sürece baþarýlý olursunuz.
Bu okula talebe olmayanada sen neden böyle yapmýyor, etmiyorsun, yolun yanlýþ demeye de kimsenin hakký yoktur.

Tefrika bunun neresinde anlýyamadým garib abi.
siz deðil kardeþim
bu sözü kullananlarýn kahir ekserisi.
alýntýladým çünkü tasavvuf  bizim için gerçekten kaliteli bir yoldur.
eðer sadýk kalýnýrsa kýsada yoldur.
tefrika ümmeti parçalayan her görüþün adýdýr.
bugün bir þeyh'e intisab etmeyenlere söylenen sen kolay kolay cennete ulaþamazsýn sözüdür.
denilebilirki
büyükler böyle söz söylemiyor.
zaten bu videodaki hedef kitle yaygýn olan cahiliye ve bunu þiar edinenlerdir.
þahsi kimse hedefinde yoktur.

sizi tenzih ederim ben yazdýklarýnýzý anlayabiliyorum

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #17 : 27 Mart 2011, 14:15:52 »
Bizim üzüldüðümüz tasavvufu hakkýyla anlamayanlarýn, yaþamayanlarýn yazdýklarý yüzünden bütün bir camianýn yanlýþ gösterilmesi.

"Þeyhe intisap etmezsen Cennete ulaþamazsýn" diyen kimsenin ilmi yoktur. Kur'an ve sünnetin ipine sarýldýktan sonra gidilecek yol elbette Cennettir, hangi tarikatten, cemaatten, camiadan, cemiyetten olursan ol. Yeterki müslüman ol, emrolunduðun gibi ol, sýrat-ý mustakim üzere ol...

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #18 : 27 Mart 2011, 15:05:22 »
Bizim üzüldüðümüz tasavvufu hakkýyla anlamayanlarýn, yaþamayanlarýn yazdýklarý yüzünden bütün bir camianýn yanlýþ gösterilmesi.

"Þeyhe intisap etmezsen Cennete ulaþamazsýn" diyen kimsenin ilmi yoktur. Kur'an ve sünnetin ipine sarýldýktan sonra gidilecek yol elbette Cennettir, hangi tarikatten, cemaatten, camiadan, cemiyetten olursan ol. Yeterki müslüman ol, emrolunduðun gibi ol, sýrat-ý mustakim üzere ol...
burada size katýlmýyorum en azýndan kendi adýma
baþkalarý hakkýnda haklý olabilirsiniz.
bence bu camia kötülenmiyor bizlerce.
ancak aidiyeti bildirilen þeyler hususunda tartýþmalar var yalnýzca.

yoksa her müslüman her ne meþrebden olursa olsun bizim kardeþimizdir.oda bizi kardeþ gördüðü müddetçe

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #19 : 27 Mart 2011, 15:12:48 »
Size veya Nureddin Yýldýz hocaefendiye ithafen yazmadým. Genel olarak, forumlarda yazýlan, çizilenleri düþünerek yazdým.

Açýkçasý ben sizin ve hocaefendinin tasavvufa bakýþ açýsýný tam olarak bilmiyorum. O yüzden sözüm kesinlikle size olamaz.


ebu musab

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #20 : 27 Mart 2011, 16:57:18 »
teþekkür ederim
tasavvufa ve intisab edenlere hiç bir þekilde menfi düþüncem yoktur.

mehmet talu hoca efendi geçen akþam tv de farklý düþüncelere örnek olarak imam-ý azam ve talebesini örnek verdi.
ma-i mustamelin hükmü hakýnda
bir necasti galiza derken diðeri hocasýna muhalefet edip necaseti muhaffefe dediðini.

bizimki bundan ibarettir.

hep ayný düþünmek Ýslam tarihincede mümkün olmamýþtýr.
umarým bundada bir hikmet vardýr

Çevrimdışı MaHÞeR

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #21 : 28 Mart 2011, 17:23:26 »
Bizim üzüldüðümüz tasavvufu hakkýyla anlamayanlarýn, yaþamayanlarýn yazdýklarý yüzünden bütün bir camianýn yanlýþ gösterilmesi...
            cemaat olmaktan ziyade cemaatci olmaya yönelenlerin ortak durumudur,bir cemaate girip diðerlerine taþ atmak,.
   oysa ,yaratýlaný sevdim yaratandan ötürü deyip insana yönelen bir gönüldür tasavvuf. ,
    hiç bir yere sýðmadým mümin kulumun kalbine sýðdým buyurup insan gönlünü kainattaki herþeyden deðerli kýlan Rabbimize samimi kulluktur tasavvuf.
   tasavvuf erbabý olmak  için cemaat olsun olmasýn hiç bir gönlü incitmemek gerekiyor.
    tasavvufa adým atmak ,gönlü terbiye ederek güzel insan modelini oluþturmaktýr.almadan vermektir. önce karþýdaki insanýn kazancýný düþünmek hep güleryüzlü olmaktýr.
    mevlanýn huzurunda  diz çöküp küçüklüðünü farkettiðin gibi toplum içinde de ben davasýndan uzaklaþmak ,yani gönül adamý olmaktýr.
    görünen günahlarýn dýþýnda kalbimizi  içten kemiren insanlýktan uzaklaþtýran eneliði öne çýkaran o kadar kalbi hastalýklar vardýr ki,bunlarý tanýyýp þerrinden korunmak için peygamberi çizgiyi tam muhafaza ederek çeþitli ekoller geliþtiren tasavvuf mektebi elbette tek baþýna gidilmez.
   Ve elbette mürþit olmadan saðlam adým atabilmek veya nefsin ve toplumdaki hastalýklarý tanýyýp  korunabilmk çok zordur. keramet görüp ben erdim zanneden cahil mürid mürþidinin terbiyesi olmasa þeytana esir olmaktan elbette kurtulamaz,bana mürþit gerekmez deyip tek baþýna samimi yol almakta elbet zordur.
     Bu yol zikirle seccadenin baþýnda kendinden ve tüm kainatýn varlýðýndan geçip hakk la aynel yakin beraberliðe ulaþtýrýr. Mürþit olmadan bu zikrin deðiþik evreleri bilinemez  .neyi niçin zikrettiðini bilip zikirden oluþan nurun vücudun hangi letaifini çalýþtýrdýðýný ,letaifin yükselmesi ile nefsin vücuda verdiði sancýlarý ve verilecek manevi reçeteleri mürþit ten baþkasý bilemez. Nefsin eneliðinden felç olmuþ kalbe yüzeysel söylettiðin  zikir lafýzdan öteye geçemez hakikati bulamaz.
   Gavsý sani hz.lerinin halife olmadan önceki bir sohbeti aklýma geldi ,mübarek rabýtayý tarif ettikten sonra ,bu þekilde görevini yapan sofi bu yoldan ayrýlamaz buyurmuþ.yani gönlü gönle baðlatýp ,ilahi nurlarla süslenmiþ kalpten muhabbet devþirip aþkla zikreden derviþin haliyle ,kah ne kadar zikredeceðini bilemeyen çok çekse vücudun kaldýramayýp az çekse kalbin kavuðunu bile dolduramayan zikrin terazisi bile olamaz.
Sözü yunusumuz  söyleyivermiþ iþte :

Niceler arayýp mürþit arayý
Arayanlar buldu derde devayý
Ýnce uzun ise hakkýn yollarý
Bir kamil mürþide varmadan olmaz

Mahþer

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #22 : 28 Mart 2011, 19:05:13 »
ALLAH razý olsun.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #23 : 04 Mayıs 2011, 20:01:24 »

   Bizimkiler, uçamaz, ýþýnlanamaz, gaybi bilemez, kermaet gösteremez ama can verir, dava baþlatýr, ALLAHýn zaferine vesile olur...
ALLAH ile aramýza giremezler, ama bize ALLAHa yakýnlaþabilmemiz için, cihad yolu açarlar.
Öðretirler, öðrenirler...
Saniyede kabeye varamazlar belki, belki zina yapacak müridine terlik fýrlatýp alýkoyamaz ama þehit olurlar...

Kâh gelir Nebi’yi tanrý yaparýz.
Kâh gelir imamlarý Nebi’den üstün tutarýz.
Kabirlere gider, adaklar adarýz.
Þehidlerin ruhlarýndan yardým dileriz.
Yine’de tevhid inancýmýza ne bir halel gelir.
Ne islâmýmýza bir kusur,
Ne imânýmýza bir fütur.

Ebu’l – Al’a Mevdud

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #24 : 04 Mayıs 2011, 23:12:41 »
 :hmm:

bu bir ironimi?

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #25 : 07 Mayıs 2011, 12:39:52 »

:hmm:

bu bir ironimi?

ehhh....yaniii....
Halis muhlis zamane Müslüman'ý...!
Bazý "cemaat" inançlarý ve müslümanlýk yaþayýþý hakkýnda hakikati söylemek için seçilen farklý bir yol..

Çevrimdışı MaHÞeR

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #26 : 08 Mayıs 2011, 14:55:53 »
   Bizimkiler, uçamaz, ýþýnlanamaz, gaybi bilemez, kermaet gösteremez ama can verir, dava baþlatýr, ALLAHýn zaferine vesile olur...
ALLAH ile aramýza giremezler, ama bize ALLAHa yakýnlaþabilmemiz için, cihad yolu açarlar.
Öðretirler, öðrenirler...
Saniyede kabeye varamazlar belki, belki zina yapacak müridine terlik fýrlatýp alýkoyamaz ama þehit olurlar...
Kâh gelir Nebi’yi tanrý yaparýz.
Kâh gelir imamlarý Nebi’den üstün tutarýz.
Kabirlere gider, adaklar adarýz.
Þehidlerin ruhlarýndan yardým dileriz.
Yine’de tevhid inancýmýza ne bir halel gelir.
Ne islâmýmýza bir kusur,
Ne imânýmýza bir fütur.
Sizinkiler kim ?acaba her keramet söyleyeni bir tutup sizden ayýrýmýveriyorsun. Kalbinin saflýðýndan  takunya hadisesini anlatmýþ olanla dalga mý geçiyorsun. Oldu veya olmadý bunlarý anlatarak tasavvufun nefis terbiye metodunu, gönlü temizleyip gerçek zikirle ALLAHa vasýl olmaya çalýþanlarý kendinden ayrý mý tutuyorsun. Çook yanýlýyorsun. ALLAH diye diye kalbi ALLAHa yakýnlaþýp ,tasavvufa girmeden önce abdestin ne olduðunu bilmeyip taharetsiz gezenler. Zamanýn mürþidinden tevbe alýp tevbesine o büyük ALLAHýn evliyasýný þahit yaptýktan sonra tamamen düzenli bir hayat yaþamaya baþlayor. öyleki, sanki o aileyi ana babadan beri dindar zannedersin. Evin küçük çocuklarýna bile namazlarý düzenli kýldýrýlýr. Eve gelen bay misafirler bayanlarý görmeden ayrý bir ortamda misafir edilir. Ýslamýn inceliði zerafeti evin her köþesine hakim olmuþtur. Soruyorum, binlerce insan mürþide gidip halini Ýslam haline benzetiyorsa bunun nesini kendinden ayýrýyorsun. Da bizimkiler diyorsun.  Cihat nedir. Peygamber Efendimiz  sav.bedir harbinden gelirken küçük cihadý bitirdik büyük cihad devam ediyor demiþ. nedir o ya rasülellah deyince, o, nefisle cihattýr buyurmuþ. Siz neyi baþlatýyorsunuz. Ýnsanlarýn islamý anlama noktasýnda gergin olduðu ortamlarda yeþil bayraðý açýp ALLAHüekber demekmidir cihat. Hayýr bu sadece fitnedir. Toplumun huzurunu bozup Ýslam düþmanlarýnýn ekmeðine yað sürmektir bu. Bakýn Müslümanlar nasýl bozguncu dedirtmektir. Oysa tasavvuf ehli Müslüman ,yani ehli tarik,önce içindeki düþmanla uðraþýr .yani nefsiyle. Siz kendinizi düzeltirseniz baþýnýzdakilerde  düzelir buyuran afedimizin sözüyle hareket eder. Baþýndaki maneviyatý ferasetiyle dopdolu mürþidine,toplumun huzurunu insanlarýn kalp alemini düzeltmeye çalýþan mürþidine  itaat ederek ,ondan aldýðý örnek ve bakýþlarýndan yansýyan nurla kendine rehber edinir. O mürþidin ALLAHa itaati o noktaya gelmiþtirki, yüzüne bakana da ,kalbinden gelen ilahi aþký yansýtýr da o heybetin tesiriyle nice canlar can bulur..nice insanlar O güzele özenirde ,önce ibadet, önce mevlay la dost olmak derde baþka bir þey demez. iÞte bu dostluðun tesiriyle aziz Mahmut hüdayi hzl erinin elindeki  soðuk su dolu ibriðin sýcacýk gönül ateþiyle ýsnmasý gibi hadiseler amaç deðildir,ehli tasavvufun daha muhabbetli kulluðuna vesile olmasý cihetinden bir þekerlemedir belki. Bu þekerlemelerle ilmihal kitaplarýndada var olan keramet denilen olayý yaþarlar.gerçek bir sofi kabirden medet beklemz. Baðlandýðý mürþidini, deðil pegamberden sahabeden üstün görmez. Üstad necip fazl kýsaküreðin deyimiyle hiçbir veli bir sahabinin atýnýn ayaðýnýn tozu olamaz. Ýnancýndandýr.tevhid inancýna asla halel getirmez. Mürþidleri ALLAHý sevmeyi, çokça zikrederek anmayý öðreten canlý bir þahididirler,yani birer öðretmendirler. Ýrþad eden manasýnda mürþiddirler.islamýn kusursuz yaþanmasý doðrultusunda hz muhammedin sav.nin sünnetiyle gayret gösterirler.ALLAH la araya girmek demek ne büyük bir iftiradýr. Onlar ALLAH aþkýndan eriyip sofilerine ALLAHý zikretmenin mecburiyetini anlatýrlar. ALLAH diye diye ölü kalpler dirilir buyururlar.dava ALLAHa Salih bir kul olabilme davasýdýr. Dava kendini ve neslini Müslüman kalabilmek için kalbde ilahi heyecanýn olmadan olamayacaðýdýr. Þeyhe gidende, içinde muhabbet olmayan kuru namazýndan kurtulmak ve heyecanla ALLAH demek için gider de, yunus gibi dopdoðru olunmadan bu kapýdan geçilmeyeceðini öðrenip doðrulukla ,aþkla kendine bakana bile ALLAH dedirttirir.biz müslümanýz elhamdülüllah  uçmayý ýþýnlanmayý denizde yürümeyi keramet demedi mürþitler .asýl kerametin dini yaþantýda istikamet olduðunu açýkça belirtiler. Sofilik ateþten gömlek giyene helal olsun. Giymeyi beceremesekte giyenlere özenip halimizi onlara benzetmeye çalýþmalýyýz. Laf atýp kaçmakla Müslümanlýk olmaz. Meydanlarda baðýrmakla Müslümanlýk olmaz. Müslümanlýk kardeþini Müslüman olduðu için sevebilmektir..selam ve dua ile insan kardeþ.


ebu musab

 • Ziyaretçi
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #27 : 08 Mayıs 2011, 16:06:45 »
Sizinkiler kim ?acaba her keramet söyleyeni bir tutup sizden ayýrýmýveriyorsun.
aslýnda bu itme konun adýný ilk telafuz edenlerden geliyor.ben kendi adýma bu lafzý tekrarlayanlarada bir þey söylenmesini beklerdim.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytan mýdýr?
« Yanıtla #28 : 08 Mayıs 2011, 22:47:56 »

Ve aleyküm Selam Mahþer kar-de-þim...
   Bizimkiler, uçamaz, ýþýnlanamaz, gaybi bilemez, kermaet gösteremez ama can verir, dava baþlatýr, ALLAHýn zaferine vesile olur...
ALLAH ile aramýza giremezler, ama bize ALLAHa yakýnlaþabilmemiz için, cihad yolu açarlar.
Öðretirler, öðrenirler...
Saniyede kabeye varamazlar belki, belki zina yapacak müridine terlik fýrlatýp alýkoyamaz ama þehit olurlar...
 

Yazýnýn bu kýsmý hangi tarikat ya da cemaat üyesine ayit bilmiyorum..!
Neden buraya getirdim..?
Bir tarikat veya cemaat mensubunun ....Bizimkiler diye söze baþlamýþ olmasý.....AYRIMCILIÐIN göstergesi de ondan..
Sizinkiler...bizimkiler..ile söze baþlanýldý mý...o meclisin ilminden feyz alýnmaz .."tabi bana göre.."


Kâh gelir Nebi’yi tanrý yaparýz.
Kâh gelir imamlarý Nebi’den üstün tutarýz.
Kabirlere gider, adaklar adarýz.
Þehidlerin ruhlarýndan yardým dileriz.
Yine’de tevhid inancýmýza ne bir halel gelir.
Ne islâmýmýza bir kusur,
Ne imânýmýza bir fütur.

Ebu’l – Al’a Mevdud

Benim þahsi görüþümü yazýnýn bu kýsmý Ebu’l – Al’a Mevdud gayet güzel özetlemiþ...
Tarikat mensubu kiþiler "kar-de-þim" her þeyden önce..Bu kar-deþ-lik delme takma bir kelam deðil..!Lakin zannýnýz aksine "hiç bir tarikate " mensup deðilim..
Ýsmail aða cemaatinde ders almak nasip olmasý sebebiyle Nakþibendi tarikatine bir yakýnlýðým olsada ..! tarikat üyesi olmadým..
Þeyhi Olmayanýn Þeyhi Þeytandýr.. sözünün açýlýmýný "dayanaðýný" defalarca iþlemiþ olmamýza raðmen ....þimdilik hiç bir tarikate baðlanma ihtiyacý duymadým..
Ama ..nur, nakþi, süleymancý, menzil vs.....cümle tarikatlerin "cemaat"lerine gider, sohbetlerini dinlerim.."diðer tarikat ve cemaatleri karalamadýklarý müddetçe"..

Gençliðiniz ve bir tarikate olan yakýnlýðýnýz sebebiyle biraz "hassas"sýnýz Mahþer kardeþim..olabilir..
Þundan emin olun ki,düþündüðümü söylemek babýnda bir sýkýntým yok..
Tasavvuf'a gelince..
Ýnþirah com. Tasavvuf bölümüne bir iki uðramýþlýðýmýz var..Anlatmaya çalýþtýðýnýz Tasavvuf felsefesini "anlayamayýz daa anlamaya çalýþanlardanýz..elhamdülillah..
Selamýnýz aldýk..dualarýnýzý ALLAH kabul buyursun Mahþer kardeþim..