• 10 Ağustos 2020, 11:37:50

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: BeSMeLe..  (Okunma sayısı 648 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
BeSMeLe..
« : 27 Kasım 2009, 11:49:22 »


Besmele, müminler için tükenmez bir güç kaynaðýdýr…

 ALLAH‘ýn adý ile bu büyük güce sahip olurlar…

Besmele, güzellikler hazinesidir…

 Çirkinlik ve kirliliklerin giderilmesi bu menbadan beslenmekle mümkündür…

Besmele, yücelik adresi, ulvilik yoludur…

 Adî ve süflî bir yaþamý aþmanýn formülü besmeleye yüklenmiþtir…

Besmele, ALLAH’ýn hem zatýna, hem de sýfatlarýna delalet ettiði için Ýslam’ýn tamamýnýn özü ve özeti mahiyetindedir…

ALLAH’ýn ismi etrafýnda gerçekleþmeyen hayat kokuþmuþ bir hayattýr…

 O isme istinat etmeyen dünya, yörüngesinden çýkmýþ çýlgýnlýklar arenasýdýr…

Ýnsanýn ve hayatýn anlamý o isimde saklýdýr…

 Böyle olduðu içindir ki; Hz Muhammed’e gelen ilk vahyin, ilk cümlesinde bu hakikat vurgulanýr:

“Yaratan Rabbinin ismi ile ( besmele ile) oku.” (Alak-1)

Tüm okumalar, oluþumlar, olgular, varoluþlar o isimle anlam kazanýr…

Bismillah içermeyen hiç bir söylem ve eylem , ALLAH’a sunulacak bir yeterlilik kazanamaz

“Bismillah ile baþlamayan iþlerde baþarýya ulaþýlmaz.”(Feyzu’l Kadir) buyuruyor Hz.
Peygamber(sav)…

Kulluðun esasý O’nun ismini tevhid, tesbih, tezkir, tahmid, tehlil etmek deðil midir?
Tevhidin temelin de ALLAH’ýn ismini öne çýkarýp, gayrýsýný geri çekmektir…

Besmele ; "Ben bu iþi kendi adýma deðil, ALLAH adýna, O’nun emri ile ve ancak O’nun için yapýyorum." demektir…

O isimle beraber baþka bir isim mi? Ýþte, o þirktir…

Hangi isim o isimle yarýþabilir ki? O’na raðmen yüceltilen, dayatýlan isimlerin hiçbir geçerliliði yoktur…

Ýnsanlýk bu güne kadar ne çektiyse, hep O isimden baþkasýna prestij ettiði içindir…
Kur’an’ýn en ciddi uyarýsý isimlere yöneliktir:

“Siz, ALLAH’ý býrakýp sadece sizin ve atalarýnýzýn taktýðý (bir takým anlamsýz, uyduruk) isimlere tapýyorsunuz.

 ALLAH onlar hakkýnda herhangi bir delil indirmemiþtir. Hüküm yalnýzca ALLAH’ýndýr. O, kendinden baþkasýna kulluk etmemenizi emretmiþtir. Ýþte dosdoðru din budur.Fakat insanlarýn çoðu bilmezler.” (Yusuf -40)

Ýman edebilmek için önce, insanýn hayatýna musallat olan sahte isimleri söküp atmasý gerekiyor… ALLAH’ýn ismini gölgelemek ve sýnýrlamak isteyen tüm anlamsýz isimlendirmelere izin yok…

Yani; yasama, yürütme ve yargýda yön verici belirleyici yine O isim…
Ýsimler üzerinden ilk toplumsal sapma Nuh Kavmin de baþladý… Uluhiyet davasýna darbe vurarak bazý isimleri öne çýkardýlar…

 Bunlar Vedd, Suva, Yeuk, ve Nesr gibi isimlerdi… Bu isimleri yücelterek tevhidi parçaladýlar … Sonuçta, bu tuðyan tufana dönüþtü…

Hz. Nuh(a.s.) besmele ile dokuz yüz elli yýl sebat etti… Nihayetinde ALLAH(c.c.) yol gösterdi; bir gemi inþa edecekti. Emredileni yaptý, sonra O’nun ismi ile çaðrýda bulundu:

“Deki: Binin içerisine, onun yüzmesi de, durmasý da ALLAH’ýn ismi(besmele) iledir…” ( Hud - 41)
Tüm isimler silindi, yeryüzünün iktidarý ALLAH’ýn ismi ile hareket eden tevhid ehli temiz ellere tevdi edildi…

Kur’an-ý Kerim’de sýkça geçen Firavun ismi, zýmnen geçen Nemrut ismi sýradan bir isimlendirme deðildir…

 ALLAH’ýn ismine karþý üretilen, ALLAH’a muhalefeti simgeleyen alternatif isimlerdir… Ýsimler savaþý bunlar üzerinden yürütülüyordu...

Ýslam öncesi, Mekke cahiliyesinde müþriklerin de tutunduklarý uydurma ismler çoktu… Hayata o isimlerle tutunurlardý…

Bismi’l Lat (Lat’ýn ismiyle)… Bismi’l Uzza (Uzza’nýn ismiyle) diyerek yaþamlarýný þekillendirirlerdi.

 Bazen de “Bismike’ALLAHümme (ALLAH’ým senin isminle) demeyi ihmal etmezlerdi. Yani ALLAH ismi ile Lat ve Uzza isimleri etrafýnda bir konsensus oluþturur, koalisyona giderlerdi…

Hatta en büyük zulümlerini icra ederlerken bile “ Bismik’ ALLAHümme” demekten vazgeçmezlerdi…

Mekke döneminde Þib’i Ebi Talib’te özelde mü’minlere, genelde ise Haþimoðullarýna yönelik baþlattýklarý ambargo için baðlayýcý olsun diye bir metin hazýrlayýp Kâbe’nin içine astýlar.

 Baþtan sona zulüm, baský ve nefret içeren bir mütabakat metni idi.

 Ýþte bu zulüm belgesinin baþlangýç cümlesi “Bismik’ALLAHümme” diye yazýlmýþtý. Zulüm ve zorbalýklarýný ALLAH’ýn ismini kullanarak yürüttüler. Tam 3 yýl…

Kuþatma altýndaki mazlumlar zulme göðüs gererken ALLAH bir güveyi Kâbe’de asýlý olan o sahifeye musallat etti. Güve, “Bismik’ALLAHümme” cümlesi dýþýnda her þeyi yedi bitirdi.

ALLAH (cc) bu durumu Resulullah’a bildirdi. Hz. Peygamber (sav) de Ebu Talib’e:

“Ey amca! Benim Rabbim olan ALLAH, Kureyþlilerin sahifesine aðaç kurdunu (güvesini) musallat etti.
ALLAH’ýn isminden baþka, onda tespit edilen, zulüm, akraba ile ilgi kesme, bühtan… gibi þeylerden hiç birini býrakmadý, yok etti.”
buyurdu.

Bunun üzerine Ebu Talip müþriklerin önde gelenlerinin bulunduðu ortama giderek onlara þu teklifte bulundu.

“Ey Kureyþ cemaati! Hiçbir zaman yalan söylememiþ olan kardeþimin oðlu bana haber verdi ki; sizin yazmýþ oldunuz sayfanýza, ALLAH aðaç kurdunu (güvesini) musallat kýlmýþ; o, onun içindeki cevr, zulüm ve akrabalarla iliþiði kesme… gibi her þeye dokunmuþ, onda sadece ALLAH’ýn ismi anýlan sözler kalmýþtýr.

Haydi aleyhimizde yazdýðýnýz sayfanýzý getiriniz!

Eðer kardeþimin oðlu doðru söylemiþ ise, sahife onun dediði gibi çýkarsa, vALLAHi biz en sonumuz ölmedikçe onu size teslim etmeyiz.

 Artýk sizde kötü görüþünüzden, bizimle ilginizi kesmekten vazgeçin. Eðer dediði doðru çýkmazsa kardeþimin oðlunu size teslim ederim.

 Sizde onu ister öldürürsünüz, isterseniz sað býrakýrsýnýz!”

Müþrikler:

“Kabul ettik. Sen bize insaflý davrandýn.” dediler. Sonra sahifeyi getirip açtýlar, aynen Rasulullah’ýn haber verdiði gibi buldular.

Tepkiler þu oldu:
“Siz, bize sadece sihir ve bühtan getirdiniz.”

Güve ile gelen mesajý doðru okuyup anlamalarý beklenirken yine kör ve saðýr davrandýlar…
Ýslam, “Bismik’ALLAHümme” kelimesine son þeklini verdi.

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan ALLAH’ýn ismiyle)

Bu yüce cümle Ýslam’ýn þiarý, hayatýn ve anlamýn ortak þifresiydi...

Nesilden nesile bir bilinç yüklemesi ile gerçekleþti…

Besmele ile beslenen ruhlar aç ve açýkta deðildi… Bu parola ile yürüyen kullar yabancýlýk çekmedi…

Rahman’ýn rahmetine uzak düþen, müþriklerin bu yeni cümleye tahammülleri yoktu.

Hudeybiye antlaþmasýnda musalaha metni yazýlýrken, Rasulullah(s.a.v.) Hz Ali’yi çaðýrdý ve ona:

“Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan ALLAH’ýn adýyla) diye yaz.” buyurdu.

Müþriklerin temsilcisi Süheyl bin Amr atýldý:

“Ben bunu bilmem. ‘Senin adýnla ey ALLAH’ým’ diye yaz” dedi.

Rasulullah (s.a.v.) :

“Senin adýnla ey ALLAHým diye yaz.” Buyurdu. Hz Ali(ra) söylendiði gibi yazdý.

Bundan böyle besmele mü’minler için ALLAH’a karþý itimat ve inkýyat ifadesiydi…

 Besmele umuttu…

Besmele ufuktu…

Besmelenin korumasýnda korkularýný atabiliyorlardý…

Onlar artýk besmelenin gücüyle gündemdeydiler…

 Çünkü her þey O’nun ismine irca ediliyordu…

Hendek savaþý günlerinde, kazý çalýþmasý yoðun olarak devam ediyordu…

Açlýk, uykusuzluk, yorgunluk, korku bir kâbus gibi çökmüþtü üzerilerine…

Hendeði kazýmakla uðraþan ashap bir kaya parçasýný kýrmakta zorlandýlar.

Bera bin Azib sonrasýný þöyle anlatýyor:

Rasulullah(s.a.v.) balyozu eline alýp ”Bismillah” diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanýn üçte biri parçalandý.

“ALLAHu ekber! Bana Þam’ýn anahtarlarý verildi.

 VALLAHi þu bulunduðum yerden, oranýn kýzýl köþklerini görüyorum!” buyurdu.

Sonra “Bismillah” deyip kayaya ikinci darbeyi indirdi. Kayanýn üçte biri daha parçalandý.

“ALLAHü ekber! Bana Fars’ýn anahtarlarý verildi!

VALLAHi þu bulunduðum yerden, Medain’i ve onun beyaz köþkünü görüyorum!” buyurdu.

Daha sonra“Bismillah'' diyerek kayaya üçüncü darbeyi indirdi.

Kayanýn kalan son kýsmýný da parçaladý.

“ALLAHü ekber! Bana Yemen’in anahtarý verildi. VALLAHi, þu bulunduðum yerden San’a’nýn kapýlarýný görüyorum.” buyurdu.(Ahmed bin Hanbel-Müsned )

Besmele ile vurulan her balyoz bir umut ve ufuktu…

Her kývýlcým bir müjde olarak geri dönüyordu…

Besmele moraldi…

Besmele güvendi…

 Kuvvetler üstü kuvvetle irtibat kurmaktý…

Münafýklar bunun böyle olduðunu nereden bileceklerdi? Onlar zihinleri bulandýrmakla meþguldüler.

Rasulullah (s.a.v.)‘ýn müjdesini alaya alýyorlardý:

“O size Yesrib (Medine)’den Hire’nin köþklerini ve Kisra’nýn Medain’ini gördüðünü ve oralarý fethedeceðinizi haber veriyor, sizler ise düþmanlarýnýza karþý ortaya çýkmaya güç yetiremiyor, hendek kazmaya çalýþýyorsunuz!” diye söyleniyorlardý. (Taberi)

Hastalýklý kalpler hakikate ne kadar da uzaktýlar!

Hz Ömer (r.a.) ve Hz Osman (r.a.) dönemlerinde buralar tek tek fethedildi.

O’nun ismi ile sefere çýkanlar yolda kalmadýlar… Baþka isimlere bel baðlayanlar zillet ve esaretten kurtulamadýlar…
 
Ýmkansýzý mümkün kýlan besmeledir…

Bunun için de ALLAH’ýn adý ile bir adanýþý göze almak gerekiyor… O zaman göreceðiz ki; besmelenin çekim gücü kitleleri hakikate cezbedecektir.

 Davet sorumluluðunu yürütürken kelimelerimize önce besmele ile bir ruh yüklememiz kaçýnýlmazdýr.

Kendilerini bu isme adayanlarýn azim ve iradeleri karþýsýnda kimse tutunamaz…

 Önemli olan O’nun ismi ile baþlamak…

Her þeyin O’nun adýna gerçekleþmesi… “Kendimi O ada adýyorum diyebilmek”…

Hadis kaynaklarýmýz Ashab-ý Uhdud olayýný tafsil eden þu rivayeti sahih bir senetle kaydediyorlar:

Rububiyet iddiasýnda olan zamanýn kralý, kitleler üzerindeki tahakkümünü sürdürmek için, halký büyüleyen büyücülerden yararlanýyordu.

 Tevhid bilinci ile mücadele alanýna atýlan bir delikanlý besmele ile taðuti güçlerin büyüsünü bozuyordu…

 Kendini ALLAH’ýn ismine adayan bu muvahhid genç, toplumun hidayetine kaný ile tanýklýk ediyordu…

Þehit olmadan önce zalim kralýn kendisini yok etme hamlelerini, ALLAH’ýn izni ve ismi ile boþa çýkaran bu yiðit mü’min en son krala bir teklifte bulunuyor:

“Benim emredeceðim iþi yapmadýkça sen beni öldüremezsin.” Kral:

“Nedir o?” dedi. Delikanlý þöyle dedi:

“Ahaliyi geniþ bir meydana topla beni de hurma kütüðüne baðla. Sonra okdanlýðýmdan bir ok al, onu yayýn tam ortasýna yerleþtir sonra;

“Bismillahi Rabbil ðulam (delikanlýnýn Rabbi olan ALLAH’ýn ismiyle) de ve oku at! Eðer bunu yaparsan beni öldürürsün.” dedi.

Bunun üzerine kral halký düz bir meydana topladý. Delikanlýyý hurma kütüðüne baðladý. Sonra delikanlýnýn ok kabýndan bir ok aldý ve oku yayýn ortasýna koydu.

“Bismillahi Rabbil ðulam (delikanlýnýn Rabbi olan ALLAH’ýn ismiyle)” dedi ve oku attý. Ok delikanlýný þakaðýna rastladý. Delikanlý elini þakaðýna koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali:

“Delikanlýnýn Rabbine iman ettik.” dediler. Sonra kral çaðrýldý.
O’na:

“Korktuðun þeyi gördün mü? VALLAHi korktuðun baþýna geldi. Halk iman etti.” dediler.

 Bunun üzerine sokak baþlarýna hendekler açýlmasýný emretti; hendekler alevlerle dolu idi. Kral:

“Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateþe atýn, yahut onlarý ateþe girmeye zorlayýn.” dedi. Bu iþler yapýldý. Nihayet elinde bir çocukla bir kadýn geldi. Lakin biraz duraksadý.

Çocuk ona:
“Anneciðim, diþini sýk, sabret; zira sen hak üzeresin.” dedi. (Müslim)

Delikanlý sadece dili ile besmeleyi telaffuz eden biri deðildi…

 Hayatýndan vazgeçerek vahye þahitliðini sürdüren bu er kiþi, kendisi þehadetle ölümsüzlüðü seçerken, kitlelerin diriliþine de öncülük ediyordu…

Onun gündemleþtirdiði besmele, þirk düzeninin týlsýmýný bozmuþtu… Besmelenin gücü müstekbirlerin düzenini sarsmýþtý…

Yüce Kur’an’a konu olan Ashab-ý Uhdud olayý böyle bir mesaj içeriyor…

Evet, besmele diriliþ ve direniþ iksiridir

Besmele iman þifresidir…

Taif’ten tard edilen Hz. Muhammet(s.a.v) hayatýnýn en zor günlerini yaþýyordu…

Can havli ile kendini Rabiaoðullarýnýn üzüm baðýna atýverdi. Bað sahibinin kölesi Addas bir salkým üzümü Rasulullah(s.a.v.)’a ikram eder.

Rasulullah(s.a.v.):
“Bismillah” diyerek elini üzüme uzattý ve yedi. Addas dedi ki:

“Bu belde ahalisi bu sözü söylemez.” Peygamber(s.a.v.):

“Sen hangi beldedensin?” buyurdu. Köle:

“Ben Ninova þehrindenim.” dedi. Bunun üzerine Peygamber(s.a.v.):

“Salih birisi olan Yunus bin Metta’nýn þehrinden mi?” buyurdu. Köle:

“Yunus’un kim olduðunu sana kim öðretti?” diye sorunca Rasulullah(s.a.v.):

“O benim kardeþimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim.” buyurdu
.
Addas Rasulullah’ýn ellerine ve ayaklarýna kapanýp öpmeye baþladý ve iman etti…

Bismillah ile üzümün koparýlmasý, her tanesinde bir ülkeyi barýndýran koca Ýslam salkýmýna ait bir iþaretti…

Hayatýn bereketi besmelede saklýdýr…

 Bereketin yerine gelir artýþý hedeflendiðinden beridir ki hayatýn hayrý ve huzuru kalmadý…

 Bencillik, pintilik, cimrilik, kaygý, kuþku, korku, çaðdaþ yaþamla toplumsallaþan hastalýklar…

 Tedavi besmele ile baþlar…

Besmelesiz hayatlar, anlamsýz ve amaçsýz hayatlardýr…

 Bu açýdan kabul edilemez hayatlardýr…

 Týpký besmelesiz kesilen hayvanlarýn murdar sayýlmasý gibi…

 Modern insan kendi ismine(egosuna) tapýnmaya baþladý.

“O, size ölüyü(leþi), kaný, domuz etini ve ALLAH’tan baþkasý adýna kesilmiþ olan(hayvan)’ý kesin olarak haram kýldý.”(Bakara -173).

“Bismillahi ALLAHu ekber” ile helale ulaþýyoruz…

“Bismillah” lý hayat helaldir, “Bismillah”sýz hayat ise helaktýr.

Üretirken, tüketirken, alýrken, verirken, yerken, içerken, okurken, yazarken, kalkarken her þey besmeleye baðlanýyor…

 Müslüman’ýn besmeleden baðýmsýz hiçbir iþi olamaz…

Þayet unutur isen hemen “Bismillahi evveluhu ve ahiruhu” demesi gerekiyor.

Her gün en az kýrk defa kýldýðýmýz kýrk rekat namazda besmele bilincini kuþanýyoruz…

 O zaman Rahman ve Rahim olan ismin hayatýmýza tesir ve tecellisine bakacaðýz…

Rahmet ve merhamet umarken, kendimiz ne kadar merhamet ediyoruz, bunu sorgulayacaðýz…

 O’nun ismi ile O’na isyan edenleri teþhis ve teþhir edeceðiz…

 Kirli ve karanlýk iþlerini besmele ile kamufle edenlerin tuzaklarýna düþmeyeceðiz…

Besmele bize basiret olarak geri dönecektir…

Kur’an coðrafyasýndan hikmet devþireceksek bunun anahtarý besmeledir.

Besmele ahlaký ile ahlaklanacaðýz, besmele ile oluþan güç ile korunacaðýz, hayata yeniden “bismillah” diyeceðiz…

 Yani “ALLAH’ým senin ismin ve izninle ben varým. Ýsmini yüceltmek için hazýrým.”
Hz Nuh(a.s) besmelenin yarýsý ile kurtuluþu elde etti…

Yaþamýný bu cümle ile inþa eden yolda kalýr mý? Mahrum olur mu?

Hz Süleyman(a.s.) besmele ile dünya ve ahiret mülkünü elde etmedi mi? Ýktidarýný bu kelime üzerine bina etmedi mi?

Netice itibari ile besmele bir çizgidir…

 Bu çizginin içinde kalanlar yani ALLAH’tan yana olanlar ve ALLAH’lý bir yaþamda karar kýlanlardýr…

 Onlara bu çizgi çeki düzen verir… Ýnhirafýn, izmihlalin ve ifsadýn karþýsýnda bununla durulabilir…

Çizginin dýþýnda kalanlar ise baþka isimleri öne çýkarýp bu çizgiyi çiðneyen ve hayatlarýndan silenlerdir…

En büyük zulüm nedir biliyor musun?

“ALLAH’ýn mescitlerinde O’nun isminin anýlmasýný engelleyen ve bunlarýn yýkýlmasýna çalýþandan daha zalim kim olabilir?”(Bakara-114)

Þimdi herkes bu çizginin neresine düþtüðünü kontrol edecek…

“Rabbinin ismini al. Mutlak ihlas ile O’na yönel” (Müzemmil-8)

“Ýsimlerin en güzeli ALLAH’ýndýr. Öyleyse O’na bunlarla dua edin…” (A’raf 180)


“Sabah akþam Rabbinin ismini zikret.” (Ýnsan-25)

Peygamber efendimiz(s.a.v.) varoluþun amacýný þu
cümle ile özetliyor:

“Bismik’ ALLAHümme emutu ve ehya(ALLAH’ým! Senin isminle ölür ve yaþarým)” (Buhari-Müslim)

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: BeSMeLe..
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2010, 23:51:46 »

Kelime manasý:

Bismillahi ALLAH'ýn (Celle Celalühu) ismi ile (baþlýyorum) demektir.
Ýsmin Cemisi Esma’dýr Mevla’ya (Celle Celalühu) dua edin (Kendinizden uydurupta taktýðýnýz iþlerle deðil)
ALLAH (Celle Celalühu) isminin yerini hiçbir isim tutmaz, yerine geçemez, cemilenemez.
Mevla’nýn(Celle Celalühu) öz Zatý Paký Sübhaniyesine delalet eder Cenab-ý Hakk'ýn Zatý’ný, sýfatlarýný, fiillerini cemi olan (içine alan, hepsini birden ifade eden)
 Lafza-i Celal’dir Bütün Kemal sýfatlar O’ndadýr.
Hak ve Batýl mabutlara itlak edilen kullanýlan ve cemirlenen “Tanrý“ kelimesi ALLAH (Celle Celalühu) lafzýnýn yerini tutmaz.

Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla'ya (Celle Celalühu) delalet eder.

 ALLAH isminde Elif’i kaldýrsan, “lillah” olur.
 Lam’ý kaldýrsan “illah” olur.
Ýkisini de kaldýrsan “Lehu” Yine Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder.
Tüm canlýlar yaþamak için bu isme muhtaçtýr.
 Nasýl yani?
Nefes alýp verirken “Hu” demiyor musun?
Nefes almadan kaç dakika yaþayabilirsin?
Mevla (Celle Celalühu) canlýlarýn yaþamasýný kendi isminin söylenmesine indekslemiþAmma kafirler bilinçsiz dediði için ecirleri olmaz.
 Öyle ALLAH ki (Celle Celalühu), Er rahman olan dünyada, mü’min münafýk ayýrd etmeden tüm insanlara, hatta tüm canlýlara hakiki ve nihayetsiz rýzýk verici


Ruhul Furkan Tefsiri


Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Ynt: BeSMeLe..
« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2010, 10:22:10 »
Enes r.a. den;
"Her kim þeytanýn þerrinden ALLAH Tealaya on defa sýðýnýrsa Yani eüzübesmele çekerse onun için bir melek vazifelendilir Þeytaný o kimseden uzaklaþtýrýr"

ALLAH Resulu þöyle buyuruyor;
"Her kim Besmelei Þerifi itikadý sahiha ile okursa onunla birlikte daðlar tesbih ederler."