• 13 Ağustos 2020, 20:57:09

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.  (Okunma sayısı 665 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.
« : 27 Kasım 2009, 13:43:11 »


Mus’ab bin Umeyr (RA)
  (Uhud Þehitlerinden, Can Þehidlerim: 
  Mus’ab bin Umeyr (RA)
  Kureyþ’in asil ve zengin ailesinden,
  Zenginliði hem babadan, hem annesinden,
  Ýtibar görürdü o aile, Kureyþ’ten,
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im
  Mus’ab bin Umeyr, rahat bir hayat yaþardý
  Putun faydasý olmadýðýna inandý,
  Umeyr aklý selimdi, putlara tapmazdý,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Nazik, kibar, güzel yüzlü, yumuþak huylu,
  Son derece zeki, bilgili, orta boylu,
 Konuþtuðu zaman çok güzel konuþurdu,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Mekke halký O’na gýpta ile bakarmýþ,
  Mus’ab bin Umeyr bolluk içinde yaþarmýþ,
  Annesi de O’na gözü gibi bakarmýþ,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im
  Duymuþtu Erkam’ýn evinde var toplantý,
 Gidip hemen o toplantýya katýlmýþtý
  O gece Resûlullah’a bey’at yapmýþtý,
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im
  Mü’min olduðu anda hayatý deðiþti,
  Fakirlik aldý zenginliðin yerini,
  Malý, elinin tersiyle kenara itti,
  Dünya nimetine aldanmayan Mus’ab’ým.
  Mü’min olunca ailesi eza etmiþ,
  O, ailesinden pek çok iþkence çekmiþ,
  Mus’ab, evin mahzenine hapis edilmiþ,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Günlerce aç ve susuz býraktýlar O’nu,
  Yakýcý güneþ altýnda tuttular O’nu
  Ýþkenceye raðmen deðiþtirmez yolunu,
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im
  Zulmedenlere haykýrmýþ, ALLAH adýna,
  Demiþ; “Tapýlacak yoktur ALLAH’tan baþka
  Ýki kez hicret etmiþti Habeþistan’a,
  Dünya nimetine aldanmayan Mus’ab’ým.
  hz. Muhammed (sav); O’nun için övgü dizmiþti,
  “Mus’ab’ýn saçlarý da kývrým kývrým idi,
  Mekke’de Mus’ab’tan güzel yoktur”
demiþti,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im
  Hicret dönüþünü Hz. Ali anlatmakta;
  “Oturuyorduk, Mus’ab geldi bu arada,
  Yoktu yamalý elbiselerinden baþka,”
  Dünya nimetine aldanmayan Mus’ab’ým.
  Resûl O’nu görünce gözleri yaþarmýþ,
“Mus’ab malý mülkü Ýslâm için terk etmiþ
  ALLAH’ýn nurlandýrdýðýna bakýn”demiþ,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Akabe bey’atý’nda Medineliler var,
  Rasûlullah’tan bir istekte bulunurlar,
  hz. Muhammed (sav)’de bu isteðe hoþça bakar,
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im.
  hz. Muhammed (sav), verdi O’na kutsal görev,
  “Ýnsanlara öðretmek, yapacaðýn ödev,
   Sakýn ha yýlma, dolaþ Medine’de ev ev,”
  Medine muallimi, yiðidim, Mus’ab’ým.
  Mus’ab ki; Medine’de anlatmaya baþlar,
  O’ndan öðrenmekte ileri gelen zâtlar,
  Vardý düþman gelen baþ, dost giden ayaklar,
  Useyd bin Hudayr, kuþanýp gelmiþ kýlýcý,
  Sa’d bin Ubade, yüreðinde kin aðacý,
  Sa’d bin Muaz da, hýnçtan onlardan kalmazdý,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Elinde kýlýçla geleni hoþ karþýlar,
  Hýþým ve hýnç içinde gelmiþ olan baþlar,
  Ýkna olup hoþça oradan ayrýlýrlar,
 Medine muallimi, yiðidim, Mus’ab’ým.
  En hain olanlar bile O’ndan hoþlanmýþ,
  “Önce bir dinle, sonra boynumu vur” dermiþ,
  “Öldüreceksen karþý gelmiyorum,” demiþ,
  Dünya nimetine aldanmayan Mus’ab’ým.
  O büyük sahabeler O’ndan ders almýþtýr,
  Umeyr’in sayesinde secdeye varmýþtýr,
  O’nun derdi ve davasý, tek hakikattir,
  Medine muallimi, yiðidim, Mus’ab’ým.
  Mus’ab’ýn irþadýyla Medine coþmuþtu,
  Böylece pek çok kiþi Müslüman olmuþtu,
  O Mus’ab ki; bazen ev ev dolaþýyordu
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im.
  Medine’de Ýslamiyet böyle yayýldý,
  Sa’d evinde ilk Cuma namazý kýlýndý,
  Mus’ab bin Umeyr de bu namazda imamdý,
  Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.
  Ýkinci Âkabe Bey’atý yapýlmýþtý,
  Mus’ab bin Umeyr’de Medine yanýndaydý,
  O, Resûlü hicretinde karþýlayandý,
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im.
  Mus’ab, Bedir Savaþý’nda sancaktar oldu,
  Düþman üzerine korkusuz varýyordu,
  Yiðidin önünde düþman duramýyordu,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Uhud Savaþý’nda yine sancaktar olmuþ,
  Mus’ab, resûl yanýndan hiç ayrýlmýyormuþ,
  Hz. Resûle saldýrana karþý dururmuþ,
  Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.
  Ýki zýrh giydiðinden Resûle benzermiþ,
  Kamia O’nu Muhammed sanýp dikilmiþ,
  Mus’ab bu adamý Ýslâm’a davet etmiþ,
  Medine muallimi, yiðidim, Mus’ab’ým.
  Mus’ab’ýn hayatý dini tebliðle geçti,
  O Uhud’ta elinde kýlýçla cenk etti,
  Melekler bile Mus’ab’a gýpta etmiþti,
  Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.
  Müþrik Ýbn-i Kamia’ya karþý durur,
  Zalim müþrik kýlýcýyla Mus’ab’a vurur,
  Mus’ab bin Umeyr’in sol kolunda can yoktur,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Sancaðý sol eline almýþtý o güzel,
 Mus’ab þevkle Kur’an’dan okumakta ayet,
  Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.
  Kamia sol omuza kýlýç indirmiþ,
 Yiðit Mus’ab’ta iki kol böylece gitmiþ,
  O, sancaðý sinesine basýp dikilmiþ,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Ýbn-i Kamia Mus’ab’a kýlýç indirir,
  O Mus’ab’ýn baþý bedenden gidiverir,
  Kamia O’nu öldürdüm diye sevinir,
  Þahadet þerbetini içmiþ can Mus’ab’ým.
  Mus’ab suretinde melek sancaðý almýþ,
  Sancak elinde düþmanýn içine dalmýþ,
  Resûl isteðiyle sancaðý Ali almýþ,
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im.
  Bir kýlýç darbesiyle yere düþtüðünde,
  Bir melek savaþmýþtý, Mus’ab suretinde,
  Uhud’ta yatar, Hz. Mus’ab kanlar içinde,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Resûl ve arkadaþlarý Mus’ab’a bakar,
  Mus’ab’ýn güzel kollarýný koparmýþlar,
  ALLAH aþkýyla yanan baþý ayýrmýþlar,
  Þahadet þerbetini içmiþ can Mus’ab’ým.
  Mekke zengini olan bu yiðit genç Umeyr,
  Kefensiz olarak kabul etmiþti kabir,
  Vücutta kaftan, ayaklarýnda ot vardýr,
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Dünya nimetine aldanmayan Mus’ab’ým.
  Güzel yüzlü, sevdalý Mus’ab bin Umeyr’im.
  Medine muallimi, yiðidim, Mus’ab’ým.
  Hz. Rasûlullah sancaktarý can Mus’ab’ým.
  Þahadet þerbetini içmiþ can Mus’ab’ým.
  Sana binler selam olsun caným Umeyr’im.
  Rabbim Mus’ab aþký ver þu paslý gönlüme,
  Þeb-i Aruz olsun, dost gelsin düðünüme,
  Bize þahadet aþký nasip et ALLAH’ým.
  amin
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2009, 13:47:38 Gönderen: MaHru »


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?