• 28 Şubat 2020, 11:57:27

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sekeratta namaz kýlan kahraman  (Okunma sayısı 538 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Sekeratta namaz kýlan kahraman
« : 06 Nisan 2011, 20:41:31 »
“Sabah saat 09.00 sularýnda sekerat dediðimiz ölüm moduna girdi. Þuurunu kaybetmiþti. Ama dudaklarý, duâ eder gibi sürekli kýpýrdýyor, 'ALLAH' diyordu. Öðle ezaný okunmadan önce, yattýðý yerde abdest alýr gibi yaptý. Sonra ezan okununca namaza durur gibi hareketlerde bulundu. Böylece ruhunu teslim etti.”
Bu ifadeler Üsküdar Hospital Türk baþhekimi Dr. Said Çeleðen’e ait. Böylesine kutlu ve ibretlerle dolu vefatýn kahramaný ise Bediüzzaman Said Nursi'nin yakýn talebelerinden Mehmet Emin Birinci. Herkesin diline ve gönlüne “Birinci” olarak yerleþen “Birinci Aðabey.”
Týpký 80 yýla yaklaþan ömrünü iman ve Kur'an hizmetinde geçiren Üstad Bediüzzaman gibi, o da “Ýman”dan sonra en büyük hakikatin “Namaz” olduðunu vücudunun bütün zerreleriyle, ruhunun bütün hisleri ve latifeleriyle hazmetmiþti. Namazý meleke haline getiren bir kahramandý. Þuurunun tamamen kapalý olduðu bir anda dahi öðle ezaný okunmasýndan hemen önce abdest hareketleri yapacak; ezan okunur okunmaz da yine hareketleriyle namaz kýldýðýný dýþa yansýtacak kadar bir “Namaz Kahramaný”ydý.
Kim bilir, belki fani ve elemli beden elbisesini çýkarýp ebedî ve bakî Cennet hullelerine bürünmeye hazýrlandýðý o anlarýnda, son saniyelerinde dahi, Cenab-ý Mevlâ böylesi büyük görevi ihmal etmemesini saðlamýþtý.
Birinci aðabey, 3 Nisan 2007 Salý günü, tedavi gördüðü hastanede iþte böyle bir tabloyla Hakk’ýn rahmetine kavuþtu. Ebedî âlemlere, sonsuz Rahmetlerin tecellî ettiði Cennet bahçelerine… Ýnsanlýða Mi’racdan namaz hediyesiyle dönem Fahr-i Âlem Muhammed aleyhissalâtü vesselama.
Mehmed Emin Birinci aðabeyi az da olsa tanýma imkâný bulan herkesin zihninde yer eden en önemli özelliði hiç þüphesiz Namaza gösterdiði azami hassasiyet ve itinaydý. Namaza, özellikle de vaktinde kýlýnmasýna öylesine titizlik gösteriyordu ki… Onu görünce veya onun adý anýlýnca akýllara hemen Namaz geliyordu. Namazý zamanýnda kýlmak geliyordu. Namazý tadil-i erkanla kýlmak geliyordu. Hattâ namazý namaz takkesiyle kýlmak geliyordu.
Vefatýndan bir süre önce kendisini ziyaretimizde söylediði þu sözleri iþte bu titizliðin numunesi ve yansýmasý olarak zihinlerimizde yer etti:
“Namazlarýnýzý vaktinde kýlýn. Ýkindi ezaný okununca, ‘akþama iki saat var’ demeyeceksiniz. Ýlk vaktinde kýlacaksýnýz.”
Bu nasihatleri sadece bize deðil, hastalýklarýn sýkýntýlarý içinde olmasýna raðmen kendini ziyarete gelen hemen herkese býkmadan, usanmadan, çekinmeden söylüyor, dile getiriyordu.
“Saðlýðýnýz nasýl?” sorusuna, “Elhamdülillah iyiyim” cevabýný verdikten sonra, “Çok þükür abdestimi alýyorum, namazýmý kýlýyorum” diyerek, bu en önemli görevi, yine istediði þekilde yerine getirebilmenin sevincini dile getiriyordu.
Aðýr hastalýklarý sebebiyle kendinden geçiyor, þuuru açýldýðýnda doktoruna sorduðu ilk soru namaz vakti oluyordu. Bizim belki parmaklarýmýzý bile kýmýldatmaktan aciz kalacaðýmýz rahatsýzlýklara aldýrmýyor, abdestini ayakta, kendi baþýna alýyor; namazlarýný yine ayakta kýlmaya çabalýyordu.
Birinci aðabeyin tariflere sýðmayan namaz aþký, yoðun tedavi uygulamalarýna baþlamadan önce de kendisini gösteriyordu. Eðer kendindeyse, tedavi öncesi doktor beyle bir tür zaman pazarlýðý yapýyordu. Tabii yine namaz vakitleri bu pazarlýðýn en önemli unsuru oluyordu. Örneðin, öðle vaktinin girmesi öncesi veya sonrasýna göre sýký sýkýya tembihlerde bulunuyordu.
Hastahane çalýþanlarýnýn “Mehmed amcasýydý.” Onlara her fýrsatta namazdan bahsediyordu. Namazlarýný aksatmamalarýný, vakit girer girmez namazlarýný kýlmalarýný tavsiye ediyordu. Buna dair Risale-i Nur’dan nasihatlerde bulunuyordu.
Bir cümleyle ifade etmek gerekirse, Birinci aðabey son nefesine kadar “Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz; nasýl ölürseniz öyle haþrolunursunuz!” hadis-i þerifinin çok canlý bir örneði oldu.
Birinci aðabey, sekeratýnda dahi namaz kýlacak kadar bir iman ve Ýslâm kahramanýydý.
Hayatý Namazdý. Namazý hayat oldu. Namazý yaþadý. Namazý dâvâ edindi.
Yaþayan bir namaz timsali oldu.
Geriye birbirinden ibretli namaz hatýralarýný miras býrakýp, namazýn ve kulluðun ebedî âlemlerdeki yansýmalarýný müþahede etmek üzere aramýzdan ayrýldý.
Soyadý gibi, “Birinci” aðabeydi.
En büyük duamýz ise, “Sonuncu” da olsak saadet-i ebediyenin yaþanacaðý âlemlerde onun yanýnda yer alabilmek.


Dr. Veli Sýrým
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Sekeratta namaz kýlan kahraman
« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2011, 09:08:19 »
çok etkilendim gerçekten.
bu tür haberler, yazýlar bende derin etkiler býrakýr. beni kendime getirir.
utandýrýr, sýkýldýrýr... adeta sille olur, tokat olur þaklar yüzümde...
niye böyle yazdým, çünki geçen gün annemin rahatsýzlýðý sebebiyle memleketime uçakla gittim. abdestli olarak uçaða bindim ki öðle namazýný uçakta kýlayým diye... çünki vakit öyle denk geliyordu. uçaða bir oturmuþum, gözlerimi açtýðýmda kars havaalanýndaydýk. saatime baktým, oranýn vaktine göre ikindi girmiþti. ve namazýmýzý derin bir uykuya feda etmiþtik... maalesef! bilseniz nasýl bir acý duydum...
þimdi bu yazýyý okuyunca, hiç unutamayacaðým o acý dolu gafletim aklýma geldi tekrar... ve,
titredim iliklerime kadar!
çok teþekkür ediyorum sevgili ablam, bu güzel, ibretlerle dolu güzel yazýyý bizimle paylaþtýðýnýz için...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Sekeratta namaz kýlan kahraman
« Yanıtla #2 : 07 Nisan 2011, 12:58:16 »
Öncelikle kendi nefsime tokat olsun istedim ve bu yazýyý okurkende hep tevafuk namaz ilahileri denk geldi  :( Ama namaz için tir titremek hep özlemim...Rabbim bizlerede böyle son nefes vermeyi nasip etsin...
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....