• 12 Temmuz 2020, 23:16:00

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sevginin Farkýna Varmak  (Okunma sayısı 858 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 606
  • Teþekkür 26
Sevginin Farkýna Varmak
« : 09 Mayıs 2011, 00:05:56 »
Ýnsanoðlunun meraký sýnýr tanýmýyor
Sevginin Farkýna Varmak Yeryüzünün derinliklerini, gökyüzünün sonsuzluklarýný bilmek için
sürekli arýyor, araþtýrýyor
Meselâ, ay yüzündeki lekelerin anlamýný çözmeye çalýþýyor
Güneþteki patlamalarý zamanýndan önce haber veriyor
Fýrtýnayý, hortumu olmadan biliyor
Depremi, vaktinden önce bilmeye çalýþýyor
Gece, gündüz, hangi gezegenin nerede, nasýl ve ne durumda bulunduðunu ilmen açýklýyor
Yýllar önceden, ayýn, güneþin ne zaman doðup, ne zaman batacaðýný hesaplýyor
Denizlerin gel-gitlerini, karalarýn heyelan tehlikesini tahmin ediyor
Kýsacasý, kainatta meydana gelen büyük küçük bütün olaylarý merak ediyor, araþtýrýyor, irdeliyorSonuçta da anlýyor, biliyor, açýklýyor Bilgisine göre tedbirler alýyor
Ancak, ayýn yüzündeki lekeleri araþtýran insanýn, yanýbaþýndaki sevgilerin lekelenmesini, gölgelenmesini farketmemesi nedendir?
Güneþteki patlamayla igilenenlerin, meselâ patlamak üzere olan eþlerini, çocuklarýný farketmemesi ne garip deðil mi?
Tabiatý sarsan, tahrip eden fýrtýnayý, hortumu haber verenler, ailesini sarýp sarsan sevgisizlik fýrtýnalarýnýn, þefkatsizlik hortumlarýnýn geliþini nasýl anlayamýyorlar?
Depremi önceden bilmeye çalýþanlar, gönüllerde kýrýlan manevî fay hatlarýna ilgisiz kalabilirler mi?
Bir uzay araþtýrmacýsý, arkadaþýna övünüyormuþ:
“-Bak Azizim, ben þimdi, gecenin bu vaktinde, hangi gezegen nerede, nasýl, ne durumda bilebilirim”
Arkadaþý bilge bir adammýþOnun bu övünmesini takdirle karþýlayacaðýna, þu çok anlamlý cevabý vererek susturmuþ:
“- Uzay boþluðundaki yýldýzlarýn, gece karanlýðýnda bile, nerede ve ne durumda olduðunu bilen arkadaþým, acaba þimdi yetiþkin kýzýnýn, oðlunun, nerede ve ne durumda bulunduðunu da biliyor mu?”
Hiç beklemediði bu karþýlýk, inþaALLAH araþtýrmacýmýzý düþündürmüþtür
Beni düþündüren ise, bizlerin gözümüzü hep uzak noktalara dikmiþ olmamýzdýr
Dikkatini hep uzaklara odaklamýþ olanlar, yanýbaþlarýnda olup bitenleri farkedebilirler mi?
Meselâ, Dünyada olup bitenleri merak ettiðimiz kadar; evimizde eþimizle, ya da iþyerimizde ortaðýmýzla daha iyi ve kavgasýz geçinmeyi merak ediyor muyuz?
Eðer, bizi az ilgilendiren þeyler kadar, çok ilgilendirenleri de merak edip düþünsek, geçimsizlik ve kavga çýkmaz
Ay ve güneþin yüzündeki lekeleri anlamaya çalýþtýðýmýz kadar, sevdiklerimizin yüzlerinde biriken sevgisizliði anlamaya çalýþsak, kýrgýnlýklar, kýzgýnlýklar ve ayrýlýklar kalmaz
Magazin programlarýnýn dedikodulu saatleri kadar, aile sohbetimiz, arkadaþ muhabbetimiz olsa, dünyamýz sevgi dünyasý haline gelir
Gözümüz, hep uzaklara dikiliyor
Özümüz, yakýnlarýmýzdan kopuyor
Ülkeyi kurtarmaktan da öte, dünyayý kurtarmaya talip oluyoruz Ancak elimiz kýsa, gücümüz az, ömrümüz gelip geçici
Fakat elimizin altýnda bulunan gönüller var Biz, öncelikle o gönüllerin kurtarýlmasýndan sorumluyuz Madem ki acýyan bir vicdan sahibiyiz Madem ki, kurtarmayý seviyoruz Öyleyse býrakalým, uzanamayacaðýmýz uzak ufuklarý Önce, en yakýnlarýmýza bakalým Elimizi ve gönlümüzü onlara uzatalým
Ziya Paþa’nýn deyimiyle, yeni yetme bir çok müneccim, yýldýz aramak için kafasýný hep gökyüzüne dikmiþ de, yol üzerindeki kuyularý görmezleþmiþtir
Gökte yýldýz arayýp nice turfa müneccim
Görmez kuyuyu kendi rehgüzerinde
Sevgi insaný, önce kendine, içine, yüreðine bakar
Sonra en yakýn çevresine, eþine, evlâdýna, akraba ve dostlarýna Elbette bütün insanlýk dünyasýndan da sorumludur insan, ama, kendi evi harap olan, baþka evleri imar edemez Ýçini düzeltemeyen ailesine çeki düzen veremez Ailesinde saðlam ve güçlü olanlarýn baþkasýna faydasý da çok olur
Öyleyse, sevgi insaný sýralamayý þaþýrmamalý, gözünü hep uzak ufuklara dikmemeli, daha sýk ve daha çok önüne, çevresine ve yakýnlarýna bakmalýdýr
Zira, ancak ayaðýný yere saðlam basanlar, ufuklarý güven içinde görebilirler

2008-03-17
59 okumaVehbi Vakkasoðlu

 
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?