• 25 Şubat 2020, 11:45:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bir Yer Düþünün, Adý 'Kudüs' Olsun  (Okunma sayısı 627 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Bir Yer Düþünün, Adý 'Kudüs' Olsun
« : 19 Mayıs 2011, 09:09:54 »Bir yer düþünün, dört bir yaný zeytinlik olsun. Yokuþ ve tepeleriyle, kýr ve kayalýk arazisiyle sýradan gözüksün; ama her taþýnda nice Peygamber (aleyhimü's-selâm) hatýrasý bulunsun. Geçmiþten bugüne semavî din mensuplarýnýn deðer verdiði mukaddes bir mekân olsun. Kimilerine göre, Haþir'de diriliþin olacaðý, mizanýn kurulacaðý, hesaplarýn görüleceði, Cehennem vadilerinin oluþacaðý, Sýrat köprülerinin inþa edileceði bir zemin olsun.

Bir yer düþünün... Hz. Ýbrahim'in (aleyhi's-selâm) dolaþtýðý, ailesi Hz. Sara ile ikamet ettiði, büyük meleklerin kendisine çocuk müjdelediði bir yer olsun. Bu yer, ALLAH (celle celâlühü) Dostu'nun bu dünyaya veda ederken, "Buralarda kalmalýyým." diyerek tarlasý içindeki maðarayý kabir yeri olarak iþaret buyurduklarý, bereketiyle dört bir yaný saran, kapýsýndan hiç kimsenin boþ çevrilmediði bir belde olsun. Bu yer, ileri yaþýnda ötelerden bebek müjdesi alan Hz. Sara'nýn tebessüm ettiði ve bu yüzden oðluna Ýshak (gülen) isminin verildiði, babasý gibi hizmet veren Hz. Ýshaklarýn (aleyhi's-selâm) yetiþtiði bir mekân olsun. Bu yer, Mýsýr'a kadar uzansalar da, "Aman dedelerimizin yakýnýnda olalým!" hassasiyetiyle, Hz. Yakub ve Hz. Yusuf Aleyhi's-selâmlarla þereflenen bir toprak olsun.

Bir yer düþünün... Bu, Hz. Musa'nýn (aleyhi's-selâm) parmaðýyla uzaktan iþaret ettiði, Talut'un almak için kendini yiyip bitirdiði, Hz. Yuþa'nýn (aleyhi's-selâm) içine adamlar saldýðý, Hz. Davut'un (aleyhi's-selâm) demir dövüp, dev Calutlarý devirdiði bir yer olsun. Hz. Süleyman'ýn (aleyhi's-selâm) yeryüzünün baþþehri hâline getirdiði, etrafýný surlarla çevirip büyük mabedini inþa ettiði, ins ve cinni yönettiði, Babil sürgünü sonrasý Hz. Üzeyir'in (aleyhi's-selâm) bineðiyle birlikte canýnýn alýndýðý bir mekân olsun. Bu yer, Hz. Zekeriya'nýn (aleyhi's-selâm) vaazlar verdiði ve kanýnýn döküldüðü, Hz. Yahya'nýn (aleyhi's-selâm) ukba endiþesiyle aðladýðý bir mekân olsun. Hz. Meryem Validemiz'in odasýndaki mihraba Cennet'ten sahan sahan meyvelerin getirildiði, babasýz bir mukaddesi dünyaya getirdiði bir belde olsun. Bu yer, Hz. Ýsa'nýn (aleyhi's-selâm) doðar doðmaz dile geldiði, sokaklarýný adýmladýðý, bað ve bahçelerinde Havarileri ile sohbet ettiði ve yüce davet gelince de, "Emrin, baþým üstüne!" diyerek göðe yükseltildiði kutlu bir þehir olsun.

Bir yer düþünün... Bu yer, önce Babillilerin, ardýndan Romalýlarýn yakýp yýktýðý, bütün mukaddesatý ayaklar altýna alarak üzerlerine pagan tapýnaklar yaptýðý, tek bir ALLAH'a (celle celâlühü) inanan insanlarý sürüp çýkardýðý, bütün putlar gibi onlarýn da putlarýnýn devrilme zamanýnda Konstantinlerin ve Helenalarýn gelerek Hz. Ýsa'nýn (aleyhi's-selâm) izini aradýklarý bir yer olsun.

Bir yer düþünün... Bu yer, Ýslâm'ýn ilk kýblesi, hz. Muhammed (sav)'in (sallALLAHü aleyhi ve sellem) Burak üzerinde Mekke'den geldiði ve üzerinden göklere yükselerek Cemalullah ile karþýlaþtýðý, Mi'rac basamaðý, Sahabeler (r.anhüm) duraðý, Evliyalar ziyaretgâhý bir yer olsun. Bu yer, tasavvufta ALLAH'a (celle celâlühü) yaklaþmak için en önemli mekânlardan biri sayýlan, gök ile yer arasýnda perdenin inceldikçe inceldiði yer olsun. Bu yer, Hz. Ömer'in (ra), dünya ayaklarýnýn altýna serilmiþken, fethinde anahtarýný teslim almak için, tâ Medine'den yarý yayan geldiði, Selman-ý Fârisî gibi Sahabeler ile Rabiatü'l-Adeviye gibi Tabiinlerin çadýr kurup yerleþtiði, Ýmam Gazali'nin ders okuttuðu, nice âlim ve ârifin ALLAH'a (celle celâlühü) yaklaþmak için cehdettikleri bir mekân olsun.

Bir yer düþünün... Burasý, Emevilerin kendilerine baþþehir yapmak için uðraþtýklarý, Mi'rac basamaðý muallâk kayasýný tonlarca altýnla kaplattýklarý, Mescid-i Aksa'yý mozaiklerle donattýklarý bir yer olsun.

Bir yer düþünün... Huzur ve selâmet günlerinde Selçuklu ve Artuklularýn uðradýðý, Abbasilerin inkisar günlerinde de Anadolu'nun imdada yetiþip sahip çýktýðý bir yer olsun. Bu yer, Haçlýlarýn almak için her yolu denediði, alýnca sokaklarýndan günlerce kan akýttýðý, zulmün her köþe baþýnda kol gezdiði ve baðnazlýðýn ayyuka çýktýðý bir belde olsun.

Bir yer düþünün... Bu yer, kurtarmak için nice yiðidin seferber olduðu, Harput'tan Balak Gazi'nin Urfa, Antakya ve Kudüs krallarýný yenip, Harput Kalesi'ne hapsettikten sonra "Hele bir seni kurtaralým." diyerek yollara düþtüðü, ama Menbiç Kalesi kuþatmasýnda kalbine isabet eden bir ok ile uðruna þehit olduðu bir nebiler mekâný olsun. Esarette kalmasý sebebiyle Nureddin Zengi'nin yýllarca gözüne uykunun girmediði, Mescid-i Aksa'sýnýn minberlerini bile hazýrlatýp kurtuluþunu hasretle beklediði, mânevî oðlu Selâhaddin'in bu iþgal karþýsýnda saraylara girip rahat etmeyi haram saydýðý, kurtarýlýncaya kadar tebessümü kendine yasakladýðý bir yer olsun. Nihayet Selâhaddin tarafýndan kurtarýlan, camileri yeniden ibadetgâh, tekkeleri zikirhâne ve medreseleri ilim yuvasýna döndürülen, güllerin bitmeye, bülbüllerin ötmeye baþladýðý bir yer olsun.

Bir yer düþünün... Bu yer, Moðol birliklerinin hayâsýz bir akýnla Orta Asya'dan kopup geldiði, on binlerce kilometre boyunca hiçbir engel tanýmadýðý, karþýlarýna kölelikten sultanlýða yükselmiþ; ama ALLAH'ýn (celle celâlühü) kölesi olduðunun idrakinde bir Memlük Sultaný'nýn çýktýðý ve onlarý yere serdiði bir yer olsun. Ýslâm sanatýnýn zirvesine çýkmýþ toplumun; Baybarslarý, Kalavunlarý ve Kayýtbaylarý ile nakýþ nakýþ süslediði, sebillerden medreselere, Dârü'l-kurralardan camilere kubbe kubbe donattýðý bir mekân olsun.

Bir yer düþünün... Bu yer, Avrupa'nýn tarihî hýnç ile Kýzýl Deniz'den geçerek mukaddes topraklara yüklendiði o günlerde, Ýstanbul'dan kopup gelen bir yiðidin ve onun kutlu ordusunun eliyle "Artýk ben bir Osmanlý'yým!" diyen bir yer olsun. Osmanlý olduktan sonra çiniler ve cumbalarla bezenen, Kanunî'nin surlar ve çeþmelerle, Hürrem Sultan'ýn imaret ve medreselerle, Kâsým Paþa ve Sultan Hamid'in þadýrvanlarla süslediði bir belde olsun. Bu yer, üzerindeki muallâk taþýnda nakþolmuþ Peygamber izinin kalýbýný çýkarýp bunu baþlarý üzerinde sorguç diye taþýyacak kadar izin sahibine hürmet gösteren sultanlarýn yönettiði bir þehir olsun.

Bir yer düþünün... Bu yer, Siyonistlerin: "Orayý verin borçlarýnýzý sýfýrlayalým." teklifine karþý Sultan Hamid'in kükreyip: "Kan ile alýnan para ile satýlmaz, et týrnaktan ayrýlmaz." diyerek, ne kadar önem verdiðini gösterdiði bir yer olsun. Bu yer, 1. Dünya Savaþý'nda müttefikimiz olan Avusturya'nýn baþþehrinde, zafer çanlarýnýn Ýngiliz generali Allenby'nin Kudüs'e girmesinin kutlanmak gayesiyle çalýndýðýnýn öðrenilmesiyle Mehmet Akif'in þahsýnda milletçe içimize ýzdýrap olup dökülen bir belde olsun.

"Orada bir yer var uzakta, o yer bizim yerimizdir. Gidemesek de, ýzdýrabýný dindiremesek de, o yer, nice Peygamber hatýrasýyla süslü, ecdat eserleriyle bezeli, hâlâ bizim hoþgörülü idaremizi özleyen ve gözlerini dikmiþ yollarýmýzý gözleyen bir yerdir..."Talha UÐURLUEL

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Bir Yer Düþünün, Adý 'Kudüs' Olsun
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2011, 13:05:35 »

Çogumuz bu mekanýn özelliðinden  habersiz...
Özelliðini bilenlerin "çogu" düþünmekten habersiz..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Bir Yer Düþünün, Adý 'Kudüs' Olsun
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2011, 13:11:22 »

Onlarýn mutluluk anlayýþlarý bizlerden çok öte..çok uzak..onlar kýzgýn çöl ortasýnda iþkence altýnda ALLAH bir derken MUTLULUÐUN doruklarýna ulaþanlar..bunun gibi daha kaç örnek..evet GAZZZEdeki insanlar "ÝNSAN " diyorum..onlarýn da mutluluk anlayýþlarý aynen o dönemin kardeþi..avuclarýnda sýktýklarý taþ ve sapanlarýndan baþka silahlarý yok..görünen o ..dedimya ONLARA bu topraklardaki rahatlýðý sunalým gelirlermi dersiniz..kýþ ortasýnda ayaz yemiþ çiçek gibi solarlar..çünki onlar ASRI saadet döneminden kalmýþ o vasiyeti temsil ediyorlar..gündüzleri güneþin doðuþuyla baþlamýyor /onlarýn geceleri hiç yok çünki her saniye nöbetleþe tek yumruk halinde BU DÝNÝN bekçiðini yapýyorlar..onlarý mutlu huzurlu kýlan ve bizden CEHALETTEN ayýran iþte bu
Bilmem nicdir uzaðýz O diyarlara..

duyun ey baðýrlarýnda taþ yontup oturan

BÝZ SATIN ALDIK daha doðduklarý gün o zeytin gözlü yavrularýn HÜZÜNLERÝNÝ
BÝZ MÜÞTERÝYÝZ taþ kalplere düþen herbombanýn ardýndaki enkaza
BÝZ artýk sessiz yanlarýmýzla aðlamýyoruz gidenlerin ardýndan
BÝZ mahþer bekçileri ÝBRAHÝMÝN varisleri girip yýkmaya hazýrýz puthaneleri
gazze yaralý yaslý gazze
sabrýmýzý hücreleyip umutlarý kelepçeleyip duvara asmayý
yurdunda esareti bir sapana özgürlüðü baðlayýp savurmayý
alnýmýzdaki YETÝM tuðrasýný þerefle taþýmayý

yasýný tutmayanlara utanmayý
ardýnda býraktýðýn yetimlere YÝNE VARIZ HEP VARIZ deyip HÜR YAÞAMAYI SENöðrettin

bilseydik bel baðlarmýydýk uçan kuþlarýn kanatlarýna
artýk düþlerimiz KUDÜSTEN öte
çocuklarýn öldüðü umutlarýn söndüðü yere deyil
zeytin karasý yavrularýn gözlerine kurduk özgürlük anýtýný
Barut kokmuyor artýk GAZENÝN SOKAKLARI
Yýkýk duvar diplerine attýðýmýz gül tohumlarý
Mazlum yüreklerin ahlarýnýndan süzülen su ile beslenecek
Ve yarýnlarýn kurtuluþ kervanlarýna müjdeciler olrak geçecekler tarihe

ÖLEN ÇOCUKLARIN gÖZLERÝNDEN ÝLHAM ALINDIÐI KURULACAK ÖZ VATANIN ADI GAZZE

Zirve-i HÝÇ

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Bir Yer Düþünün, Adý 'Kudüs' Olsun
« Yanıtla #3 : 19 Mayıs 2011, 14:51:26 »
kudüs,
islam'ýn mazlum diyarý!
hep kurtarýlmayý bekleyen, adeta Rabb-i Teala'nýn ümmet-i Muhammed'e bir sýnav, belki bir emanet olarak yarattýðý çile yurdu...
kutsal ve de mübarek bir toprak.
ümmet-i muhammedin özgürlüðü, hürriyeti sanki oradan geçiyor!
orada ne kadar huzur, özgürlük, hürriyet varsa...
o kadar!
da,
bunu bu ümmetin yüzde kaç ferdi bilebilmiþ, idrak edebilmiþtir, asýl önemli olan nokta da burasý iþte...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!