• 06 Nisan 2020, 17:43:06

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Namazý terk etmenin fýkhi hükmü  (Okunma sayısı 1104 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« : 27 Mayıs 2011, 00:28:10 »

Namazý terk etmenin fýkhi hükmüNamaz kýlmamanýn fýkhî hükmünü nakletmeden önce þunu tekrar hatýrlatmak isteriz ki:
“Amacýmýz korkutmak deðil, sevdirmektir; uzaklaþtýrmak deðil, yakýnlaþtýrmaktýr; zorlaþtýrmak deðil, kolaylaþtýrmaktýr.”

Ancak bizlerin sevdirme, yakýnlaþtýrma ve kolaylaþtýrma niyeti, bir hakikati gizlemeye ve saklamaya sebep olmamalýdýr. Yoksa ALLAH katýnda mesul oluruz ve “bildiklerini saklayanlar” zümresine dâhil oluruz ki, bizler bu zümreye dâhil olmaktan ALLAH’a sýðýnýrýz.

Belki de gizlenen ve saklanan bu fýkhi hükümler insanlara teblið edilseydi, namaz kýlmayanlar iþledikleri günahýn ne kadar büyük bir günah olduðunu öðrenirler ve namazý terk etme günahýna tövbe ederlerdi. Bizler bu büyük günahýn fýkhî hükmünü naklederek uhrevi mesuliyetten kurtulmak istiyoruz. Bu sayede ahirette bizden davacý olunamayacak ve bizler Rabbimize karþý bir mazeret sunabileceðiz.

Bu kýsa beyandan sonra þimdi geldik namaz kýlmamanýn fýkhi hükmüne:


Namazý küçümsediði ve namaza ehemmiyet vermediði için kýlmayan kimse ittifakla Ýslam dininden çýkmýþ ve küfre girmiþ olur. Namazý küçümsediði için kýlmayan kimsenin kâfir olacaðý hususunda hiçbir ihtilaf yoktur.

Bu arada “küfre girme”nin ne demek olduðunu da beyan edelim:
Küfre girmek demek, Ýslam dininden çýkmak ve Müslüman olma sýfatýný kaybetmek demektir. Yani artýk o kiþi bir Müslüman ile evlenemez, kestiði yenilemez, öldüðünde yýkanmaz ve kendisine cenaze namazý kýlýnmaz, ebedi cehenneme girer ve asla cennete giremez. Yani o kiþi þeriat nazarýnda artýk kâfirdir.
Ben de Müslümaným.” demesi ona hiçbir fayda vermez.

Demek, namazý küçümsediði için kýlmayan kiþi kâfirdir.
Bu kiþinin tekrar Ýslam’a girebilmesi için günahýna tövbe etmesi ve tekrar kelime-i þehadet getirmesi gerekir.

Nefsi emmarenin damarýna dokunan bu fetvayý ve fýkhî hükmü naklediyoruz ki, namazý küçümsediði ve ehemmiyet vermediði için kýlmayan kiþinin aklý baþýna gelsin ve hemen günahýna tövbe ederek iman dairesine girsin!..

Namazý küçümsediði ve namaza ehemmiyet vermediði için kýlmamanýn hükmünü böylece öðrendik.
Þimdi, namazý tembellikten dolayý kýlmamanýn fýkhî hükmüne bakalým:


Namazý, kýymetine ve önemine inandýðý halde tembellikten dolayý kýlmama hususunda iki farklý görüþ mevcuttur.
Birinci görüþ Hanefilerin, Malikilerin ve Þafilerin görüþüdür ki, bu üç mezhebe göre, namaz kýlmayan kiþi, çok büyük bir günah iþlemekle birlikte yine de Müslümandýr. Namazý terk etmesi onu dinden çýkarmamaktadýr. Bu kiþi, günahkâr bir Müslüman olmakta ve namazý terk etmesi sebebiyle küfre girmemektedir.

Hanbelî mezhebine göre ise namaz kýlmayan kiþi kâfirdir.
Hanbelî mezhebine göre, mazereti olmaksýzýn tek bir vakit namazýný kýlmayan kiþi kafir olur. Bu kiþiye, dinden dönenlere tatbik edilen hükümler tatbik edilir.
Ölünce yýkanmaz, kefenlenmez ve cenaze namazý kýlýnmaz. Bir çukur kazýlarak cenazesi içine býrakýlýr ve üzeri toprakla örtülür.

Hanbelî mezhebinin görüþü olan, namaz kýlmayanýn dinden çýkmasý ve küfre düþmesi, ayný zamanda birçok sahabenin de görüþüdür.

Hz. Ömer, Abdurrahman bin. Avf, Muaz bin. Cebel, Ebu Hüreyre, Ýbn-i Mes’ud, Ýbni Abbas, Cabir Ýbni Abdullah, Ebu’d Derda gibi sahabelerin büyükleri; ayrýca Ýshak b. Râhuye, Abdullah bin. El-Mübarek, Ýbrahim en-Nehai, Hakem bin. Uteybe gibi adlarýný saymakla bitiremeyeceðimiz kadar çok Ýslam âlimi de, Ahmed Ýbni Hanbel gibi, namaz kýlmayanýn dinden çýkýp kâfir olduðuna hükmetmiþlerdir.

Demek namazý terk etmenin hükmü þöyledir:
Namazý küçümseyerek ve ehemmiyet vermeyerek terk eden ittifakla kâfir olur. Ebedi olarak cehennemde kalýr ve cennet kendisine haram olur.

Küçümseme olmaksýzýn, tembellik gibi bir sebeple namazý terk edenler hakkýnda ise ihtilaf vardýr. Üç mezhebe göre, iman dairesinden çýkmamakla beraber büyük bir günah iþlemektedir.

Hanbelî Mezhebine göre ise, bu kiþi dinden çýkmakta ve kafir olmaktadýr ki, isimlerini saydýðýmýz birçok sahabe ve âlim de Ahmed Ýbn-i Hanbel hazretlerinin görüþündedir.

Þimdi ey namazýný kýlmayan kiþi!

Bütün bunlarý duyduktan sonra hala namaz kýlmamaya devam mý edeceksin? Yoksa hemen tövbe edip namaza mý baþlayacaksýn? Gel, ikinci yolu seç ve ALLAH’a tövbe ederek namaza baþla. Yoksa ölüm gelip çattýðýnda piþmanlýðýn öyle büyük olur ki, akýl ve hayal tasavvurundan aciz kalýrlar.

Hem sakýn deme: “Ben de herkes gibiyim. Namaz kýlmayan tek ben deðilim ki. Eðer ceza varsa hepimize var.”

Sakýn böyle deme, çünkü herkes sana kabir kapýsýna kadar arkadaþlýk eder. Hiçbiri kabirde yardýmýna gelemez. Hem herkesle musibette beraber olmakla oluþan teselli, kabrin öbür tarafýnda pek esassýzdýr. Yani sana kabirde veya cehennemde azap edilirken, kendisine azap edilen baþkalarýna bakarak teselli bulamazsýn. Hem kendini sakýn baþýboþ zannetme. Zira þu dünya misafirhanesine, hikmet nazarýyla baksan, hiçbir þeyi nizamsýz, gayesiz göremezsin; sen nasýl nizamsýz ve gayesiz olabilirsin?

ebu musab

 • Ziyaretçi
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #1 : 27 Mayıs 2011, 00:35:39 »
kürt bir komþum var .onla töre cinayetlerini konuþuyorduk.her ne dediysem o zaman cehenneme girerim ne yapayým dedi.

efendimiz aleyhisselam
"ra'sul hikmeti mehafetullah" buyurdu.
eðer ALLAHtan gerçekten korkulmuyorsa o zaman sözlerin hiçbir kýymeti kalmýyor.iþte fýkýhta biz ALLAH'tan korkmayanlarýn için yazýldý çizildi.yoksa sahabe radiyALLAHu anhum
efendimiz aleyhisselam'ýn ayaðýný bastýðý yere basmamaý arsýzlýk büyük cürüm görürdü.

konuya  dönersek sahabe þöyle buyuruyor.biz namazsýzlýktan baþka bir þeyle küfre hükmetmezdik

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #2 : 27 Mayıs 2011, 00:40:42 »

 sahabe þöyle buyuruyor.biz namazsýzlýktan baþka bir þeyle küfre hükmetmezdik

Aff Rabbim Aff..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #3 : 27 Mayıs 2011, 00:47:10 »
kürt bir komþum var .onla töre cinayetlerini konuþuyorduk.her ne dediysem o zaman cehenneme girerim ne yapayým dedi.

Çeþitli zamanlarda bu konuyu kürt kardeþlerimle konuþma fýrsatý buldum..Kadýn veya erkek fark etmiyor, günahýný kabul etmelerine raðmen "töre" aðýr basýyor..
Her birimizin farklý konularda "günah"ýný kabullenmemize raðmen iþlediðimiz eylemlerimiz var..Rabbim cümlemize hidayet versin..

Çevrimdışı HaLiD

 • Tefani
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 216
 • Teþekkür 0
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #4 : 27 Mayıs 2011, 01:17:58 »
kürt bir komþum var .onla töre cinayetlerini konuþuyorduk.her ne dediysem o zaman cehenneme girerim ne yapayým dedi.

efendimiz aleyhisselam
"ra'sul hikmeti mehafetullah" buyurdu.
eðer ALLAHtan gerçekten korkulmuyorsa o zaman sözlerin hiçbir kýymeti kalmýyor.iþte fýkýhta biz ALLAH'tan korkmayanlarýn için yazýldý çizildi.yoksa sahabe radiyALLAHu anhum
efendimiz aleyhisselam'ýn ayaðýný bastýðý yere basmamaý arsýzlýk büyük cürüm görürdü.

konuya  dönersek sahabe þöyle buyuruyor.biz namazsýzlýktan baþka bir þeyle küfre hükmetmezdik
Namazý terk etmenin fýkhi hükmüNamaz kýlmamanýn fýkhî hükmünü nakletmeden önce þunu tekrar hatýrlatmak isteriz ki:
“Amacýmýz korkutmak deðil, sevdirmektir; uzaklaþtýrmak deðil, yakýnlaþtýrmaktýr; zorlaþtýrmak deðil, kolaylaþtýrmaktýr.”

Ancak bizlerin sevdirme, yakýnlaþtýrma ve kolaylaþtýrma niyeti, bir hakikati gizlemeye ve saklamaya sebep olmamalýdýr. Yoksa ALLAH katýnda mesul oluruz ve “bildiklerini saklayanlar” zümresine dâhil oluruz ki, bizler bu zümreye dâhil olmaktan ALLAH’a sýðýnýrýz.

Belki de gizlenen ve saklanan bu fýkhi hükümler insanlara teblið edilseydi, namaz kýlmayanlar iþledikleri günahýn ne kadar büyük bir günah olduðunu öðrenirler ve namazý terk etme günahýna tövbe ederlerdi. Bizler bu büyük günahýn fýkhî hükmünü naklederek uhrevi mesuliyetten kurtulmak istiyoruz. Bu sayede ahirette bizden davacý olunamayacak ve bizler Rabbimize karþý bir mazeret sunabileceðiz.

Bu kýsa beyandan sonra þimdi geldik namaz kýlmamanýn fýkhi hükmüne:


Namazý küçümsediði ve namaza ehemmiyet vermediði için kýlmayan kimse ittifakla Ýslam dininden çýkmýþ ve küfre girmiþ olur. Namazý küçümsediði için kýlmayan kimsenin kâfir olacaðý hususunda hiçbir ihtilaf yoktur.

Bu arada “küfre girme”nin ne demek olduðunu da beyan edelim:
Küfre girmek demek, Ýslam dininden çýkmak ve Müslüman olma sýfatýný kaybetmek demektir. Yani artýk o kiþi bir Müslüman ile evlenemez, kestiði yenilemez, öldüðünde yýkanmaz ve kendisine cenaze namazý kýlýnmaz, ebedi cehenneme girer ve asla cennete giremez. Yani o kiþi þeriat nazarýnda artýk kâfirdir.
Ben de Müslümaným.” demesi ona hiçbir fayda vermez.

Demek, namazý küçümsediði için kýlmayan kiþi kâfirdir.
Bu kiþinin tekrar Ýslam’a girebilmesi için günahýna tövbe etmesi ve tekrar kelime-i þehadet getirmesi gerekir.

Nefsi emmarenin damarýna dokunan bu fetvayý ve fýkhî hükmü naklediyoruz ki, namazý küçümsediði ve ehemmiyet vermediði için kýlmayan kiþinin aklý baþýna gelsin ve hemen günahýna tövbe ederek iman dairesine girsin!..

Namazý küçümsediði ve namaza ehemmiyet vermediði için kýlmamanýn hükmünü böylece öðrendik.
Þimdi, namazý tembellikten dolayý kýlmamanýn fýkhî hükmüne bakalým:


Namazý, kýymetine ve önemine inandýðý halde tembellikten dolayý kýlmama hususunda iki farklý görüþ mevcuttur.
Birinci görüþ Hanefilerin, Malikilerin ve Þafilerin görüþüdür ki, bu üç mezhebe göre, namaz kýlmayan kiþi, çok büyük bir günah iþlemekle birlikte yine de Müslümandýr. Namazý terk etmesi onu dinden çýkarmamaktadýr. Bu kiþi, günahkâr bir Müslüman olmakta ve namazý terk etmesi sebebiyle küfre girmemektedir.

Hanbelî mezhebine göre ise namaz kýlmayan kiþi kâfirdir.
Hanbelî mezhebine göre, mazereti olmaksýzýn tek bir vakit namazýný kýlmayan kiþi kafir olur. Bu kiþiye, dinden dönenlere tatbik edilen hükümler tatbik edilir.
Ölünce yýkanmaz, kefenlenmez ve cenaze namazý kýlýnmaz. Bir çukur kazýlarak cenazesi içine býrakýlýr ve üzeri toprakla örtülür.

Hanbelî mezhebinin görüþü olan, namaz kýlmayanýn dinden çýkmasý ve küfre düþmesi, ayný zamanda birçok sahabenin de görüþüdür.

Hz. Ömer, Abdurrahman bin. Avf, Muaz bin. Cebel, Ebu Hüreyre, Ýbn-i Mes’ud, Ýbni Abbas, Cabir Ýbni Abdullah, Ebu’d Derda gibi sahabelerin büyükleri; ayrýca Ýshak b. Râhuye, Abdullah bin. El-Mübarek, Ýbrahim en-Nehai, Hakem bin. Uteybe gibi adlarýný saymakla bitiremeyeceðimiz kadar çok Ýslam âlimi de, Ahmed Ýbni Hanbel gibi, namaz kýlmayanýn dinden çýkýp kâfir olduðuna hükmetmiþlerdir.

Demek namazý terk etmenin hükmü þöyledir:
Namazý küçümseyerek ve ehemmiyet vermeyerek terk eden ittifakla kâfir olur. Ebedi olarak cehennemde kalýr ve cennet kendisine haram olur.

Küçümseme olmaksýzýn, tembellik gibi bir sebeple namazý terk edenler hakkýnda ise ihtilaf vardýr. Üç mezhebe göre, iman dairesinden çýkmamakla beraber büyük bir günah iþlemektedir.

Hanbelî Mezhebine göre ise, bu kiþi dinden çýkmakta ve kafir olmaktadýr ki, isimlerini saydýðýmýz birçok sahabe ve âlim de Ahmed Ýbn-i Hanbel hazretlerinin görüþündedir.

Þimdi ey namazýný kýlmayan kiþi!

Bütün bunlarý duyduktan sonra hala namaz kýlmamaya devam mý edeceksin? Yoksa hemen tövbe edip namaza mý baþlayacaksýn? Gel, ikinci yolu seç ve ALLAH’a tövbe ederek namaza baþla. Yoksa ölüm gelip çattýðýnda piþmanlýðýn öyle büyük olur ki, akýl ve hayal tasavvurundan aciz kalýrlar.

Hem sakýn deme: “Ben de herkes gibiyim. Namaz kýlmayan tek ben deðilim ki. Eðer ceza varsa hepimize var.”

Sakýn böyle deme, çünkü herkes sana kabir kapýsýna kadar arkadaþlýk eder. Hiçbiri kabirde yardýmýna gelemez. Hem herkesle musibette beraber olmakla oluþan teselli, kabrin öbür tarafýnda pek esassýzdýr. Yani sana kabirde veya cehennemde azap edilirken, kendisine azap edilen baþkalarýna bakarak teselli bulamazsýn. Hem kendini sakýn baþýboþ zannetme. Zira þu dünya misafirhanesine, hikmet nazarýyla baksan, hiçbir þeyi nizamsýz, gayesiz göremezsin; sen nasýl nizamsýz ve gayesiz olabilirsin?

ALLAH razi olsun  kardes...

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2011, 07:21:56 »

Rabbim cümle ümmet-i Muhammed den razý olsun inþaALLAH Halid kardeþim..
Rabbim inananlarý ve nesillerini namazla dirilenlerden eylesin..

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #6 : 21 Ağustos 2011, 23:38:11 »
Konuyu okuyunca Mevlana´nin bir sözü aklima geldi..

birgün adamin biri yanina gelmis sormus;

-Namaz kilmayan kafir midir???

Mevlana iste yoluna kurban oldugum cevab vermis...

-Namaz kilmayan kafir midir bilemem amma kafirler de namaz kilmaz,demis...


O gün bugündür aklimdan cikmaz bu söz...Buyrun konunun özeti...

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Namazý terk etmenin fýkhi hükmü
« Yanıtla #7 : 30 Ekim 2011, 10:09:21 »
Konuyu okuyunca Mevlana´nin bir sözü aklima geldi..

birgün adamin biri yanina gelmis sormus;

-Namaz kilmayan kafir midir???

Mevlana iste yoluna kurban oldugum cevab vermis...

-Namaz kilmayan kafir midir bilemem amma kafirler de namaz kilmaz,demis...


O gün bugündür aklimdan cikmaz bu söz...Buyrun konunun özeti...


NAMAZ.
Olmazsa OLMAZ..