• 06 Nisan 2020, 17:36:13

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Namaz hakkýnda Hadis-i Þerifler..  (Okunma sayısı 441 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Namaz hakkýnda Hadis-i Þerifler..
« : 27 Mayıs 2011, 01:08:37 »Þimdi, gönüllerin sultaný olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in namaz hakkýndaki bir kýsým hadis-i þeriflerini nakledeceðiz. Bu hadis-i þeriflerde, namaz kýlmamanýn dünyevi ve uhrevi cezalarýndan bahsedilmektedir.
Ancak ilk önce þunu belirtelim ki, amacýmýz korkutmak deðil, sevdirmektir; uzaklaþtýrmak deðil, yakýnlaþtýrmaktýr; zorlaþtýrmak deðil, kolaylaþtýrmaktýr.

Ama Müslüman bir toplumda yaþamasýna, her vakit ezanlarýn sesini iþitmesine ve namazýn kýymeti hakkýnda onlarca sözü duymasýna raðmen kiþi hala namazýný terk edebiliyorsa, herhalde bu kiþiye iþlediði günahýn büyüklüðü anlatýlmalýdýr; anlatýlmalýdýr ki, belki bu korkutma onun hidayetine bir vesile olur.

Hem bizim yaptýðýmýz þey, sadece hakikatleri nakletmektir. Hakikatleri teblið eden ise Peygamberimiz hz. Muhammed (sav)  (s.a.v.)’dir. Söz O’na aittir, kelam O’nundur, haber veren O’dur; biz sadece tebliðcileriz.
Bu sebeple, bu makamda nakledeceðimiz hadis-i þeriflere bu göz ile bakmalý; hakikatleri naklettiðimiz için bizlere kýzýlmamalýdýr.
ÝnþALLAH bu hadis-i þerifler gafil kafaya bir tokmak olur ve kiþinin namaza baþlamasýna bir vesile olur.

Ýbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem þöyle buyurdu;
“Namazýn dindeki yeri, baþýn vücuttaki yeri gibidir.”
(Mecmâü’l-Evsat, 3:154, (2313.) Ýmam Taberâni, Mu’cemu’s-Saðir)

Ebu’d-Derda (r.a) þöyle dedi:
“Dostum Muhammed (s.a.v) bana þöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsende, yakýlsanda ALLAH ‘a ortak koþma ve farz olan namazý bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazý bilerek terk ederse ALLAH ‘ýn korumasý ondan uzaklaþmýþtýr.”
(Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529, Beyhaki)

Abdullah bin Kurt radýyALLAHu anh’dan rivayet edilmiþtir:
Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; 
“Kýyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çeki­lecektir. Namaz düzgün ise diðer ameller de düzgün olacaktýr. Eðer namaz bo­zuk ise diðer ameller de bozuk olacaktýr.”
Taberâni, Terðib

Hz. Nevfel bin Muaviye radýyALLAHu anh’dan rivayet edilmiþtir:
Peygamber sallALLAHu aleyhi vesellem buyurdu ki;
“Kim, bir namazý kazaya býrakýrsa, sanki onun çoluk çocuðu ve malý mülkü elinden alýnmýþ gibidir.”
Ýbni Hibban

Evet dünyada kaybettiði en ufak þeylere üzülen insan namazý terk etmekle neleri kaybettiðini bir bilsen.

Abdul­lah b. Ömer (r.a.)’dan nakledilen bir hadis-i þerifte Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular:
“Ýkindi namazýný kaçýran kimse sanki ailesi ve malý helak edilmiþ kimse gibidir.”
(Camiu’l Ehadis)

Ey namaz kýlmayan kiþi!
Sadece ikindi namazýný kýlmamakla nasýl bir zarar ettiðini anladýn mý?
 Ailen ve malýn helak edilmiþ kadar!..


Hz. Ebû Ûmâme radýyALLAHu anh’dan rivayet edilen baþka bir hadis-i þerifte Peygamber sallALLAHu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; 
“ALLAHu Teâlâ’nýn bir kula iki rek’at namaz kýlmasý için tevfik vermesinden daha üstün bir þey yoktur. Kul namazla meþgul olduðu sürece baþý üzerine iyilikler ve hayýrlar saçýlýr.”
(Müsned)

Cabir ibni Abdullah (r.a)dan rivayet edilmiþtir 
Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular:
“Kiþiyle küfür arasýnda namazýn terki vardýr.”
(müslim,ebu davud, tirmizi,ibni mace,müsned)

Sevban radýyALLAHu anh dan rivayet edilmiþtir Resulullah s.a.v. den þöyle buyurdular:
“Müslüman kul ile kâfirlik ve iman arasýnda sadece namaz vardýr, Müslüman bir kiþi namazý terk ettiði zaman kesinlikle ALLAHa þirk koþmuþ olur.”
Bu hadisi hibetullah taberi sahih bir isnatla rivayet etmiþtir.

Cabir  Ýbn-i Abdullah (r.a.)’dan nakledilmiþtir, Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular:
“Cennetin anahtarý namazdýr, namazýn anahtarý da abdesttir.”
(Müsned)

O halde kim cennetin anahtarýný almak isterse namazýný kýlsýn ve o anahtar ile cennetin kapýsýný açsýn. Ve namaz kýlmayan kiþi de namazý terk ederek neyi kaybettiðine dikkat etsin!..

Abdullah ibn-i Amr ibn As (ra)’den rivayet edilmiþtir:
Bir gün Rasulullah (sav) ‘namaz’dan konuþtu. Buyurdu ki:
“Her kim þu beþ vakit namazý eksiksiz kýlarsa namazý, kýyamet gününde ona bir aydýnlýk, hakkýnda delil ve kurtuluþ olur. Her kim de bu beþ vakit namazý gereði gibi kýlmazsa kýyamet gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir.”
(Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, Ýbn-i Hibban: 1448)

Bu hadis-i þerifin þerhinde þöyle denilmiþtir:
Namaz kýlmayanýn bu dört kiþiden biriyle bulunmasýnýn sebebi þudur:
Kiþi malý ile oyalanýrken namazýný kýlmamýþsa, servet sahibi Kârun’a benzemiþtir, onunla haþredilir. Eðer saltanatý onu alý koymuþsa Firavun’a benzemiþtir, onunla haþredilir.
Eðer vezirliði veya idareciliði namaz kýlmasýna engel olmuþsa, vezir Hâman’a benzemiþtir, onunla haþrolunur.
Eðer namaza ticareti mani olduysa, Mekkeli tacir Übey b. Halef’e benzemiþtir, onunla bir arada bulunur.

Ey namazýn kýymetini anlamayan nefsim!
Acaba öðlenin sýcaðýna dayanamayan sen, yakýtý insanlarla taþlar olan ateþe nasýl sabredeceksin!? Kârun, Firavun, Hâman ve Übey b. Haleflerin de içinde bulunduðu kat kat artan azaba nasýl tahammül edeceksin!?


Cenab-ý Hak Mâun suresinde þöyle buyurmuþtur:
“Veyl o namaz kýlanlara ki, onlar namazlarýnda gafildirler.”

Bu ayet-i kerimede geçen “Veyl” lafzý hakkýnda Ata b. Yesar hazretleri þöyle der:
“Veyl, cehennemde bir vadidir ki, oraya daðlar konsa hararetinin þiddetinden eriyiverirler.”

Ýbn-i Abbas hazretleri de þöyle der:
“Veyl, cehennemde bir vadinin adýdýr. Cehennem onun yüksek hararetinden ALLAH’a sýðýnýr. Burasý namazý vaktinde kýlmayanlarýn meskenidir.”

Yine Cenab-ý Mevla Meryem suresinde þöyle buyurmuþtur:
“Sonra onlarýn ardýndan öyle bir nesil geldi ki, namazý terk ettiler ve þehvetlerine uydular; onlar yakýnda Gayya’ya gireceklerdir.”

Ayet-i kerimede geçen “Gayya” hakkýnda bazý müfessirler þöyle demiþlerdir: “Gayya” cehennemdekilerin irin ve yaralarýnýn aktýðý bir takým kuyulardýr.”

Ýbn-i Mesud hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirinde þöyle der:
“Bu cezaya çarptýrýlacak kimseler, namazlarýný tamamen terk edenler deðillerdir. Onlar namazlarýný vaktinden sonra kýlanlardýr.”

Tabiînin büyüklerinden Said b. El-Müseyyeb hazretleri de þöyle demektedir:
“Bu cezaya çarptýrýlacak olanlar, namazlarýný vakitlerinde kýlmayanlardýr. Bu halinde ýsrar eden kimse tövbe etmeden ölürse ALLAH-u Teâlâ onu ‘Gayya’ ile cezalandýrýr. Gayya, cehennemde dibi çok derin ve harareti pek þiddetli olan bir vadidir.”

Ebu Hüreyre hazretlerinden nakledilen Ýsra hadisesinin bir yerinde ise namaza karþý aðýr davrananlar hakkýnda þöyle bir bahis geçmektedir:
“…sonra Nebi (s.a.v.) baþlarý taþla ezilip kýrýlan bir topluluðun yanýna uðrar. Bunlarýn baþlarý taþlarla ezilir, akabinde baþlarý yeniden eski durumlarýna getirilir ve iþkence böyle sürer. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sorar: ‘Ey Cibril! Bunlar kimdir?’ Cebrail (a.s.) cevap verir: ‘Bunlar farz namazlarýna karþý aðýr davrananlardýr.’”
(Münzirî hadisin Hasen olduðunu kaydetmiþtir. Ayrýca bu hadis Buharidede geçmektedir.)

Ey namazýný kýlmayan kiþi!
Bir düþün…
Namazý vakti çýktýktan sonra kýlan kiþinin cezasý böyle ise, acaba namazý hiç kýlmayanýn cezasý nasýldýr?
Bu cezalar seni korkutmuyor mu?
Yoksa ahiretin varlýðýndan þüphen mi var?
Ya da namazýn Ýslam’ýn bir farzý olduðundan mý habersizsin?
Eðer namaz kýlmamaya hemen tövbe edip namaza baþlamazsan seni ahirette ne kurtarýr?
Bu azaplara nasýl dayanýrsýn?
Gözünü aç ve seni bekleyen azabý gör; gör ve aklýn varsa titre!..

Hz. Ömer radýyALLAHu anh’dan rivayet edilmiþtir:
Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem buyurdu ki;
“Namaz dinin direðidir.”
 Hilyetûl Evliya, Cami’ûs Saðir

Ey namazýný terkeden kiþi!
Namazý terk etmekle dinini yýktýðýnýn farkýnda mýsýn?


Ýbni Abbas (r.a.)’dan nakledilmiþtir, Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular:
“Resulullah (s.a.v) bir gün ashabýna: “Ýlâhî! Aramýzdan kimseyi þaki ve mahrum eyleme.” diye dua ediniz dedi ve sonra: “Þaki ve mahrum kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Sahabeler: “Kimdir ya ResulALLAH?” dediler. Efendimiz (s.a.v.): “Namaz kýlmayan!” buyurdu.
(Ýbni Hacer “Ezzevacir” / Ebu’l-Leys Semerkandi “Kurretü’l Uyun”)

Hz. Ebû Katâde radýyALLAHu anh’dan rivayet edilmiþtir: Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem bir hadisi kudside ALLAHu Teâlâ’nýn þöyle buyurduðunu naklediyor;
“Ben ümmetine beþ vakit namazý farz kýldým. Ve kendi kendime söz verdim ki, kim (benim yanýma) beþ vakit namazý vaktinde kýlmaya özen  göstererek gelirse, onu Cennet’e koyacaðým. Kim de namazlara dikkat göstermezse Benim onun için bir sözüm yoktur”
( Ebû Dâvûd)

Ey namazýný kýlmayan kiþi ALLAH’ýn bu vaadini duyduktan sonra namazý kýlmamak onu vaadinde ittiham etmek ve bu vaadi küçük görmek deðilmi dir.
Gel bu vaade kulak ver yoksa yarýn çok geç olabilir.


Hz. Ýbni Abbas radýyALLAHu anhuma’dan rivayet edilmiþtir: Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem buyurdu ki;
“Kim namazý terkederse, ALLAH kendisine gazab etmiþ olduðu halde O’na kavuþur.”
Bezzar, Taberâni, Mecma’uz Zevâid

Ebû Hûreyre radýyALLAHu anh’dan rivayet edilmiþtir: Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem bir kabrin yanýndan geçerken,
“Bu kimin kabridir?” buyurdu. Sahâbe-i Kiram radýyALLAHu anhum, “Falancanýn kabridir” dediler. Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem buyurdu ki; “Bu kabirdeki kimseye göre iki rek’at namaz kýlmak, sizin diðer bütün dünyalýklarýnýzdan daha sevimlidir.”
Taberâni, Mecma’uz zevâid

Evet iki rek’at namaz kýlmak, dünyanýn bütün mal ve mülkünden daha kýymetlidir.
Bu, kabre girince daha iyi anlaþýlacaktýr.
Marifet ise bunu dünyada iken anlamaktýr.


Hz. Ebû Zerr radýyALLAHu anh diyor ki: Bir defasýnda Peygamber sallALLAHu aleyhi vesellem kýþ mevsiminde dýþarý çýktý. Aðaçlardan yapraklar dökülüyordu. Bir aðacýn dalýndan tutunca aðacýn yapraklarý daha çok dökülmeye baþladý. Rasulullah sallALLAHu aleyhi vesellem,
“Ey Ebû Zerr” dedi. Ben, “Buyur yâ RasûlALLAH!” dedim. Efendimiz  sallALLAHu aleyhi vesellem, “Müslüman bir kul, ALLAH’ý razý etmek için namaz kýlarsa, onun günahlarý þu yapraklarýn, bu aðaçtan döküldüðü gibi dökülür.”
Müsned’i Ahmed

Hz. Aiþe radýyALLAHu anhadan rivayet edilmiþtir: Peygamber sallALLAHu aleyhi vesellem sabah namazýnýn iki rek’at sünneti hakkýnda þöyle buyurdu;
“Þüphesiz iki rek’at bana bütün dünyadan daha sevgilidir.”
Müslim

Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edilmiþtir: Rasulullah (sav) buyurdu ki:
“Adem oðlu secde ayetini okuyup secde ettiði zaman þeytan aðlayarak uzaklaþýr ve þöyle der: Helak oldum. Adem oðlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuþtum fakat ben secde etmekten yüz çevirdim. Artýk ateþ benim içindir.”
(Sahih-i Müslim: 81 rivayet edilmiþtir)

Ey günde beþ defa namaz ile emrolunan kiþi unutma ki iblis bir defa secdeden yüz çevirmekle lanetlendi ve cenneten kovuldu.
Peki biz beþ vakit namazý terk edersek acaba sonumuz ne olur?


Hz. Ebû Fâtýma radýyALLAHu anh’dan rivayet edilmiþtir: Diyor ki; Peygam­ber sallALLAHu aleyhi vesellem bana,
“Ey Ebû Fâtýma! Sen eðer (ahirette) benimle bu­luþmak istiyorsan secdeleri çoðalt (yani bol bol namaz kýl.)”
Müsned’i Ahmed

Ey namazýný kýlmayan kiþi peygamberin kýzýna yaptýðý bu nasihate kulak ver.

Peygamberin kýzý bile ahirette onunla beraber olmak için secdeleri çoðaltmak yani çok namaz kýlmak zorunda iken, namazý terk etmekle nasýl bir akýbetin bizleri beklediðini bil  ve ayýl.
There are no comments for this topic. Do you want to be the first?