• 18 Şubat 2020, 13:00:09

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kýrmýzý et ile beyaz etler birbirine deðmeyecek þekilde saklanmalýdýr.  (Okunma sayısı 432 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
ve et ürünleri çabuk bozulma riski taþýyor Donmuþ etlerin çözdürülüp tekrar dondurulmalarý birtakým mikroorganizmalarýn üremesine imkan saðlýyor Bu nedenle çözdürülen et tekrar dondurulmamalý, hemen piþirilmeli Kurban etleri bir yemeklik olacak kadar küçük parçalar halinde buzdolabýnda poþetlerde saklanmalý

Et yerine kas yememek için, eti dinlendirin

Kurban etini hemen buzdolabýna atarsanýz lastik gibi sert olur Kas yerine et yemek istemiyorsak kurban etleri parçalar halinde temiz kaplara konulmalý ve önce güneþ görmeyen serin bir yerde (14 santigrat derecenin altýnda) hava almasý saðlanarak kesim sýcaklýðýnýn oda ýsýsýna düþmesi beklenmeli Bu Süre 5-6 saati geçmemeli Daha sonra et buzdolabýna kaldýrýlmalý

Büyük parçalar bozulmaya sebep olur

Kurbanlýk etler henüz kesim sýcaklýðýnda ikenn buzdolabýna poþet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa buzdolabý ýsýsý etin iç kýsýmlarýný soðutmaya yetmez Bu nedenle etin hava almayan kýsýmlarýndaçook kýsa Sürede (ikinci günde) bozulma ve kokuþma hatta yeþillenme görülür

Yeþillenmiþ et yenilmemeli

Yeþillenme görülen kýsýmlar kesinlikle tüketilmeyip atýlmalýdýr Kurbanlýk etin dayanma Süresi kesim kalitesine ve et parçasýnýn büyüklüðüne göre deðiþmekle beraber normal buzdolabý þartlarýnda5 veya 6 gündürBu Süre kýymada genellikle 3 gündür

Soðuk kasýlmasý, eti sertleþtirir

Etler henüz kesim sýcaklýðýnda ikenn buzdolabýna veya 10 santigrat derecenin altýnda bir ortamda tutulursa soðuk kasýlmasý denilen durum ortaya çýkar Düzensiz kasýlmalar nedeni ile et tam bir olgunlaþma evresi geçiremediðinden sert yapý velezzzet kaybý görülür

Buzdolabýnýn en soðuk bölümünde saklanmalýdýr

Küçük parçalara ayrýlmýþ olan etler, dilimlenerek hazýrlanan etlere göre daha önce tüketilmelidir
Buzdolabýnda taze olarak saklanasý sýrasýnda etin su salmasýný önlemek amacýyla; cam, çelik, veya plastik kaplar tercih edilmelidir Kurbanlýk etin dayanma Süresi, kesim kalitesine ve et parçasýnýn büyüklüðüne göre deðiþmekle beraber, normal buzdolabý koþullarýnda 5 -6 gündür Bu Süre, kýymada genellikle 3 gündür Eðer daha uzun Süre (3 ay) muhafaza düþþünülüyorsa etler derin dondurucuda (eksi 18 derece) muhafaza edilmelidir

Dondurularak saklanacak etler, kullanýmlýk porsiyonlara bölünerek saklanmalýdýr Etler, alüminyum folyo, streç film veya yaðlý kaðýt ile sarýlmalýdýr

Çözdürme iþlemi buzdolabýnda yapýlmalýdýr

Çözdürülmüþ etler bekletilmeden tüketilmelidir Hazýrlanan Paketler 3 sýradan daha fazla üst üste konmamalýdýr

Piþmiþ et ile çið et daima birbirine deðmeyecek þekilde saklanmalýdýr

Buzdolabýnda özel et saklama bölümünün olmamasý durumunda, çið et buzdolabýnýn en alt rafýnda, piþmiþ et buzdolabýnýn en üst rafýnda saklanmalýdýr Bu þekilde bir saklama, çið et suyunun piþmiþ et içerisine damlamasý sonucunda oluþabilecek tüm riskleri önleyecektir

Kýrmýzý et ile beyaz etler birbirine deðmeyecek þekilde saklanmalýdýr

Etleri veya kemikleri haþlandýktan sonra et suyunun tamamýný kullanmayacaksanýz buz kalýbýnda porsiyonlar halinde dondurabilir, yemek veya çorbalarýnýzalezzzet vermesi amacýyla kullanabilirsiniz

Etlerin Soslanmasý

Soslama; etleri lezzzetlendirmek, sululuðunu ve gevrekliðini artýrmak amacýyla yapýlýr Ýsteðe baðlý olarak tatlý veya ekþi, baharatlý, meyve aromalý gibi deðiþik tatlarda hazýrlanabilir
Soslarda tuzz olmamalýdýr tuzz, etin suyunu salmasýna ve etin piþme sýrasýnda kurumasýna neden olur tuzz, piþtikten sonra üzerine ilave edilmelidir
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
bilmediðimiz daha ne konular varmýþ yav!
sevgili affe, sen bu konuyu kurban bayramýnda tekrar güncelleyiver ablacým bi zahmet olur mu?!
unutma ama! ::)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Tam dediðiniz gibi MiM hocam kurban bayramlýk bir konu inþALLAH unutmam tekrar güncellerim ben unutursamda siz güncelleyin inþALLAH :cicek2:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.