• 06 Nisan 2020, 17:12:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: *Seccadem*  (Okunma sayısı 640 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
*Seccadem*
« : 13 Haziran 2011, 18:29:53 »
Nefsimden huzur-u Ýlahi’ye kaçýþ yerimdir. Eðilmez kibirimi rükûda büktüðüm, kýrýlmaz gururumu secdede sürttüðüm yerin adýdýr. Rýzk istediðim, ilim talep ettiðim, af dilediðim, yalandan, haramdan, görünmez kazadan ve belâdan, iftiradan, cehennemin narýndan, kabir azabýndan O’na sýðýndýðým yerdir.
Zalimden, zulümden, cehaletten, ihanetten kaçarken çalacaðým kapýnýn eþiði, beni benden kurtaracak tek Kurtarýcý’nýn merhamet makamýna iltica dilekçemin kabul yeridir o.
Ýçi baþka, dýþý baþkalardan, dili baþka, kalbi baþkalardan, aklýyla gönlü arasýnda köprü kuramayanlardan, hem kendini hem de baþkalarýný kandýranlardan, zararla oturup zararla kalktýklarý halde kârlý olduklarýný zannedenlerin zannýndan O’na sýðýndýðým yerdir; seccade!..
“Var” ;da imtihanýmýn þýmarýklýðýndan, “yok”ta imtihanýmýn týkanýklýðýndan, zaafiyetimden, zavallýlýðýmdan, el açýp boyun büktüðüm, diz vurup alýn sürdüðüm, Miraç’a “start!” yeridir; seccadem!
Nemrut’tan Hz. Ýbrahim’e, Firavun’dan Hz. Musa’ya, Ýsrailoðullarý’nda n Hz. Ýsa’ya, Ebu Cehil’lerden Habibullah’a dönüþ yeri, küfürden imana geçiþ yeri, karanlýktan ziyaya varýþ yeri, putlardan ALLAH’a tapýþ yeridir, seccadem!
Þükür yeri, , zikir yeri, fikir-tefekkür yeri, madde ile mânâyý, dünya ile ahireti ayarlama yeri, insan-ý kâmil olma yeridir.
Ruhumun, bedenimin huzur bulduðu, Yaradan’ýma sevgimin, muhabbetimin, baðlýlýðýmýn, ibadetimin; kulluðumun ifadesidir, seccadem!
Kötülük dolu dünyamýzda seccade kadar pak bir mekânýmýz, ahirete; seccade kadar, seccade gibi, götürebileceðimiz bir “ahiret sermayemiz” olsun inþALLAH
Alýntý,küçük dünyam

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
*Seccadem*
« Yanıtla #1 : 14 Haziran 2011, 03:32:43 »


Somurtuþ ki býçak, nâra ki tokat;

Zift dolu gözlerde karanlýk kat kat…

Yalnýz seccademin yönünde þefkat

Beni kimsecikler okþamaz mâdem;

Öp beni alnýmdan, sen öp seccadem!

-Necip Fazil Kisakürek-

Seccadem…
Sevdalý gönlünü, tertemiz endamýnca açarken ve tevazu kanatlarýný sererken sere serpe, beni de bas baðrýna, beraber kurban olalým Sevgilinin uðruna…

Yaradan’la buluþma anlarýmda, buseler konduruyorsun anlýma. Þairin dediði gibi; “öp beni anlýmdan, öp beni seccadem…” Dudaklarýn dokunsun kalbime, ellerim deðsin avuçlarýna, benim vefalý yârim seccadem…
Gözpýnarlarým sana aþina, gözlerim sana tutsak, gönlüm Hak katýnda, birkaç damla gözyaþým düþerken avuçlarýna, rengarenk desenlerinin arasýnda kayboluyor ýslak duygularým, sýrýlsýklam hicraným…

Buraðýmsýn, mîracýmýn her vaktinde, anne kucaðý gibi sararken yumuþacýk tebessümün bütün azalarýmý, seninle hakka varýþýn, Hakkýn huzuruna duruþun, dupduru rahmetin ve huzurun yoðunluðunu yaþarken, senin þefkatli kucaðýna ve kollarýna, hüzünlerimi ve kaygýlarýmý býrakýyorum. Seninle beraber olmak ne güzel, ne ulvi, seninle dostla buluþma ve kaybolma anlarýmýz…

Kucakla beni seccadem! Sarmala beni!..
Al götür nisbet kokulu ve gül rengi yarýnlara!..

Ötelerden bir pencere aç seccadem!…
Üfür buhurunu, tütsüler gönder canýma.

O rengarenk desenlerini anlýma iþlerken, gönül gergefime doku ipliklerini, dokundur ruhuma yumuþacýk tenini.

Seccadem; sen sadýk bir dostsun biliyorum, seni ve sende namaz kýlmayý çok seviyorum.

Bana þahadetlik eder misin mahþerde? …
Bazen öylece kalakaldýðým, rabbimle baþ baþa secde anlarýmda, günahlarým için af dilerken, ne olur þahidim olur musun o zor günde…

Beni yalnýz býrakma, bu köhne zamanlarda! Çok muzdaripim, yaralýyým…

Çaðýr her dem yanýna!..

Dostum,

namazlýðým,

seccadem…alýntý..Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
*Seccadem*
« Yanıtla #2 : 15 Haziran 2011, 01:11:51 »
Kötülük dolu dünyamýzda seccade kadar pak bir mekânýmýz, ahirete; seccade kadar, seccade gibi, götürebileceðimiz bir “ahiret sermayemiz” olsun inþALLAH...


Aminnnn,insaALLAH...Bu ne kadar güzel bir dua...

Gönüllerinize bereket...