• 06 Nisan 2020, 16:51:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ezan Nedir? Ne Söyler?  (Okunma sayısı 824 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« : 14 Haziran 2011, 03:58:39 »

Ezan Nedir? Ne Söyler?
Ezan medine

Sözlükte "bildirmek, duyurmak, çaðrýda bulunmak, ilan etmek" manasýnda bir mastar olan ezan kelimesi terim olarak farz namazlarýn vaktinin geldiðini, nasla belirlenen sözlerle ve özel þekilde müminlere duyurmayý ifade eder.
Ayný kökten gelen müezzin "ezan okuyan kimse", mi'zene de "ezan okunan yer" (minare) demektir. Ezan kelimesi Kur'ân-ý Kerim'de bir yerde "bildiri, ilam" manasýnda geçerken  iþaret edilmiþtir. Ezan sözlük anlamýnda ve çeþitli fiil kalýplarýyla yedi âyette yer almaktadýr. Hadislerde ise ezan kelimesi terim anlamýnda hem isim olarak hem de  çeþitli fiil kalýplarýyla sýkça geçmektedir..

Bilal, Neccaroðullarýndan bir kadýna ait yüksek bir evin üstüne çýkýp ilk olarak sabah ezanýný okudu.
"Ey inananlar! Cuma günü namaza çaðrýldýðýnýz zaman hemen ALLAH'ý anmaya koþun ve alýþveriþi býrakýn"

Ezan farz olan namazlar için okunur.
Camide okunan ezan duyuluyorsa evlerde kýlýnacak namaz için ayrýca ezan okunmaz. Ezanýn duyulmadýðý uzak bir mesafede veya yerleþim merkezleri dýþýnda bulunanlar da ezan okurlar.
Cenaze namazý ile vitir, bayram, teravih, yaðmur duasý namazý ve farz-ý ayýn olmayan diðer namazlar için ezan okunmaz. Farz namazlar dýþýnda güneþ tutulmasý vb. sebeplerle cemaatle kýlýnan namazlar için Hz. Peygamber zamanýnda ezan okunmamýþ, Müslümanlar, "es-Salate (es-salatü) câmiaten" (cemaatle namaza geliniz) diye çaðrýlmýþlardýr.12

Müezzinin sesinin gür ve güzel olmasý, ezaný ayakta ve yüksekçe bir yere çýkýp dinleyenlerin tekrarýna imkan verecek þekilde yavaþ okumasý, sesin daha güçlü çýkmasýna yardýmcý olacaðý için þehadet parmaklarýnýn uçlarýný kulaklarýna götürmesi veya ellerini kulaklarýnýn üzerine koymasý, kýbleye yönelmesi, "Hayye ale's-salah" derken yüzünü saða, "Hayye ale'l-felah" derken de sola çevirmesi, dini hassasiyet sahibi ve abdestli olmasý müstehabdýr.

Ezaný iþiten bir Müslüman, müezzinin sözlerini ondan sonra tekrar eder. Ancak, "Hayye ale's-salah" ve "Hayye ale'l-felah"ta bunlarýn yerine "La havle vela kuvvete illa billah" (bütün deðiþimler, bütün güç ve hareket ALLAH'ýn iradesiyle mümkündür) cümlesini tekrar eder. Sabah ezanýnda ilave edilen, "es-Salatü hayrum mine'n- nevm" cümlesine de, "Sadakte ve berirte" (doðru ve haklý söyledin) diye karþýlýk verilir.

Ezanýn bitiminden sonra Hz. Peygamber'in öðrettiði ve þefaatine vesile olacaðýný haber verdiði þu dua okunur:

"ALLAHümme rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme ve's-salati'l-kaime ati Muhammeden

el-vesilete ve'l-fazilete ve'b'ashü makamen mahmüdeni'llezi vaadteh"


"Ey bu mükemmel davetin ve daimi çaðrýnýn (veya kýlýnacak namazýn) rabbi olan ALLAHým!

Muhammed'e sana yaklaþtýrýcý her türlü vesileyi ihsan et. O'nu faziletlerle donat, Onu Kur'an-ý Keriminde  vaad ettiðin övgü makamýna yücelt".

(Buharî, "Ezan", 81)


sonpeygamber..info..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #1 : 14 Haziran 2011, 08:02:00 »
Ender Acar - Medine Ezanı


medine ezanýný bi de bir türk'den dinleyin bakalým,
arap mý güzel okurmuþ, türk mü?

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #2 : 14 Haziran 2011, 08:08:21 »
ender acar mahur makamda ezannnn.wmv

bu arkadaþýn bir de mahur makamýnda ezaný var ki, bi de bunu dinlemenizi istedim.
ezanýn bu denli güzel okunabileceðini, insan ruhunda bu denli derin bir aksülamel husule getirebileceðini hissettim bi kez daha...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #3 : 14 Haziran 2011, 09:59:39 »

Osmanlý'da gelenek haline gelen vakitlere göre farklý makamda ezan okuma kültürümüz unutulma noktasýna geldi..

Sabah Ezaný: Sabâ Makamýnda

Öðle Ezaný
: Rast Makamýnda

Ýkindi Ezaný
: Hicaz Makamýnda

Akþam Ezaný: Segâh Makamýnda

Yatsý Ezaný
: Uþþak Makamýnda


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #4 : 14 Haziran 2011, 10:15:12 »
Konuya katkýlarýnýz için saðolun hocam, ezan kültürüm arttý..

Ezaný kim ,hangi makamda okursa okusun..
EzanýHz. Bilal okuyor/muþ gibi dinlemek "öz" olan..
Haþim Akten "Ezaný Hz. Bilal okuyormuþ gibi dinleyin..Ezaný okuyanýn Hz. Bilal olduðunu düþünürseninz imamýnýzýn  Hz MUHAMMED s.a.v. olduðunu düþünerek namaz kýlarsýnýz" diyor..

Gözyaþý fm. "Ýsatanbul" namaz saatlerinde dinleyenlere "namaz"ýn yaklaþtýðýný ve "namaz"a hazýrlanmamýz için yaptýðý hatýrlatmalarý kardeþlerimin dinlemesini tavsiye ederim..
Ezaný kulaðýmýzla deðil, yüreðimizle dinlersek "namaz"ý yaþayýþýmýz deðiþir inþaALLAH..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #5 : 14 Haziran 2011, 10:59:49 »
Ezandaki Teganni'den Þikayet Eden Müslümana Mektup

SORU:

Selamunaleyküm, hocam bu teganni konusu yýllardýr kafamý karýþtýran bir mesele. Cami minarelerinde uzata uzata nameli okunan ezanlarý hep þüpheyle dinliyorum. Teganni haram mýdýr? Teganni nedir? Bildiðim kadarýyla ALLAH  ismini dört eliften fazla uzatmamak gerekir, ve ALLAH ismi perdelenmeden  söylenir. Fakat hergün dinlediðimiz ezanlarda sýnýr olmaksýzýn uzatmalar  yapýlýyor. Makam ile teganni arasýndaki farký anlatýp günümüz ezanlarýnýn  meþru sýnýrlarda okunup okunmadýðýný öðrenmek istiyorum. Bugüne kadar bu  konuda doyurucu bir cevap alamadým. Bu konuyu izah etmenizi rica ediyorum. ALLAH'a emanet olunuz, selamlar.

CEVAP:

Aziz dost, deðerli kardeþ, Selamünaleyküm.

Ýslam'ýn ezanýný dert etmek ne kadar hoþ bir þey; ALLAH Teâlâ sizi derdinizle mamur kýlsýn. Ezen ve bayrak, edebiyatý yapýlan kelimelerdendir. Ama ezanýn da bayraðýn da nesidir peþinde koþulan, yüksekte tutulan onu düþünmek istemiyoruz.

Umumen ülkemizde veya Ýslam topraklarýnda okunan ezanlarýn incelenmesi hâlinde, sizin de deðindiðiniz bazý sýkýntýlar ne yazýk ki karþýmýza çýkacaktýr. Ezanýn ve müezzinin ne anlam ifade ettiðini izah etmeye bile gerek yoktur. Kýyamet günü, boynu en uzun olanlarýn müezzinler olacaðýný bildiren hadisler bize önemli bir gayeyi göstermektedir elbette. Buna raðmen içimizi kemiren bazý hususlarý sizinle paylaþmak isterim; ola ki, birimizin duasý, diðerimizin himmeti, bir baþkasýnýn gayreti ile daha iyi þeylere muvaffak oluruz. Gerçekten çok çalýþmaya mecburuz. Ýþe minareden mi baþlasak, abdesthaneden mi bilemiyorum; her yer iþ fýþkýrýyor. Tabii derdi olan için, dinini dert edinen için!

Öncelikle ezanýn, dinimiz açýsýndan bir simge olduðunu tekit edelim. Her ne kadar ezan, namazýn sünnetlerinden bir sünnet ise de dinin bütünü açýsýndan bir simgedir. Ezansýz namaz olabilir ama ezansýz Müslüman veya Ýslam topraðý olamaz. Onun için de ezan, bayrak gibi bir simge olarak algýlana gelmiþtir. ALLAH ecdadýmýza rahmet eylesin. Gerçekten ezaný, hak ettiði yükseklikte deðerlendirmiþler, namaz kýlmayanlar bile ezana tazim etme ihtiyacý hissetmiþtir. Bunu itiraf etmemiz bir kadirþinaslýktýr. Ýslam için ezan tam bir simgedir; varlýðý Ýslam'ýn varlýðýnýn belgesidir. Þairin ifadesiyle 'þehadetleri' oldukça deðerli bir þehadettir.

Ezan, bir ilamdýr. Yani duyurudur. Kýsa dairede namazý ilam eder, geniþ dairede de Ýslam'ý kökleþtirir, geniþ alanlara açar. Ezanýn bir ÝLAM/bildiri/duyuru olarak görülmesi, iki açýdan üzerinde durulmasýný gerektirmiþtir. Bunlardan biri, onu en son noktaya, en son kulaða kadar ulaþtýrma açýsýdýr. Ýkincisi de ezaný, orijinal dili ve yapýsýyla sürdürmedir. Onun orijinal kalýbýna müdahale maksatlarýnýn Müslüman Türk halkýnýn üzerinden nasýl denenmeye kalkýþýldýðýný ve ne çetin bir süreç yaþandýðýný hepimiz biliriz. O yaþanan süreç bile ezanýn kim için neyi yansýttýðýný göstermeye yeterlidir. Ezan, orijinal kalýbý ile en son kulaða kadar ulaþtýrýlmalýdýr. Ezan açýsýndan bütün Müslümanlarýn ana gayesi budur.

Ülkemizde din hizmetlerinin tek yetkilisi hatta tekeli durumunda olan Diyanet Ýþleri'nin nasýl bir kadro ile din hizmeti yürüttüðünü de hepimiz biliyoruz. Özellikle belirtmekte yarar olan bir husus var; Diyanet'in hizmetini bu kalitede yürütmeyi bilinçli bir þekilde tasarladýðýný iddia etmek vebal olur. Belki biraz daha iyi olabilirdi ama geçirdiðimiz yýllar ve o yýllarýn kuþ bakýþý incelenmesi gösterecektir ki, bu durum bile þükredilmesi gereken bir durumdur.

Öyle veya böyle Diyanet Ýþleri'nin yönetmeliðinde TAKVA ve EHLÝYET kavramlarýna yer yoktur. T.C.'nin herhangi bir dairesindeki memur standardý, DÝB için de standarttýr. Daha takva olmak, fýkýhta, kýraatte daha ehil olmak, en büyük camiye imam/müezzin olmak için ne yeterlidir ne de gereklidir. Bu ifadeyle özetleyebileceðim bir konumu siz deðerlendirebilirsiniz. Sözü biraz daha ayrýntýlý hâle getirirsek, belki çok daha iyi anlaþýlýr yaparýz ama din üzerinden yürütülecek bir fitneye pencere açmýþ oluruz ki bu doðru olmaz. Ya da bizim, þu anda böyle bir lüksümüz yoktur.

Diyanet'in sözünü ettiðimiz bu personeli ile 'Bilal'ýn ezanlarýný' dinlemek mümkün müdür? Cevabýný takdir edebilirsiniz. Sýkýþýnca memurluðun arkasýna geçen, ALLAH'tan bekleyeceði maaþý makamýndan bekleyen açýsýndan en iyisi olmuþ bitmiþtir.

Mevcut kanunlar altýnda da özel bir camide huþu içinde namaz kýlma arzumuzun gerçekleþmesi þu anda mümkün deðildir. Halkýn yaptýðý ve içini doldurduðu camilerde kimin o halka namaz kýldýrabileceðine karar vermeyi devlet üstlenmiþ durumdadýr. Her þey özelleþir de camiler ve ezanlar bilmem özelleþebilir mi?

Ezanlarýmýzýn okunuþundaki sýkýntýlara gelince, mesele sadece tecvit açýsýndan ortaya çýkan sorunlar olarak da ele alýnamýyor ne yazýk ki. 'Müslüman Yazar'lar arasýnda bile, ezanlarýn nota ve müzik kurallarý eþliðinde

Okunmasýný, þu makamla þu ezanýn okunmasýný ýsrarla müdafaa edenlerin varlýðý sizin, tecvit beklentinize sekte indirmektedir.

Evet, gerçekten ezanýn uyuþukluk makamýndan okunmasý abestir. 'Namaza gelmeee!' diye tercüme edilebilecek ezan okuyuþlarý nasýl adlandýrýlmalýdýr bilemiyorum. Fakat müzik ahengi veren ya da müzik kurallarýnýn dikkate alýndýðý ezan da yersizdir. Ya da onun yeri minareler olmamalýdýr. Bunun bir ortasýnýn bulunmasý gerekiyor. Bu da ezanlarý dinleyen bizlere düþmektedir. Nezaket kurallarýna riayet ederek müezzinlere, yetkililere, müftülere bunun fýkhýnýn nasýl olduðunu, tecvidin ezan için yok sayýlýp sayýlamayacaðýný sormalýyýz. Emribilmaruf anlayýþýmýz bunu iktiza ettirir.

Zannederim siz, bu konuyu birilerinin yanýnda anacak olsanýz size 'ezansýz günleri biliyor musun, bunun kýymetini bilsene!' diye çýkýþan da olacaktýr.

Doðru, ezansýz günler oldu. Ama Bilalli ezanlar da oldu.

Bilal'i aramak, onu özlemek hakkýmýz deðil mi? Onu özlemeyecektik de neden yaþýyoruz, hayatýn Bilalsiz ne anlamý olur?

Size ALLAH'a emanet eder, dualarýnýzý beklerim.

NUREDDÝN YILDIZ

Kaynak: www.fetvameclisi.com
 

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #6 : 15 Haziran 2011, 03:19:29 »
Ezanda TECVÝT...hiç aklýma bile gelmemiþti..Ezanýn makamla okunmasý beni rahatsýz etmedi..Aksine makamsýz okunan ezanlar duygudan yoksun gibi geldi her zaman..Ezanýn ahengi ile Ýslam yoluna giren kardeþlerim geldi aklýma..
Bu bilgi nefsimin hiç hoþuna gitmedi musab kardeþim..her bildiðini neden söylüyorsun kardeþim yaa..bakalým o kadarýný bilmek istiyomuyum...al iþte..gitti ayar..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ezan Nedir? Ne Söyler?
« Yanıtla #7 : 15 Haziran 2011, 08:59:06 »
ben demedimki :)
bu olay sanýrým ýtri ile baþlamýþtý

soru þu Ýslamý  güzelmi göstermeliyiz,yoksa olduðu gibimi ?

güzellik bildiðiniz gibi izafidir.birileri mesela gül örneði verir.efendimiz aleyhisselamý ona benzetir.ama dikeninden bahsetmez .dikenine örnek olarak kurduðu 63 kadar orduyu gösterebiliriz.Ýslamý seçene ne kadar müþviksede düþmanlarada bir okadar þediddir efendimiz aleyhisselam.
bence bu beraber verilmelidir.hep iyilik üzere bina edilen Ýslam anlatýmýnýn sonunda gelebilecek cihad kavramý ters tepki verebilir.

hulasa ezan konusunda gene hocamdan bir misal aktarmak isterim.
bir kimse kýrk yýl ezansýz namaz kýlsa namazýnda bir kusur olmaz der ve devam eder.
ama bir beldede oranýn halký "biz artýk bu bölgede ezan okumayacaðýz "deseler Ýslam devleti onlara üç gün süre verir.baþlamazsalar orayý yerle bir eder.
çünkü ezan Ýslamým önemli þiarlarýndandýr.ona yapýlacak müdehaleler direk Ýslama yapýlan müdehalelerdir.