• 05 Temmuz 2020, 06:33:26

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Abdulhalim Sadullayev'in þehadet yýldönümü  (Okunma sayısı 561 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Abdulhalim Sadullayev'in þehadet yýldönümü
« : 17 Haziran 2011, 23:11:44 »
Tam beþ sene önce 17 Haziran 2006'da Rus iþgalci ve içbirlikçi hainler tarafýndan acýmasýzca Çeçen Ýçkeriya Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdul-Halim Sadulayev þehit edildi.

Bugün onun þehit edilmesinin yýl dönümü. Belki unutulmuþtur belki deðil. Ama yaptýklarý hiç unutulamadý. ALLAH þehadetini kabul etsin ey Mücahid.

O ALLAH'ýn sözü ile bizlere hitap ederdi ve ALLAH'ýn mührü ile de aramýzdan ayrýldý.

Þehid olduðu zaman iþbirlikçiler sonra anlatýrlar: "Galiba ALLAH'ýn sevdiði bir kulu öldürdük, Nur yanýyor baksanýza." Abdul-Halim'in aktýðý kan bile elinde ALLAH lafzýný oluþturmuþtu. Çeçenistan'da tüm halk þahit oldu ki gökyüzünde ALLAH C.C. halka ve içbirlikçilere bir son uyarý yaparcasýna net bir þekilde Abdul-Halim'i þehit ettikleri zaman ALLAH lafzýný göstermiþti. Ýnsanlar net bir þekilde o Lafzýný okuyabilyorlardý.

Abdul-Halim'i tanýyanlar ve tanýmayanlar ama tüm Çeçenler onun þehadetiyle bir þaþkýnlýk bir burukluk yaþadýlar. Her kes þöyle diyordu: "Nasýl farkýnda olamadýk. Nasýl bu adam bizlerin arasýnda yaþarken fark edemedik?" Þehit olduðu zaman onu görenler herkes iþbirlikçilerden ayrýldý ve gittikleri her yerde onu anlattýlar ve ALLAH'a afedilmelerini istediler. Ýnsanlar kendi aralarýnda birbirine soruyorlardý: "Acaba neden bir tek adama bu kadar çok güzellikler verildi? Demek ki adamýn yaþadýðý ve yürüdüðü yol haktýr ondan olmasý gerek", derlerdi.

Onu tanýmaya fýrsat bulanlar þöyle dediler: "Biz onu çok geç anladýk"

Abdul-Halim, daha doðrusu ALLAH C.C. insanlarý Kafkasya'da olan biten þeyleri hakkýnda tekrar düþünmeye ve elden geçirmeye mecbur kýldý. Onunla beraber olanlar ise sevindiler ve saflarýna bir güç geldi ve imanlarý güçlendi.

Abdul-Halim kendini öne çýkarmayý hiç sevmezdi ve her müslüman gibi sade bir kýsa hayat yaþadý baþkalarýn gölgesinde ALLAH onu þehit edene kadar.

Þehit olmadan önce hafýz olmaya çalýþýyordu ve Kur'aný Kerimi ezberlemiþti. Önceden ÇÝC Fen Edebiyatýný bitirmiþti. Birinci ve Ýkinci Çeçen cühadýnda yer almýþ ve mücahitleri hiç yalnýz býrakmamýþtý.

Kendini ALLAH'a ibadet etmesi ve onun yolunda mücadele etmeye adamýþtý. Devamlý gençlerle ilgilenirdi ve her kasabayý gezerek gençlerle toplantý yaparak Ýslamý anlatýrdý. Cuma günleri ÇÝC TV programlarýna katýlarak vaaz verirdi. Bir sefer onu dinleyip te kötülüklerden vazgeçmeyen çok nadirdir Çeçenistan'da. Devamlý yanýnda olan arkadaþlarý da ayný þekilde þehit düþtüler. Gerat, Muhammed, Ramazan, Usman hepsi þehit oldu. En son Ýsa Muskiyev Abdul-Halim'in intikamýný alarak þehit oldu. ALLAH o güzel insanlarýn þehadetlerini kabul etsin.

Abdul-Halim'in tüm düþünceleri "ÞEREF" sözüne dayanýyordu. Onu koruyan ona sahip olan insan dosdoðru insan olur derdi. Rus iþgalcilerle iþbirliði yapan munafýklara bile munafýk demezdi sadece "Þerefini kaybedenler" ifadesini kullanýrdý.

Kafkasya'daki din ve kültür birliðini ALLAH'ýn bir lütfü olarak tanýmlardý. Ve herþey den çok baðýmsýz hür olarak yaþamayý severdi. Þöyle derdi: "Bize kölelerin bir devleti lazým deðil. Bizler, topluluklarýn hürriyetle yaþayacaðý baðýmsýz bir devleti kuracaðýz."

Abdul-Halim þöyle derdi: "Bizim tüm liderler ve baþkanlar hür olarak dik duruþla þehit düþtüler. Hiçbir zaman düþmanla dalga geçmediler ve onu küçük düþürmeye çalýþmadýlar. Bu onlarýn büyüklüðü ve insana verdiði saygýsýný gösteriyordu. Bizler de ayný yolun takipçiyiz. Ýþtte Abdul-Halim bu idi. O bir düþünür idi. Ýlme çok büyük önem verirdi ve saygý gösterirdi.

Düþmana karþý en þiddetli nefret duymasýna raðmen, yol arkadaþýný, hanýmýný Rus FSB'nin iþkencesine ve tecavüzüne uðrayarak þehit olduðu halde þöyle diyordu: " Bizlere o yöntemler yakýþmaz bir köle deðiliz. Ancak köleler intikamýný alýrken böyle davranýr. Ancak köle psikolojisine sahip olanlar bunu yapabilirler. Bizler hiçbir zaman sizin gibi olmayacaðýz." Abdul-Halim çok soðuk kanlý biri idi. O þöyle derdi: "Eðer duygusal davranýrsak iþtte o zaman biz kaybederiz, bizim soðuk kanlý olaylara yaklaþmamýz gerekiyor."

Abdul-Halim daðýnýk olan hem dýþardan hem içerden daðýtýlan mücahitleri birleþtirdi. Dediðimiz gibi onunla bir sefer oturup konuþan doðru yolu seçerdi.Cumhurbaþkaný olduðunda tüm Kafkasya'daki mücahitleri ona biat ettiler ve birleþtiler. Onun bereketiyle bugüne kadar böyle devam ediyor ve inþaALLAH devam edecektir. Kýsacasý o kardeþleri birleþtirici idi. Abdul-Halim hakkýnda çok þeyleri söylenirdi.

Abdul-Halim þehit oldu ve miras olarak cihadý býraktý. Yani kötülüðe adaletsizliðe karþý þerefimizi korumak için mücadele vermeyi çaðýrdý bizleri. Ne mutlu bugün onu hatýrlayýp ona dua edenlere, demek ki onlar onu anlamýþlar ve ayný yolda devam ediyorlar.

ALLAH seni Firdevs cennetiyle mükafatlandýrsýn. Seni unutmadýk ve unutmayacaðýz.Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Abdulhalim Sadullayev'in þehadet yýldönümü
« Yanıtla #1 : 18 Haziran 2011, 01:01:11 »
çok etkilendim çeçenyam abla, Rabbim makamýný âl-i kýlsýn, bizi de þefaatine nail eylesin inþaALLAH.
ne de güzel bir hayat yaþamýþ mübarek, imrenilesi...
ne ki insanlar hakikaten saðlýðýnda kýymetini bilmiyor, bilemiyor...
zaten bütün ALLAH dostlarý böyledir, sadedir, görünmez ve bilinmezdir. tevazularý onlarý adeta gözlerden saklar...
kadr-ü kýymetleri hep irtihallerinin arkasýndan anlaþýlýr, adeta bir güneþ parlayýverirler o zaman...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Abdulhalim Sadullayev'in þehadet yýldönümü
« Yanıtla #2 : 18 Haziran 2011, 22:34:33 »
Amin amin!