• 04 Nisan 2020, 02:45:27

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz.Ýsa'yý Beklerken...  (Okunma sayısı 492 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Hz.Ýsa'yý Beklerken...
« : 18 Haziran 2011, 07:23:35 »
Hýristiyanlar neredeyse 2000 yýldýr Hz. Ýsa’yý bekliyorlar ve onu bekleyen yalnýz onlar deðiller. Bekleme þekilleri, bekledikleri yer ve onun gelme biçimine olan itikadlarý çok farklý da olsa, bugün yeryüzündeki Müslümanlar da Hz. Ýsa’yý en az Hýristiyanlar kadar merak ve hasret ile beklemektedirler. Zira, peygamberler zincirinin son halkasý hz. Muhammed (sav) (sav) (sav) (a.s.m.) de, Ýsa aleyhisselamýn tekrar dünyaya teþrif ettirileceðini hadisleriyle haber vermiþtir. Dahasý, son peygamberin eliyle insanlara bildirilen son Kitab’da da Ýsa peygamberin tekrar yeryüzüne gönderileceðine iþaret edilmektedir. Yani, Kur’ân’a ve hz. Muhammed (sav) (sav) (sav)’e (a.s.m.) iman etmiþ herhangi bir Müslüman dahi, Hz. Ýsa’yý beklemektedir.

KUR’ÂN’A GÖRE HZ. ÝSA’NIN YENÝDEN DÜNYAYA GELÝÞÝ
Kur’ân’da Hz. Ýsa’nýn ahirzamanda yeniden dünyaya geleceðine iþaret eden âyetlerin en önemlilerinden biri þudur: “Þüphesiz o (Ýsa’nýn yeryüzüne iniþi), Kýyâmetin yaklaþtýðýnýn bilgisidir.”(1) Müslüman âlimlerin büyük çoðunluðuna göre, bu ifadeler, þu an ruhu ve bedeniyle bambaþka bir âlemde bulunan Hz. Ýsa’nýn ahirzamanda tekrar dünyaya döndürüleceðini ve bu hadisenin de yaklaþmýþ olan Kýyamet günü için bir iþaret olacaðýný ima etmektedir. Ayrýca Hz. Peygamber, Hz. Ýsa’nýn yeniden dünyaya geliþini bir Kýyamet alâmeti olarak hadislerinde belirtmiþtir.(2)

HZ. ÝSA’NIN GÖÐE ÇIKARILMASI
“Bir zaman ALLAH: ‘Ey Ýsa! Þüphesiz ben seni vefat ettireceðim ve bana yükselteceðim,’ demiþti.”(3) Âl-i Ýmran sûresinde geçen ‘vefat’ (teveffi) kavramý üzerinde duran Ýslâm âlimlerinden Vehb b. Münebbih’e göre, burada sözü edilen vefat, bildiðimiz mânâda bir ölüm olayýdýr. Yani ALLAH Hz. Ýsa’yý önce vefat ettirmiþ ve kýsa bir süre sonra da onu göðe yükseltmiþtir.(4)

Bu yorumda, hem sahih hadislerin hem de “Seni bana (Kendi katýma) yükselteceðim” mealindeki âyetin doðrultusunda Hz. Ýsa’nýn canlý olarak göðe çýkarýldýðý vurgulanmaktadýr.

Rabî b. Enes’e göre ise, buradaki ‘vefat’ (teveffi) kavramý, uyku anlamýndadýr. Buna göre, ALLAH Ýsa’yý uyutarak göðe çýkarmýþtýr. Çünkü sahih bir hadiste de geçtiði üzere, “Ölüm ile uyku kardeþtirler.”(5) Nitekim En’âm sûresinin 60. âyetinde yer alan “Geceleyin sizi vefat ettiren O’dur” mealindeki ifadede ‘vefat’ kavramý uyku için kullanýlmýþtýr.(6)

Baþta Ýbn Abbas olmak üzere âlimlerin çoðuna göre ise, âyette yer alan ‘vefat’ (teveffi) kavramý, ‘bir yerden bir yere almak’ anlamýndadýr. ALLAH, Hz. Ýsa’yý öldürmeden ve uyutmadan, dünyada olduðu þekliyle, canlý olarak göðe kaldýrmýþtýr.(7)

Ashab-ý Suffa’nýn en önde gelenlerinden biri olan Ebu Hureyre, Hz. Ýsa’nýn ahirzamanda tekrar dünyaya gönderileceðine dair Hz. Peygamber’den naklettiði bir hadiste þöyle demektedir: “Nefsim elinde olan ALLAH’a yemin ederim! Meryem oðlu Ýsa’nýn aranýza adaletli bir hâkim olarak ineceði, istavrozlarý kýrýp domuzlarý öldüreceði, cizyeyi (Ehl-i Kitap’tan) kaldýracaðý vakit yakýndýr. O zaman mal öylesine artar ki, kimse onu kabul etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamýndan daha hayýrlý olur.”

Bu hadisi nakleden Ebu Hureyre, hadisin ifadesini güçlendirmek için der ki: “Dilerseniz þu âyeti okuyun [mealen]: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölümünden önce onun (Ýsa’nýn) hak peygamber olduðuna iman etmesin. Kýyamet gününde ise Ýsa, onlarýn aleyhine þahitlik edecektir.” (Nisa; 159)8

Yine Ebu Hureyre anlatýyor:
Hz. Peygamber(s.a.s) þöyle buyurdu: “Peygamberler, baba bir kardeþlerdir. Anneleri farklý, fakat dinleri birdir. Ben herkesten çok Meryem oðlu Ýsa’ya yakýným. Çünkü benimle onun arasýnda baþka bir peygamber yoktur. Onu gördüðünüzde tanýmaya çalýþýn. O, kýrmýzý ile beyaz karýþýmý bir tene sahip, ýslak olmadýðý halde baþýndan (saçýndan) sanki su damlýyor. Þüphesiz o, geldiðinde haçý kýracak, domuzu öldürecek, mal çok artacaktýr. Zamanýnda Ýslâm dini dýþýndaki tüm dinleri [bu ifadeyi ideolojiler, inançlar þeklinde de anlamamýz mümkündür] ALLAH yok edecektir. Yine ALLAH, onun zamanýnda dalalet mesihi olan þaþý gözlü yalancý Deccal’ý da helak edecektir. Yeryüzünde öyle bir emniyet tesis edilecek ki, arslanlar develerle, kaplanlar sýðýrlarla, kurtlar davarlarla birlikte yayýlacak; çocuklar yýlanlarla—birbirine zarar vermeyecek þekilde—oynayacaklar. Ýsa yeryüzünde kýrk yýl kaldýktan sonra ölecek, Müslümanlar cenaze namazýný kýldýrýp onu defnedeceklerdir.”(9)

HZ. ÝSA NEDEN TEKRAR GELECEK?
Âyet ve hadislerin ýþýðýnda, Hz. Ýsa’nýn yeryüzüne tekrar geliþinin ne gibi sebepleri olabileceðini sorguladýðýmýzda, karþýmýza pek çok hikmetleri olduðu gerçeði çýkar. Bunlardan bazýlarý þöyle sýralanabilir:

1. Hz. Ýsa’yý çarmýha gererek öldürdüklerini iddia eden Yahudilerin bu iddialarý çürütülmüþ olacaktýr. Bunun ne kadar yaygýn bir inanç olduðunu bugün ‘haç’ýn Hýristiyan inancýnýn simgesi hâline geldiðini düþünerek anlayabiliriz.

2. Hz. Ýsa’nýn yeryüzüne bir insan olarak gelmesi ve normal bir insan gibi eceli gelip ölmesi, Hýristiyanlarca ona isnat edilen ilâhlýk iddialarýný da çürütecektir.

3. Hýristiyanlýk bugün yeryüzünde en çok tâbisi bulunmasýna raðmen, tevhid inancýndan sapmýþ ve Hz. Ýsa’ya bir insan ve bir peygamber olduðu halde ilâhlýk isnat eden bir dindir. ALLAH tarafýndan çok çirkin bir iddia olarak ifade edilen bu sapmanýn bizzat o dinin peygamberi tarafýndan ahirzamanda tashih edilecek olmasý son derece hikmetlidir.

Hz. Ýsa (a.s), büyük peygamberlerden biri olmasýna raðmen, çok genç bir yaþta, otuz üç yaþýnda düþmanlarýnýn engellemeleri ve onu öldürme planlarý yüzünden þânýna lâyýk bir görevi tam ifa etmeden dünyadan göçüp gitti. Yani Yüce ALLAH tarafýndan göklere kaldýrýldý. Dünyanýn yedi harikasýndan biri olan Zülkarneyn seddinin harap olmasý, Ye’cüc-Me’cüc fitnesine karþý hâl diliyle insanlarý dikkate davet edip kýyametin geleceðine bir alâmet olduðu gibi, Hz. Ýsa’nýn da harika þahsiyetine uygun olarak, ahirzamandaki Deccal fitnesine karþý insanlýk camiasýný kâl diliyle uyaran büyük bir kýyamet alâmetidir.

Ayrýca, Ýsa aleyhisselam, Ýsevîlik din-i hakîkisine yeniden hizmet etmek ve hitam-ý misk olsun diye iki büyük semavî din olan Ýslâmiyet ile hakikî Ýsevîlik dinini gerçek tevhid ekseninde birleþtirip insanlýðý dünya hayatýnýn son demlerinde Yüce ALLAH’a kulluk etmeye davet etmek üzere yeryüzüne yeniden merhaba diyecektir.

GELDÝÐÝNDE ONU NASIL TANIYACAÐIZ?
Bu sorunun cevabýný da Bediüzzaman Said Nursî’nin Mektubat’ýndan okuyalým:
“Hz. Ýsa geldiði zaman herkes onu tanýyamaz. Yalnýz onun yakýnýnda bulunanlar ve ferasetli bazý mü’minler iman nuru ve þuuru ile onu tanýyacaklar.”KAYNAKLAR
1- Zuhruf, 43/61.
2- bk. Alûsî, XXV/95; Hamdi Yazýr, VI/58.
3- Âl-i Ýmran, 2/55.
4- bk. Raðýb, (v f y) maddesi.
5- bk. Kurtubî, VI/100.
6- bk. a.g.e, a.g.y ; Raðýb, (v f y) maddesi.
7- bk. Kurtubî, IV/100.
8-Buharî, Buyû’ 102, Mezâlim 31, Enbiyâ 49; Müslim, Ýman 242; Ebu Davud, Melâhim,14; Tirmizî, Fiten 54.
9-Ýbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI/493; Tayalisî, s.335; Ebu Davud, Melâhim,14; Ahmed, II/340; Ýbn Mâce, Fiten, 33.Alıntı
Niyazi Beki

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?