• 08 Temmuz 2020, 05:00:36

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bâtýl olan satýþlar  (Okunma sayısı 610 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M@nço

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 186
 • Teþekkür 26
 • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Bâtýl olan satýþlar
« : 21 Haziran 2011, 15:30:55 »
Sual: Alýþ veriþ yapýyoruz. Ama dinimizin bu husustaki hükümlerini bilmiyoruz. Bu ilim bilinmezse ne olur?


CEVAP
Alýþ veriþ ilmi bilinmezse günaha girilir. Bazý fâsid satýþlar, gayri müslim ülkelerde caizdir; fakat bâtýl olan satýþlar, gayri müslim ülkelerde de caiz deðildir, haramdýr.

Bâtýl satýþlardan bazýlarý þunlardýr:

1- Mal sayýlmayan þeylerin satýlmasý bâtýldýr. Mesela kan, kendi ölmüþ hayvanýn leþi mal deðildir.

2- Mülkü olmayan þeyi satmak bâtýldýr. Mesela denizdeki balýðý yakalamadan önce satmak bâtýldýr. Satýþ yaptýktan sonra balýklarý tutup müþteriye verse yine sahih olmaz. Balýklarý tuttuktan sonra satýlýr.

3- Henüz yavru doðmadan ve ineðin memesindeki sütü saðmadan önce satmak bâtýldýr. Memedeki sütü satabilmek için, ineðin sahibine, sütün deðerine yakýn bir para ödünç verilir. Ýneðin sahibi de hayvanýndan çýkan sütü her gün ödünç verir. Sonra takas yolu ile ödeþirler.

4- Aðaçta belirmemiþ olan meyveyi satmak bâtýldýr.

5- Yedi yaþýndan küçük çocuðun alýþ veriþi bâtýldýr. [Ancak çocuðun eve getirdiði þeyleri ana veya babasý görüp razý olursa alýþ veriþi sahih olur.]

6- Canlý hayvanýn etini tartý ile satmak bâtýldýr. [Fakat, satýcý tartýp hesap eder, þu kadar lira der. Alýcý da, bu koyuna o kadar lira veriyorum derse mahzuru olmaz.]

7- Ayakkabýyý, henüz yapmadan satmak bâtýldýr. Ismarlama sûreti ile yapmak caizdir.

8- Leþ derisini dabaðlamadan satmak bâtýldýr. Leþin kemikleri, boynuzu, tüyü, kýlý satýlýr. Domuzdan baþka eti yenmeyen hayvanlarý ve haþaratý ve balýktan baþka deniz hayvanlarýný, ancak kullanmalarý faydalý olduðu zaman satmak caiz olur. Domuzdan baþka eti yenmeyen hayvanlar Besmele ile kesilince veya avlayýnca derisi temiz olur.

9- Bir binanýn üst katý yýkýldýktan sonra, yalnýz bu üst katýný satmak bâtýldýr. Çünkü, mal kalmamýþtýr. Mevcut olan mal satýlýr. Hak, yalnýz olarak satýlmaz. Bunun için, alýnacak maaþý almadan önce satmak, bunlarýn çeklerini bankaya kýrdýrmak bâtýldýr.

10- Bir kimse, cinsini söyleyerek bir þey satsa, bu þey baþka cinsten çýksa, satýþ bâtýl olur. Mesela bulgur diye alýp, pirinç çýksa, bâtýl olur.

11- Kaybolan eþyayý satmak bâtýldýr.

12- Falan þey olursa veya olmazsa, bu malý sana sattým diye satýþ yapmak bâtýl olur. [Mesela Polatlý il olursa, bu malý sana bin dolara sattým veya deprem olmazsa, bu evi sana 20 milyara sattým demek gibi]

13- Satýcýya ve müþteriye faydasý olmayan þartla alýþ veriþ sahih olup, þart edilen þey yapýlmaz. Mesela, binmemek þartý ile bir hayvaný satmak, müþterinin kendi giymemesi þartý ile elbise satmak, baþkasýna satmamak veya hediye etmemek þartý ile satýn almak sahih olup, bu þartlarýn hepsi boþtur, yapýlmaz. Mesela kesmek þartý ile koç satýn almak sahihtir; fakat þart geçersizdir. Bir malý, bu þehirde satmamak þartý ile satýn almak sahih olup, þart bâtýldýr. Bir evi yýkmak þartý ile satýn almak sahih; fakat þart bâtýldýr, yani yýkmak gerekmez.

14- Bir satýþta, malýn ve paranýn ikisi de deyn olursa, alýþ veriþ sahih olmaz, bâtýl olur. Deyni, deyn karþýlýðý satmak bâtýldýr. Bunun için, her çeþit alacak, teslim alýnmadan önce, hiç kimseye veresiye satýlamaz. [Kendinde bulunan mala Ayn, kendinde bulunmayana Deyn denir]

15- Ücret ile ibadet yaptýrmak veya ibadetin sevabýný baþkasýna satmak bâtýldýr.Alıntı
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1319
Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Bâtýl olan satýþlar
« Yanıtla #1 : 22 Haziran 2011, 13:29:09 »
Yazýya bakýlýrsa günümüzde yapýlan alýþveriþler "sen sað ben selamet" cinsinden..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Bâtýl olan satýþlar
« Yanıtla #2 : 22 Haziran 2011, 20:18:05 »
sevgili tarýk, bu verdiðin site türkiye gazetesi hocalarýnýn hazýrladýðý dini bilgilerden oluþuyor abim.
ve bunlar diyanet iþleri baþkanlýðýndan onaylý deðildir.
bu kiþiler hüseyin hilmi ýþýk ekolune mensup ve þafii fýkhýný hanefi fýkhý gibi harmanlayan "ýþýkçý" diye bilinen ekolun temsicileridir yani.
mesela bu ekolun verdiði fetvalara göre, bizim namazlarda kýldýðýmýz sünnetler farz borcu olan için kýlýnmasý caiz görülmez. ve bu fetva þafii mezhebinin görüþü olmasýna raðmen hanefiler için dayatýlýr. bu ve buna benzer daha birçok husus var ki bu konularda tek kalmýþlar ve baþkaca hiçbir alim bunlarýn bu sakat görüþlerine itibar etmez.

biþey daha var, bunlar fetvalarýný genelde enver ören denen sahtekâr'ýn holding menfaatlerine göre oluþturmuþlardýr. kesinlikle güvenilmezdir.
söylediklerinin tamamý doðru bile olsa, yine de bu adamlarýn fetvalarýna güvenemem ben.

bu hocalar yýlýn yarýsýndan çoðunu ihlas(sýz!) holdingin armutlu tesislerinde beleþten geçirirler. (benim de orada kasým ayýna ait devremülk'üm olduðu için biliyorum/maalesef!)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

ebu musab

 • Ziyaretçi
Bâtýl olan satýþlar
« Yanıtla #3 : 22 Haziran 2011, 23:01:52 »
15- Ücret ile ibadet yaptýrmak veya ibadetin sevabýný baþkasýna satmak bâtýldýr.
yandý gülüm keten helva
iskatçýlar ne diyecek bakalým

Erkam

 • Ziyaretçi
Bâtýl olan satýþlar
« Yanıtla #4 : 08 Ağustos 2011, 10:10:27 »

15- Ücret ile ibadet yaptýrmak veya ibadetin sevabýný baþkasýna satmak bâtýldýr.


Para karþýlýðý hatim indirmek mesela...