• 22 Şubat 2020, 10:44:58

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Güzel Konuþma  (Okunma sayısı 628 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« : 30 Haziran 2011, 12:10:08 »
Uzun süredir düþünüyorum, Ýlkokullarda iletiþim dersleri olmalý diye. Gözlemlediðim o ki kiþi kendini yeterince iyi ifade edemeyince anlaþýlmak için, kendini ifade etmek için yanlýþ davranýþlara sapýyor. Herkesin istediði o insanýn var ediliþ gayesi bilinmek!
Madem bilinmeyi her þeyden çok arzu ederiz, o zaman kendimizi anlatabilmek için uzmanlaþmalýyýz.
Aile hayatýmýzda, iþ hayatýmýzda, arkadaþlýk ve dostluk iliþkilerimizde hep gerekli iletiþim
Üstelik kýrgýnlýklarýmýzýn yarýsýndan çoðu yanlýþ anlaþýlmalardan kaynaklanýyor diye düþünüyorum.
Madem öyle hadi hep beraber güzel konuþmayý öðrenelim.
Muhammed Bozdað hazýrladýðý bir kitaptan alýnmýþ. O kitabý okumalý mutlaka. Muhammed kardeþimiz çok güzel þeyler söylüyor her zaman. ALLAH Ondan Razý olsun!SES ORGANLARINI GELÝÞTÝRMELÝSÝNiZ


Akciðerlerden çýkan hava gýrtlaktan geçerken ses tellerinde titreþimler oluþturur, bu titreþimlerle gýrtlak yapýsýna göre deðiþik þekillerde çok zayýf sesler oluþur. Bu sesler diðer ses organlarýyla yoðrulur, titreþimlerle rahatlýkla iþitilebilecek kadar büyür ve kimlik kazanýr. Herkesin ses organlarýnýn yapýsýnýn farklýlýðý ölçüsünde farklý sesleri veya ses kimlikleri vardýr. Burada önce ses organlarýmýzýn istediðimiz sesi çýkarabilecek yeteneðe ulaþmasýný saðlamalýyýz.
Ses organlarýnýn eðitimi diksiyonun altyapýsýný oluþturur. Ses organlarý eðitimsiz olduðunda diksiyon çalýþmalarýnýn her aþamasýnda týkanýklýklar oluþacaktýr. diksiyon çalýþmalarýnýn kendisi de dolaylý þekilde ses organlarýnýn geliþimine yol açar. Ana ses organlarýný tek tek ele alalým ve geliþtirilmeleri için alýþtýrmalar yapalým.


Dil
Dilimiz ünlüleri hariç tutarsak diðer tüm seslerin çýkarýlmasýnda mutlaka kullandýðýmýz çök önemli bir ses organýmýzdýr. “a,e,ý,i,o,ö,u,ü” den oluþan ünlülerin dilimiz sabit dururken seslendirilmeleri mümkündür. Sadece farklý ünlülerde çene ve aðýz içinin aldýðý pozisyonun deðiþimine paralel olarak deðiþik pozisyonlar alabilir. Ancak dil özellikle bazý seslerin çýkarýlmasýnda en önemli fonksiyonlarý icra eder.
Dil aðýz içinde çok rahat hareket edebilmelidir. Dilin ön alt diþlerin köküne, ön alt diþlerin üst bölümüne, ön üst diþlerin köküne, kývrýlarak üst dudaða dokunabilmesi gerekir. Dilin ucu rahatlýkla kasýlabilmeli ve kývrýlabilmelidir.
Dilin aðýz içinde sað ön ve arka yönde, sað ve sol yönde veya ucundan kývrýlarak geriye doðru hareketi rahat olabilmelidir.
Eðer dilimizin kaslarýnýn dilimize rahat bir þekilde hakim olmasýný saðlayamazsak özellikle dilimizi kullanarak çýkardýðýmýz seslerin bozuk çýktýðýný görürüz. Deðiþik milletlerin dillerindeki fonetik özellikler farklý dil yeteneklerini gerektirebilir. Örneðin Japonca “tsu” sesi, Ýngilizce “the” sesi, Arapçadaki “peltek z” Türkçe fonetiðinde bulunmaz. Bu sesleri çýkarabilmek için de o milletlerin fonetikleri çerçevesinde dilimizi geliþtirmemiz gerekir. Eðer dilimizin kullanýmýnýn genel anlamda geliþtirilmesini saðlamayý baþarýrsak, bu yeteneðimiz yabancý dil öðrenirken “telaffuz pronounciation”
sorununu çok kolay aþmamýzý saðlayacaktýr.
Türkçe ’de dil tembelliðinin en fazla olumsuz etkilediði sesler þunlardýr: “c, ç, d, j, l, n, r, s, þ, t, z” Eðer bu seslerden herhangi birini çýkarmakta güçlük çekiyorsanýz veya seste boðukluk, oluþuyorsa dil egzersizleri üzerinde yoðunlaþmanýz gerekecektir.

ALIÞTIRMA: DÝLÝ GELÝÞTÝRME ÇALIÞMASI

Aþaðýdaki alýþtýrmalarý dilinizi yöneten aðýz içi kaslarýnýzý iyice yoracak kadar uzun süre ve abartýlý olarak tekrar ediniz.
-Dilinizi aðzýnýzda sakýz çiðner gibi hýzla çiðneyiniz.
-Dilinizi aðzýnýzýn içinde, çenelerinizin dýþýndan, dudaklarýnýzýn altýndan dairesel hareketlerle hýzla dolaþtýrýnýz.
-Dil ucunu ön alt diþlere dayandýrarak aðýz içinde köklerden ileri geri hareket ettiriniz.
-Dilinizi iyice dýþarý çýkarýnýz. Ýterek uzun süre dayanýnýz.
-Dilinizi yuvarlatýp daralttýðýnýz dudaklarýnýz ve çeneleriniz arasýndan içeri-dýþarý hareket ettiriniz.
-Dilinizin ucunu ön alt diþlerinize dayandýrýnýz ve dilinizi kökünden içeri dýþarý hýzla hareket ettiriniz.


Devamý var...
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2011, 14:15:00 »
Çene
Güzel konuþmada çenenin rolü çok önemlidir. Tüm dillerdeki tüm harfler çenenin kullanýmýyla seslendirilirler. Konuþma esnasýnda çene hýzla birbirinden farklý hareketleri ard arda gerçekleþtirmek zorundadýr. Çene açýlýr, kapanýr, daralýr, geniþler. Alt çene ileri ve geri hareket eder. Aðzýmýzýn üst bölgesinde bulunan diþlerin baðlý olduðu kemik yapýsý sabittir. Dolaysýyla tüm bu hareketler alt çeneyi yöneten kaslar tarafýndan gerçekleþtirilirler.
Dikkat edelim: “ýýý” sesini çýkardýðýmýzda çene geriye doðru çýkmaya zorlanýr. “aaa” sesini çýkardýðýmýzda hizasýndan aþaðýya doðru açýlýr. “Üüü” sesini çýkardýðýmýzda ileriye doðru geçmeye zorlanýr. “ne” dediðinizde daralýp birden açýlýr.
“Sen” dediðimizde önce kapanýr, sonra açýlýr ve sonra yine kapanýr. Tüm bu son derece karmaþýk ama
gerçekten karmaþýk hareketleri inanýlmaz bir hýzla gerçekleþtirir.
Çenemizin kullanýmýnda sorunlarla karþýlaþabiliriz. Çene kaslarý geliþtirilmemiþ ve kondiksiyonsuz olduðunda deðiþik hareketleri düzenli olarak ve sorunsuz þekilde yapamayýz. Bu durumda bazý çene hareketleri kaybolur ve bu kayboluþ seste de kayýp oluþturur.
Diðer önemli sorun “çene darlýðý” dýr. Türkiye toplumunda yaygýn bir çene darlýðý olduðu söylenmektedir. Dar çene açýk ve yuvarlak sesleri bozuk seslendirir. Örneðin “aa”, “ýý” gibi anlaþýlabilir. “Ooo”,  “uuu” gibi anlaþýlabilir. Eðer çenemizi yeterince saðlýklý kullanamýyorsak tüm seslerin çýkarýlmasýnda sorunlar yaþayabiliriz.

ALIÞTIRMA: ÇENE ÇALIÞMASI
Aþaðýdaki alýþtýrmalarla çene açýklýðýný saðlama ve çenemizin her hareketi rahatlýkla yapmasýný temin etme amaçlanmýþtýr. Tüm egzersizleri aþýrý abartý ile gerçekleþtirmelisiniz.
a) Elinizi alt çenenize dayayarak “çak çak” diye baðýrýn. Aþaðýya itilen çenenizin yukarýya itilmesini saðlayýn. Böylece
çenenizi aþaðýya iten kaslarýnýzýn güçlenmesini saðlayýn.
b) Ýki elinizin içiyle yanak kemiklerinize masaj yapýn. Avuçlarýnýzý alt çenenize doðru çekip çenenizi açýn.
c) Yumruk yapýlmýþ iki ellerinizle çenenizin altýndan bastýrýn. Alt çenenizi açýn, baþýnýzý geri itin ve alt çenenizi kapatýn. Tekrar çenenizi açýn ve baþýnýzý daha geriye itin. Tekrar yapýn.
d) Çenenizi hýzla iyice açýp kapatýn. Hýzlanýn.
e) Çenenizi hýzla ileri, geri hareket ettirin.
f) Çenenizi dairesel hareketlerle hýzla döndürün.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2011, 14:16:55 »
Dudak
Dudaklarýn kullanýlamamasý durumunda bazý seslerin çýkarýlmasý kesinlikle mümkün deðildir. Dudak tembelliði olan kiþiler özellikle dudaklarýn kullanýmýyla seslendirilen seslerde sorun yaþarlar. Türkçe ‘de aðýrlýklý olarak dudaðýn kullanýmýna dayandýrýlan sesler þunlardýr: “b, f, m, o, ö, p, u, ü, v,” Bu seslerde bulanýklýk veya anlaþýlma güçlü oluþturan bir konuþma biçimine sahipseniz bunun mutlaka dudak tembelliðinden kaynaklandýðýný düþünebilirsiniz.
Bununla birlikte dudaklar diðer seslerde de belli pozisyonlar alýrlar. Bu yönüyle örneðin “ý, i,” gibi sesleri çýkarýrken dudaðýn katkýsý dikkate alýnmalýdýr. Bu sesler dudak olmaksýzýn da seslendirilebilirler ama istenen kalitede seslendirilmeleri mümkün olmaz. Dudak egzersizleriyle dudak kaslarýmýzýn istenen her hareketi dudaklarýmýza rahatlýkla yaptýrmasýný saðlamamýz gerekiyor.

ALIÞTIRMA: DUDAK ÇALIÞMASI
a) Nefesinizi aðzýnýzdan kuvvetle verirken “poffff” deyin. Hava dudaklarýnýzý basýnçla itsin. Basýncýn dudak kaslarýnýzý þiddetli zorlamasý saðlayýn.
b) Sýký sýký kapalý ve diþlerinize yakýn -çeneniz kapalýya yakýn- tuttuðunuz dudaklarýnýzdan üflediðiniz havanýn dudaklarýnýzý kuvvetle üfürerek çýkmasýný saðlayýn.
c) Dudaklarýnýzý kapatýp ileri uzatýn ve dairesel hareketlerle hýzla döndürün. Aþaðý yukarý, saða sola hareket ettirin.
d) Çenenizi kapatýn ve hýzla “mý, mu, mý, mu” deyin. Ardýndan ayný þekilde þu sesleri tekrar edin: “fe, ve”, “pe, be”, “u, ü”, “o, ö”. Abartý yapmanýz ve dudak kaslarýnýzý yoruncaya kadar çalýþmayý sürdürmeniz önemlidir.
e) Bir kalemi yatay olarak dudaklarýnýzda tutup “Benim memleketim. Bir ben vardýr bende benden içeri” deyin.
Dudaklarýnýz iyice yorulduðunda dudaklarýnýzý gevþetin ve kapalý tutarak havayý dýþarý itin. Hava püfürdeyerek, dudaklarýnýzý titreþtirerek dýþarý çýksýn.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #3 : 30 Haziran 2011, 17:33:08 »
SOLUMAYI DÜZELTMELÝSÝNÝZ
Doðru soluma diyaframdan yapýlmalý, nefesin verilmesinde gýrtlak deðil karýn kaslarý kullanýlmalýdýr. Diyaframdan mükemmel soluma yapýlamadýðýnda ve nefes diyaframdan kontrol edilemediðinde sesin güzel çýkýþý imkansýzlaþýr.
Göðüs boþluðu nefes alýrken, aþaðýya, dýþarýya veya yukarýya hareket ettirilebilir. Diyaframatik soluma aþaðýya doðrudur. Diyaframatik soluma yapýldýðýnda ciðerlerin alt loblarý etkili kullanýlýr ve ciðerlere en az % 50 daha fazla oksijen alýnýr. Kapasitenin altýnda oksijenle yapýlan diðer solumalarda ses bozuk, kontrolsüz ve kesintili çýkar. Nefes kontrol edilemediðinde ses çok fazla hava harcar. Konuþmacýnýn nefesi týkanýr. Konuþmada dengesiz duraklamalar, tutukluklar oluþur.
Solumanýn önemi ve diyaframatik soluma yeteneðinin olumlu etkileri üzerinde kitabýnýzýn ikinci bölümünde ayrýntýlý bilgi verilmiþtir. Burada diyaframatik soluma anlatýlacak ve solumanýn güzel konuþmada etkili þekilde kullanýlmasý amacýyla alýþtýrmalar verilecektir. Doðru soluma yeteneði için dikkate alacaðýmýz hususlar þunlardýr: Diyaframdan Nefes Alma, Derin Nefes Alma, Nefesi Diyafram Yardýmýyla Tutabilme, Nefesi Ýktisatlý Kullanabilme.
Doðru soluma unsurlarýný þu þekilde belirtelim: Diyaframdan Soluma Akciðerlerimizi aþaðýya doðru doldurarak nefes alabilmektir. Bazýlarý nefes alýrken tam tersine bir hareketle
karýnlarýný da içeri çekmektedir. Oysa nefes alýnýrken karýn dýþarýya itilir, verirken içeriye çekilir.

ALIÞTIRMA: DÝYAFRAM SOLUMASI
Diyaframdan doðru soluma, akciðerimizin alt loplarýný etkin þekilde kullanmak suretiyle kaburga kemiklerinin alt hizasýndan dýþarýya itilecek þekilde nefes alabilme çalýþmasýyla baþlar. Önce çok derin olmak üzere üst üste 2-3 soluma yapýn. Göðüs kafesiniz ve omuzlarýnýz yukarýya doðru kalkýyorsa hatalý nefes aldýðýnýzý görüyorsunuz.
Düz bir zeminde sýrt üstü uzanýn. Hýzlýca ve kýsa aralýklarla sadece aðzýnýzdan soluyun. Nefes alýrken göðüs kafesinin bittiði yerden karýndan gözlemlenen bir hareket var mý? Ellerinizle göðüs kafesinizin üzerine bastýrýn veya bunun için baþka bir yardýmcý kullanýn. Ayný solumayý göðsünüzün alt kýsmýna doðru yapýn. Hala diyaframdan nefes almayý baþaramadýysanýz, yeni bir yol önereceðiz. Çünkü nefes düzeltme çalýþmalarýmýzda bazý kiþilerin doðru solumayý kavramasý zannettiðimizden de zor olmuþtur.
Sýrt üstü düz uzanmýþ durumdasýnýz. Nefesinizi tutun. Bu halde karnýnýzý içeri çekin ve dýþarý itin. Nefes almadan bunu gerçekleþtirebiliyor musunuz. Cevabýnýz “evet”se þimdi nefes alýrken karnýnýzý dýþarý itin, verirken karnýnýzý içeri çekin. Bu yolla diyaframdan solumayý iyice öðrendikten sonra aþaðýdaki çalýþmalarý yapacaðýz.
Doðru nefes alma biçimimizin otomatikleþmesi gerekir. Her zaman bilinçli olarak nefesimizi kontrol edemeyiz. Aþaðýda belirtilen kurallar dahilinde alýþkanlýk kazanýncaya kadar 2 hafta boyunca çalýþma yapacaðýz. Bu arada çalýþmamýzý yapabilmek ve baþarýlý olabilmek için midemizin her yemek
sonrasýnda 1/3’ünün boþ býrakýlmasýna dikkat edeceðiz.
Nefes alma çalýþmasý yukarýdaki çerçevede bir süre yapýldýðýnda alýþkanlýk haline gelecek ve otomatikleþecektir. Mevcut nefes alýþ miktarýnýzýn en az iki kat artabildiðini göreceksiniz. Seminerimizde uzmanýnýz size bu konuda bilhassa yol gösterecek ve solumanýzý tek tek kontrol edecektir.
Derin Soluma
Nefesiniz alabildiðince derinleþecektir. Göðüsten nefes alanlar için derinlik zayýftýr. Derin derin nefes almaya devam ettikçe akciðerlerin kapasitesi artacak ve daha fazla havanýn kullanýlmasý mümkün olacaktýr. Göðüsten solumaya devam ettiðiniz de soluma derinliðinizi arttýramazsýnýz.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #4 : 30 Haziran 2011, 17:34:57 »
ALIÞTIRMA: DERÝN SOLUMA
1.Nefesimizi mutlaka burnumuzdan alýp aðzýmýzdan vereceðiz. Soluma her zaman diyaframdan olacak. Nefesimizi alýþ, tutuþ ve veriþ zamanýmýz 1-4-2 formülüne uygun olacak. Yani eðer nefesimizi 2 saniyede almýþsak 8 saniye
içimizde tutacaðýz ve 4 saniyede vereceðiz. Bu çerçevede derin nefes alýnýz. Nefes aldýðýnýzda akciðerlerinizi zorlayýnýz, son haddine kadar alýnýz ve tutunuz. Þimdi yavaþ yavaþ veriniz. Son haddine kadar veriniz. Bükülünceye kadar nefesinizi boþaltýnýz. Bu çalýþmayý sürdürüyorsunuz. Bir seansta 10 defadan fazla yapmýyorsunuz. Derin soluma çalýþmasýný sabah erkenden ve akþam saatlerinde 10’ar defa yapacaðýz. Bir anda alýnan fazla oksijen, oksijen krizine yol açabilir. Amacýmýz transa geçmek deðildir. Ayný çalýþmayý her derste yapacaðýz. Baþlangýçta ciðerleriniz ideal miktarda büyüyemez. Devam ettikçe her defasýnda kapasitenin daha iyi kullanýldýðýný göreceksiniz.

Soluðu Diyaframla Tutma
Özel bir eðitim almamýþ olanlarýn çoðu derin nefesi gýrtlaklarýný sýkarak tutmaktadýrlar. Gýrtlak tamamen açýk ve
gevþek olduðu halde karýn kaslarýmýzýn yardýmýyla havayý içeride tutabilmeliyiz. Eðer gýrtlaðý sýkarak havayý tutarsak gýrtlak çabuk yorulur, ses bozulur, nefes hemen boþalýr ve yetersiz kalýr.

ALIÞTIRMA: SOLUK TUTMA
a) Derin nefes alýn. Nefesinizi bekletin. Beklerken gýrtlaðýnýzýn gevþek ve boþ olmasýna dikkat edin. Öylece dayanabildiðiniz kadar bekleyin.
b) Derin nefes alýn ve gýrtlaðýnýzý açýk tutun. Kýsa ve kesik soluma yapýn. Akciðerleriniz dolu iken sýk sýk çok az miktarda nefes alýp veriyorsunuz. Bunu yaparken karýn bölgenizdeki hareketlenmeyi fark edin.
c)Derin nefes alýn, parmaðýnýzý dudaklarýnýza çok yakýn tutun ve hafifçe üfler gibi yapýn. Çýkan havanýn oluþturduðu hafif ýsýyý hissedin. Havanýn mümkün olduðu kadar yavaþ çýkmasýna ve bu arada gýrtlaðýnýzýn iyice gevþek olmasýna dikkat edin. Ayný çalýþmayý mum ateþi önünde yapýn. Dudaklarýnýza yakýn tuttuðunuz mum ateþine hafifçe üflüyorsunuz ve mumu söndürmüyorsunuz.
d) Derin nefes alýn ve “papapa” sesini düþük sesle mümkün olduðu kadar az hava harcayarak mümkün olduðu kadar uzun süre tekrar edin. Her denemenizde geçen süreyi arttýrmaya çalýþýn. Þimdi sesinizi yükseltin ve ayný çalýþmayý yüksek sesle yapýn.
e) Yukarýdaki çalýþmayý kalýn, orta ve ince sesinizle ayrý ayrý yapýn.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #5 : 30 Haziran 2011, 17:36:36 »
Soluðu Ýktisatlý Kullanma
Konuþmaya baþladýðýmýzda hava bir çýrpýda boþalýp bitmemelidir. Ayný havayý kullanarak daha fazla ses çýkarma egzersizi yapmamýz gerekiyor. Üzerinde en fazla duracaðýmýz çalýþma nefesi iktisatlý kullanma çalýþmasýdýr.

ALIÞTIRMA:
ÝKTÝSATLI SOLUMA
a)Ayrý egzersizlerle, derin, sýk, çabuk, düzenli, gerilmeden, gürültüsüz nefes alýp veriniz.
a) Soluk verme (f) ile 1. ateþi üfler gibi, 2. hayretle 3. havlar gibi
c) Soluðun (s) ünsüzü ile aþaðýdaki þekillerde; kesintisiz, kesintili, kuvvetli ve zayýf þekillerde boþaltýlmasý:
(1)ssssssssssssssssss; (2)s-s-s-s-s-s; ssssss-s-s-s-s-s-ssssss; (3)SSS-S-SSSSSS-S-S- (4)s; S-S-S-S-S-s-ss-
s-s-s; S-s-S-s-S-s-S-s-S; SSSSS-s-s-s-s-s;
ç)Önce orta sesle sonra yükselerek:
ah, oh uh, ýh, eh, öh, üh, ih-----hah, hoh, huh, hýh, heh, höh, hüh, hih,
ahah, ohoh, uhuh, ýhýh, eheh, öhöh, ûhüh, ihih----hahah, hohoh, huhuh, hýhýh,
Kahkaha ile: kahkah, kohkoh, kuhkuh, kýhkýh, kehkeh, köhköh, kühküh, kihkih,
d) (p,b,d,t,g,k) harflerini az soluk harcayarak tekrar edin. Bir solukta ve bütün gücünüzü kullanarak "Hop"  hecesini, söyleyebildiðiniz kadar çok sayýda, baðýrarak yineleyin.
e)Her cümleyi tek solukta okuyun. Sevgi merkezli hislerin vücudun bio-kimyasal yapýsýnda yaptýðý deðiþikleri ortaya çýkarmaya dönük bir yýðýn
araþtýrma yapýlmýþtýr. Dar anlamda beþeri sevginin, güven duygusunu artýran endorfin hormonu salgýsýný çoðalttýðý, yüksek heyecan ve sevince yol açan emphetamin salgýsýný körüklediði gözlenmiþtir. Los Angeles Psikiyatri Enstitüsünden Mark Gaulstan’a göre, gerçek sevgi endorfin hormonuyla teessüs etmekte ve hakiki þefkat belirmektedir. Bu iþte özellikle örnek olarak anne-çocuk iliþkilerinin þefkat merkezli þekillenmesinde Oxytocin maddesinin geliþtirdiði “baðlýlýk ve sokulma” duygusunun büyük rol oynadýðý anlaþýlmaktadýr.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #6 : 30 Haziran 2011, 17:39:08 »
SES ÇIKIÞINI DÜZELTMELÝSÝNÝZ
Güzel ve etkili konuþmada önemli bir konu sesin mükemmel çýkýþýdýr. Sesin mükemmel çýkýþý ses çýkýþý ile nefesin kullanýmý arasýnda baþarýlý bir uyum oluþturulmasýný gerektirir. Düzgün sesin dört temel özelliði vardýr. Bunlar sesin “iþitilme düzeyi, yükseklik”, “sesin hýz düzeyi”, “hoþa gitme/týný düzeyi”, “deðiþirlik/bükümlülük düzeyi”nden
oluþmaktadýr. Aþaðýda bu özellikleri öðrenelim ve geliþtirmeye çalýþalým.
Ýþitilebilme-Yükseklik
Bazý insanlarýn sesleri bir metre mesafeden bile güçlükle duyulabilmektedir. Böyle bir sesle yapýlan konuþmanýn anlaþýlabilmesi son derece güçtür ve dinleyiciler dinlerken psikolojik gerginlik içerisine girerler.
Ses dinleyiciler tarafýndan iþitilebilecek kadar yüksek olmalýdýr. Normal ses kalabalýk kitlenin en uzaðýna ulaþtýrýlacak kadar yüksek çýkmalýdýr. Ancak yüksek ses baðýrmaya dönüþmemelidir. Bu anlamda eðer mikrofon kullanmýyorsanýz özellikle konuþma yaptýðýnýz topluluðun büyüklüðüne dikkat etmelisiniz. Hemen yanýnýzdaki bir arkadaþýnýza 20 metre uzaktaki insana konuþur gibi konuþursanýz sesin yüksekliðini hatalý kullanmýþ olursunuz. Sesin yüksekliði salonun büyüklüðüne göre ayarlanmalýdýr. Ancak sesi yükseltirken “baðýrma” tonu oluþturmamak çok önemlidir.
Dikkat edin: Kaç kiþilik bir guruba konuþuyorsunuz? Salonunuz ne kadar geniþ? Ortamda gürültü var mý? Sesiniz 20 metreden rahat duyulabiliyor mu? Yoksa mýrýltý gibi mi çýkýyor? sesiniz yükselince baðýrmaya dönüþüyor mu? Uygun ses yüksekliði dinleyici kitlesini tamamen ve rahatlýkla kuþatan sestir. Aþaðýdaki alýþtýrmalar sesimizi kontrollü olarak yükseltebilmek için hazýrlanmýþtýr. Ses yüksekliðimizi kontrol edebildiðimiz taktirde dinleyicilerimizi de kontrol edebileceðiz:

ALIÞTIRMA: ÝÞÝTÝLEBÝLÝRLÝK
a) Yüksekten ses fýrlatýnýz: Tek nefeste 20 metre ilerideki insanlara duyurabilecek þekilde : “pa, pe,pi, po; ba, be, bi,
bo; da, de, di, do” deyiniz. Tekrar edin.
b) Elinizle duvara dokunun soluk alarak 10’a kadar sayýn. Sonra duvarý kuvvetle itin, güçlü tonla tekrar sayýn. Her iki durumda ses þiddeti ayný kalsýn.
c) Aþaðýdaki cümleleri bir solukta ses yoðunluðunu yitirmeden okuyun. Sesinizin gürlük derecesinin cümle boyunca ayný olmasýný saðlayýn.
- Ben gitmek istemiyorum.
- Makine mühendisi daha yavaþ sürmenizi istedi.
- Kalp, günde 100.800 defa çarpmakta ve bu devre zarfýnda da 130 tonluk bir aðýrlýðýn 30 cm. yüksekliðe kaldýrýlmasýna denk düþen bir güç saðlamaktadýr.
d)Aþaðýdaki ifadelerin ilk bölümlerini yakýnýnýzdaki kiþiyle konuþur gibi, ikinci bölümlerini 100 kiþiye konuþur gibi kuvvetli bir sesle okuyun.
-Okumak zor deðil, yeter ki tadýna varalým.
-Çalýþmak ne güzel huy, devamlý çalýþarak sýkýntýlarýmý yok ediyorum.
-Delik kovanýn suyu damla damla, müsrif insanýn zamaný saniye saniye tükenir.
e) Metni, 1. çok yavaþ bir sesle 2. küçük bir odada olaðan bir sesle; 3. büyük bir salonda, daha kalabalýk bir dinleyici karþýsýnda okuyun .
Tembelliðin ne olduðunu ve insanlarýn baþýna nasýl çoraplar ördüðünü düþündünüz mü? Bu soru çok mu çocukça? Hemen herkes tembelliðin kötü olduðunu bilir. Kimse tembel olmayý kabullenmek istemez. Ama acaba kaç kiþi gerçekten tembel olup olmadýðýný araþtýrmýþtýr? Tembellik ya zihinsel, ya bedensel ya da her ikisi birden yaþanýr.
Ýnsanlarýn büyük bir kýsmý zihinlerini, önemli bir kýsmý bedenlerini çalýþtýrmazlar. Yine insanlarýn çok önemli bir kýsmý hem bedenlerini hem de zihinlerini çalýþtýrmazlar.
f) Ellerinizle alýn ve þakaðýnýzý tutun. “Mmmmmm” deyin. Sesi yükseltin. Titreþimleri burnunuzda, alnýnýzda, ensenizde, göðsünüzde ve baþýnýzýn tepesinde hissedin.

Ses Perdesi-Bükümlülük
Sesin bükümlü çýkýþý ses perdesinde deðiþiklik yapmakla mümkündür. “Do-re-mi-fa-sol-la-si-do2 notalarýný düþünün.
Her bir notayý farklý bir perdeden çýkarýyorsunuz. Gýrtlaðýnýzý küçültüp yukarýya yaklaþtýrdýkça sesiniz incelir: Tersini yaptýkça sesiniz kalýnlaþýr. Pes ve tiz sesler arasýnda sesinizle müzik üretirsiniz.
Ses çýkýþý monoton olmamalýdýr. Ses yüksek alçak tonda, hýzlý-yavaþ arasýnda, duraklamalý-duraklamasýz, vurguluvurgusuz arasýnda deðiþerek çýkmalýdýr. Sesin deðiþirliðini-bükümlülüðünü sesin müzikselliði olarak da tanýmlayabiliriz. Herkesin kendine özgü bir konuþma müziði vardýr.
Sese kolayca bükümlülük verebilmek için ses perdesinde deðiþim oluþturma yeteneðimizi geliþtirmemiz gerekir.
Üç temel ses perdesi üzerinde duralým: Pes, orta ve tiz sesler. Pes kalýn, tiz ise ince sestir. Her üç perdede kendi içinde notalanabilir. Ses perdesi bir tür notadýr. Notalarýn kelimelere uyarlanmasýna da “bükümlülük” veya “boðumlama” diyebiliriz. Eðer konuþmacý sesinde boðum yapamýyorsa bilgisayar makinesinin tek düze çýkardýðý sese benzer ses çýkaracaktýr. Sesi bireyselleþtiren ve herkesi ayrý bir konuþmacý yapan asýl sýr sesin kiþiye göre farklý boðumlanmasýdýr.

ALIÞTIRMA: SES PERDESÝ
Aþaðýdaki alýþtýrmalarda ses perdesini kolaylýkla deðiþtirme çalýþmalarý yapýlacak ve geliþtirilen yetenek konuþma metinlerine uyarlanacaktýr.

a)Pes(kalýn sesinizle) “do, re, mi ,fa, sol, la, si, do-- do, si, la, sol, fa, mi, re, do” kolaylaþtýrýncaya kadar tekrar ediniz. Ayný çalýþmayý orta ve ince sesinizle tekrar ediniz.

b)Sýrasýyla kalýn, orta ve ince sesinizle peþ peþe “do, re, mi” deyin. Ayný çalýþmayý nota yerine selen ile yapýn: “e e,
e”, “a, a, a”, “ý, ý, ý”

c)Yakýlan bir mumu dudaklarýn çok yakýnýnda tutun. (u) sesini þiddeti artýrarak uzatýn. Boðazýnýzdan çýkan ses ile rasgele notalama yapýn. Mum ýþýðýnda titreme çok az olacaktýr.

d) Kendi olaðan sesinizle "a" ya da "ah" deyiniz. Sonra seslenmeyi, azar azar deðiþtirerek çýkabileceðiniz en tiz, inebileceðiniz en pes-kalýn perdeye kadar sürdürün. Kendinize en uygun, en güçlü týný düzeyini bulmaya çalýþýn.

e) Aþaðýdaki dörtlüðü, önce tekdüze sonra da, sesi, anlama göre dalgalandýrarak okuyun.
Burasý Muþtur, Yolu Yokuþtur
Giden gelmiyor, Acep Ne iþtir.

f) Aþaðýdaki cümleleri, ok iþaretiyle gösterildiði gibi, sesin perdesini yükselterek ya da alçaltarak okuyun. Bu arada ses iniþ çýkýþýndaki deðiþikliklerin söz içeriðiyle uygunluðuna dikkat edin.
Gelin buraya. Kaç para ?
O mu saçma. Çarpýn ellerinizi. Kaldýrabilirsiniz ¯ fakat dikkatle. Heyecanýný sevdim¯ ama çok yoruldum.
sanýyorum¯ delili budur. Eminim baþarabilirim.

d)Cümlelerin gerektirdiði duygularý kullanarak okuyun.
Yoruldum, umutsuzluða kapýldým ve çok üzüldüm.
Seni vicdansýz seni ! Bunun hesabýný vereceksin.
Aman dikkat ! Çýngýraklý yýlan var !
Bak hele ! Seni burada göreceðimi hiç ummuyordum.
Kaybedersem dayanamam gibi geliyor bana.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Güzel Konuþma
« Yanıtla #7 : 30 Haziran 2011, 17:41:06 »
Hoþa Gitme/Týný
En güzel ses hiç bir zorlama görmeden çýkan sestir. Ses organlarý gerildikçe sesin güzelliði bozulur. Katý, kulak týrmalayan, hýrýltýlý, madensel, tiz, burunsal, hýþýrtýlý, buðulu, çok yumuþak, gevrek, biçimden yoksun sesler, hoþa gitmeyen seslerdir. Gerilmiþ bir gýrtlak ve aðýz, gerilmiþ kaslar sesi daha delici, daha yýrtýcý bir hale getirir ve hoþa gidicilik özelliklerini yitirir.
Güzel bir týný geliþtirmek için tüm ses organlarýmýzý gevþeteceðiz. Gevþeme ile birlikte seslendirme çalýþmalarý yapacaðýz. Gevþeme düzeyimiz arttýkça sesimizin týnýsý sakin, düzgün ve temiz hale gelecektir.

a) Üst-alt dudak kaslarýnýzý gevþetin. Çenenizi iyice aþaðýya býrakýn, alýn ve þakaklarýnýzý, yanak ve göz kaslarýnýzý gevþetin. Dilinizi gevþek býrakýn. Hafifçe soluyun. Aldýðýnýz hava üfler gibi aðzýnýzda damaðýnýza çarpsýn, aðzýnýzdan ve burnunuzdan birlikte çýksýn. 10 defa bu þekilde soluyun.

b)Aðzýnýz kapalý, gýrtlaðýnýzý hiç sýkmadan burnunuzdan çýkan hava ile “Mmmm” deyin. Bunu yaparken sesin titreþimini göðsünüzde, baþýnýzda alnýnýzda, burun kemiklerinizde ve burun deliklerinizde, kulaklarýnýzda, ensenizde ve baþýnýzýn tepesinde hissedin. Tüm bu bölgelerinizi ayrý ayrý gevþeterek sesinizin titreþimlerinin artmasýný saðlayýn.

c) Alt çene kaslarýnýzý iyice gevþetip aðzýnýzý alabildiði kadar açarak çenenizi gevþek bir halde sarkýtýn. Önce yavaþ, sonra hýzýný artýra artýra birkaç kez "bob" deyin. Gevþeyin ve soluðunuzun, dudaklarýnýzý itebildiði kadar dýþarýya itmesini saðlayýn. Yanak kaslarýnýzý gevþetin, yanaklarýnýzý þiþirin yavaþtan baþlatýp hýzýnýzý gitgide artýrarak "bob" deyin.

d)"ha, ho, hu" hecelerini, aþaðýdaki doðrultularda, beþer kez yineleyin : Gýrtlakta yüksek ses ile; Gevþemiþ gýrtlak sesi ile; Sesi aðýz boþluðunda çýkan havanýn aðýz boþluðuna çarpmasý suretiyle çýkararak.

e)"Ah" hecesini, fýsýltý ile baþlayýp gitgide tonlayarak yüksek bir ses elde edinceye dek yineleyin; daha sonra, yüksek sesten fýsýltýya inin.

f) Para sayýyormuþçasýna; arýzalý bir telefonda, karþýnýzdakine telefon numarasýný bildiriyormuþçasýna, yýkýlan boksörün baþýnda sayýyormuþçasýna ona kadar sayýn.

g) "Ben sevinç ve heyecan doluyum!" cümlesini; Gýrtlaðý zorlayarak fýsýldayýn, Burun sesi ile fýsýldayýn, Gevþemiþ kaslarla, rahat söyleyin.

Söyleme Hýzý
Dinleyicilerin algýlama hýzýnda -dakikada 90-130 kelime arasý-söylenmeli konuþma anýndaki duygulara, kiþiliðe, yere ve dinleyicinin niteliðine göre deðiþimler göstermelidir. Heyecan, korku, telaþ, öfke gibi durumlarda konuþma hýzý artar; sevgi, üzüntü, saygý gibi durumlarda hýz azalýr. Düþünce ve heyecanda sükunet varsa orta hýzýn tercih edilmesi gerekir.

ALIÞTIRMA: SÖYLEME HIZI
a) Aþaðýdaki paragrafý, önce yavaþ, küçük bir topluluðun iþitebileceði tonda fakat elinizden geldiðince hýzlý; sonra da, büyük bir topluluða hitap ediyormuþçasýna ve yavaþ söyleyin.
Acaba kendilerini çocuklarýna duyduklarý þefkatte kaybeden annelerin tattýklarý mutluluk hissediþinden daha yükseklere týrmanabilenler var mýdýr? Beþeri iliþkiler çerçevesinde yoktur þüphesiz. Ancak insan, þefkati sadece anne-çocuk iliþkisiyle sýnýrlayarak hayatý boyunca muhtaç olduðu yüksek huzurdan mahrum olmamalýdýr. Çünkü 80 yaþýnda ihtiyarlardan 8 günlük bebeklere kadar bütün insanlar þefkat edilmeye muhtaçtýrlar ve Rablerinin engin þefkati altýnda karþýlýksýz korunurlar.

b) Aþaðýdaki cümleleri, önce, tekdüze bir tonla, sonra, cümlelerin duygu yönlerini dikkate alarak yanlarýnda belirtilen hýzlarda söyleyin :
- Ne güzel bir gece, deðil mi? (yavaþ)
- Ben bu adamý nerede gördüðümü bir hatýrlayabilsem. (hýzlý)
- Böyle bir hileye baþ vuracak kadar alçalacaðýn hiç aklýma gelmezdi. (hýzlý)
- Bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin. Defol karþýmdan. (hýzlý)
- Bu derece iyi bir insaný ömrümde görmedim. (yavaþ)
- Dikkat et ! Arabaya çarpacaksýn ! (hýzlý)
-Ýçeri girebilir miyim? (yavaþ)
Bana dua Eder misiniz?