• 30 Mayıs 2020, 01:31:38

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ALLAH’tan Razý Olmak!  (Okunma sayısı 871 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
ALLAH’tan Razý Olmak!
« : 19 Temmuz 2011, 09:19:07 »
Yaþamý, kendinizi, baþkalarýný, yaþananlarý anlayabilmenin yegâne tesellisidir razý olmak! Yaþamý diri ve taze tutan rýza iken, ihmal edilense duadýr. Ben, dua üzerine çok düþünülmesi gerektiðini vurgulamak isterim. Zira dua, samimiyetin adýdýr, razý olmanýn… Ve sadece, çýkmazda iken baþvurulmasý gerekli bir ibadet olarak görülürse, iþ asýl o vakit açmaza girer. Oysa hayatta daha neler var, lakin acýnýn külleri savrulunca, unutur bir daha insan, hem yaþadýklarýný hem dua etmeyi.

 Genelde müteessir olduðumuz zamanlarda duanýn ferahlýðýný, rahatlýðýný arzularýz. O vakit arzuladýðýmýz gerçekleþmeyince, inandýklarýmýzdan þüphe duymak, rýzadan uzaklaþmak hiçte zor deðil! Bunun için, öncelikle duaya olan yaklaþýmý deðiþtirmek gerekir. Ancak, insan mutedil zamanlarda da, duanýn bu rahatlýðý yakalayabilirse, bunu öðrenebilirse,  hem geniþ ve bolca dua etme imkânýný yakalayabilir ve hem de bunun ne kadar önemli olduðunu kavrayabilir.

Zira her zaman istekte bulunmak deðildir dua ve razý olmak, dualarýn kabulü ile ortaya çýkan bir durum olmamalýdýr. Biz dua’yý bir muhabbet olarak anlar ve yaþarsak bazý dualarýmýz neden kabul edilmedi diye, düþünüp üzülmeyiz de. Daha önemlisi, yetiþen nesil, ALLAH’a yaklaþýmý bizden görüp öðreniyor. Onlara, dua’nýn bir muhabbet ve sevgi aracý olduðunu kavratmak gerekir. Ve dost olarak ALLAH’ýn yeteceðini bilerek yetiþen neslin, dostla iletiþimleri daha güçlü ve daha saðlam olabilir. Razý olmak, mümin olmanýn hazzýna varmaktýr. Ve razý olmayý böyle öðrenecekler. Yoksa gitgide hiçbir þeyden memnun ve razý olmayan bir nesil yetiþecek!

Biz ALLAH’a, kendisine dua etme ve razý olma imkâný verdiði için hamd edelim! Dualarýmýzýn kabul edilmeyeceðinden korkmayalým! Bizi korkutan, dua etmemizin imkânsýz hale gelmesi olsun. Çünkü o vakit, razý olmakta imkânsýzlaþýr!  Zaten bizi dua’ya çaðýran iç ses, dua’yý kabul edeceðinin iþareti olarak yorumlanabilir. Ýþte bu nedenle ben, yeni neslin dua’yý, sadece, zor zamanlara mahsus bir ibadet olarak algýlamalarýný istemiyorum.

Dua, ayný zamanda insanýn kendine tuttuðu bir aynadýr. Ve bu aynadan yansýyan görüntü net ve parlaksa sizin için ve duanýza dair bir þeyler elde edilebilir. Fakat görüntü net ve parlak deðilse, ayný þeyleri söylenemez. Þunu da söylemeden geçemeyeceðim, parlak sözler dua deðildir. Duanýzýn kendi kelimelerinizle olmasý gerekir. Zaten baþkalarýnýn duasý sizi anlatamaz! Samimide olamazsýnýz! Siz, size ait olaný ortaya koyduðunuzda, o yapmacýlýktan uzak kalmýþ olursunuz. Bu, samimiyeti artýrýr duada! Ama Kuran’ýn haber verdiði dualar böyle deðildir. Onlar âlemþümul ve her insan ihtiyacýný anlatan örneklerdir.

Dua için belirlenmiþ bir vakitte yoktur üstelik! Ýþte sokakta yürüyorsunuz, siz ve ALLAH yalnýzsýnýz. Razý olmak için bir dua fýrsatý! Sizi yürüten ve düþüncelerinizi bilen O’dur. Bu bir vakit olamaz mý dua için? Kaldý ki ruhun dua’ya hazýr olduðu an, dua vaktidir, kabulü de öyle! Birde razý etmeyen, razý olmayý ummamalýdýr.

Ýnsaný dua’ya muhtaç kýlan þey, çoðu defa yalnýzlýk duygusudur. Yalnýzlýk, dostun arandýðý en yoðun anlardýr. Ýnsan bu yalnýzlýðý koyu bir biçimde hissettiði an, duasý daha çoktur. Zira her þey yabancý ama tanýdýk ve dost yalnýz yaratýcý. Yalnýz zamanlarýmda duamýn çokluðunu hatýrlýyorum.

Dua illa dille de olmalý deðil! Zira kelimelere dökülemeyen, döküldüðü zaman aksaklýk, eksiklik ve kopukluklar yaþadýðýmýz da olabiliyor. Ve arzuladýðýnýz huzurda yakalanamýyor kelimelerde. Bazen, kelimeler de kifayetsiz kalýr anlatmakta sizi. Dile getiremesekte ALLAH, içimizden geçenleri de bilmiyor mu? Ýþte ferah zamanlarda, Rabbi anmanýn, önemli bir noktasý daha. Çünkü dar zamanlarda böyle deðildir dua! Birbirine girmiþtir kelimeler ve o telaþ bizi yorgun, çoðu defe da çaresiz ve ümitsiz düþürmüþtür. 

Dua bazen cesaret ister. Ýstediklerini yapabilme cesareti! Olmasýný arzu ettiðiniz her ne ise verildiðinde, onu yaþamak hususunda cesaretlisiniz demektir. Arzuladýðýmýzý yaþamak için, dua etmek cesaret iþidir. Dua bu baðlamda, içimizdeki boþluktan aþaðýya bakabilme, yani yüreðimize bakabilme cesaretidir. Ne istedik ve verildiðinde nasýl yaþayacaðýz! Muhakkak ki baþýmýz dönecektir. Sendeleyecektir, ayaklarýmýz! Ýþte dua, ayaklarýmýzýn saðlamlaþmasý için gösterilen çabadýr. Bu ayný zamanda razý olmanýn, razý etmeye gayret etmeninde iþaretidir.

Eðer duamýzýn kabul edileceðine dair, bir güven yoksa ve bu içimizde bir ümitsizliðin oluþmasýna sebep oluyorsa, ya duamýza, ya dua’yý kabul eden merci’ye güvenmiyoruz. Neden, hep bir endiþe yaþanýr, duanýn kabulü yönünde. Kimedir güvensizliðimiz, dosta mý, yoksa duamýza mý?

Dua varsa dostlukta var, dua varsa kýymetlenen bir þeyler var. Ýþte dostluðun kýymetlenebilmesi için dua’ya ihtiyaç var. Duadan, dostluktan kýymetli ne var? Bir ömür var, hayat diye tükenen. O hayatta bir yürek ve o yürekte ALLAH’a ýsmarladýðýmýz dualarýmýz var, olmalýda. Çok þeyimiz var, çünkü dualarýmýz var. Dualarýmýz varsa, çok þeyimiz var!

Zira dost nezdinde kýymetlenmek ve razý olmak dua’dan geçer. Öyle ise duanýzla kýymetlenin! Razý olmanýn, en güzel adresi dua ve ne yapmak gerekir, sorusunun cevabý dua’da. Ki hayatta, en zor þeylerden biridir karþýlýk bulamamak! Hele bu sevginin karþýlýksýz kalmasý ise, bu kýymet görmediðinizin ifadesidir. Ama ALLAH’ý gereði gibi sevdiðinizde, hissettirir ki, O’da sizi seviyor. Sevmek razý olmanýn adýdýr.

Razý olmak, her halükarda ALLAH’ý hatýrlamak,

Razý olmak, ferah zamanlarda da ALLAH’ý hatýrlamak,

Razý olmak, Rabbi anmanýn tadýna varmaktýr!

Razý olmak, sevginin, dua’nýn, hayatýn, kaybetmenin, kazanmanýn, ümidin, çaresizliðin anlaþýldýðý ve bunlarýn muhasebesinin iyi yapýldýðý zamanlardýr. En önemlisi, Rabbin daha iyi anlaþýldýðý, biricik haldir. Þimdi, engin zamanlarýmýzda Rabbimizi anmanýn ve razý olmanýn vaktidir.  Ki; O’da bizim dapdaracýk zamanlarýmýzda yanýmýzda olsun ve bizden razý olsun!

“Çaðýr beni karanlýk kuyulardan, cesaret ver azýcýk, az birazda ümit, tut beni, çek al düþtüðüm yerden, yeniden ve yenilenerek yürümeme yardým et. Bana o upuzun, ziyade, bereketli,  huzur dolu dualarýmý gönder. Ben þimdi duayý çaðýrýyorum, onunla seni anabilmek, razý edebilmek ve razý olmak için. Bana razý olacaðýn dualarýmý gönder ve yaðmurunda yürüt beni!”

Alıntı
Halise Ekemen

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
ALLAH’tan Razý Olmak!
« Yanıtla #1 : 22 Temmuz 2011, 08:41:46 »
M.Fatih Cýtlak hoca Gönenli Mehmet efendiyi anlattýðý bir sohbetinde mübareðin tavsiye ettiði ve kendisininde sýk sýk gözyaþlarýyla yaptýðý ve yaptýrdýðý bir duadan haberdar etti bizi sevdiðimiz..
Bizde kardeþlerimle paylaþalým bilinsin ve yayýlsýn bu dua..


YARABBÝ  RAZIYIM SENDEN,SENDE RAZI OL BENDEN..

YARABBÝ  RAZIYIM SENDEN,SENDE RAZI OL BENDEN..

YARABBÝ  RAZIYIM SENDEN,SENDE RAZI OL BENDEN..