• 18 Şubat 2020, 13:03:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Orucun ve namazýn vakitleri  (Okunma sayısı 1039 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Erkam

 • Ziyaretçi
Orucun ve namazýn vakitleri
« : 12 Ağustos 2011, 12:04:40 »
Ýslam dünyasýnda ve bu arada ülkemizde yýllardýr Ramazan, bayramlar ve günlük orucun baþladýðý vakit konusu tartýþýlýyor. Son günlerde "sahurun hangi saatte (hangi takvime göre) sona ereceði konusunda farklý açýklamalar yapýldýðý, Diyanet takvimine göre orucun baþladýðý saati 45 dakika daha uzatanlarýn bulunduðu ortaya çýktýðý için bu konudaki sorular yoðunlaþtý.

Son tartýþmalarda meselenin özünü "vakit tespitinde kullanýlan yöntem" oluþturuyor. Astronomlarýn hesapla yaptýklarý tespit mi, yoksa gözlemcilerin bulgularý mý esas alýnacaktýr?

Þu anda fazla gündeme gelmemekle beraber bir tartýþma konusu da ibadet vakitlerini belirlemede kullanýlan "güneþin doðmasý, batmasý, karanlýk, aydýnlýk, þafak" gibi alametlerin ya uzun zaman bulunmadýðý veya bulunsa da insanlarýn hem ibadetlerini yapmalarý hem de günlük hayatlarýný, iþlerini normal olarak yürütmeleri bakýmýndan güçlüklerin ortaya çýktýðý bölgelerde uygulamanýn nasýl olacaðý meselesidir. Biz bu meseleyi bu yazýda ele almayacaðýz.

Deðiþik açýklamalarda temel iddia þudur: Astronomlarýn hesapla ortaya koyduklarý saat ve dakikada mesela fecir (tan yerinin yeterince aðarmasý) oluþmuyor, bu sebeple mesela sabah namazýnýn vakti girmemiþ ve orucun da baþlama vakti gelmemiþ oluyor.

Hesaplamanýn yanýnda gözlemi kullanma tedbiri yýllarca önce gündeme gelmiþ ve gerek ülkemizde ve gerekse mesela Arabistan'ýn yüksek daðlarýnýn üstünde gözlemler yapýlmýþtý. O zaman hesap ile gözlemin örtüþtüðü söyleniyordu, þimdi ise örtüþmediði söyleniyor.

Bu konuda bana gelen þikayetler ve sorular yoðunlaþýnca bir iki yýl önce Din Ýþleri Yüksek Kurulu baþkaný ile temasa geçmiþ, bu konuda bir toplantý yapýlmasýný, taraflarýn konuþmalarýnýn ve tartýþmalarýnýn saðlanmasýný rica etmiþtim. Yeni Diyanet Ýþleri Baþkanýmýza da ayný konuyu ilettim, ilk fýrsatta bunu yapacaklarýný ifade buyurdular. ÝnþaALLAH bu toplantý yapýlacak, ya konu tek bir çözüme baðlanacak veya taraflar birbirini anlayacaklar, farklý görüþler devam ederse herkes kendi görüþü ile amel edecektir ki, bu da meþrudur.

Bu sonucu elde edinceye kadar benim müminlere tavsiyem þudur:

"Diyanet takviminde yazýlan saatte oruç baþlamýyor, sabah namazýnýn da vakti girmiyor" diyenler de yorum yapýyorlar, "giriyor" diyenler de yorum yapýyorlar. Deliller apaçýk ve kesin olsaydý ihtilaf olmazdý. Eðer bir konuda ihtimal varsa, istidlal zayýflar. Bir Müslüman, Ramazan ayý boyunca Diyanet takvimini uyguladýðýnda –diðer iddiaya göre- orucu sakatlanmaz; yalnýzca oruca biraz erken baþlamýþ olur. Ama Diyanet takvimi doðru ise oruca bundan 45 dakika sonra baþlayanýn orucu olmaz. Namaz konusunda ise tersi bir durum vardýr; birinde vakit girmeden namaz kýlýnmýþ olur ki, bu da caiz olmaz. Þu halde tartýþma yapýlýp bir sonuç alýnýncaya kadar oruca baþlamada Diyanet takvimine uyulmalý, sabah namazýný kýlmak için ise "takvimdeki imsak saatine" göre bir süre daha (bence 20 dakika) beklemelidir. Camilerde bu bekleme zaten gerçekleþiyor. Evlerde ise müminler bu deðerli vakti zikir, tefekkür, Kur'an ve nafile namazla deðerlendirebilirler.

Hayrettin Karaman - Yeni Þafak
   


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Orucun ve namazýn vakitleri
« Yanıtla #1 : 13 Ağustos 2011, 12:37:58 »
Bir Müslüman, Ramazan ayý boyunca Diyanet takvimini uyguladýðýnda –diðer iddiaya göre- orucu sakatlanmaz; yalnýzca oruca biraz erken baþlamýþ olur.
Ama Diyanet takvimi doðru ise oruca bundan 45 dakika sonra baþlayanýn orucu olmaz.
Namaz konusunda ise tersi bir durum vardýr; birinde vakit girmeden namaz kýlýnmýþ olur ki, bu da caiz olmaz.
Þu halde tartýþma yapýlýp bir sonuç alýnýncaya kadar oruca baþlamada Diyanet takvimine uyulmalý, sabah namazýný kýlmak için ise "takvimdeki imsak saatine" göre bir süre daha (bence 20 dakika) beklemelidir.


ALLAH razý olsun Erkam kardeþim..vesilenizle bu bilðileri edindik..Bunlarý paylaþtýðýmýzda çýkacak olan mýzýltýlarý duyar gibiyim..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Orucun ve namazýn vakitleri
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2011, 12:48:04 »
Ben öyle girift bir konu olmadýðýný düþünüyorum .böyle olduðu halde neden bir ortak akýl üretmezler anlamýyorum

Erkam

 • Ziyaretçi
Orucun ve namazýn vakitleri
« Yanıtla #3 : 13 Ağustos 2011, 12:49:15 »
Ecmain inþALLAH.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Orucun ve namazýn vakitleri
« Yanıtla #4 : 13 Ağustos 2011, 12:57:11 »
Ben öyle girift bir konu olmadýðýný düþünüyorum .böyle olduðu halde neden bir ortak akýl üretmezler anlamýyorum


Bu konuda bana gelen þikayetler ve sorular yoðunlaþýnca bir iki yýl önce Din Ýþleri Yüksek Kurulu baþkaný ile temasa geçmiþ, bu konuda bir toplantý yapýlmasýný, taraflarýn konuþmalarýnýn ve tartýþmalarýnýn saðlanmasýný rica etmiþtim. Yeni Diyanet Ýþleri Baþkanýmýza da ayný konuyu ilettim, ilk fýrsatta bunu yapacaklarýný ifade buyurdular. ÝnþaALLAH bu toplantý yapýlacak, ya konu tek bir çözüme baðlanacak veya taraflar birbirini anlayacaklar, farklý görüþler devam ederse herkes kendi görüþü ile amel edecektir ki, bu da meþrudur.

Hayrettin Karaman - Yeni Þafak   

 :bekliyorum:

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Orucun ve namazýn vakitleri
« Yanıtla #5 : 14 Ağustos 2011, 01:02:00 »
namazlar konusundaki tereddüt evler için olsa gerek. çünkü bütün camilerde imsak ezaný akabinde mukabele okunur ve takriben 45-50 dakika falan sürer ki bu da namaz için fevkalade makul bir saattir. evlerdeyse her kadýn ya kur'an okuyarak yahut bulaþýklarýný falan yýkýyarak gerekli takribi yarým saati geçirebilir. imsak ezanýyla beraber namaz kýlýnmasýný tasvip edecek kimse yok zaten.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!