Benim forum

GENEL => Gündem => Basýn köþesi => : __MiM__ 30 November 2011, 09:08:22

: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 30 November 2011, 09:08:22
Türkiye Gizem’i, sýnýfýnda yaptýðý o samimi ve içten konuþmasýyla tanýmýþtý. Önce internette ardýndan televizyonlarda fenomene dönüþtü Gizem…

“Ben bu okula ayaklarý ýslanarak geldim” diyordu. "Babam inþaat iþçisi, 6. kattan düþtü, annem benim için çalýþýrken elini kesti, sizde beni üzüyorsunuz” diye sitem ediyordu sýnýf arkadaþlarýna…

Güldük Gizem’in o samimi sözlerine…

Sonra her yerden kýrmýzý kurdeleli ayakkabýlar gönderildi…

Kýrmýzý, parlak, kurdeleli cicileri gelmiþti Gizem’in…

Evine doluþan kameralar, onu o cici ayakkabýlarla çekerken, evlerinde de þenlik vardý…

Çünkü 6 kardeþti Gizem…

Onlarca ayakkabý gelmiþti ve þimdi her kardeþin giyeceði birde ayakkabýsý olmuþtu…

Ne sevimliydin sen Gizem…

Televizyon ekranlarýna çýktýðýnda programa öðretmeninle gitmene izin vermeyen Vali Beye nede cici sitem etmiþtin…

Hepimiz güldük, hepimiz sevdik seni…

Sonra unuttuk…

Günler girdi araya ve biz seni unuttuk Gizem…

Seni de bir anlýk sevdik, güldük, acýdýk, unuttuk iþte…

Biz unuttuk ama vali Þahabettin Harput’un sözüne güvenmiþtik…

Çünkü o, kameralarýn önünde seni makamýnda aðýrlamýþ ve “her türlü sýkýntýnýzda arkanýzdayým” demiþti…

Vali Bey sahip çýkar, dedik…

Vali Bey bacasý tütmeyen o eve misafir olur dedik…

Þahabettin bey fakir dostudur, bu aileyle de çocuklarla da ilgilenir, diye düþündük…

“Kömürcüye 33 TL borcum var” diyen annenin feryadýný, bedava kömür daðýtan devletin valisi duyar diye düþündük…

Ama Gizem’in þofbenden zehirlendiði haberini duyduðumuzda gördük ki Vali Bey, “sýcak koltuðunda oturmaya devam etmiþ…”

Onu tanýyanlarýn ve sevenlerin ona verdiði güveni boþa çýkartmýþ…

Fakirliðini bu kadar aleni duyuran bir çocuða, bir aileye himaye gösterememiþ sayýn vali!

Kameralar önünde millete verdiði sözü unutmuþ…

Evet, affet bizi ki bizde unuttuk seni…

Çünkü Sayýn Valiye güvenmiþtik…

Devletin þefkat yüzünü sana ve ailene gösterir diye düþündük…

Devletin merhamet elleri sizi kucaklar diye sevinmiþtik…

Ama görüþoruz ki olmadý…

Ve seni o þirin halinle kaybettik Gizem…

Kýrmýzý kurdeleli ayakkabýlarýn þimdi mezarýnýn baþýna konulacak, üzüntüm o ki, bizim insanlýðýmýzý hangi kapýnýn önüne koyacaklar…

Ve merak ediyorum sana ve bize söz veren sayýn Vali Harput, Gizem için ve Gizemler için Bursa’da ne yaptý?

Hangi fakirin sofrasýna oturdu, þu soðuk kýþ günlerinde sýcak odasýndan çýkýpta bacasý tütmeyen ev aradý mý?

Bursa! Ey serhat þehri Bursa!

“Dicle’de bir kurt kapsa bir koyunu, sorar adli ilahi Ömer’den onu” diyen anlayýþýn insanlarý!

Þimdi Gizem’in hesabýný verir misiniz?Fatih Bayhan
: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 30 November 2011, 09:16:49
bu haberi duyduðumdan  bu yana gözümden yaþ kurumadý, inanýn.
can evimden vurdu beni gizem!
***
M. Akif merhum'dan bir gün yoksulun biri çok acil bir ihtiyacý için 20 tl. para istemiþ. ne ki, merhum'un cebinde deðil 20 tl., 20 kuruþ dahi yok...
öyle müteessir olmuþ ki, açmýþ ellerini arþ'ýn sahibine ve aðlayan gözleriyle yakarmýþ:
"ALLAHým, ya bana bu merhamet dolu kalbi vermeseydin, ya da beni para sahibi kýlsaydýn!"
***
bugün ben ayný durumdayým, müþtekiyim, muzdaribim, bi'kesim:
"ALLAHým, ya bana bu insanlara yardým edecek bir konum, makam verseydin, ya da bunca merhamet vermeseydin!"
affola Rabbim,
senden baþka kime arzedeyim ki ben derdimi!
: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 30 November 2011, 09:31:03
Başkan Kızlar l Kanal D Ana haber (http://www.youtube.com/watch?v=UtP1plC-Knk#)

gizem'in videosunu buraya aldým. yüreðim paramparça olarak.
seni asla unutmayacaðým güzel kýzým,
seni çok sevmiþtim...
o minicik yüreciðindeki sorumluluk duygusu,
o yürek paralayan hikayeni...
***
Sen büyük Rabbimin sonsuz rahmetine, cennetine uçtun ya,
seni unutan, ömer olamayan 'sorumsuz'larýn gerçek yüzlerini
bize göstererek!
alný secdeli dediðimiz, müslüman zannettiðimiz sorumsuzlarý...
***
ve bize büyük bir ders daha býraktýn güzel kýzým...
müslümanlýðý namaz kýlmaktan ibaret sananlara tokat bir ders:
ömer kýldýðý namazlarý ile deðil,
geceleri sýrtýnda taþýdýðý un çuvallarý ile ömer olmuþtu.
unuttuðumuz bu gerçeði bize yeniden hatýrlattýn...
bu kahpe dünyadan ayrýlmakla sen zarar etmedin, çok þey kazandýn aslýnda ya...
ama biz kaybettik!
: Gizem'in hesabý
: Rusenim 30 November 2011, 21:09:32
Bu kýz rahmetli mi oldu :( Mim abi ?
: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 30 November 2011, 23:18:21
Bu kýz rahmetli mi oldu :( Mim abi ?

he ya rahmetli oldu ablacým, maalesef.
rahmetli olmasaydý hiç bunca acý hisseder miydim hiç?
ne ki o vali bozuntusu yok mu, onu hiç affedemiyorum iþte.
****
rusenim ilk yazýyý iyi oku! :)
: Gizem'in hesabý
: Rusenim 30 November 2011, 23:24:42
he ya rahmetli oldu ablacým, maalesef.
rahmetli olmasaydý hiç bunca acý hisseder miydim hiç?
ne ki o vali bozuntusu yok mu, onu hiç affedemiyorum iþte.
****
rusenim ilk yazýyý iyi oku! :)
Ama Gizem’in þofbenden zehirlendiði haberini duyduðumuzda gördük ki Vali Bey, “sýcak koltuðunda oturmaya devam etmiþ…”

ufffffffffffffffff............(((((ALLAHým rahmet eylesin meleðe.. mekaný cennet olsun ... peki ya ailesi?
: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 01 December 2011, 00:14:10
peki ya ailesi?

sence rusenim?
nasýl olabilir, tahayyül edebiliyor musun hiç ablam?!
ha zehirlenmiþler midir diye soruyorsan, yok!
onlar sað ve hayatta...
yenisini alamadýklarý yýrtýk botlarýný alýp gözyaþlarýyla tozunu yýkýyorlardýr mutlaka!
: Gizem'in hesabý
: Rusenim 01 December 2011, 13:30:25
sence rusenim?
nasýl olabilir, tahayyül edebiliyor musun hiç ablam?!
ha zehirlenmiþler midir diye soruyorsan, yok!
onlar sað ve hayatta...
yenisini alamadýklarý yýrtýk botlarýný alýp gözyaþlarýyla tozunu yýkýyorlardýr mutlaka!

ailesi sað mý diye sordm abi.. kötü durum fena.. ((( Güzel gizemcik
: Gizem'in hesabý
: Rusenim 01 December 2011, 21:51:46
Bursa'nýn Orhangazi ilçesindeki evlerinin banyosunda þofbenden zehirlenerek hayatýný kaybeden Gizem Bera Yüksel'in (11) tedavisi devam eden ablasý Ýrem Silay Yüksel (12) de tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.  :(((( Acý üstüne acý biber yemek bu  ya hatta beterii.. ötesi.. içim tuhaf... ALLAHým her iki meleðin de mekanýný cennet eylesin.. Amin..
: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 01 December 2011, 21:55:05
anasý babasý için söyleyecek söz bulamýyorum.
ne çetin bir imtihandýr bu onlar için, Rabbim kolaylýk versin, sabr-ý cemil ihsan etsin.
ben bu kadar acý duyduysam onlarýn halini tahayyül bile edemiyorum.
: Gizem'in hesabý
: Rusenim 01 December 2011, 22:21:50
anasý babasý için söyleyecek söz bulamýyorum.
ne çetin bir imtihandýr bu onlar için, Rabbim kolaylýk versin, sabr-ý cemil ihsan etsin.
ben bu kadar acý duyduysam onlarýn halini tahayyül bile edemiyorum.

Sözün bittiði andýr Sevgili Abimm : ( Çok acýdý içim ...Vali bey rahat rahat otursun koltuðunda.. Gizemcikler ölmesin :(
: Gizem'in hesabý
: AFFE 02 December 2011, 09:15:43
Yüce RABBÝM daha çok sevmiþ gizemi yanýna aldý melek oldu o saf güzelleðiyle çoooook üzüldüm çok aðladým annesi dediya 5 liralýk bir penye istemiþdi en son alamadým diye orda ben yýkýldým 5 lirayý yeri geliyo çocuðumuza tost parasý deyi veriyoruz kendimi hesaba çektirdi gizem bana
: Gizem'in hesabý
: Cecenyam 02 December 2011, 13:03:00
Ne Gizem'ler var da haberimiz yok! :((

Üzüldüm gerçekten, üzülmek neyi deðiþitrecekse!...
: Gizem'in hesabý
: BeSney 02 December 2011, 19:16:10
:(ALLAH rahmet eylesin nurlar içinde yatsýn sýnýf baþkaný Gizem..
: Gizem'in hesabý
: kasým 06 December 2011, 22:49:22
ALLAH rahmet öylesin...
Kussura bakmayýn ama merak ettim.
Valinin maddi yardýmda bulunma gibi bir sorumluluðu var mý ?
: Gizem'in hesabý
: __MiM__ 07 December 2011, 00:15:53
Valinin maddi yardýmda bulunma gibi bir sorumluluðu var mý ?

bak þimdi sevgili kasým, sana ne diycem biliyor musun?!
eðer bu vali solcu, ateist, komunist falan olsaydý, onu asla suçlamazdým. normal derdim. çünki sahiden sizin de dediðiniz gibi kanuni bir mecburiyeti yok.
ama bu valiyi biz yýllarca dindar, hz. ömer þuurunda, ALLAH korkusu olan bir gönül adamý olarak tanýmýþtýk.
benim de, diðer müslümanlarýnda böyle tanýdýðý bir adamýn belki kanuni bir mecburiyet yok, tamam...
ama, bir müslüman olarak var, evet!
bizim için iman etmiþ kiþiler, ki... hele de böyle bir makamdaysa....
geceleri sýrtýnda un taþýyýp yoksul evi arayan bir hz. ömer olmak zorundadýr.
benim için birinin müslümanlýðýnýn ölçüsü, seccade üstünde kýldýðý namazlar deðildir.
tek bir yoksul dahi kalmayýncaya kadar uyku uyuyamamaktýr!
kaldý ki gizem onun yanýna gelmiþti, haberliydi gizemin durumundan...