Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : BeSney 08 June 2012, 13:18:15

: yüksek yüksek tepelere
: BeSney 08 June 2012, 13:18:15


Bu öykü Malkara köylerinden alýnmýþ olup belli bir kiþinin dilinden yazýya geçirilmiþ deðildir. Çevrede herkes tarafýndan bilinen bir öyküdür. Söylentiye göre, çok eskiden köyün birinde Zeynep isimli çok güzel bir kýz vardýr. Onaltýya yeni bastýðýnda Zeynep'i köylerindeki bir düðünde aþýrý (yabancý) köylerden gelen Ali isimli bir genç görür. Ali Zeynep'i çok beðenir ve köyüne döndüðünde kýzýn babasýna hemen görücü gönderir. Zeynep'i Ali'ye verirler. Kýsa bir zaman sonra düðünleri olur. Ali, Zeynep'i alýp aþýrý köyüne götürür.

Zeynep'in gelin gittiði köy ile kendi köyü arasý üç gün üç gece çeker. Bu kadar uzak olduðundan dolayý Zeynep, anasýný babasýný ve kardeþlerini tam yedi yýl göremez. Bu özlem Zeynep'in yüreðinde her gün biraz daha büyüyerek dayanýlmaz bir hal alýr. Köyün büyük bir tepesinde bulunan evinin bahçesine çýkarak kendi köyüne doðru dönüp için için kendi yaktýðý türküyü mýrýldanýr ve gözleri uzaklarda sýla özlemini gidermeye çalýþýrmýþ.

Oysa kocasý, Zeynep'in bu özlemine pek aldýrýþ etmez. Kaldý ki eski sevgisi de pek kalmadýðýndan kendini fazlaca horlamaya, eziyet etmeye baþlar. Sonunda bu özlem ve kocasýnýn horlamasý Zeynep'i yataklara düþürür.
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasýnlar

            Aþrý aþrý memlekete kýz vermesinler

            Annesinin bir tanesini hor görmesinler


                        Uçan da kuþlara malum olsun ben annemi özledim

                        Hem annemi hem babamý hem köyümü özledim

 

            Babamýn bir atý olsa binse de gelse

            Annemin yelkeni olsa açsa da gelse

            Kardeþlerim yollarýmý bilse de gelse


                        Uçan da kuþlara malum olsun ben annemi özledim

                        Hem annemi hem babamý hem köyümü özledim


Gün geçtikçe hastalýðý artan Zeynep'in düzelmesi için, köyden gelip gidenler de anasýnýn babasýnýn çaðrýlmasýný salýk verirler. Baþka çare kalmadýðýný anlayan Zeynep'in kocasý da anasýna babasýna haber vermeye gider. Altý gün altý gecelik bir yolculuktan sonra bir akþam üstü Zeynep'in anasý babasý köye gelirler, Zeynep'i yatakta bulurlar. Periþan bir halde Zeynep hala türküsünü mýrýldanmaktadýr. Ayný türküyü anasýna babasýna da söylemeye baþlar. Çevresindeki bütün köy kadýnlarý duygulanýp göz yaþý dökerler. Annesi fenalýklar geçirir ve bayýlýr.

Zeynep hasretini giderir, giderir ama artýk çok geç kalýnmýþtýr. Bir daha onmaz, sonu ölümle biter. Herkes Zeynep için göz yaþý döker. Ýþte o gün bu gündür bu türkü ayrýlýðýn türküsü olarak söylenip durur.
alýntý..
: yüksek yüksek tepelere
: AFFE 08 June 2012, 17:22:56
Uçan da kuþlara malum olsun ben annemi özledim

                        Hem annemi hem babamý hem köyümü özledim
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
: yüksek yüksek tepelere
: ebu musab 08 June 2012, 18:06:11
:(
: yüksek yüksek tepelere
: yorgun 09 June 2012, 19:26:12
Vatanýmý özledim........
: yüksek yüksek tepelere
: AFFE 09 June 2012, 22:22:34
çocukluðumu sobanýn yanýnda kývrýlýp ýsýnmayý özledim.. :sad: :sad: :sad:
: yüksek yüksek tepelere
: __MiM__ 10 June 2012, 00:20:52
bi zamanla bu sayfalara ruh katan, heyecan getiren bütün eski dostlarý özledim.
: yüksek yüksek tepelere
: AFFE 10 June 2012, 11:58:56
bi zamanla bu sayfalara ruh katan, heyecan getiren bütün eski dostlarý özledim.
  MiM hocam gönüller bir olsun inþALLAH eskisi gibi oluruz dostlar gene toplanýr mühim olan gönüller bir olsun