Benim forum

MERAKINI GÝDER => Çok þey mi bildiðini sanýyorsun? => : __MiM__ 29 September 2009, 18:59:34

: bunlarý biliyor muydunuz?
: __MiM__ 29 September 2009, 18:59:34
-Bal bozulmayan tek gýdadýr.

-Ördeðin sesi yanký yapmaz.

-Denizyýldýzlarýnýn beyni yoktur.

-Üzüm mikrodalga fýrýnda patlar.

-Ýnsan yýlda en az 1460 rüya görür.

-Ýçtiðimiz sular 3 milyar yaþýndadýr.

-Karýnca iki hafta su altýnda yaþayabilir.

-Ýnsan kalbi dakikada 60-80 defa çarpar.

-Üzümü mikrodalgaya koyarsanýz patlar.

-Parmak izi gibi herkesin dil izi de farklýdýr.

-"Pi" sayýsýnýn bir milyarýncý rakamý 9'dur.

-Dünyada insanlardan daha çok tavuk var.

-Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.

-Ýnsanýn kalça kemiði betondan daha saðlamdýr.

-Hiçbir kaðýt 7 defadan fazla 2'ye katlanamaz.

-Türkiye'de Mehmet adýnda 1 milyon 229 kiþi var.

-Sabahlarý elma kahveden daha fazla uykunuzu açar.

-Yerçekimsiz ortamda mum alevi küre þeklinde olur.

-El týrnaklarý ayak týrnaklarýndan 4 kat daha hýzlý uzar.

-Otomobil sayýsý insan sayýsýndan 3 kat daha hýzlý artýyor.

-Doðum gününüzü en az 9 milyon kiþiyle paylaþýyorsunuz.

-Bir bardak sýcak su buzdolabýnda soðuk sudan daha çabuk donar.

-Günde 24 saat sayý saysanýz 1 trilyona ulaþmanýz 31 bin 688 yýl alýr.

-Dünyada bir yýlda gerçek paradan daha fazla Monopol parasý basýlýyor.

-Eksi 90 derecede nefesimiz havanýn ortasýnda donar ve düþer.

-Vücudumuzdaki tüm damarlarý uç uca ekleseniz 19 bin 200 kilometre eder.

-Çin'de Ýngilizce konuþan kiþi sayýsý Amerika'dan daha fazladýr.

-Elma soðan ve patatesin tadý aynýdýr. Fark sadece tamamen kokularýndan kaynaklanýr. Aslýnda hepsi tatlýdýr.

-13 rakamýnýn uðursuz olarak bilinmesi nedeniyle ABD'de birçok otelde 13. katta oda bulunmaz.
-En uzun boylu insan 1940 yýlýnda ölen 272 metre boyunda ABD'li R.P. Wadlow olmuþtur.

-Kibrit kutusu büyüklüðündeki altýn külçesi yufka gibi açýlarak bir tenis kortu büyüklüðüne kadar yýrtýlmadan uzatýlabilir.

-Einstein 9 yaþýndan sonra akýcý konuþmaya baþladý. Aile onda zihin geriliði olduðunu bile düþündü.

-Ýnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazýný boþaltmak için esner.

-Ýnsan bir günde 28-33 bin litre hava 500-700 litre oksijen 2 kilogram yiyecek tüketir.

-Dünyanýn en hýzlý kuþu Boðazlý Kýrlangýç'týr. 3 saniye süreyle saatte 128 km. sürate ulaþmýþtýr.

-Michel Jordan bir yýlda Nike'den Nike'ýn Malezya fabrikasý personelinin hepsinden fazla para kazanýyor.

-ABD Ohio'da lisans olmadan fare yakalamak yasaktýr.
-Eðer ayný zamanda aksýrýr hýçkýrýr ve gaz çýkarýrsanýz patlarsýnýz.

-Aþýk olduðumuzda beynimiz "phenylethylamine" üretir. Bu kalp atýþýnýzý hýzlandýrýr ve sizi mutlu yapar. Mu kimyasal madde çikolatada da vardýr.

-Uzayda yerçekimi olmadýðý için astronotlar aðlayamaz. Çünkü gözyaþý aþaðý düþmez.

-Birinci Dünya Savaþýnda Fransa ülkedeki tüm taksileri tüm taksileri devraldý ve askerler cepheye bu taksilerle taþýndý.

-1994 Dünya Kupasý'nda Bulgaristan futbol takýmýnýn 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonu "OV" ile bitiyordu.

-Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmaz sizi gizler. Sivrisineðin alýcýlarýný bloke ederek sizin orada olduðunuzu anlamalarýný engeller.

-Kahve sarhoþ bir insanýn ayýlmasýna yardýmcý olmaz. Hatta çoðu zaman alkolün etkisinin artmasýna yol açar.

-Kereviz yerken harcanan kalorikerevizin içindeki kaloriden daha fazladýr.

-Bir pire kendi büyüklüðünün 150 kat yüksekliðine zýplayabilir. Bu oraný tutturmak için insanýn yaklaþýk 30 metre zýplamasý gereklidir.

-Klinik ölüm sonrasý insan 5 dakika içinde hayata geri getirilebilir. 5 dakika sonra beyin hücreleri ölmeye baþlar ama yine de bu süreyi 5 dakika daha uzatmak mümkündür.

-Ýnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciðerle midesiz dalaksýz yaþayabilir ama karaciðersiz bir dakika bile yaþayamaz.

-Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla þeker vardýr.-Soðuk havalarda ýsýnmak için alkol almak son derece tehlikelidir. Yüzeysel damarlarda geniþlemeye yol açan alkol bir süre kendinizi ýsýnmýþ gibi hissetmenize yol açarken vücudun ýsý kaybýný kolaylaþtýrýr. Bu da donmayý çabuklaþtýrýr.

-Macar Yanosh Voven ve karýsý Sara dünyada en uzun aile hayatý sürmüþler. Onlar 147 sene beraber yaþamýþlar. Yanosh 172 Sara 164 sene yaþamýþtýr. Öldüklerinde en küçük çocuklarýnýn 116 yaþý varmýþ.

-En büyük kuþ yumurtasý devekuþunundur. 15 - 20 santimetre uzunluðunda ve ortalama 1.7 kilogram aðýrlýðýndadýr. Kaynatýlarak piþirilmesi 40 dakika sürer.