Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : __MiM__ 09 December 2009, 00:29:00

: çift candarma/artvin türküsü
: __MiM__ 09 December 2009, 00:29:00
''Grup Vadi'' -Çift Jandarma Geliyor - (http://www.youtube.com/watch?v=VYldnQEOnos&feature=related#)
: Ynt: çift candarma/artvin türküsü
: insan 10 December 2009, 23:34:40
Müzik'se konu :baþlýk neden türkü ?
Müziðimiz "Türkü" ile mi sýnýrlý ?Yoksa "biz" sadece türkü mü ,dinliyoruz ?Müzik deryasýna açýlýyorsak ...Bayaðý engin ve derin bir konuya baþlamýþsýnýz demektir.
Her bir müzik türüne bölüm açýcakmýsýnýz ?
Peki esaslar neler ?

: Ynt: çift candarma/artvin türküsü
: __MiM__ 10 December 2009, 23:58:35

Her bir müzik türüne bölüm açýcakmýsýnýz ?
Peki esaslar neler ?


yo, öyle bir niyetim yok...
her bir müzik türü için bölüm açarsak sitede baþka yer kalmaz herhal.
ama bu milletin kendi özünden, benliðinden iki tür müzik istinbat eder...
türk halk müziði, avam için...
türk san'at mûsikisi, havvas için...
biz diðerleri için benliðimizi iþgal eden virüsler gözüyle bakarýz....
bu virüslerin etkisel dozajlarý bazen aðýr tahribatlara yol açarken bazen de tolore edilebilecek seviyede kalýrlar...
esaslarýmýz, hassaten erkek sesi olmasýna özen gösteririz, çok mecburi kalmadýkça...
ayrýca, dinlediðimiz türkü ve þarkýnýn sözlerinin inaçlarýmýzla mütenakýz olmamasýdýr.
***
: Ynt: çift candarma/artvin türküsü
: insan 11 December 2009, 08:32:38
(her bir müzik türü için bölüm açarsak sitede baþka yer kalmaz herhal.
ama bu milletin kendi özünden, benliðinden iki tür müzik istinbat eder...
türk halk müziði, avam için...
türk san'at mûsikisi, havvas için...
biz diðerleri için benliðimizi iþgal eden virüsler gözüyle bakarýz....
bu virüslerin etkisel dozajlarý bazen aðýr tahribatlara yol açarken bazen de tolore edilebilecek seviyede kalýrlar...
esaslarýmýz, hassaten erkek sesi olmasýna özen gösteririz, çok mecburi kalmadýkça...
ayrýca, dinlediðimiz türkü ve þarkýnýn sözlerinin inaçlarýmýzla mütenakýz olmamasýdýr.)
******
Madem iki müzik türü var "siz" ce (!) ikisini bir arada toplamanýz daha pratik olmaz mý ?
"Yeni" kelimesi þýk durduðu için mi (?) kulanýlýr ? "Yenilik yapýlmalý "inancýnýn bir göstergesi olarak mý ?
San-at ve halk müziði "evet dinlenir" ama artýk bizim "bizimden kastým benim gibi virüslere bulaþanlar" daha farklý müzik türlerimiz de var. Ýnancýmýzý ifade eden,bize göre deyiþtirilmiþ müzikler...
Klasik batý müziðinin için de, neden "dini simgeler barýnmasýn,veya"inancýmýz"  ifade edilemesin ?
Rock: bizden olamaz mý?
Var ama (!)gayette klas bir müzik..Bizler gibi yaþayan temsilcileri var..
Rap :"buda bir müzik" gençlerin dinlediði ve içlerinden çok özel kiþiler, bu müzik türü ile pek çok cami yüzü görmemiþ çocuða ,ALLAH bilincini aþýlýya biliyor !
***
Bilmiyorum efendim ama bence kalýp sakýncalý..Müzik ile "zor" gibi görünen pek çok þey ,"kolay"a çevrile bilinir..
Müzik konuysa eyer ;yelpaze geniþ tutulmalý...