Benim forum

MERAKINI GÝDER => Çok þey mi bildiðini sanýyorsun? => : SaBa_YeLi 22 January 2010, 15:39:22

: Meyvelerdeki Mucize Yaratýlýþ
: SaBa_YeLi 22 January 2010, 15:39:22
Bitkiler, ALLAH’ýn yaratma sanatýndaki muhteþemliðin en çok tecelli ettiði canlýlardandýr. Her biri farklý renk, koku, tat ve görüntüde olan bitkilerin insanlar için çok önemli faydalarý vardýr. Örneðin meyve ve sebzeler insanlarýn ihtiyacý olan pek çok vitamin ve minerali bünyesinde barýndýrýr. Bitkiler fotosentez yaparak ihtiyacýmýz olan oksijeni saðlar.
 
Meyvelerin nasýl oluþtuðunu hiç düþündünüz mü? Küçücük bir tahta parçasý olan tohumun topraða atýlmasý ile tohum büyüme sürecine baþlar. Ayný gibi görünen her bir tohum, aslýnda bambaþka tat, koku ve lezzetler barýndýrýr bünyesinde. Tahta bir gövdeye sahip her bir aðaç, hangi meyveyi üreteceðini bilir. Muz, mandalina, kiraz, elma, portakal veya kayýsý gibi farklý farklý meyveler verir. Bu meyvelerin her biri renk, koku, tat ve vitamin olarak birbirinden çok farklýdýr.
 
Her meyveyi oluþturan renkler son derece uyumlu ve göze hoþ gelecek þekilde yaratýlmýþtýr. Örneðin karpuzun dýþ kýsmý yeþil, içi ise yeþilin zýttý olan kýrmýzý renktedir. Sarý renkteki muzun çizgileri, yine sarýnýn tonu olan kahve renkte oluþur. Portakal ve mandalinanýn dýþý turuncu, içi ise onun bir ton daha açýðýdýr.
 
"Yerde sizin için üretip-türettiði çeþitli renklerdekileri de (faydanýza verdi)..." (Nahl Suresi, 13)
 
Bu meyvelerin kokularýna gelince, her bir meyvenin kokusu kendine özgüdür ve gözleriniz kapalýyken dahi hangi kokunun hangi meyveye ait olduðunu seçebilirsiniz. Parfüm sektörünün taklit etmeye çalýþtýðý ancak orijinalindeki kokuya asla ulaþamadýðý bitkilere kokusunu veren, her þeyin yaratýcýsý ve Sani (1) olan ALLAH’týr.
Onda meyveler ve salkýmlý hurmalýklar var. Yapraklý taneler ve güzel kokulu bitkiler. (Rahman Suresi, 11- 12)
ALLAH, merhamet edenlerin en merhametlisidir ve biz kullarý için yarattýðý meyveleri de bozulmadan uzun süre dayanabilmesi için ambalajlamýþtýr. Kabuklarý soyulmadýðý sürece uzun süre bozulmadan kalabilen meyveler, soyulduklarý anda dayanýklýlýðýný koruyamaz ve bozulmaya baþlarlar. Ambalajýný soyduðumuz meyvelerin içleri ise rahatça yiyebileceðimiz þekilde yaratýlmýþtýr. Örneðin portakal ve mandalina gibi sulu meyveler dilimlenmiþ, yemeye hazýrdýr.
 
Bu meyvelerin bir baþka özelliði daha vardýr. Kýþ aylarýnda “C” vitamini yönünden zengin portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler yetiþir. Yaz aylarýnda ise su ihtiyacýmýzý karþýlayan karpuz, kavun, üzüm gibi meyveler aðýrlýktadýr.
 
Bütün bu meyveler, çamurlu toprakta yetiþen bir tahta parçasýnýn içinden çýkar. Bu mucize, üzerinde düþünüp þükretmemiz gereken çok önemli bir konudur.
 
Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz onu dirilttik, ondan taneler çýkarttýk, böylelikle ondan yemektedirler. (Yasin Suresi, 33)
 
 
1-Sanatçý, nihayetsiz güzellikleri sanatýnýn içinde yaratan