Benim forum

SANAT => Edebiyat => Büyüklerden inci gibi söz düþer => : mis@fir 25 March 2010, 18:45:37

: Edep'le ilgili hikmetli sözler...
: mis@fir 25 March 2010, 18:45:37
* Utancý giden kimsenin kalbi ölür.
Hz.Ömer (R.A.)

*Edep döküntüleri,altýn döküntülerinden daha hayýrlýdýr.
Hz.Osman (R.A.)

* Edep aklýn sûretidir.
Hz.Ali (R.A.)

* Ulu kiþi,ârif bir insan,Rabbine karþý edebini býraktý mý mutlaka helâk olur.
Yahya b.Muaz (R.A.)

* En güzel edep,güzel ahlaktýr.
Hz.Ali (R.A.)

* Ýnsanlýk âdâbýný,ilimden evvel,öðrenmek lâzýmdýr.
Ýmâm MÂLÝK (Rah.A.)

* Ayýp ve kabahatten korkmayan ile düþüp kalkmak,kýyamet gününde insana utanç verir.
Ýmam ÞÂFÝÎ (Rah.A.)

* Ýnsana,fâidesiz çok bilgiden ziyâde,edep ve yüksek terbiye lâzýmdýr.
A.Ýbni Mübârek (Rah.A.)

* Edep,tecrübe ile (yani bizzat yaþanarak) kazanýlýr.
Ýmam MÂVERDÎ (Rah.A.)

* Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandýrýrsan ceâlandýr,yalnýz hicab (utanma) zilleti ile cezâlandýrma.
Ýmam KUÞEYRÎ


* Ýnsanýn ilim ve edebi,en büyük varlýðýdýr.Eskimez,çürümez,kaybolmaz.
MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

* Dünya gecesinin aydýnlatacak þemâlarýn en güzeli ve parlaðý:Edeptir.
MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Utanma insanýn ruhunda asýldýr.Ýnsaný insan olarak muhafaza eden de budur.
Nâsr-ý HUSREV (Rah.A.)

* Ýnsanla hayvan arasýndaki fark edeptir.
MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Her þeyin bir hizmet edicisi vardýr.Dinin hizmet edicisi de edeptir.
Abdullah Nibbaci (Rah.A.)

* Ýlim meclisine girdim,kýldým talep, Ýlim tâ gerilerde kaldý,illâ edep illâ edep.
Ziya PAÞA

* Setreter aybýný insanýn hep, Ne güzel câme imiþ,sevb-i edeb. Edep elbisesi insanýn ayýbýný göstermeyen ne güzel elbise imiþ.
Sümbül-ZâdeEDEP BÝR TAÇ ÝMÝÞ NÛR-Ý HÜDADAN
GÝY O TACI EMÝN OL HER BELÂDAN
Edebini bilenlerden olmamiz temennisiyle;
[/size]
: Ynt: Edep'le ilgili hikmetli sözler...
: mis@fir 25 March 2010, 18:47:34
Ey insanoðlu! ALLAH’ý sevmek, ALLAH’a gitmek istiyorsan,

maddi ve mânevi her iþinde edeb ile gir, irfan ile çýkmaya çalýþ.- Beni Rabbim edeblendirdi. Ve ne güzel edebledi.

- Âdemoðlunun edebden nasibi yoksa, insan deðildir.

- Edeble süslenmeyen akýl, silâhsýz kahramandýr.

- Edeb: Aklýn dýþtan görünüþüdür.

- Edeb: Eline, diline ve beline sahip olmaktýr.

- Edeblerin anasý, az konuþmaktýr.

- Edeb olmadýkça asalet düzelmez.

- Edeb, þeytaný öldüren bir silahtýr.

- Edeb, en hayýrlý sanattýr. Hakk’a giden yolun azýðýdýr.

- Edeb, olgunlaþmanýn ilk þartýdýr.

- Edebi terk eden, ârif deðildir.

- Edebden mahrum olanlar, Hak dergâhýndan kovulurlar.

- Edebi olmayanýn güvenilir ilmi yoktur.

- Hakikat’ten maksat, ancak edebdir.

- Hakiki edeb, nefsi terketmektir.

- Ayýplarýnýzý edeble örtünüz.

- Hakiki güzellik, ilim ve edeb güzelliðidir.

- Ýnsanýn ziyneti, edebin tamamýdýr.

- Evlâdýna edeb öðretmeyen, düþmanlarýný sevindirir.

- Ruhen yükselmek, ancak edeble mümkündür.

- Akýllý, edebi edebsizden öðrenir.

- Ýlim þerefi ve edeble Âdem, melekten üstün oldu.

- Þeytan ALLAH’ýn huzurundan, edebi terkettiði için kovulmuþtur.

- Edeb dýþý hareketler, feyzi keser. Ve sahibini sultanýn gönlünden uzaklaþtýrýr.

- Sohbet bir cesettir. Edeb ise, o cesedin ruhudur.

- Ýmanýn hakikatine ermek için, yakîn bilgi; yakîn için, ihlâslý amel; ihlâslý amel için,

farzlarý edâ; farzlarý eda için, sünneti tatbik; sünneti tatbik etmek için de, edebi korumak lâzýmdýr.

- Edeb; insaný her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktýr.

- Her þey çoðaldýkça ucuzlar. Fakat edeb çoðaldýkça, deðeri artar.

- Edeb, kendisinden yükseðini çok görmemek, kendisinden aþaðýsýný da hor görmemektir.

- Üstadýnýn edebi ile edeblenmeyen, sünnet ve hadisle edeblenemez. Sünnet ve hadisle edeblenemeyen de âyet ve Kur’an’la edeblenemez.

- Edeb güzelliði, kiþiyi nesebe muhtaç etmez.

- Edeb, insaný utanýlacak þeylerden koruyan melektir.

- Edeb, Rasûlullah’ýn sünnetine uygun hareket etmektir.

- Edebden daha üstün þeref yoktur.

- Edeb kaidelerinin en alt derecesi, bir kimsenin, cehaletini sezdiði yerde durup, onu gidermesidir.

- Ýlim elde etmek isteyen, edebli olsun.

- Ýyi amel sahibi olmak isteyen, edebli bir þekilde ilim sahibi olmaya baksýn.

- Muhabbet ehli, sevgi iþinde iyi niyete sahip oldukça, edebleri artmaya baþlar.

- Edeb, nefsi gerektiði þekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.

- Edeb, insanýn mutlak bir fazilet kaynaðýdýr.

- Cennet’teki makamlara, amel ve edeble ulaþýlýr.

- Edebin dostlarý: Hayâ, Samimiyet, Teslimiyet, Muhabbet, Niyet, Ýtaat, Gayret, Sohbet ve Hizmettir.

Kaynak: Gozyasi Dergisi