Benim forum

HAYATIN ÝÇÝNDEN => Hayatýmýzdan Kesitler => Yaþanmýþ Hayat Hikayeleri => : __MiM__ 15 December 2010, 16:24:40

: "Bir hiç uðruna!"
: __MiM__ 15 December 2010, 16:24:40
ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAÞI yýllarýnda, Almanlara karþý mücadele eden bir Fransýz birliðinde çarpýþan iki arkadaþtan biri, aðýr yaralanmýþtý. Geri çekilen Fransýz birliði, yaralý askeri çatýþma alanýnda býrakmýþtý. Yaralý askerin arkadaþý, çatýþma alanýna dönüp arkadaþýný getirmek istiyordu. “Arkadaþýn herhalde ölmüþtür” dedi komutan. “Onun cesedini getireyim derken kendi hayatýný tehlikeye atmanýn gereði yok.” Fakat, askerin bitmek bilmeyen ricalarý karþýsýnda, komutan yumuþadý. Ne var ki, çatýþma alanýndan geri dönen askerin sýrtýnda, yaralý bir beden deðil, bir ceset vardý. “Görüyorsun” dedi komutan, “bir hiç uðruna hayatýný tehlikeye attýn.” “Hayýr” diye cevap verdi asker. “Onun benden istediði þeyi yaptým ve ödülümü aldým. Onu kaldýrýp kollarýmýn arasýna aldýðýmda, henüz ölmemiþti. ‘Biliyordum Tom’ dedi, geleceðini biliyordum. Beni yalnýz býrakmayacaðýný biliyordum.
 
 
selim GÜNDÜZALP