Benim forum

DÝNÝ KONULAR => Multimedia => Ezgiler => : Sabâ 15 April 2011, 20:36:39

: Kýyamlar Durmaz
: Sabâ 15 April 2011, 20:36:39
Kýyamlar Durmaz

kıyamlar durmaz (yesrib yolunda) (http://www.youtube.com/watch?v=hP0pC3IAgLc#)
: Kýyamlar Durmaz
: Sabâ 15 April 2011, 20:39:04
Yesrip Yolunda (http://www.youtube.com/watch?v=DltZrfIprRk#)
: Kýyamlar Durmaz
: ebu musab 15 April 2011, 21:02:47
o güzel resul yesrib olunda  :gul:


ama bir resim var klipte mücahit þeyh usame bin laden diye  :hmm:
: Kýyamlar Durmaz
: Sabâ 15 April 2011, 21:04:57
Biliyorum.

Öyle veya deðil. Bana bir zararý yok :)

Uygun deðil diyorsanýz kaldýrýrz.
: Kýyamlar Durmaz
: ebu musab 15 April 2011, 21:20:05
olurmu öyle þey ne haddimize.
ben sdece  onun mücahidliði konusunda hala düþünüyorum.
: Kýyamlar Durmaz
: Sabâ 15 April 2011, 21:35:06
Cennet karþýlýðý canýný ortaya koyanlardansa ne mutlu.

Aksi ise yine karþýlýðýný verecek olan Rabbimizdir...: Kýyamlar Durmaz
: DERDEST 16 April 2011, 00:30:30
 14senedir annemi görmedim/görse idim bu cihad nasýl olurdu bilmem diyordu Þehid Hattab..Anadan yardan evladu iyalden geçmeden ilahi kelimatullahýn sahibyim demek ne kolay..
: Kýyamlar Durmaz
: __MiM__ 16 April 2011, 00:41:14
yav þimdi bu usame bin ladeen konusunda biþeyler yazýcam ya, yanlýþ anlaþýlacak...
garip abinin tereddütü þüphesi boþuna deðil elbet...
þu kadarýný söyleyim, bugün onu yem olarak kullanýp müslüman avcýlðý yapan alçaklar aslýnda o adamýn efendileridir!
bunu þöyle izah edeyim, bariz bi misalle... m. kemal cumhuriyetin ilk yýllarýnda bir parti kurdurur. komunist partisi!
güya demokrasi getirecekler ya... uzaktan seyreder... memleketin muayyen sayýdaki komunistleri sazan gibi atlar, kayýt yaptýrýrlar partiye... gemi yükünü alýnca da... kapýsýna kilit, sazanlarýnda bileðine kelepçe takýlýr... nasýl taktik ama...

bu usame denen kiþiye gelirsek, yahu bu adamý CÝA'nin yetiþtirdiðini resmi belgelerle görmedik mi? onlarla olan dirsek temaslarýný, karanlýk iliþkilerini falan...
: Kýyamlar Durmaz
: Sabâ 16 April 2011, 00:44:45
Yetiþtirdiklerinin peþine düþüyorlar yani :)
: Kýyamlar Durmaz
: __MiM__ 16 April 2011, 01:09:34
Yetiþtirdiklerinin peþine düþüyorlar yani :)

yok abla, yetiþtirdiklerinin peþine deðil, (o emniyette), onun peþine takýlanlarýn peþine takýlýyorlar...
uzun hikaye... klasik amerikan saçmalýklarý iþte...
düþmanýnýn bile kendi yetiþtirip sora onunla savaþan marazi bir ülke...
: Kýyamlar Durmaz
: Cecenyam 01 July 2011, 14:59:52
ALLAH O'na ve tüm mücahidlere Firdevsi nasip etsin...
Cansýz bedenleri bile kafire korku vermekte...