Benim forum

EÐLENCE&MÝZAH&SOHBET => Ýnþirah Eðlence Faslý => Ýnþirah Replikleri => : M@nço 22 April 2011, 08:41:13

: Ýnþirah Replikleri
: M@nço 22 April 2011, 08:41:13
S.a. Mim Hocam eðer bu bölümdeki paylaþýmlar sizi rahatsýz ediyorsa tamamýyla fiilen kaldýrýn,ayrýca geçen ki cevabýnýz beni son derece rahatsýz etti.Sizi zor durumda býrakýcak,küçük duruma düþüren bir durum yoktu zannýmca.Hiç beklemediðim bir tepkiyle karþýlaþtým artý hayal kýrýklýðý,Hocam bundan sonrasýnda da forumla olan iliþiðimi tamamiyle kesiyorum. :sustum:
: Ýnþirah Replikleri
: __MiM__ 22 April 2011, 09:09:36
S.a. Mim Hocam eðer bu bölümdeki paylaþýmlar sizi rahatsýz ediyorsa tamamýyla fiilen kaldýrýn,ayrýca geçen ki cevabýnýz beni son derece rahatsýz etti.Sizi zor durumda býrakýcak,küçük duruma düþüren bir durum yoktu zannýmca.Hiç beklemediðim bir tepkiyle karþýlaþtým artý hayal kýrýklýðý,Hocam bundan sonrasýnda da forumla olan iliþiðimi tamamiyle kesiyorum. :sustum:

sevgili tarýk,
sanýrým beni yanlýþ anladýn abim. rahatsýz olmadým, bilakis büyük keyif de aldým. fakat, bizler bir müslümanýz... þahsýnýzý baþkasý övebilir, lakin, siz bu övgüler karþýsýnda "oh! yarabbi þükür" diyemezsiniz. bu bizim kültürümüzde, dini anlayýþýmýzda var olan bir terbiyedir. böyle olmasý gerekir. lütfen bunu böyle anla, bunda alýnýp küsecek bi durum yok. senin yaptýðýnda normaldi, ama benim þahsým adýna yazdýklarýmda benim açýmdan normaldi ve öyle olmasý gerekiyordu. lakin buna raðmen sizi üzecek, kýrýlmanýza vesile olacak bir tabir kullandý ise özür dilerim gerçekten. bilirsin abim, bunu daha evvelde yapmýþtýnýz, normal karþýlamýþ, hatta teþekkürler etmiþtim size... deðiþen birþey yok.

belki bu kez manevi hisler biraz baskýn olarak üslup hatasýndan bulunmuþ olabiliriz, fakat bu denli aðýr bir aksülamel gerektirmezdi diye düþünüyorum.

hem de bu kadar zaman geçmiþ olmasýna raðmen, niye þimdi bu karþýlýk, doðrusu bunu da anlayamadým.

fakat biþey söyleyim mi abim, belkide sen haklý olabilirsin. çünkü bu aralar bizde bir sorun var ki, en yakýnlarým, sevdiklerim, deðer verdiklerim týpký sizin yaptýðýnýz gibi yapýyor, tek tek ayrýlýp gidiyorlar... her ne kadar kimsenin kalbini kýrmamaya, incitmemeye özen göstermeye çalýþsamda olmuyor demek ki... baþaramýyorum ve sizin gibi cümle dostlar bir bir gidiyorlar... bulunduðum yere rahatsýzlýk vermeye baþladýðýma inanmaya baþladým artýk. inan bunda samimiyim.

o yüzden, lütfen gitmeyin abim, hatta diðer giden kardeþlerde geri gelsinler ALLAH için,

asýl bu rahatsýzlýðýn kaynaðý, müsebbbibi olan ben gideyim... böylesi daha güzel ve saðlýklý olacak. aksi halde bana öyle geliyorki bu gidiþle kendimden baþka kimse kalmayacak.

ben kendimi silmeye gerek görmüyorum, fakat artýk bi daha yok farzedebilirsiniz abim,

ALLAHa emanet olun, hakkýnýzý helal edin...
: Ýnþirah Replikleri
: M@nço 22 April 2011, 09:16:54
:Hocam estaðfurullah size karþý eskisi gibi yine saygým var ve sizi her yönünüzle takdir ettim hala da ediyorum.Sanýrým bende de var biraz tuhaflýk,þu sýra çok alýnganým özellikle lütfen beni bu anlamda mazur görün.Asýl siz olmazsanýz burasý tamamiyle biter.Sizi yalnýz býraktýðým için de sizden helallik istiyorum hakkýnýzý helal edin

 :Kotu: :hmm


: Ýnþirah Replikleri
: ebu musab 22 April 2011, 09:21:05
hani nasýl diyorlar
yok artýk

duygusal atmosfer tavan yaptý bu aralar.

kimileri vardý tanýdýðým siyasilerden.her akþam guruptular baþakþehirde bir kafede nargile içmeye giderlerdi.
e amaçlarý var oda lak lak.leylek böylemiydi yoksa haksýzlýkmý yapýyorlar bilmiyorum.
ama siz böylemisiniz. derdiniz buysa özür dilerim hocam lak lak sa buyrun gidin .bizde zaten böylelerin olduðu bir yerde niye duralým ki.
ama böyle olduðunuzu düþünmüyorum vede sorumluluklarýnýz olduðunu hatýrlatýyorum.
bir acizin sizin gibi bir hoca efendiye pervasýzca böylece yazmasýný mazur görün
: Ýnþirah Replikleri
: M@nço 22 April 2011, 09:31:01
 
ama siz böylemisiniz. derdiniz buysa özür dilerim hocam lak lak sa buyrun gidin .bizde zaten böylelerin olduðu bir yerde niye duralým ki.

Bu karþýlýk kime idi tam anlýyamadým :hmm:
: Ýnþirah Replikleri
: ebu musab 22 April 2011, 09:40:54

Bu karþýlýk kime idi tam anlýyamadým :hmm:
rahat ol güzel kardeþim sizi tanýmam mevzunuzuda bilmiyorum.
mim hoca alýngan olduda ondan yazdým
: Ýnþirah Replikleri
: Sabâ 22 April 2011, 16:37:05
4 yýl önce üye olduðum bir forum vardý. 2-3 gün önce yayýn hayatýma son verdim :)

Nedeni ise karþý fikirdeki insanýn avatarýna (kendi fotografý) bakarak kiþinin fiziki görüntüsüyle alay etmeleri, bazýlarýnýn desteklemeleri, birbirlerine hakaret etmeleri, hatta dalga geçmeleri, alay etmeleri, v.s. Sanki o sitede kimse kalp taþýmýyor. Ben dayanamadým. Karýþmaya kalksan hep erkek. Kime ne diyeceksiniz. Bayanlarýndan onlardan aþaðý kalýr yaný yok.

Kýsacasý site olarak oraya 2-3 gün misafir olup sonra buraya dönüp birbirmize  "Sizlerden iyisi yok kardeþlerim" demek gerekiyor galiba. Çünkü incindiðimiz meseleler mesele deðil. Ýncittiði düþünülen kiþilerde bunu bilerek yapmýyor. Üstelik tepki verirken nezaketi elden býrakmýyor. Saygý var, sevgi var, anlayýþ var.

Birbirinizin kýymetini bilin ;)
: Ýnþirah Replikleri
: ebu musab 22 April 2011, 17:06:44
þakada olsa efendimiz aleyhisselam'ýn önemli ölçüleri var.
müslümanlar her iþleride olduðu gibi þaklarýndada efendimiz aleyhisselam benzemeliler.
ben mim hocama gidicem gelmiyecem türünden sözleri sebebi ile seslendim
: Ýnþirah Replikleri
: __MiM__ 22 April 2011, 19:27:41
ben mim hocama gidicem gelmiyecem türünden sözleri sebebi ile seslendim

muhterem abim,
sahiden duygusallýk tavan yaptý da öyle mi yazdým, yoksa uzun bir süreden bu yana olagelenler birikim mi yaptý bilmiyorum; ne var ki bu durum sadece tarýk kardeþimin yazdýklarýna da münhasýr deðil... bu siteden her kim ayrýldý ise, ismini sildi ya da silmek istedi ise ya þahsýmý sebep gösterdi yahut yazmamýþ dahi olsa neden olarak anlayamadýðým biçimde ben olduðumu ima etti, genel veya özelden...

bunda sanýrým bu arkadaþlarýn beni sitenin sahibi gibi görmelerinden mütevellit bir durum da söz konuþu... halbuki böyle biþey yok, ben bu sitenin sahibi falan deðilim, burada herkes gibi eþit haklara sahip bir üyeyim sadece... bu sitenin gerçek sahib(ler)i rýza-i ilahiyi amaç edinmiþ olan her bir kardeþimizdir... benim onlardan daha fazla bir hakkým hukukum yok burada... yav zaten sahiplik ne ki... hani bir menfaat paylaþýmý, bir ulufe daðýtýmý, dünyevi bir kâr payý gibi þeyler olur da dersin ki senin þu kadar hissen var, benim bu kadar!

hepimiz burada ALLAH için varýz, saygý, sevgi, muhabbet çerçevesinde buradayýz, cenan ablamýn gayet güzel belirttiði gibi...

peki iyi de, niye çekip gidenlerin bahanesi hep ben oluyorum, sebeplerinden merkezine niye ben konuluyorum, aklým almýyor. kimseyi incitmediðime, kalbini kýrmadýðýma inanýyorum... sehven bir hata yaptýðýmdaysa genelden, özelden belki on kez özür de diliyorum... peki sebep ne öyleyse... bu bir kiþiye münhasýr olsaydý anlayabilirdim, birçok kiþide sebep ayný olunca, kendimde kusur olduðu, hiçbir þey yazmamýþ olsam bile, varlýðýmýn rahatsýzlýk verdiðine kani olmaya baþladým.

neyse abim, nihayetinde insanýz bizler, beþeriz... hatalarla, kusurlarla varýz. keþki insanlar hatalarýmýzý tek tek yüzümüze vurup dile getirselerdi de, "senin yüzünden ayrýlýyoruz" imasýnda bulunmasalardý... hem biz bühtan altýnda kalmamýþ olur, hem de hatalarýmýzý düzeltme yoluna giderdik.
: Ýnþirah Replikleri
: Sabâ 22 April 2011, 20:22:46
MÝM abi, peþin peþin söyleyeyim; benim gidip, gidip gelme sebebim siz deðilsiniz, olmazsýnýzda. Bunu bilin inþALLAH.
: Ýnþirah Replikleri
: ebu musab 22 April 2011, 21:02:12
bilmiyoruz tabi kim size ne söylüyor ama bence müsterih olun.
giden gider kalan saðlar bizimdir. :)

hocam þöyle demiþti bir keresinde
dünya tam birbuçuk kiþiliktir.bir kiþiye az iki kiþiye fazla.
iki kiþi tabir caiz olurmu bilmem ikiside veli olsa bir süre sonra tartýþýrlar.
bence ashabýn bu yönü güzeldi.hata yaparlardý sonra uyarý gelince hemen dönerlerdi.
bizde ise hataya musirlik revaçta. tek doðru ! oluncada böyle oluyor.

ben en çok insan 'ý merak ediyorum üyeliðini silecek kadar ne oldu benim bir payým varmý.son olarak bir konuda yazýþýyorduk.ALLAH rahmet etsin :) de buraya geri gelsin bizde ondan müstefid olalým

: Ýnþirah Replikleri
: PuSuL@ 22 April 2011, 22:40:08
Bizim istiþare diye bir bölümümüz vardý diye biliyorum, neden orda derdimizi sýkýntýmýzý sevinçlerimizi
hüzünlerimizi paylaþmýyoruz. gidenlerin veya küsenlerin sebeplerini
 kendi üzerimiz de görmeye çalýþýyoruz hep suçlu hissediyoruz kendimizi hiç biþe bulamadýk
 bir birimize mail adreslerimizle veya özelden mesajlarla iletiþim kurarak sorun varsa çöymeye
 kalkmýyoruz da hemen tavýra bürünüp küsmeye býrakmaya çalýþýyoruz, çözüm bu mu?
böyle þakalar sýkýyor :) gidenlere de sözüm var iyi biliyorum ki burayý okuyorlar.
olumsuz bir þeyler gördüðümüz de çekip gitmekse çözüm o zaman kim kalacak ki?
olumsuz iþleyen biþeyler görünce birlik olup sorunlarý çürütmek mi?
yoksa hadi bana eyvALLAH deyip gimek mi?
bu ilkokul çocuklarý modumuzdan çýkalým lütfen :))

Bütün can dostlarý seviyorum ALLAH için.. Var mý? ötesi...
: Ýnþirah Replikleri
: insan 23 April 2011, 01:15:17


ben kendimi silmeye gerek görmüyorum, fakat artýk bi daha yok farzedebilirsiniz abim,

ALLAH (cc)a emanet olun, hakkýnýzý helal edin...

ALLAHým ALLAHým..küçük kardeþim mahsunlaþ'mýþ mý neym...
Aman hocam yapmayýn ..gönlüme yük oluyor..cidden..
Mim gider Seçkin gelir..ama biþekilde gelir..olmadý la ....geliir :))
Site bizim deðil mi..?Ýster kapýdan çýkarým ister bacadan..hayýr olmadý gelir duvarý kýrar kendime kapý açarým..sorun mu yani..
Benim siz dahil hiç bir kardeþceyzimle sorunum yok..Rahat lütfennn..


Not..
Sizi bildiðim "ve sevdiðim" isimlerinizden biriyle buralarda olursanýz sevinirim..yoksam..karýþmam yanii.. :heeeyyyy:: Ýnþirah Replikleri
: HaLiD 23 April 2011, 01:34:39
ALLAH (cc)ým ALLAH (cc)ým..küçük kardeþim mahsunlaþ'mýþ mý neym...
Aman hocam yapmayýn ..gönlüme yük oluyor..cidden..
Mim gider Seçkin gelir..ama biþekilde gelir..olmadý la ....geliir :))
Site bizim deðil mi..?Ýster kapýdan çýkarým ister bacadan..hayýr olmadý gelir duvarý kýrar kendime kapý açarým..sorun mu yani..
Benim siz dahil hiç bir kardeþceyzimle sorunum yok..Rahat lütfennn..


Not..
Sizi bildiðim "ve sevdiðim" isimlerinizden biriyle buralarda olursanýz sevinirim..yoksam..karýþmam yanii.. :heeeyyyy:

        i$te bu...!  ALLAH Razi olsun  insan....
: Ýnþirah Replikleri
: insan 23 April 2011, 01:53:40


        i$te bu...!  ALLAH Razi olsun  insan....

Rabbim ,cümle din kardeþlerimden razý olsun inþaALLAH..

Hafif çatlaðým ama ,halen "insan"lýða adayým...:))
: Ýnþirah Replikleri
: HaLiD 23 April 2011, 01:56:02


      Forumlarda  gidip - gelmeler.... yada  üyeliginin silinme  talepleri  ne ilk nede  son  olur.

      Ara ara  cok olmasada  bunu  bir iki defa  bende  yaptim, bazi forumlardan  ATILDIM, bazilarinda  Admin iken forumu biraktim yada  hergün girdigim halde  kendimi tecrit ederek  girdim....

     Bunlar  inanin  forum müdaviminin  anlik duygusalligi ile  tamamen alakali...

     Ben bu konuyu  kendimle  cok hesabini  yaptim. Cikan  sonuc  tabiki  benim kendi kendimle  cikardigim  sonuc, herkeze  göre mutlaka  degisir,  $u   ;   Ki$i  foruma  üye  olurken  hangi amacla  üye  oldugunun  cevabini  verebiliyormu  kendine....?


   Ben üye olurken  dikkat cekmek  bilinmek ve   önemsenmek  arzusu ile  üye  oldu  isem  ve  üye  oldugum  forumda  ba$ta  yönetim  daha  sonra   uzun süredir  forum müdavimi olan  kisiler    ilgilenmiyorsa  yazdiklarima  cevap  öylesine  veriyorlasa     foruma üye  oldugum icin  sahsima  arada bir  methiyeler   yazmiyor  beni pohpohlamiyorsa   en ufak  bir  tartisma  yada  yazima  karsi yazi ile  gelindiginde   ki  böyle  sebebleri  bulmak  bu ortamda  zor  degil    artik  gidis  icin  istedigim  ortam  olusmus   olarak  görüyor  gidiyoruz

   Ama  forum üyeligini  bir  hizmet  edilebilecek mekan olarak   algilayip  dilimizin  döndügü  vaktimizin  bize   KIYAK  yaptigi  anlar  girip  ya  birseyler  vermek  verebilecek  kapasitesi  yoksa  kisinin  (TIPKI  Ben  gibi  )   enazindan  veici  statüsündeki  kisilerin  verimini  arttirmak  adina  onlara  destek vermek  amacli  bir  görevi  kendimize    $iar  edinmis  isek   bazen bize  küfür de  edilse  inanin   gülüp  geceriz.. Hamdolsun ki  bu  ve benzer  forumlarda   yönetimdeki  bir cok kardesimiz  zaten  isin  ehli ve  sorumlulugunun  bilincinde  kisiler,  ben gibi   damdan düsme  yönetici  degil...yani  bu  küfür ve  hakarete  izin  asla  vermezler...

 Hele  Mim  hocam, derdest  ve  digerleri...üyelerden  biri  yanlis  anlayacakta  üzülecek  diye  nerede ise  karsilikli  yazismalarda   tevazu dan  iki büklüm bir  halde  yaziyorlar, tansiyon  azicik  yükselse  ilk yazdiklari  acaba  müsebbib  ben miyim...?  diyorlar....


    arkadaslar  forumlarin  maddi bir  getirisi  yoktur (olanlarda  var elbet  ama  bu tür  forumlarin  yok )  ama  bu forumlardakiler  gecesi-gündüzü ile   böyle  yerleri  ayakta  tutmak  bir müslümana  bile  olsa  birsey  verebilmek  ondan  eksigini  alabilmek  icin   colundan-cocugundan  caldigi  vakti  burada  harcayan  kisiler....

   Biraz  da  bu gözle  bakarak  yinede  varsa  sitemimiz   ona  göre  edelim...

    Daha  öncede  yazdim, bakin bu saatte  online  üye  ya  tek ben varim yada  en fazla  bir-iki kisi   daha...ama  gidin  (tabiki  gitmeyinde  )  pornografik  icerikli  ve  bol bol  tartismali    müzik -film   indirebileceginiz  forumlarin  $u saatte  online  üye  sayisi  nerede ise  her birinde   100 üyeden  az  degildir...

    Sahipsizlik  bahtimiz  olmamali  diye  düsünüyorum... Böyle  forumlarin  sahibide  kuran ve  adminler  degil  üyeleridir...Üye lerde  en ufak  bir  durumda  gidi$ bileti  isterse  kim sahip  cikacak...?
: Ýnþirah Replikleri
: __MiM__ 23 April 2011, 01:56:18

Mim gider Seçkin gelir..ama biþekilde gelir..olmadý la ....geliir :))

yav kafamý bozmaaaa!

:)))
: Ýnþirah Replikleri
: insan 23 April 2011, 02:05:01

yav kafamý bozmaaaa!

:)))

Bozulursa ne olur..kine..
Ustasýmý yok sanki..
Hayýr söylemiyim diyorum...naamümkün...hocam sizin kafanýz zaten bozuk..bozuk olmasa bizle iþiniz neeee...
Biz sizin "kafanýzý bozma" yetkisine sahip deðil miyiz.."yavv benim her daim bu yetkim var"... :yihu:

: Ýnþirah Replikleri
: insan 23 April 2011, 02:15:24

      Forumlarda  gidip - gelmeler.... yada  üyeliginin silinme  talepleri  ne ilk nede  son  olur.

      Ara ara  cok olmasada  bunu  bir iki defa  bende  yaptim, bazi forumlardan  ATILDIM, bazilarinda  Admin iken forumu biraktim yada  hergün girdigim halde  kendimi tecrit ederek  girdim....

     Bunlar  inanin  forum müdaviminin  anlik duygusalligi ile  tamamen alakali...

     Ben bu konuyu  kendimle  cok hesabini  yaptim. Cikan  sonuc  tabiki  benim kendi kendimle  cikardigim  sonuc, herkeze  göre mutlaka  degisir,  $u   ;   Ki$i  foruma  üye  olurken  hangi amacla  üye  oldugunun  cevabini  verebiliyormu  kendine....?


   Ben üye olurken  dikkat cekmek  bilinmek ve   önemsenmek  arzusu ile  üye  oldu  isem  ve  üye  oldugum  forumda  ba$ta  yönetim  daha  sonra   uzun süredir  forum müdavimi olan  kisiler    ilgilenmiyorsa  yazdiklarima  cevap  öylesine  veriyorlasa     foruma üye  oldugum icin  sahsima  arada bir  methiyeler   yazmiyor  beni pohpohlamiyorsa   en ufak  bir  tartisma  yada  yazima  karsi yazi ile  gelindiginde   ki  böyle  sebebleri  bulmak  bu ortamda  zor  degil    artik  gidis  icin  istedigim  ortam  olusmus   olarak  görüyor  gidiyoruz

   Ama  forum üyeligini  bir  hizmet  edilebilecek mekan olarak   algilayip  dilimizin  döndügü  vaktimizin  bize   KIYAK  yaptigi  anlar  girip  ya  birseyler  vermek  verebilecek  kapasitesi  yoksa  kisinin  (TIPKI  Ben  gibi  )   enazindan  veici  statüsündeki  kisilerin  verimini  arttirmak  adina  onlara  destek vermek  amacli  bir  görevi  kendimize    $iar  edinmis  isek   bazen bize  küfür de  edilse  inanin   gülüp  geceriz.. Hamdolsun ki  bu  ve benzer  forumlarda   yönetimdeki  bir cok kardesimiz  zaten  isin  ehli ve  sorumlulugunun  bilincinde  kisiler,  ben gibi   damdan düsme  yönetici  degil...yani  bu  küfür ve  hakarete  izin  asla  vermezler...

 Hele  Mim  hocam, derdest  ve  digerleri...üyelerden  biri  yanlis  anlayacakta  üzülecek  diye  nerede ise  karsilikli  yazismalarda   tevazu dan  iki büklüm bir  halde  yaziyorlar, tansiyon  azicik  yükselse  ilk yazdiklari  acaba  müsebbib  ben miyim...?  diyorlar....


    arkadaslar  forumlarin  maddi bir  getirisi  yoktur (olanlarda  var elbet  ama  bu tür  forumlarin  yok )  ama  bu forumlardakiler  gecesi-gündüzü ile   böyle  yerleri  ayakta  tutmak  bir müslümana  bile  olsa  birsey  verebilmek  ondan  eksigini  alabilmek  icin   colundan-cocugundan  caldigi  vakti  burada  harcayan  kisiler....

   Biraz  da  bu gözle  bakarak  yinede  varsa  sitemimiz   ona  göre  edelim...

    Daha  öncede  yazdim, bakin bu saatte  online  üye  ya  tek ben varim yada  en fazla  bir-iki kisi   daha...ama  gidin  (tabiki  gitmeyinde  )  pornografik  icerikli  ve  bol bol  tartismali    müzik -film   indirebileceginiz  forumlarin  $u saatte  online  üye  sayisi  nerede ise  her birinde   100 üyeden  az  degildir...

    Sahipsizlik  bahtimiz  olmamali  diye  düsünüyorum... Böyle  forumlarin  sahibide  kuran ve  adminler  degil  üyeleridir...Üye lerde  en ufak  bir  durumda  gidi$ bileti  isterse  kim sahip  cikacak...?


Doðrudur Halid kardeþim..
: Ýnþirah Replikleri
: __MiM__ 23 April 2011, 17:42:07
hocam sizin kafanýz zaten bozuk..bozuk olmasa bizle iþiniz neeee...
Biz sizin "kafanýzý bozma" yetkisine sahip deðil miyiz.."yavv benim her daim bu yetkim var"... :yihu:

itiraf:
doðru söylersin,
maalesef! :)
: Ýnþirah Replikleri
: __MiM__ 23 April 2011, 17:44:54
eyvALLAH halit abi...
abi'lik böyle oluyor iþte...
teþekkürlerimi muhabbetle sunuyorum abim! :gul:
: Ýnþirah Replikleri
: Eksen 11 May 2011, 13:56:07
Gönüller tutuþmuþ bir birine .. Sitemleriniz bile ne kadar içten .. Sizde bu samimiyet varken üstesinden gelirsiniz sorunlarýn ..
: Ýnþirah Replikleri
: insan 11 May 2011, 17:48:45

Gönüller tutuþmuþ bir birine .. Sitemleriniz bile ne kadar içten .. Sizde bu samimiyet varken üstesinden gelirsiniz sorunlarýn ..

SÝZde olmanýn "mesafe"sinden sýyrýlýp ,BÝZde olmanýn yakýnlýðýna buyrun Eksen kardeþim..?

Bize göre uzuuunn bir süreden sonra, kardeþ sohbetinde bulunmak "hoþ" oldu ..:)


: Ýnþirah Replikleri
: Eksen 12 May 2011, 23:46:59
VALLAHi güzel davet sevgili Ýnsan .. ÝnþaALLAH daha yakýn olabiliriz ..
: Ýnþirah Replikleri
: insan 13 May 2011, 00:21:14

VALLAHi güzel davet sevgili Ýnsan .. ÝnþaALLAH daha yakýn olabiliriz ..

Hayýrlýsý...ÝnþaALLAH kardeþim...