Benim forum

HAYATIN ÝÇÝNDEN => Hayatýmýzdan Kesitler => Yaþanmýþ Hayat Hikayeleri => : BeSney 08 June 2011, 14:51:51

: Secdede ölüm!
: BeSney 08 June 2011, 14:51:51
Bir Perþembe günü, çalýþtýðým iþ yerinden eve gelirken komþumuz seslendi:

— Hemþire kýzým, babamý doktora götürdük, iðne verdi. Yapabilir misin iðneyi, dedi.

Ben de Halil Amcayý çok sevdiðim için hiç düþünmeden:

— Tamam, dedim.

Akþam ezanýndan sonra kýzým Elif Sena’yý ve yeðenim Fazilet’i de alýp Halil Amcaya enjeksiyon yapmaya gittik. Halil Amca 80 yaþýn üstünde, dinine baðlý, namazýný hiç býrakmayan, hafýzasý gayet kuvvetli, gülümsemesi yüzünden eksik olmayan, herkese candan davranan, çocuklarý çok seven, bütün mahallenin dedesi, þeker gibi bir insandý. Tek odalý evinde tek baþýna yaþýyor, çocuklarý ve torunlarý arada hatýrýný sorup yemeðini getiriyorlardý.

Gittiðimde, öncelikle hatýrýný sorup geçmiþ olsun dedikten sonra, ona konulan kalp yetmezlik teþhisine baktým. Ardýndan doktorun verdiði ilacý hazýrladým. Bu arada o da namazýný kýlmýþ tesbih çekiyordu. Tesbihini býraktý, ardýndan enjeksiyonu yapýp oradan ayrýldýk.

Cuma sabahý da ben iþe gittiðim için babamý çaðýrýp iðnesini yaptýrmýþlar. Ýkindi vakti eþim aradý:

— Halil Amca ölmüþ, dedi. Ýnanamadým, tekrar tekrar sordum. Cuma namazýna gitmiþ ve farzýný bitirip sünnetini kýlarken secdede can vermiþ. “Ýnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.”

Halil Amca tanýdýðým kadarýyla güzel yaþadý. Çocuklarýndan duyduðum kadarýyla da farz namazlarýnýn arkasýndan kazalarýný kýlarmýþ. Kulaklarý aðýr iþitirdi, bu yüzden “Ezan okundu mu” diye sorar, hazýr ettiði abdesti ile caminin yolunu tutardý. Tahta kaþýk yapar ve satardý. Yoldan gelip geçen herkesle konuþur, gülümseyerek kaþýk verir, bir de dua ederdi.

Hemen nefis muhasebesine baþladým; gülümsemenin “sadaka” olduðunu bile bile esirgediðimi, “yorgunum”, “uyuyup kalmýþým” diye býraktýðým namazlarýmý düþündüm. Ben onlarý basit bahanelerle býraktým, ya namazlarým da beni býrakýrsa halim nice olur?

Halil Amca için üzülmüþtüm, ama böyle güzel bir ölümü duyunca, içtenlikle ben de istedim Rabbimden. ALLAH herkese de böyle güzel bir ölüm nasip etsin. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) þu hadis-i þerifini hatýrlamamak mümkün deðil:


“Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz; nasýl ölürseniz öyle haþrolursunuz.”


alýntý
: Secdede ölüm!
: insan 08 June 2011, 23:25:35

AMÝN..
Rabbim cümle namaz sevdalýlarýna nasip eylesin...
: Secdede ölüm!
: HaLiD 09 June 2011, 00:50:56              Bizede böyle bir  ölüm nasib et ,   Ya Rabb..!
: Secdede ölüm
: BeSney 05 July 2011, 14:07:23Bir Perþembe günü, çalýþtýðým iþ yerinden eve gelirken komþumuz seslendi:

— Hemþire kýzým, babamý doktora götürdük, iðne verdi. Yapabilir misin iðneyi, dedi.

Ben de Halil Amcayý çok sevdiðim için hiç düþünmeden:

— Tamam, dedim.

Akþam ezanýndan sonra kýzým Elif Sena’yý ve yeðenim Fazilet’i de alýp Halil Amcaya enjeksiyon yapmaya gittik. Halil Amca 80 yaþýn üstünde, dinine baðlý, namazýný hiç býrakmayan, hafýzasý gayet kuvvetli, gülümsemesi yüzünden eksik olmayan, herkese candan davranan, çocuklarý çok seven, bütün mahallenin dedesi, þeker gibi bir insandý. Tek odalý evinde tek baþýna yaþýyor, çocuklarý ve torunlarý arada hatýrýný sorup yemeðini getiriyorlardý.

Gittiðimde, öncelikle hatýrýný sorup geçmiþ olsun dedikten sonra, ona konulan kalp yetmezlik teþhisine baktým. Ardýndan doktorun verdiði ilacý hazýrladým. Bu arada o da namazýný kýlmýþ tesbih çekiyordu. Tesbihini býraktý, ardýndan enjeksiyonu yapýp oradan ayrýldýk.

Cuma sabahý da ben iþe gittiðim için babamý çaðýrýp iðnesini yaptýrmýþlar. Ýkindi vakti eþim aradý:

— Halil Amca ölmüþ, dedi. Ýnanamadým, tekrar tekrar sordum. Cuma namazýna gitmiþ ve farzýný bitirip sünnetini kýlarken secdede can vermiþ. “Ýnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.”

Halil Amca tanýdýðým kadarýyla güzel yaþadý. Çocuklarýndan duyduðum kadarýyla da farz namazlarýnýn arkasýndan kazalarýný kýlarmýþ. Kulaklarý aðýr iþitirdi, bu yüzden “Ezan okundu mu” diye sorar, hazýr ettiði abdesti ile caminin yolunu tutardý. Tahta kaþýk yapar ve satardý. Yoldan gelip geçen herkesle konuþur, gülümseyerek kaþýk verir, bir de dua ederdi.

Hemen nefis muhasebesine baþladým; gülümsemenin “sadaka” olduðunu bile bile esirgediðimi, “yorgunum”, “uyuyup kalmýþým” diye býraktýðým namazlarýmý düþündüm. Ben onlarý basit bahanelerle býraktým, ya namazlarým da beni býrakýrsa halim nice olur?

Halil Amca için üzülmüþtüm, ama böyle güzel bir ölümü duyunca, içtenlikle ben de istedim Rabbimden. ALLAH herkese de böyle güzel bir ölüm nasip etsin. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) þu hadis-i þerifini hatýrlamamak mümkün deðil:

"Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz,nasýl ölürseniz öyle haþrolursunuz"
: Secdede ölüm
: __MiM__ 05 July 2011, 15:25:02
http://www.xn--inirah-xjb.com/index.php/topic,9562.0.html (http://www.xn--inirah-xjb.com/index.php/topic,9562.0.html)

besney abla, çok unutkan olduðun anlaþýlýyor. :)
: Secdede ölüm
: BeSney 06 July 2011, 10:57:53
:))öylemi olmuþ Sevgili hocam b12 de alýyoruz o kadar ama neyse..
: Secdede ölüm!
: __MiM__ 06 July 2011, 12:55:55
iki konuyu birleþtirdim abla...
böylesi daha güzel.