Gönderen Konu: Dua Edilecek Rahatsýz Etmeyin...!  (Okunma sayısı 443 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Dua Edilecek Rahatsýz Etmeyin...!
« : 23 Kasım 2011, 19:48:35 »
Uðradýðým yerlerde bana ulaþan bilgi kýrýntýlarýnýn dahi zâyi olmasýný istemediðim için, bildiklerimi parça parça da olsa sizlerle paylaþmak istiyorum…
Sidney’de Hasan Bey’in anlattýklarý:
Avustralya’da Dandenong þehrinde Milli Park’a bir hafta sonra aile ile gezmeye gittik. Vakit geldiði için öðle namazýný kýlmak istedik. Bir mescit veya mabet olmayýnca, parkýn içindeki bir bahçede namaza durduk. O an etrafta hiç kimse yoktu. Namazdan sonra aðaçlar ve kuþlar da Cenab-ý Hakk’ýn isimlerini duysunlar diye tesbihatý sesli olarak yaptýk. Duamýzý da yapýp bahçeden park yoluna doðru ilerlerken, tam yola çýkýnca, þu levha ile karþýlaþtýk: “Burada dua ediliyor, lütfen rahatsýz etmeyin.” Halbuki bu levha daha önce yoktu. Demek park görevlisi bizim namaz kýlýþýmýzý gördü ve tesbihatýmýzý iþitti ki böyle bir saygýda bulundu. Doðrusu, bu incelikten ve saygýdan çok memnun olduk…
Avustralya’da 18 yaþýndaki bir kýzýmýz avize benzeri aydýnlatma malzemeleri satan bir maðazada çalýþmaya baþlar. Bu maðaza, Avustralya’nýn çeþitli yerlerinde de þubeleri bulunan en büyük maðaza zincirlerinden birisidir. Patron da orada bulunmaktadýr. Bu Türk kýzýnýn hal ve hareketlerini takip eden patron, onun ahlâkýný çok beðenir ve takdir eder. Kendisinin de 12-13 yaþlarýnda bir kýzý vardýr. Kýzýmýza rica ederek, “Sen çalýþma… Ben sana ücretini yine vereceðim. Ama benim kýzýmla beraber ol… Ben kýzýmýn seninle beraber gezip dolaþmasýný istiyorum.” der.
Demek, güzel davranýþlar da insanlara ders veriyor.
Abdül Celil Bey de þunlarý anlattý:
2000 yýlýnda Avustralya’nýn Adelaide þehrinde bulunurken, oraya Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra gelen, Osmanlý hayraný Boþnak bir imam ile tanýþtým… Yaþlý bir zattý. Müslüman bir haným bulamam diye evlenmemiþ ve kendisini, Adelaide þehrinde 1856 yýlýnda Afganlý deve sürücülerinin açmýþ olduklarý dört minareli caminin hizmetine adamýþ. 2000 Temmuz’unda Melbourne Iþýk Koleji’nin öðrencilerinden bir grup gelmiþti. Onlarla bu camiye ziyarete gittiðimizde, o da kýlmýþ olduðu öðle namazýnýn duasýný yapýyordu. Onlarý görünce çok sevindi. Beþ on dakika aðlamasý sürdü. Bir müddet konuþmadý. “Ben Osmanlý ruhu öldü sanýyordum. Ama sizi burada gördüm ya artýk gam yemem!” dedi.

Abdullah Aymaz