Gönderen Konu: Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|  (Okunma sayısı 4051 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #15 : 06 Mart 2012, 01:21:11 »
KÝM FAKÝR?

Günlerden bir gün, zengin bir baba oðlunu köye götürdü.
Bu yolculuðun tek amacý vardý, insanlarýn ne kadar fakir
olabileceklerini oðluna göstermek.
Çok fakir bir ailenin çiftliðinde birkaç gün geçirdiler.
Yolculuktan döndüklerinde baba oðluna sordu:

- "Ýnsanlarýn ne kadar fakir olabildiklerini gördün mü?"
- "Evet!"
- "Ne öðrendin peki?"
- "Þunu gördüm; bizim evde bir köpeðimiz var, onlarýnsa
dört. Bizim bahçenin ortasýna kadar uzanan bir havuzumuz
var, onlarýnsa sonu olmayan bir dereleri. Bizim bahçemizde
ithal lambalar var, onlarýnsa yýldýzlarý. Bizim görüþ alanýmýz
ön avluya kadar, onlarsa bütün bir ufku görüyorlar."


Oðlu sözünü bitirdiðinde babasý söyleyecek bir þey
bulamadý. Oðlu ekledi:

"Teþekkürler baba, ne kadar fakir olduðumuzu gösterdiðin için!"

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #16 : 11 Mart 2012, 11:46:48 »
Fakirliðin gözünü seviyim..Fakirlik kadar özgürlük varmý acep..

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #17 : 18 Mart 2012, 22:26:48 »
Ayasofya bazý kaynaklara göre 360 tarihinde yapýldý. Daha sonra
birçok defa deprem ve yangýnlarda yýkýldý. 532 senesinde çýkan
büyük bir yangýnda yanmýþtý. Ýmparator Justinyanus tarafýndan
inþasýna yeniden baþlanmýþ, kubbesi hariç 537/538'de tamamlanmýþtý.

Ayasofya'nýn açýlýþýnda imparator maðrur bir halde "Ey süleyman, seni
yendim. bu halinle mescid-i Aksa'yý bile geçtin."
diyerek ihtiþamý ile
gururlanmýþtý.

Binanýn kubbesi bir türlü inþa edilemiyordu. Kubbe yapýlýyor, bir
müddet sonra tekrar çöküyordu. Ýmparatorun maðrurane bu
sözünden sonra Ayasofya'nýn kubbesi bir türlü tutmamýþ ve her
seferinde çökmüþtü.

Aradan yýllar geçiyor, ustabaþý bir gün krala "Diyar-ý Arap'ta bir
Peygamber zuhur etti, onun duasýný alýrsak belki kubbe tutar"
dedi.
Kral da Peygamberimize elçi gönderdi. O da küçük bir toprak
parçasýný kubbenin harcýna katmak üzere verdi.

"Bu kubbe kýyamete kadar çökmeyecektir."

Elçiler çok sevindiler. Bundan sonra kubbe yapýldý. (Burada çalýþan
ustabaþý ise Hýzýr (as) idi. ve Þöyle demiþti: "Ben ileride Ýslâm'a
hizmet edecek diye böyle bir tavsiyede bulundum"
)


Ashab-ý kiram ise çok üzüldüler. Bunu gören Peygamberimiz (as),
"Ben o topraðý kiliseye deðil, ümmetime hediye olarak gönderdim"
buyurdular.


(Belgelerle Fatih Sultan Mehmed Han, s: 116-117)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #18 : 22 Mart 2012, 18:16:28 »
Hicretin 8. yýlýydý. Peygamberimiz (sav) büyük bir ordunun baþýnda Mekke'ye doðru ilerlerken
yollarý üzerinde yeni doðmuþ yavrularýný emziren diþi bir köpek gördü.

Efendimiz (sav) derhal Cuayl bin Suraka'yý çaðýrdý ve süt emen hayvanlarýn önünde durarak
onlarý atlardan korumasýný
istedi.

Emir derhal yerine getirildi. Ordunun yolu kaydýrýldý ve Ýslâmiyetin bütün kâinatý saran rahmet
güneþinden yavrular da kendilerine düþen hisseyi aldý.

Ýslâm ordusu, onlarýn yanýndan parmak uçlarýna basarcasýna geçip uzaklaþýrken, diþi hayvan
halâ yavrularýný emziriyordu.

Ölüm pahasýna yollarýndan dönmeyen Peygamber erleri, o küçük yavrular için yollarýný deðiþtirmiþti.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #19 : 25 Mart 2012, 10:44:26 »
ÝKÝ ÞEHÝD ya da BÝR ORDU!

1914 yýlýnda Avustralya'nýn "Silver City" þehrine yerleþmiþ iki Osmanlý orada çalýþarak
hayatlarýný kazanmaktadýrlar.

Çanakkale Savaþý sýrasýnda Halife'lerinin Ýngilizlere karþý Sancak-ý Þerifi çýkardýðýný
ve bütün müslümanlarý cihada çaðýrdýðýný öðrenirler. Bu sýrada Çanakkale cephesine
gönderilmek üzere Avustralya'dan asker toplanmaktadýr.

Bu iki genç, þehrin valisine çýkarak þöyle derler:

"Halifemiz size karþý harp ilân etmiþ. Bizim de buna icâbet etmek vazifemizdir. Fakat,
biz sizin bu kadar zamandýr ekmeðinizi yedik. Býrakýn gidelim. Sizinle cephede
savaþalým. Burada size karþý bir harekette bulunmayý nankörlük sayýyoruz."


Vali gülmüþ ve onlarý reddetmiþ: "Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Haddinizi bilin, edebinizle
oturun yerinizde!"
Bizimkiler de: "Eh ne yapalým, bizden günah gitti" diye söylenerek
uzaklaþmýþlar.

Hemen neleri varsa satmýþlar. Ýki makinalý tüfekle bol cephane edinmiþler. Sonra?

Sonra da Çanakkale'ye gönderilmek üzere limana sevk edilecek olan Anzak askerlerini
taþýyan tren'in geçeceði dar bir boðaza gidip mevzilenmiþler. Namazlarýný kýlýp
helâlleþtikten sonra kazdýklarý siperlere yerleþmiþler.

Üzerinde elde dikilmiþ bir Osmanlý bayraðýnýn dalgalandýðý bu siperlerin hizasýna
gelince, raylar üzerine yýðýlan taþlar treni durdurmuþ ve o tren yedi yüz anzak
askerini ölü ve yaralý olarak orada býrakmak zorunda kalmýþ.Etraftaki tepelerde kalabalýk Osmanlý kuvveti arayan düþman, bütün bu savaþý
verenin sadece iki þehid kahraman olabileceðine çok zor inanmýþ. Neredeyse
bizim bu aydýnlarýmýz kadar gâfil olan ve Ýslâm'ýn gönüllerdeki hâkimiyetini bilemeyen
Ýngiliz valiye de o iki kahramanýn mübarek na'aþlarýný selâmlamaktan baþka
yapacak bir þey kalmamýþ.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #20 : 25 Mart 2012, 11:56:07 »Bedrin aslanlarý ancak bu kadar þanlý idi ..........Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #21 : 25 Mart 2012, 11:57:44 »
Ey þehid oðlu þehid, isteme benden makber,

Sana aðuþunu açmýþ duruyor Peygamber.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #22 : 01 Nisan 2012, 18:37:50 »
ilim baþka, irfan baþkadýr

1. dünya savaþý ve Milli Mücadele'den bu yana doðmuþ, büyümüþ
yaþamýþ, az çok tahsil görmüþ olup da Milli Edebiyat akýmýnýn öncüsü,
Türk hikâyeciliðinin piri Ömer Seyfettin'in bir kitabýný, hiç deðilse bir iki
hikâyesini okumayan Türk insaný yok denecek kadar azdýr.

Ömer Seyfettin baþarýlý hikâyeciliðinin yanýsýra bazý konularda kuvvetli
gözlemleri olan bir Türk aydýnýydý. Onun bu gözlemlerinden biri de
Türk halkýnýn okumamýþ bile olsa, irfan sahibi olduðu, saðduyusuyla
okumuþlarýn bile kavrayamadýðý bazý gerçekleri kavradýðý yolundaydý.
Bunu anlatmak için "Aziz Türk halký âlim deðildir ama ariftir" sözünü
sýk sýk tekrarlardý.

Ülkede çok zorunlu ihtiyaç maddesinin temininde sýkýntý çekildiði,
bazýlarýnýn karneye baðlandýðý, bazýlarýnýn temelli yok olduðu
I. Dünya Savaþý yýllarýnda Ömer Seyfettin Batý Anadolu vilayetlerinden
birinde lisede öðretmendi.

Birgün öðretmenler odasýna müjdeli bir haberle girdi: "Arkadaþlar,
gözünüz aydýn, Avusturya Türkiye'ye vagonlar dolusu þeker
gönderiyormuþ.!"
Bunun üzerine bütün öðretmenler "Yaþasýn, bundan
sonra çayýmýzý, kahvemizi adam gibi içebileceðiz!"
diye sevinç çýðlýklarý
attý. Ömer Seyfettin bu sahnenin hemen arkasýndan okulun
baþhademesini öðretmenler odasýna çaðýrdý ve herkesin huzurunda
ona "Hasan efendi, haberin var mý, Avusturya bize vagonlar dolusu
þeker gönderiyormuþ!"
dedi.

Hasan Efendi kendini toparlayýp terbiyeli bir eda ile cevap verdi:
"Ýnanmayýn beyim, yem borusudur bunlar, bu kýtlýkta Avusturya
þeker bulsa kendi yer"
Çýðlýk sýrasý Ömer Seyfettindeydi. Ellerini
çýrparak þöyle dedi: "Gördünüz mü arkadaþlar? Ben boþuna demiyorum.
'Türk halký âlim deðil, ama âriftir!' diye."

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #23 : 05 Nisan 2012, 17:11:14 »

'Türk halký âlim deðil, ama âriftir!'

Öyle amaaa ...sakalýmýz yok kine sözümüz geçsin..Cahil olmaktan korkmasam bir iki okul daha bitiresim var...

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #24 : 05 Nisan 2012, 18:54:59 »
Cahil olmaktan korkmasam bir iki okul daha bitiresim var...

yok, yok... sen oku iyisi mi, bitir okullarý abisi.
hem ârif ol, hemi de "âlim!" :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #25 : 07 Nisan 2012, 01:37:34 »
sizin için

Fakirliðini dile getirmek için çocuklarýyla birlikte Halife Ömer bin Abdülaziz'in evine
giden Irak'lý bir kadýn, evin içine girdiðinde þaþýrýp kalmýþ ve geldiðine piþman olmuþtu.

Sonunda dayanamayýp Fatýma Sultan'a sordu:

-Siz ve Halife, bu harap evde mi oturuyorsunuz?

-Evet, diye cevap verdi Fatýma Sultan. Bizim bu harap evde oturuþumuz, sizin sultanlara
lâyýk yerlerde yaþamanýz içindir!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #26 : 07 Nisan 2012, 16:02:52 »
yok, yok... sen oku iyisi mi, bitir okullarý abisi.
hem ârif ol, hemi de "âlim!" :)

Afif-lik...Alim-lik...bize aðýr..Zalimler listesine adýmýzý yazdýrmayalým ...bu öze kafi..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #27 : 07 Nisan 2012, 16:04:39 »

Hz. Ömerin eþi Fatýma hatun þu ünlü kýsadaki huy güzelimi oluyor..?

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #28 : 07 Nisan 2012, 20:47:53 »
Hz. Ömerin eþi Fatýma hatun þu ünlü kýsadaki huy güzelimi oluyor..?

Halife Ömer bin Abdülaziz'in evineBana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kahve tadýnda... |Bir lâhza huzur!|
« Yanıtla #29 : 07 Nisan 2012, 21:17:44 »
Þaþkýn insan bozmasý..:))

Ýnsan aceleci yaratýldý.
 [Enbiya 37]

Ýnsan pek acelecidir.

 [Ýsra 11]