Gönderen Konu: Ýbretlik Bir Hikaye  (Okunma sayısı 429 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Ýbretlik Bir Hikaye
« : 05 Nisan 2013, 22:49:19 »
Ýbretlik Bir Hikaye

Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kýlacak.
 
Ama oturmaz, meraklý ve þaþkýn gözlerle etrafý süzer-dolanýr..
 
Bir oraya, bir buraya her köþeye dikkatlice bakar ve hýzla çýkar gider..
 
Az sonra sýrtýnda baðlanmýþ odu...nlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza baþlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar..
 
Ama sýrtýndaki odunlarla güç bela bitirir namazýný.
 
Eðilip kalktýkça yere düþen odunlar, çýkardýðý ses vs. derken, tabii cemaat de rahatsýz olmuþtur bu durumdan..
 
Nihayet biter namaz, bitmesine ama her kafadan bir ses çýkar..
 Herkes kýpýrdanmaya, adama söylenmeye baþlamýþtýr bile..
Ýmama kadar ulaþýr sesler, hafiften tartýþmalar..
 
Ýmam ayný mahalleden, bilir az çok garibin halini, þefkatle yaklaþýr delinin yanýna ve der ki:
 
“Oðlum böyle namaz mý olur, sýrtýnda odunlarla, sen ne yaptýn?
 Hem kendini hem de çevreni rahatsýz ettin bak, bir daha namaz kýlmaya yüksüz gel olur mu?”
 
Bunu duyan deli melül-mahzun, ama manalý bir bakýþla sorar
 

“Âdetiniz böyle deðil mi?”
 
“Ne âdeti?!” der Hoca..
 
Cemaat da toplanmýþ, merak ve þaþkýnlýkla olayý izlemektedir o sýra..
 
Der ki deli bu kez:
 
“Hocam ben namaz kýlmak için girdim camiye, þöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktým, gördüm ki herkesin sýrtýnda bir þeyler var. Zannettim ki adet böyledir, ben de þu odunlarý yüklendim geldim iþte, neden kýzýyorsun? Kýzacaksan herkese kýz, tek bana deðil!
 

Hoca þaþýrýr: “Benim sýrtýmda da mý var?” der..
 
“Evet” der deli, “Hepinizin sýrtý yüklü!”..
 
Cemaatte ise hafiften “deli iþte!” manasýna,býyýk altýndan gülüþmeler baþlamýþtýr..
 
Deli bu kez öne atýlýr ve tek tek cemaati iþaret ederek, saf bir çocukça, heyecanla baðýrýr:
 
“Bak bunun sýrtýnda mavi gözlü bir çocuk, bunda kocaman bir elma aðacý vardý..
 
Bunda kýrýk bir kapý, bunda bir tencere yemek, bunda kýzarmýþ tavuk, þunun sýrtýnda yeþil gözlü esmer bir hatun, bununkinde de yaþlý annesi vardý!..”
 
Sonra iki elini yanlarýna salar baþýný sallar ve umutsuzca;
 
“ Boþ yok, boþ yok hiç!..diye tekrarlar.
 
O böyle söyleyince, herkes dehþet içinde þaþkýnlýkla birbirinin yüzüne bakar!
 

Aynen doðrudur dedikleri çünkü;
 
Kimi doðacak çocuðunu düþünüyordur namazda,
 
kimi bahçesindeki meyve aðaçlarýný, biri onaracaðý kapýyý, diðeri lokantasýnda piþireceði yemeði..

Biri açtýr aklýnda yiyeceði tavuk, birinin sýrtýnda sevdiði kadýn, diðerinde de bakýma muhtaç annesi vardýr.
 

“Peki söyle bakalým bende ne vardý?” der, bu kez endiþeyle Hoca..
 

O da der ki:
“Zaten en çok da sana þaþtým hoca! Sýrtýnda kocaman bir inek vardý!
 

Meðerse efendim, hocanýn ineði hastaymýþ, “öldü mü ölecek mi?” diye düþünürmüþ namazda...
 
“Harâbât ehlini hor görme sakýn, defineye mâlik viraneler var.”
Bildirince bildiren, yüreði olan görüyor elbet..