Gönderen Konu: Levh-i mahfûza bak!..  (Okunma sayısı 335 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Levh-i mahfûza bak!..
« : 07 Haziran 2013, 23:54:30 »


Levh-i mahfûza bak!..
 

Meþhurlarýn Son Sözleri.Kalbin hayatý...
 

Ebû Muhammed el-Yemenî hazretleri, “Nedîmü’l-Kur’ân” yâni Kur’ân-ý kerîmin arkadaþý lakabýyla anýlan büyük bir velî idi. Yemen’de doðdu ve 1426 (H.830) senesi yine orada vefât etti... “LEVH-Ý MAHFÛZA BAK!..”
 


Bu mübarek zatýn da, talebelerine kýymetli nasihatleri vardýr. Buyurdu ki:

“Baþa gelen her þeye râzý olmak hâline kavuþanlar, irfan sâhipleri, âriflerdir. ALLAHü teâlâ önce gelen peygamberlerden birine vahy ederek bildirdi ki: Cebrâil aleyhisselâm yeryüzüne indiðinde ibâdet ile meþgûl olan bir kimseyi gördü. Hoþuna gittiði için; “Yâ Rabbî! Bu kimse ne iyi” dedi. ALLAHü teâlâ da; “Ey Cibrîl! Levh-i mahfûza bak” buyurdu. Cebrâil aleyhisselâm Levh-i mahfûzda o kimsenin Cehennemlikler arasýnda yazýlý olduðunu gördü. ALLAHü teâlâya; “Yâ Rabbî! Bu iþin hikmeti nedir?“ diye sordu. ALLAHü teâlâ; “Ben yaptýðým iþlerden kimseye karþý sorumlu deðilim. Hiç kimse kullarým hakkýndaki ilmime akýl erdiremez” buyurdu.

Cebrâil aleyhisselâm; “Yâ Rabbî! Ýzin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim” dedi. Ýzin verilince, o kimsenin yanýna gitti ve; “Senin yaptýðýn ibâdetleri ALLAHü teâlâ kabûl etmedi. Levh-i mahfûzda senin Cehennem ehli arasýnda olduðunu gördüm” deyince, o kimse düþüp bayýldý. Cebrâil aleyhisselâm onun ayýlmasýný bekledi. Ayýlýnca þöyle mýrýldanýyordu: “Ey benim ALLAH’ým! Sana hamd ederim. Bütün hamd eden kullarýn sana nasýl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim...” Sonra Cebrâil aleyhisselâma dönerek; “O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmî kudretinin kemâli, rahmeti ve þefkati ile benim hakkýmda öyle uygun görmüþ. O’na yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir” dedi ve secdeye kapandý. Secdede cenâb-ý Hakk’ý tesbih etmeye baþladý. Bu durumu Cebrâil aleyhisselâm ALLAHü teâlâya arz edip o þahýs hakkýnda üzüldüðünü bildirdi... Cebrâil aleyhisselâma, ALLAHü teâlâ tarafýndan tekrar Levh-i mahfûza bakmasý bildirildi. Bu defâ Levh-i mahfûzda o kimsenin cennetlik olduðu yazýlýydý...

“MÜJDELER OLSUN SANA!..”
 
Cebrâil aleyhisselâm, cenâb-ý Hakk’tan hikmetini suâl ettiðinde; “Kullarým iþlerime akýl erdiremezler” buyurdu. Cebrâil aleyhisselâm bu durumu yine bildirmek istedi ve izin verildi. O zâtýn yanýna gidip; “Müjdeler olsun sana! Yerin Cennet oldu” dedi. O kimse bu sözlere hiç þaþmadý ve eski hâlini hiç bozmadý. Eskisi gibi yine hamd ve cenâb-ý Hakk’ý tesbih etmeye devâm etti...”
 Ebû Muhammed el-Yemenî hazretleri, vefatýna yakýn bir talebesine buyurdu ki:
“Âhireti düþünmek aklýn alâmeti ve kalbin hayâtýdýr.”
 

Ahh bizlerin hali ne olur acep....