Gönderen Konu: Gaflet içinde ölüyorum!..  (Okunma sayısı 605 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Gaflet içinde ölüyorum!..
« : 07 Haziran 2013, 23:58:00 »


Gaflet içinde ölüyorum!..
 
Ebû Ali Dekkâk hazretleri, evliyanýn büyüklerindendir. Niþâbur’da doðdu. Doðum târihi bilinmemektedir. 1014 (H.405) senesinde Niþabur’da vefât etti...Zamânýndaki birçok âlim ve evliyânýn ders ve sohbetlerinde bulunan bu mübarek zat, fýkýh, tefsîr, hadîs ve baþka ilimlerde yükseldi. Çok talebe yetiþtirdi...
 
“SOHBETÝN FAYDASI NEDÝR?”
 
Ebû Ali Dekkâk hazretleri, gâyet açýk, çok tesirli ve güzel konuþurdu. Bir defâsýnda birisi gelerek, büyüklerin sohbetinde bulunmanýn faydasýný sordu. Cevâbýnda; “Bunda iki fayda vardýr. Birincisi; eðer o kimse ilme tâlib olmuþsa, ALLAHü teâlâya ve O’nun dînine olan muhabbeti, baðlýlýðý ve sohbetin bereketiyle ilmi artar. Ýkinci faydasý; eðer sohbette bulunan kimsenin kalbinde benlik ve gurur varsa, o duygular yok olup, ilmi ve edebi artar. Mânevî bakýmdan yüksek derecelere kavuþur” buyurdu.
 
“Hocasýna muhâlefet edenin hâli nicedir?” diye soran birisine; “Her kim hocasýna kalbinden muhâlefet etmeye niyet etse, onunla ayný yolda bulunamaz. Verdiði sözü bozmuþ olur. Bunun için tövbe etmesi vâcib olur. Üstâdýna saygýsýzlýk edenler içinse tövbe yoktur” buyurdu...
 

Ebû Ali Dekkâk kendi yaþadýðý bir hadiseyi þöyle anlatýyor:

Hasta olan salih bir dostumu ziyaret etmeye vardým, büyük bir þeyh idi, etrafýný talebeleri çevirmiþti, aðlýyordu, iyice yaþlanmýþtý. Ey þeyh! Neye aðlýyorsun, yoksa dünyaya mý” diye sordum. “Asla! Kaçýrdýðým namazlara aðlýyorum” diye cevap verdi. “Nasýl olur, sen namazýný kaçýrmazdýn” dedim. Bana su cevabý verdi.

“Þu günüme kadar geldim, ne gafletsiz secdeye vardýðým oldu, ne de gafletsiz secdeden baþýmý kaldýrdýðým var, iþte þimdi de gaflet içinde ölüyorum!”

Arkasýndan derin bir nefes çekerek su þiiri söyledi:

“Mezarýmdan doðrulacaðým günü ve mahþere varacaðýmý düþündüm.

Dört köþelik çukurumdaki ikamet süremi,

Yapayalnýz ve tek baþýma, nice izzet ve mevkiden sonra,
 
Günahýmýn ve topraðýmýn tutuklusu olarak,

Onunla baþ baþa hesaplaþmak üzerinde eni boyu düþündüm.

Ve amel defterim verildiði zamanki halimin periþanlýðýný,

Fakat ümidim sendedir. Rabbim, yaratýcým!

Umarým ki, ey ALLAH’ým sen baðýþlarsýn günahkârý!..”

Bu þiiri okuduktan sonra Kelime-i þehadeti söyleyerek ruhunu teslim etti.
 

ahh onlar bu ibadette gaflettelerse acaba bizler hangi gafletlerdeyiz ?

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Gaflet içinde ölüyorum!..
« Yanıtla #1 : 09 Haziran 2013, 11:54:51 »

Bizim düþüncelerimiz...o düþünceye ayýrdýðýmýz zamanlar..bir de bu düþündüklerimizi dile getirmelerimiz..bunun için harcadýðýmýz zamanlar...

Akýl nimet insan..Neye harcadýn...?