Gönderen Konu: Hz. ÝSHAK (a.s)  (Okunma sayısı 570 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Hz. ÝSHAK (a.s)
« : 06 Aralık 2009, 15:53:51 »
Hz. ÝSHAK (a.s)
    Ýbrahim (a.s)'ýn Hz. Sâre'den doðan ikinci oðlu.
    Hz. Sare'nin çocuðu olmadýðý için kocasýna cariyesi Hacer'i hediye etmiþtir. Hz. Hacer Hz. Ýsmail'i doðurunca, Hz. Sare üzülmüþtür. Hz. Ýbrahim yüz yirmi yaþýnda Hz. Sâre doksan yaþýnda iken ALLAH'ýn bir lütfü ve mucizesi olarak Ýshak (a.s) doðmuþtur (bk. Hakim, Müstedrek, 11, 556).
Kur'an-ý Kerim'de bu olay þöyle anlatýlýr: "And olsun ki, elçilerimiz Ýbrahim'e müjde ile gelip; "Selam", dediler. O da "Selam" dedi ve eðlenmeden gidip kýzartýlmýþ bir buzaðý getirdi. Onlarýn ellerinin buna uzanmadýðýný görünce hoþlanmadý ve kalbine bir korku geldi. Onlar "korkma biz lut kavmine gönderildik" dediler. Ýbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona Ýshak'ý ardýndan da torunu Yakub'u müjdeledik. Kadýn "vay, kendim koca bir karý,
þu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doðuracakmýþým? Bu doðrusu pek þaþýlacak bir iþ" dedi. Melekler "ey evin hanýmý, ALLAH'ýn rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuþken, nasýl ALLAH'ýn iþine þaþacaksýn. O Hamid ve Meciddir" dediler" (Hud, 11 /73).
    Ýshak (a.s)'ýn tarih kitaplarýnda anlatýlan þemaili þöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buðday benizli, yüzü güzel,
konuþmasý düzgün, saçý, sakalý bembeyazdý. Siret ve sureti babasý Ýbrahim (a.s)'a benzerdi (Hakim, Müstedrek, 11, 557). Hz. Ýshak'ýn Yakub ve 'Ays adýnda iki oðlu olmuþtur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuþmalý ve zarafet ve güzelliði daha çok olandý. Ays, Rumlarýn yaþadýðý bölgede ikamet etmiþti (Hakim, Müstedrek, 11, 557).
    Ýshak (a.s) Kur'an-ý Kerim'de de övülmüþtür: "Ey Muhammed; güçlü ve anlayýþlý olan kullarýmýz Ýbrahim, Ýshak ve Yakub'u da an! Biz onlarý ahiret yurdunu düþünen samimi kimseler kýldýk. Doðrusu onlar bizim yanýmýzda seçkin, iyi kimselerdir" (Sâd, 38/45-47). Ýshak (a.s) babasýnýn ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiþ, ALLAH'u Teala onu seçkin ve hayýrlý bir insan eylemiþtir.
    "Ýbrahim'e salihlerden bir peygamber olmak üzere de Ýshak'ý müjdeledik. Hem ona hem de Ýshak'a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardýr, nefsine apaçýk zulmedeni de vardýr" (es-Saffat, 37/112, 113)
    Hz. Ýshak rivayete göre yüzaltmýþ yaþlarýnda bu günkü Filistin'in bulunduðu bölgede Kudüs yakýnlarýnda vefat etmiþ, babasý Ýbrahim (a.s)'ýn Mezradaki kabrinin yanýna defnedilmiþtir. (Ýbnu'l-Esîr el-Kâmil fi't- Tarih, 1, 127).


KAYNAK: YÜCEL, Abdullah; Þamil Ýslam Ansiklopedisi, Akit Gazetesi Yayýný, C.IV, S.128-129

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!