Gönderen Konu: Hz.ZEKERÝYYA (a.s)  (Okunma sayısı 527 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Hz.ZEKERÝYYA (a.s)
« : 06 Aralık 2009, 16:13:23 »
Hz.ZEKERÝYYA (a.s)
    Kur'an'da adý gelen peygamberlerden biri. Soyu Davûd (a.s)'a dayanmaktadýr. Kur'an'da anýlan dualarýndan (Meryem, 16/6) anlaþýldýðýna göre, soyu daha sonra Yakûb (a.s)'a varmaktadýr (el-Kurtubî, Ahkamu'l-Kur'an, Kahire 1967, XI, 82; er-Razî, Mefatihu'l-Gayb, Mýsýr 1937, V, 769).
    Zekeriyya (a.s) Ýsrailoðullarýnýn peygamberi olduðu gibi, ayný zamanda onlarýn bilgini, reisi ve müþaviri yani danýþmaný idi (es-Sa'l-ebî, el-Arais, 1951, 372).
    Onun hakkýnda çeþitli ayet ve hadisler vardýr. Ebu Hureyre'nin naklettiðine göre, hz. Muhammed (sav) (s.a.s); "Zekeriyya (a.s) marangoz idi" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Mýsýr, 1954, II, 405) diyerek O'nun elinin emeði ile geçinen bir sanat ehli olduðunu haber vermiþtir.
    Zekeriyya (a.s)'ýn hanýmý Ýsa (a.s)'ýn annesi Meryem'in teyzesi Ýþâ idi. Zekeriyya (a.s) da, Meryem'e bakmakla meþgul oluyordu. O'na Beyt-i Makdis'te bir yer yapmýþtý. O'nun odasýna her girdiðinde, yanýnda kýþ mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kýþ meyvesini buluyordu. Zekeriyya (a.s), "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, Meryem, "ALLAH tarafýndandýr." diye cevap veriyordu (el-Kurtubî, Ahkamu'l-Kur'an, IV, 69 vd).
    Zekeriyya (a.s) Hz. Meryem'in yanýnda böyle yaz mevsiminde kýþ meyvesini ve kýþ mevsiminde de yaz meyvesini görünce, Meryem'e bu nimetleri veren, buna gücü yeten yüce ALLAH, eþimin yaþý geldiði halde, bize hayýrlý bir evlat verebilir þeklinde düþündü ve hayýrlý bir evladýn olmasý için ALLAH'a gizlice þöyle dua etti:
    "Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayýfladý, saçlarým aðardý, Rabbim Sana yalvarmaktan dolayý herhangi bir þeyden mahrum kalmadým. Doðrusu, benden sonra yerime geçecek yakýnlarýmýn iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karým da kýsýrdýr. Katýndan bana bir oðul baðýþla ki, bana ve Yakub oðullarýna mirasçý olsun! Rabbim! O'nun, senin rýzaný kazanmasýný da saðla!" (Meryem,19/4,5,6)
    "Ya Rabbi! Bana kendi katýndan temiz bir soy bahþet!" (Ali Ýmran, 3/38)
    "Rabbim! Beni tek baþýma býrakma! Sen varislerin en hayýrlýsýsýn" (el-Enbiya, 21/89).
    Gücü her þeye yeten Yüce ALLAH, Zekeriyya (a.s)'ýn duasýný kabul etti ve O'na bir erkek evlad vereceðini müjdeledi:
    "Ey Zekeriyya! Sana Yahya isminde bir oðlaný müjdeliyoruz. Bu adý daha önce kimseye vermemiþtik" (Meryem, 19/7). "Mihrabda namaz kýlmaya durduðu sýrada, hemen melekler ona þöyle seslendi: "Haberin olsun! ALLAH sana Yahya adlý çocuðu müjdeliyor. O, ALLAH'tan gelen bir kelimeyi (Ýsa'yý) tasdik edecek, milletinin efendisi olacak, nefsine hakim bulunacak ve salihlerden bir peygamber olacaktýr" (Alu imran, 3/39).
    Zekeriyya (a.s), ALLAH'ýn verdiði bu müjdeye þaþtý, hayret etti. Çünkü kendisi de hanýmý da hayli yaþlý idiler. "Rabbim! Karým kýsýr, ben de son derece kocamýþken nasýl oðlum olabilir?" (Meryem, 19/8) diyerek, bu ilginç müjde karþýsýnda hayretini dile getirdi.
    Yüce ALLAH ona þöyle cevap verdi:
    "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydýr. Nitekim sen yokken, daha önce seni yaratmýþtým" (Meryem, 19/9).
    Kur'an'ýn baþka bir yerinde bu durum þöyle haber verilmiþtir:
    "Zekeriyya'nýn duasýný kabul edip kendisine Yahya'yý bahþetmiþ, -eþini de doðum yapacak hale getirmiþtik. Doðrusu onlar iyi iþlerde yarýþýyorlar, korkarak ve umarak bize yalvarýyorlardý. Bize karþý gönülden saygý duyuyorlardý" (el-Enbiya, 21/90).
    Yüce ALLAH'ýn bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriyya (a.s)
    "Rabbim! Öyle ise bana bir alamet var, dedi" (Meryem, 19/10). ALLAH ona þu cevabý verdi:
    "Alametin; üç gün, iþaretten baþka þekilde insanlarla konuþmamandýr. Rabbýný çok an, akþam sabah hamdet!" (Alu imran, 3/41).
    Gün oldu, Zekeriyya (a.s)'ýn nutku tutuldu. Mihrabdan çýktý ve milletine: "Sabah-akþam ALLAH'ý teþbih edin! diye iþarette bulundu" (Meryem, 19/11).
    Zamaný gelince, Zekeriyya (a,s)'ýn oðlu Yahya (a.s) dünyaya geldi.
    Yukarýda görüldüðü gibi, Zekeriyya (a.s) ile ilgili olarak zikredilen ayetlerin çoðu, dua mahiyetindedir. O, çok dua eden, ALLAH'ýn emir ve yasaklarýna riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaþayan Yüce bir peygamberdi. ALLAH: "Zekeriyya, Yahya, Ýsa ve Ýlyas'a da (yol göstermiþtik). Hepsi iyilerden (idi)ler" (el-En'am, 6/85) diyerek onu þahit peygamberlerle birlikte anmýþtýr.
    Zekeriyya (a.s) bu þekilde ömrünü ibadetle geçirdi. Daima insanlarý Yüce ALLAH'a inanmaya ve O'nun yolunda yürümeye çaðýrdý, fakat azmýþ olan, küfre dalan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönenler, onu þehid ettiler. (Taberî, et-Tarih, Mýsýr 1326, II, 16; Ahmet Cevdet Paþa, Kisus-r Enbiya, Ýstanbul 1966,1, 41).


KAYNAK: TURGAY, Nureddin; Þamil Ýslam Ansiklopedisi, Akit Gazetesi Yayýný, C.VIII, S.339-340

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!