Gönderen Konu: H Z . ÝSA (as)  (Okunma sayısı 519 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
H Z . ÝSA (as)
« : 06 Aralık 2009, 16:15:56 »
H Z . ÝSA A.S.

Kur'an-ý Kerîm'de adý geçen ve israiloðullarýna gönderilen peygamberlerden. Hz. Ýsa (a.s) batýlý tarihçilere göre miladi yýldan dört veya beþ sene kadar önce doðmuþtur.

Yine batýlý tarihçilere göre Hz. Ýsa (a.s) Romalýlarýn elinde bulunan Yahudiye'de Romalýlardan Tiberius iktidarý döneminde otuz yaþlarýna doðru peygamberliðini Ýnsanlara bildirdi. Önce Celile'de sonra Kudüs'te insanlarý hak dine davet etti. Yahudilerin dinini ikmal onlarýn dine kattýklarýný düzeltmek için gönderilen Hz. Ýsa (a.s) kendisine indirilen Ýncil adlý kutsal kitapta bunu þöyle anlatýr: "Ben yok etmeðe deðil, tamamlamaya geldim." Hz. Ýsa (a.s), Yahudilerin tahrif ettiði Eski Ahid'i onlarýn anlayýþýndan kurtarmaya, Hz. Musa (a.s)'in getirdiði akideyi yerleþtirmeye ve Yahudilere daha önce bildirilen zahmetli bazý ilahi kanunlarý hafifletmeye çalýþtý.

Memleketi Celile'de Genaseret gölü kýyýsýnda ilk vaaz ve tebliðlerini bildiren Hz. Ýsa daha sonra Kudüs'e gitti. Yahudiler Hz. Ýsa'yý, dönemin Romalý Kudüs valisi Pontus Pilatus'a þikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi Hz. Ýsa'ya ihanet etti ve Hristiyanlarýn inancýna göre Hz. Ýsa çarmýha gerilerek öldürüldü. Kur'an-i Kerîm'de ise hadise þöyle anlatýlmaktadýr: "Halbuki onlar Ýsa'yý öldürmediler ve asmadýlar. Fakat kendilerine bir benzetme yapýldý" (en-Nisa, 4/156). Rivayete göre Hz. Ýsa'ya ihanet eden Yahuda, Romalýlar tarafýndan Ýsa (a.s.) zannedilerek asýlmýþtýr.

Ýsa (a.s); orta boylu, kýrmýzýya çalar beyaz benizli, daðýnýk, düz saçlý idi. Saçýný uzatýr, omuzlarý arasýna salardý. Geniþ göðüslü, küçük yüzlü çok benli idi: Sýrtýna yün elbise, ayaðýna aðaç kabuðundan yapýlmýþ sandal giyer, çoðu zaman da yalýnayak yürürdü.

Kendisinin geceleri varýp barýnacaðý bir evi, ev eþyasý ve zevcesi yoktu. Hiç bir þeyi yarýn için biriktirip saklamazdý. Ýsa (a.s) dünyadan yüz çevirir, ahireti özler, ALLAH'a ibadete koyulurdu. Yeryüzünde nerede Güneþ batarsa orada konaklar iki ayaðýnýn üzerinde namaza durur; gece namaz gündüz de oruç ile günlerini geçirirdi (M. Asim Köksal, Peygamberler Tarihi, II. 334, 335). Ýsa (a.s) göðe kaldýrýldýðý zaman, yün bir kaftan, bit çift mesti, bir de deri daðarcýktan baþka bir þey býrakmamýþtý (Abdurrezzak, Musannef, XI, 309).

Kur'an-ý Kerîm'e göre Hz. Ýsa (a.s)'in annesi Hz. Meryem'dir. Meryem (a.s), yine Kur'an'da ismi geçen dört seçkin aileden biri olan imrân ailesinden idi. Hz. Meryem, Zekeriya (a.s)'in korumasý ve gözetim altýndaydý. Meryem, Beytü'l-Makdis'te, doðu tarafta özel bir bölmeye yerleþtirilmiþti. Zekeriya (a.s), Meryem'in yanýna geldikçe orada, rýzkýný ve yiyeceðini hazýr görürdü. Hz. Meryem, Beytü'l Makdis'te zikirle, ibadetle hayatýný geçiriyordu. iste bu sýrada ALLAH, ona bir beþer sûretiyle Cebrail'i gönderdi. bu durum, Kur'an-ý Kerim'de su þekilde anlatýlýr: "Meryem dedi ki; ben senden Rahman'a sýðýnýrým. Eðer O'ndan korkuyorsan bana dokunma! O da, ben, temiz bir oðlan baðýþlamak için Rabbinin sana gönderdiði elçiden baþkasý deðilim, dedi. Meryem; bana bir insan temas etmemiþken, ben kötü kadýn olmadýðým halde nasýl oðlum olabilir? dedi. Cebrail, bu böyledir; çünkü Rabbin, "bu bana kolaydýr, onu insanlar için bir mucize ve katýmýzdan da bir rahmet kýlacaðýz," diyor, dedi. iþ olup bitti. Böylece Meryem, Ýsa'ya gebe kalarak bir köþeye çekildi. Doðum sancýlarý baþladý ve baþýna gelen bu hadiseden dolayý çok üzülerek, keþke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi" (Meryem, 19/1 8-23).

Cebrail, Meryem (a.s)'e, babasýz doðuracaðý çocuðun özelliklerini ve mücadelesini haber vermiþ, Meryem'i teselli etmiþ ve ayrýlýp gitmiþti. Hz. Meryem'in kendisini ALLAH'a ibadete verdiðini ve onun tertemiz bir kadýn olduðunu bilenler de bilmeyenler de bu duruma hayret etmiþ ve doðumun bu þekilde nasýl olabileceði tartýþmasýna girmiþlerdi. Hz. Meryem ise olayý, çocuða sormalarýný iþaret etmiþti. Fakat "Onlar, biz beþikteki çocukla nasýl konuþabiliriz? dediler. Çocuk, ben þüphesiz ALLAH'ýn kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptý. Nerede olursam olayým, beni mübarek kýldý. Yaþadýðým sürece namaz kýlmamý ve zekât vermemi, anneme iyi davranmamý emretti. Beni bedbaht bir zorba kýlmadý. Doðduðum gün de, öleceðim gün de, dirileceðim gün de, bana selâm olsun, dedi" (Meryem, 19/23-33).

Ýsa (a.s)'in babasýz olarak mucizevî bir þekilde doðuþu, ALLAH'ýn dilemesinden ibaretti. Hatta ALLAH katýnda, oluþ itibariyle Adem (a.s) ile Ýsa (a.s) arasýnda fark yoktu. Nitekim ayet-i kerimede, durum su þekilde izah edilir: "Gerçekten Ýsa'nýn babasýz dünyaya geliþ hâli de ALLAH katýnda Adem'in hâli gibidir. ALLAH, Âdem'i topraktan yarattý, sonra da ona ol dedi; o da hemen (insan) oluverdi" (Âli imrân, 3/59).

Ýsa (a.s) otuz yaþýnda iken peygamberlik görevi aldýðýnda, hemen israiloðullarýna durumu bildirdi. Ýsa (a.s)'nýn çagrýsýna kulak týkayan ve ellerindeki Tevrat'ý tahrif edip pek çok deðiþiklikler yapan israiloðullarý, Hz. Ýsa (a.s)'a inanmadýlar. Ayrýca ALLAH, Hz. Ýsa'nýn risâletini destekleyen mucizelerde gösteriyordu. Kur'an-ý Kerim'de zikri geçen mucizeleri þunlardýr: Ýsa (a.s) nýn, çamurdan kuþ biçiminde bir heykel yapmasý ve onu üfleyince kuþ olup uçmasý, ölüleri diriltmesi; anadan doðma körleri ve alaca hastalýðýna tutulmuþ olanlarý tedavi etmesi; gökten sofra indirmesi (el-Mâide, 5/110-115); Havarîlerin ve diðer arkadaþlarýnýn evlerinde ne yediklerini ve neler sakladýklarýný söyleyerek gaybdan haber vermesi (Âlu imrân, 3/49).

israiloðullarý, Ýsa (a.s.)'i ve ona tâbi olanlarý durdurmak için pek çok yol denediler; sonunda Hz. Ýsa'yý öldürmeðe karar verdiler. Ancak ALLAH, onlarýn planlarýný etkisiz hâle getirdi. Yahudiler, Ýsa (a.s.)'a benzeyen birini yakalayýp astýlar ve "Meryem oðlu Ýsa Mesih'i öldürdük" dediler (en-Nisâ, 4/157). Öte yandan Kur'aný Kerîm, asýl durumu su þekilde açýklar: "Halbuki onlar Ýsa'yý öldürmediler ve asmadýlar. Fakat kendilerine bir benzetme yapýldý. Ayrýlýða düþtükleri þeyde, doðrusu þüphededirler. Onlarýn bu öldürme olayýna ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peþindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler, bilakis ALLAH, onu kendi katýna yükseltti. ALLAH güçlüdür, hâkimdir" (en-Nisâ, 4/157-158).

Ýsa (a.s) ayette de belirtildiði gibi, öldürülmeden göðe yükseltilmiþtir. Mezarý dünyada deðildir. Ayrýca Mi'rac'da, peygamberimiz kendisini görmüþtür. Hz. Ýsa, göðe yükselmeden önce, havârîlerine ve tüm insanlýða þu müjdeyi vermiþti: "Ey israiloðullarý! Doðrusu ben, benden önce gelmiþ olan, Tevrat'ý doðrulayan ve benden sonra gelecek ve adý Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen ALLAH'ýn size gönderilmiþ bir peygamberiyim" (es-Saf, 61/6).

Hz. Ýsa (a.s) göðe çekildiði sýralarda kendisine inananlarýn sayýsý çok azdý. Daha sonra bir ara Hz. Ýsa'nýn getirdiði inancý kabul edenler çoðaldý ise de, sonunda Hýristiyanlar da israiloðullarý gibi yoldan çýktý ve pek çok yanlýþlýklara saptýlar. Bugün, Hýristiyanlarýn sahip olduklarý teslis inancý, Ýsa (a.s)'nýn göðe yükseltilmesinden hemen sonra ortaya çýkmýþtýr.

Ýsa (a.s)'in annesi Hz. Meryem Hz. Ýsa'nýn göðe çekilmesinden sonra altý sene kadar daha yaþamýþ ve ölmüþtür (Hakim, Müstedrek, II, 596).

Hz. Ýsa (a.s)'a dört büyük ilâhi kitaptan biri olan Ýncil verilmiþtir. Kur'an-i Kerîm'de Ýncil'in Hz. Ýsa'ya verilisi ile ilgili þu bilgiler vardý: "Arkalarýndan da izlerince Meryem oðlu isa'yý Tevrat'ýn bir tasdikçisi olarak gönderdik; ona da bir hidâyet, bir nur bulunan Ýncil'i, ondan evvelki Tevrat'ýn bir tasdikçisi ve sakýnanlara bir hidâyet ve öðüt olmak üzere verdik" (el-Mâide, 5/11). Ancak bu Ýncil de Tevrat gibi tahrifata ugramýþ: týr. Bununla birlikte ALLAH Teâlâ tarafindan son peygamber hz. Muhammed (sav) (s.a.s)'e indirilen Kur'an-ý Kerîm, Zebur, Tevrat ve Ýncil'in hükümlerini ve geçerliliklerini ortadan kaldýrmýþtýr. Hz. Ýsâ Ýslâm âlimlerinin çoðunluðuna göre cisim ve ruhuyla göðe yükseltilmiþtir. Kýyamet vaktine yakýn yeryüzüne inecek, haçý kýracak, domuzu öldürecek ve Ýslâm þeriatiyla hükmedecektir (bk. Buhârî, Buyu', 102).

Hz. Ýsa bedeniyle göðe yükseltildiðinden, Kur'an-ý Kerim'de bildirilen "ölümden evvel" (en-Nisa, 4/159) ve "öleceðim güne ve diri olarak ba'þ edileceðim güne" (et-Tevbe, 9/34) mealindeki ayetler Hz. Ýsa'nýn nüzûlünden sonraki ölümünü anlatýr. Hz. Ýsa gökten Arz-i Mukaddes'e inecek, elinde bir Kargý olacak; Afik denilen bir yerde ortaya çýkacak ve Kargý ile Deccâl'i öldürecek ve sabah namazýnda Kudüs'e gelecektir. imam kendi yerini ona vermek isteyecek fakat o imâm'ýn gerisinde Hz. Peygamber (s.a.s)'in þeriatýna uygun olarak namazýný kýlacaktýr. Sonra domuzu öldürecek ve haçý kýracak, sinagoglar ve kiliseleri yýkacak ve kendisine iman etmeyen bütün Hýristiyanlarla savaþacaktýr.

Hz. Ýsa nüzûlünden sonra kýrk sene daha yaþayacak, öldüðünde Müslümanlar namazýný kýlacak ve Ýslâm dinine uygun olarak gömülecektir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!